Catalogul autorilor
Autorii Publicației Periodice "Monitorul Fiscal FISC.MD"
Iulia Țurcan, consultant principal, Direcția politici fiscale și vamale
Ministerul Finanțelor
12
01 2022
905

Parcul IT. Noile prevederi ale Codului fiscal

Legea nr.204/2021 pentru modificarea unor acte normative ce ține de politica fiscală și vamală pentru anul curent prevede intervenții și la capitolul activități parcurilor pentru tehnologia informației (parc IT). În continuare venim cu precizări ce țin modificările operate, recapitulând prevederile anterioare.

 

Care este regimul de impozitare a venitului obţinut de către Administrația parcului IT?


Detalii

22
11 2021
401

Restituirea TVA în cazul investițiilor capitale efectuate de locatar în reparația bunurilor

Se restituie TVA aferentă investițiilor capitale, în cazul în care are loc reparația capitală a imobilului luat în locațiune, în partea în care cheltuielile de reparație depășesc 15% de la valoarea locațiunii?

În conformitate cu prevederile art.1011 alin.(11) din Codul fiscal (CF), prin derogare de la prevederile alin.(1), agenții economici care sunt înregistrați în calitate de plătitori de TVA şi care, începând cu 1 mai 2015, efectuează investiții (cheltuieli) capitale în clădiri de producţie (destinate producerii mărfurilor sau serviciilor) au dreptul la restituirea sumei TVA. Restituirea TVA nu se efectuează pentru clădiri de producție care se află în curs de execuție sau conservare, ci doar pentru clădirile de producție care sunt date în exploatare şi utilizate conform destinației lor finale.


Detalii

17
11 2021
4626

Tranziția la noua metodă de amortizare. Răspunsuri la cinci întrebări frecvente

Care este unitatea de timp acceptată pentru determinarea duratei de funcționare utilă rămasă la data tranziției pentru companiile care au efectuat tranziția la noua metodă de calculare a mijloacelor fixe în scopuri fiscale în perioada 2018 – 2020?
 
În conformitate cu prevederile pct.45 din Regulamentul privind  evidenţa şi calcularea amortizării mijloacelor fixe în scopuri fiscale, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr.704/2019, pentru mijloacele fixe intrate la entitate până la finele perioadei fiscale precedente perioadei de tranziţie şi aflate în evidenţa acestora, la data tranziţiei se va stabili durata de funcţionare utilă rămasă, determinată ca diferenţa dintre durata determinată conform
Detalii
30
09 2021
485

Achiziționarea serviciilor de transport internațional de la nerezidenți

O persoană juridică rezidentă achiziționează servicii de transport internațional de la un nerezident (rezident al României).  Urmează a fi impozitate aceste venituri în Republica Moldova? Ce dări de seamă fiscale urmează a fi prezentate?

 

 În conformitate cu prevederile art.70 din CF, întregul venit al contribuabilului nerezident se împarte în venit obţinut:

a) în RM din activităţi de întreprinzător sau din munca prin contract (acord) de muncă;

b) peste hotarele RM din activităţi de întreprinzător sau din munca prin contract (acord) de muncă.


Detalii

19
07 2021
841

Impozitarea dividendelor peste cota de participație în capitalul social repartizate asociaților – salariați ai societății respective

În conformitate cu prevederile art.901 alin.(31) din Codul fiscal, persoanele specificate la art.90 reţin şi achită la buget un impozit în mărime de 6% din dividende, inclusiv sub formă de acţiuni sau cote-părţi, achitate în folosul persoanelor fizice rezidente, cu excepţia celor aferente profitului nerepartizat obţinut în perioadele fiscale 2008–2011 inclusiv. Noțiunea de dividend este reglementată în art.12 pct.4) din CF1.   
 
Astfel, veniturile obținute de către asociați peste cota de participație depusă în capitalul social nu cad sub incidența noțiunii de „dividend” și nu poate fi aplicat tratamentul fiscal aferent dividendelor.
12
07 2021
592

Зарядка автомобилей c гибридным и/или электродвигателем: налоговые и бухгалтерские аспекты

Документирование, распределение и вычет расходов, сопряженных с зарядкой автомобилей с гибридным и/или электродвигателем, в отсутствие в национальном законодательстве прямого регламентирования, продолжают вызывать вопросы у экономических субъектов. Сегодня мы предоставим некоторые уточнения, касающиеся вышеуказанных аспектов. Для начала напомним правовые нормы, регулирующие ведение бухгалтерского учета. Закон №287/2017 о бухгалтерском учете и финансовой отчетности устанавливает основную нормативную базу, общие принципы и требования, а также механизм регулирования в области бухгалтерского учета и финансовой отчетности в РМ.


Detalii

08
06 2021
907

Mijloace fixe transmise în baza contractului de comodat: aspecte fiscale

Se va permite deducerea cheltuielilor privind amortizarea mijloacelor fixe transmise în baza contractului de comodat  și a sumei TVA aferentă acestora?
 
Contractul de comodat, potrivit art.1234 din Codul civil al RM (CC), este cel prin care o parte (comodant) se obligă să dea cu titlu gratuit un bun în folosinţă celeilalte părţi (comodatar), iar aceasta se obligă să restituie bunul la expirarea termenului pentru care i-a fost dat. Contractul de comodat poate prevedea compensarea de către comodatar a uzurii bunului.


Detalii

28
05 2021
1115

Alimentarea automobilelor cu motor electric și/sau hibrid: aspecte fiscale și contabile

Documentarea, repartizarea și deducerea cheltuielilor privind alimentarea automobilelor cu motor electric și/sau hibrid, nefiind expres stipulate în legislația națională ce reglementează evidența contabilă, continuă să provoace întrebări agenților economici. Astăzi venim cu unele precizări ce țin de aspectele indicate supra.
 
Aici reiterăm normele legale ce reglementează ținerea evidenței contabile. Legea contabilității și raportării financiare nr.287/2017 stabileşte cadrul normativ de bază, principiile şi cerinţele generale şi mecanismul de reglementare în domeniul contabilităţii şi raportării financiare în RM.
 


Detalii

24
05 2021
1220

Plățile efectuate în folosul angajaților. Caracterul ordinar și necesar

Urmează a fi confirmat caracterul ordinar si necesar al plăților efectuate în folosul angajaților aferent cărora au fost calculate toate impozitele salariale pentru recunoașterea la deducere a acestora?
 
Prin Legea nr.171/2019 cu privire la modificarea unor acte legislative, art.24 din Codul fiscal a fost completat cu un alineat (192), care a avut drept scop permiterea la deducere a cheltuielilor suportate şi determinate de angajator pentru orice plăţi efectuate în folosul angajatului, în raport cu care au fost calculate toate impozitele salariale,
Detalii
30
03 2021
1525

Calcularea amortizării mijloacelor fixe în cazul finanțării parțiale a acestora din granturi și subvenții

În conformitate cu prevederile art. 261 alin. (13) din Codul fiscal (CF), în cazul finanţării parţiale a procurărilor mijloacelor fixe din surse ce constituie venituri neimpozabile, amortizarea se va calcula pentru partea suportată de către întreprindere. Totodată, potrivit art. 261 alin. (14) din CF, prin derogare de la alin. (12) și (13) suma subvenţiilor obţinute ca urmare a efectuării investiţiilor prin procurarea mijloacelor fixe din sursele proprii nu influenţează asupra mărimii valorii de intrare a mijloacelor fixe. Valoarea de intrare a mijloacelor fixe, conform art.
Detalii