Catalogul autorilor
Autorii Publicației Periodice "Monitorul Fiscal FISC.MD"
Olga Donciu — contabil practician, magistru în drept
08
09 2021
993

Contabilitatea creanţelor şi datoriilor entității în scheme. Asigurarea bunurilor și persoanelor, asigurările sociale și medicale obligatorii

Prin contract de asigurare, o parte (contractantul asigurării) se obligă să plătească celeilalte părți (asigurător) prima de asigurare, iar asigurătorul se obligă să plătească asiguratului, beneficiarului asigurării sau, după caz, terțului păgubit o prestație bănească (indemnizație ori despăgubire de asigurare) la producerea cazului asigurat în interiorul perioadei de asigurare.


Detalii

21
08 2021
1895

Увольнение за однократное грубое нарушение трудовых обязанностей

Начиная с 20.10.2017 г. УВОЛЬНЕНИЕ (расторжение по инициативе работодателя ИТД) согласно п. p) ч. (1) ст. 86 ТК в редакции Закона № 188 от 21.09.2017 г. «О внесении изменений и дополнений в ТК РМ №154/2003» (Закон № 188/2017) допускается за ГРУБОЕ нарушение, даже ОДНОКРАТНОЕ, своих трудовых обязанностей.


Detalii

16
08 2021
1884

Concedierea pentru o singură încălcarea gravă a obligaţiilor de muncă

Începând cu anul 2017 concedierea (desfacerea din iniţiativa angajatorului a contractului individual de muncă), se admite pentru încălcarea gravă, chiar şi  o singură dată, a obligaţiilor de muncă.

 

În materialul de mai jos vă propunem să studiați mai multe aspecte în cazul concedierii pentru o singură încălcarea gravă a obligaţiilor de muncă.

 

Materialul va fi publicat și în limba rusă.


Detalii

10
08 2021
1995

Правовая база выполнения поденщиком неквалифицированных работ

При оформлении трудовой деятельности лиц, выполняющих неквалифицированные работы в сельском хозяйстве, возникает множество вопросов относительно правомерности использования работодателем их труда без соблюдения положений действующего трудового законодательства, относящихся к заключению индивидуального трудового договора (ИТД).

Как правило, ИТД является письменным соглашением между работником и работодателем, на основании которого работник обязуется выполнять работу, соответствующую определенной специальности, квалификации или должности, а работодатель обязуется своевременно и в полном размере выплачивать ему заработную плату.


Detalii

06
08 2021
2077

Legitimitatea perfectării contractului colectiv de muncă

Contractul colectiv de muncă (CCM) între angajator și salariaţi conține norme ale dreptului muncii, care reglementează raporturile de muncă și alte raporturi legate nemijlocit de acestea în unitate. În tabelul de mai jos găsiţi norme juridice în vigoare cu privire la perfectarea CCM la nivel de unitate. În el pot fi prevăzute, în funcţie de situaţia economico-financiară a angajatorului, înlesniri şi avantaje pentru salariaţi, precum și condiţii de muncă mai favorabile în raport cu cele prevăzute de legislaţia naţională și de convenţiile colective (CC).


Detalii

06
08 2021
1085

Бухгалтерский учет дебиторской и кредиторской задолженности предприятия в схемах. Безнадежная дебиторская задолженность и оценочные резервы

В соответствии с учетными политиками безнадежная дебиторская задолженность может отражаться в учете:
1)ПРЯМЫМ методом, или
2) методом ОЦЕНОЧНЫХ РЕЗЕРВОВ (поправок).

 

Подробнее о безнадежной дебиторской задолженности и оценочных резервах читайте в следующей статье (в схемах).


Detalii

07
07 2021
1120

Contabilitatea creanţelor şi datoriilor entității în scheme. Creanţele compromise și provizioanele

În conformitate cu politicile contabile, creanţele compromise pot fi contabilizate prin metoda directă sau metoda provizioanelor (corecţiilor). 
În articolul următor, elaborat de Olga Donciu și Georgeta Covaliov-Rusu, aveți posibilitatea de afla mai multe detalii despre contabilitatea creanţelor şi datoriilor entității/creanţele compromise și provizioanele. Materialul este publicat în format schemă.


Detalii

24
06 2021
1917

50 de sărbători profesionale ale salariaţilor din RM fără suspendarea activității de muncă

Sărbătorile profesionale nu sunt zile oficiale nelucrătoare în RM și se sărbătoresc fără suspendarea activității de muncă. În tabelul de mai jos găsiţi norme juridice în vigoare cu privire la instituirea 50 de sărbători profesionale ale salariaţilor din RM. Respectiv și în zilele de sărbătoare nelucrătoare în temeiul alin. (2) art. 111 din Codul muncii aprobat prin Legea nr. 154-XV din 28.03.2003 (Lege nr.154/2003) se admit lucrările în unităţile a căror oprire nu este posibilă în legătură cu condiţiile tehnice şi de producţie, lucrările determinate de necesitatea deservirii populaţiei, precum şi lucrările urgente de reparaţie şi de încărcare-descărcare.


Detalii

11
06 2021
1277

Бухгалтерский учет дебиторской и кредиторской задолженности предприятия в схемах. Операционный и финансовый лизинг

Как признаются первоначальные прямые затраты, непосредственно связанные с подготовкой и заключением договора операционного лизинга (например, комиссионные за поиск лизингополучателя, услуги по оценке, юридические услуги), которые в соответствии с условиями договора осуществляются за счет лизингодателя, раскрытие информации по операционному лизингу в финансовых отчетах предприятия и многое другое в доступной форме представлены в нижеследующих схемах, подготовленных Ольгой Дончу и Джеорджетой Ковалев-Русу.


Detalii

11
06 2021
1951

(ro/ru) 10 norme de bază ale dreptului muncii pentru fiecare angajat și angajator / 10 основных норм трудового права для каждого работника и работодателя

Nivelul minim al drepturilor şi garanţiilor de muncă pentru salariaţi se stabileşte de Сodul muncii (CM), adoptat prin Legea nr. 154-XV din 28.03.2003 (Lege nr. 154/2003), şi de alte acte normative ce conţin norme ale dreptului muncii. În schema de mai jos găsiţi 10 norme de bază ale dreptului muncii pe care fiecare angajat și angajator trebuie sa le cunoască. Orice înţelegere prin care se urmăreşte renunţarea salariatului la drepturile sale de muncă sau limitarea acestora este nulă, deoarece salariaţii nu pot renunţa la drepturile ce le sunt recunoscute prin CM.


Detalii