Catalogul autorilor
Autorii Publicației Periodice "Monitorul Fiscal FISC.MD"

Victoria Cerlinca

05
08 2021
212

НДС в случае уступки требования

Компания X - резидент РМ оказывала услуги компании Y - нерезиденту РМ, в отношении которой применяется освобождение от НДС с правом вычета. Поскольку компания Y не может выполнить свои обязательства перед компанией X, этот долг будет принят другой компанией Z – резидентом РМ - на основании договора об уступке права требования. Возникают ли какие-либо обязательства по НДС в случае принятия долга компанией Z в рамках реализации договора уступки права требования, если услуги, предоставленные компанией X нерезиденту Y, освобождены от НДС с правом вычета? При взыскании суммы (долга) за компанию X с компании Z возникают какие-либо обязательства по НДС?
 


Detalii

21
07 2021
826

TVA12: data și valoarea declarării exportului de mărfuri

O entitate rezidentă a încheiat un contract de livrare de mărfuri cu un cumpărător străin. În care perioadă fiscală contribuabilul are obligația de a reflecta exportul de mărfuri în Declarația privind TVA și cum se determină valoarea livrării mărfurilor la export, ce urmează a fi indicată în boxa 5 din Declarație?
      
 
Termenele obligației fiscale ale subiecților impozabili cu TVA sunt prevăzute la art. 108 din Codul fiscal, care stipulează că data obligației fiscale reprezintă data livrării.  Pentru mărfurile la export data livrării se consideră data scoaterii lor de pe teritoriul RM.


Detalii

09
07 2021
1002

TVA în cazul cesiunii creanței

Compania X - rezident al RM a prestat servicii companiei Y – nerezidente a RM, pentru care se aplică scutirea de TVA cu drept de deducere. Deoarece Compania Y nu își poate onora obligațiile față de compania X, datoria urmează să fie preluată de o altă companie rezidentă a RM – Z, în baza unui contract de cesiune a creanțelor. Apar careva obligații privind TVA în cazul preluării datoriei de către compania Z în cadrul realizării contractului de cesiune a creanțelor, dacă serviciile prestate de către compania X nerezidentului Y sunt scutite de TVA cu drept de deducere?
La încasarea sumei (datoriei) pentru compania X de la compania Z, apar careva obligații privind TVA?
28
05 2021
775

Обратное налогообложение. Отсутствие отметки в налоговой накладной

Субъект, плательщик НДС, приобрел недвижимое имущество, принадлежащее предприятию, зарегистрированному в качестве плательщика НДС, находящемуся в процессе несостоятельности. Поставщик недвижимого имущества выписал налоговую накладную по данной поставке, не содержащую отметку «обратное налогообложение». Имеет ли покупатель право на самостоятельное исчисление и уплату НДС, а также право на вычет суммы НДС, сопряженной с приобретением данного недвижимого имущества, на основании налоговой накладной, которая не содержит указанной выше отметки? 


Detalii

26
05 2021
797

Taxarea inversă. Lipsa mențiunii în factura fiscală

Entitatea plătitoare de TVA a procurat un bun imobil – proprietate a unei întreprinderi înregistrate în calitate de plătitori de TVA declarate în proces de insolvabilitate. Furnizorul imobilului a eliberat factură fiscală pe livrarea în cauză fără mențiunea „taxare inversă”. Are oare dreptul cumpărătorul la calcularea de sine stătătoare și achitarea TVA, dar și dreptul la deducere a sumei TVA aferent procurării imobilului respectiv în baza facturii fiscale care nu conține această mențiune?
 


Detalii

27
05 2021
953

Evitarea dublei impuneri cu TVA în cazul importului unor servicii

Persoana juridică rezidentă a beneficiat de servicii (de publicitate) livrate prin intermediul rețelelor electronice de la un nerezident ce nu deține o formă de organizare juridică pe teritoriul RM. De pe cardul business al companiei rezidente a fost retrasă suma, care corespunde cu suma din invoice, care include și TVA aferent serviciilor. În conformitate cu art.94 lit. c) și art.115 din Codul fiscal, acestea se califică drept import de servicii și, respectiv, beneficiarul are obligația să achite și să declare TVA aferent serviciilor importate. Ce acțiuni urmează să întreprindă părțile contractate la tranzacție, în sensul evitării achitării duble a sumei TVA de către beneficiarul serviciilor?
 


Detalii

24
02 2021
754

Operații de import/export: TVA în cazul compensării reciproce

Compania X prestează servicii de publicitate unei companii nerezidente Y. În schimb, compania X beneficiază din partea nerezidentului Y de servicii informaționale, în baza unui contract de compensare reciprocă. În baza contractului se efectuează decontările reciproce, astfel că, la finele perioadei fiscale, nerezidentul Y urmează să transfere companiei rezidente X diferența de sumă.   
În această situație, pentru compania X apare obligația reflectării a importului și exportului de servicii în Declarația privind TVA? 
 

Detalii
25
02 2021
426

Cota TVA pentru medicamentele neautorizate în RM

Ce cotă a TVA se aplică la importul și/sau livrarea medicamentelor neautorizate în Republicii Moldova, introduse pe piața farmaceutică în situații excepționale?
 
Art. 96 lit. b) liniuța a doua din Codul fiscal expres stabilește că, la medicamentele de la pozițiile tarifare 3001–3004, atât indicate în Nomenclatorul de stat de medicamente, cât şi autorizate de Ministerul Sănătăţii, Muncii şi Protecţiei Sociale, la alcoolul etilic nedenaturat de la poziţiile tarifare 220710000 şi 220890910,  destinat producerii farmaceutice şi utilizării în medicină, în limita volumului contingentului anual stabilit de Guvern, importate şi/sau livrate pe teritoriul RM,
Detalii
23
02 2021
2224

Evidența facturilor fiscale pentru cheltuielile refacturate

Care este modul de reflectare în Declarația privind TVA a valorii mărfurilor/ serviciilor procurate și TVA aferentă refacturării cheltuielilor compensate de către locator, atât a întregului volum de mărfuri/servicii, cât și în volum parțial, precum și modalitatea de reflectare în anexele la Declarația TVA a facturilor fiscale aferente refacturării cheltuielilor compensate?
 

Detalii
23
02 2021
856

Serviciile stomatologice: ECC și factura fiscală

Entitatea nou înregistrată urmează să presteze servicii stomatologice în cadrul clinicii stomatologice. La începutul procesului de desfășurare a activității, acesteia îi apar următoarele întrebări:
 
  1. Se atribuie serviciile stomatologice la serviciile medicale în sensul art. 103 alin. (1) pct. 10) din Codul fiscal? 
 
Potrivit prevederilor art.103 alin.(1) pct. 10) din CF, serviciile medicale sunt scutite de TVA fără drept de deducere.

Detalii