Catalogul autorilor
Autorii Publicației Periodice "Monitorul Fiscal FISC.MD"

Victoria Cerlinca

04
07 2022
562

Освобождение от НДС с правом вычета для международной организации, не зарегистрированной в РМ - бенефициара проекта технической помощи

Международная организация (зарегистрированная за границей) не является субъектом, зарегистрированным в Республике Молдова, не имеет фискального кода, но является бенефициаром проекта технической помощи, который подпадает под действие Постановления Правительства № 246 от 8 апреля 2010 г. При таких обстоятельствах, вправе ли организация воспользоваться освобождением от НДС с правом вычета для товаров и услуг, предназначенных для реализации этих проектов?


Detalii

01
07 2022
294

НДС в случае уплаты аванса компании, которая впоследствии вступает в процесс несостоятельности

Компания А уплатила аванс компании Б за покупку основных средств. На момент уплаты аванса компания Б не была признана несостоятельной. Соответственно, при получении аванса был начислен соответствующий НДС. Через 6 месяцев компания Б выписывает компании А налоговую накладную на произведенную поставку, но без НДС. На момент выписки накладной компания Б уже находилась в процессе несостоятельности. Применяется ли при таких обстоятельствах механизм обратного налогообложения к компании А? Возникает ли у покупателя двойное налогообложение НДС?
14
07 2022
261

Serviciile legate de redactare tehnică, ilustrare şi machetare prestate de nerezident prin internet: regimul TVA

Compania rezidentă A (întreprindere neplătitoare de TVA) a încheiat un contract cu compania B nerezidentă, obiectul contractului fiind prestarea serviciilor (redactarea tehnică, ilustrarea şi machetarea unor materiale) prin intermediul internetului. Respectiv, Compania A transmite aceste materiale prin e-mail companiei B care, la rândul său, după efectuarea activităților corespunzătoare, le transmite înapoi tot prin e-mail. Aceste tipuri de servicii se consideră import de servicii? Apar în acest caz obligații privind TVA pentru întreprinderea rezidentă neplătitoare de TVA?
 


Detalii

13
07 2022
522

Aplicarea TVA în funcție de tipul serviciilor prestate nerezidentului

Compania rezidentă din Republica Moldova a încheiat un contract cu o companie nerezidentă din România, obiectul contractului fiind prestarea serviciilor de publicitate, de marketing (cum ar fi serviciile de cercetare a pieței), precum și prestarea serviciilor de imprimare a bucletelor cu caracter informativ și publicitar. Care este regimul fiscal privind TVA în cazul prestării serviciilor menționate de către un rezident nerezidentului?
 


Detalii

04
07 2022
550

Scutirea de TVA cu drept de deducere pentru organizația internațională neînregistrată în RM – beneficiară a proiectului de asistență tehnică

Organizația internațională (cu sediul peste hotarele țării)  nu este o entitate înregistrată oficial în Republica Moldova, nu dispune de cod fiscal, dar este beneficiară a unui proiect de asistență tehnică, care cade sub incidența Hotărârii  Guvernului nr.246 din 08 aprilie 2010. În aceste condiții, este oare organizația eligibilă să beneficieze de scutirea de TVA cu drept de deducere pentru mărfurile şi serviciile destinate acestor proiecte?

 

Potrivit prevederilor art.104 lit. c1) din Codul fiscal, importul şi/sau livrarea pe teritoriul ţării a mărfurilor,
Detalii

30
06 2022
390

Recrutarea personalului pentru nerezidenți – export de servicii

Compania rezidentă din RM a încheiat un contract cu o companie nerezidentă din România, obiectul contractului fiind prestarea serviciilor de recrutare a personalului  pe teritoriul RM, cu angajarea acestuia în Romania. Ce regim fiscal privind TVA urmează a fi aplicat la prestarea de către rezident nerezidentului a serviciilor de angajare a personalului?

 La determinarea regimului fiscal privind TVA în cazul prestării serviciilor de către un rezident unui nerezident al Republicii Moldova este necesar de a stabili locul livrării serviciilor.  


Detalii
29
06 2022
517

TVA în cazul achitării avansului unei companii, care ulterior intră în insolvabilitate

Compania A a achitat un avans companiei B pentru procurarea unui mijloc fix. La momentul achitării avansului, compania B nu era declarată în proces de insolvabilitate. Respectiv, la primirea avansului, a fost calculat TVA aferent. Peste o perioadă de 6 luni, compania B eliberează companiei A factură fiscală pe livrarea efectuată, dar fără TVA. La momentul eliberării facturii, compania B se afla deja în proces de insolvabilitate. În aceste condiții, față de compania A se aplică mecanismul taxării inverse? Apare oare pentru cumpărător dubla impozitare cu TVA?


Detalii

05
08 2021
375

НДС в случае уступки требования

Компания X - резидент РМ оказывала услуги компании Y - нерезиденту РМ, в отношении которой применяется освобождение от НДС с правом вычета. Поскольку компания Y не может выполнить свои обязательства перед компанией X, этот долг будет принят другой компанией Z – резидентом РМ - на основании договора об уступке права требования. Возникают ли какие-либо обязательства по НДС в случае принятия долга компанией Z в рамках реализации договора уступки права требования, если услуги, предоставленные компанией X нерезиденту Y, освобождены от НДС с правом вычета? При взыскании суммы (долга) за компанию X с компании Z возникают какие-либо обязательства по НДС?
 


Detalii

21
07 2021
1343

TVA12: data și valoarea declarării exportului de mărfuri

O entitate rezidentă a încheiat un contract de livrare de mărfuri cu un cumpărător străin. În care perioadă fiscală contribuabilul are obligația de a reflecta exportul de mărfuri în Declarația privind TVA și cum se determină valoarea livrării mărfurilor la export, ce urmează a fi indicată în boxa 5 din Declarație?
      
 
Termenele obligației fiscale ale subiecților impozabili cu TVA sunt prevăzute la art. 108 din Codul fiscal, care stipulează că data obligației fiscale reprezintă data livrării.  Pentru mărfurile la export data livrării se consideră data scoaterii lor de pe teritoriul RM.


Detalii

09
07 2021
1380

TVA în cazul cesiunii creanței

Compania X - rezident al RM a prestat servicii companiei Y – nerezidente a RM, pentru care se aplică scutirea de TVA cu drept de deducere. Deoarece Compania Y nu își poate onora obligațiile față de compania X, datoria urmează să fie preluată de o altă companie rezidentă a RM – Z, în baza unui contract de cesiune a creanțelor. Apar careva obligații privind TVA în cazul preluării datoriei de către compania Z în cadrul realizării contractului de cesiune a creanțelor, dacă serviciile prestate de către compania X nerezidentului Y sunt scutite de TVA cu drept de deducere?
La încasarea sumei (datoriei) pentru compania X de la compania Z, apar careva obligații privind TVA?