Catalogul instituţiilor

Serviciul Vamal al Republicii Moldova

este o instituţie din sistemul organelor de drept şi de securitate a statului avînd misiunea de a asigura securitatea economică a ţării prin colectarea eficientă a taxelor şi impozitelor, combaterea fraudelor vamale, facilitarea comerţului internaţional şi protejarea societăţii, aplicînd uniform şi imparţial legislaţia vamală.

www.customs.gov.md

02
08 2022
111

Льготы для диаспоры: беспошлинный ввоз автомобиля и личных вещей

Граждане Молдовы, длительное время прожившие за границей и возвращающиеся в РМ, смогут ввезти на территорию республики без уплаты таможенных платежей предметы личного пользования и транспортное средство, соответствующее ряду условий: срок эксплуатации до 9 лет, объем двигателя – до 2500 см3, таможенная стоимость – до 400 тыс. леев.

 

Льготный ввоз будет возможен в течение 12 месяцев - с 1 октября 2022 г. по 1 октября 2023 г., - на
Detalii

13
07 2022
140

Lista codurilor antrepozitelor vamale, suplinită

În Monitorul Oficial din 8 iulie curent a fost publicat Ordinul nr. 189-O din 9 iunie 2022 al Serviciului Vamal, prin care autoritatea a modificat anexa nr. 17 la Ordinul nr. 346-O/2009 cu privire la aprobarea Normelor tehnice privind imprimarea, utilizarea și completarea declarației vamale în detaliu.
 
Astfel, anexa a fost completată cu un nou cod:
  • 9330 – S.A „Floarea Soarelui”.
 


Detalii

12
07 2022
227

Razele de activitate teritorială a birourilor vamale

În Monitorul Oficial din 8 iulie curent a fost publicat Ordinul nr. 212-O/2022 al Serviciului Vamal din 9 iunie 2022 cu privire la delimitarea razei de activitate teritorială a birourilor vamale, prin care autoritatea a stabilit raza de activitate teritorială a birourilor vamale, ce reprezintă teritoriul în limitele căruia organul vamal este desemnat să realizeze pe deplin atribuțiile în locurile stabilite pentru aceasta.  Ordinul a intrat în vigoare la data publicării.
 


Detalii

28
06 2022
166

Еще раз о декларировании действием

Таможенная служба Республики Молдова напоминает, что факт въезда физического лица-резидента или нерезидента в Республику Молдова на транспортном средстве с иностранными номерами в таможенных терминах называется «декларирование действием". В этой ситуации необходимо учитывать, что декларирование действием – это форма явного (очевидного) декларирования автотранспортного средства, при которой физическое лицо освобождается от заполнения каких-либо таможенных документов при условии представления таможенным органам, расположенным в пунктах перехода через государственную границу, документов о регистрации автотранспортного средства с последующим его внесением в информационную систему ТС. В случае применения декларирования действием, таможенные документы не выдаются.
 


Detalii

09
06 2022
251

Executarea BPN și a componentelor acestuia în primele cinci luni

Ministerul Finanțelor anunță că în primele 5 luni ale anului curent, la bugetul public național (BPN) au fost acumulate venituri în sumă de 33,5 mld. lei, fiind în creștere cu 5,5 mld. lei față de perioada similară a anului trecut. 

Cheltuielile au constituit 36,6 mld. lei, care comparativ cu aceeași perioadă a anului 2021 sunt mai mari cu 5,4 mld. lei. Executarea BPN s-a încheiat cu un deficit în sumă de 3,1 mld. lei, iar soldurile mijloacelor bănești în conturile bugetelor componente ale bugetului public național au constituit 10,5 mld. lei.


Detalii

08
06 2022
345

Justificarea valorii în vamă a mărfurilor importate

Care sunt actele necesare de prezentat în vederea justificării valorii în vamă a mărfurilor importate pe teritoriul vamal al Republicii Moldova și există în acest sens o listă prestabilită?


În primul rând, este necesar de menționat că dreptul autorităților vamale de a solicita documente sau informații în sprijinul unei declarații vamale pe valoare este prevăzut de articolul 17 din Acordul de punere în aplicare a articolului 7 din GATT, la care Republica Moldova este parte.


Detalii
07
06 2022
600

Elementele ce nu influențează valoarea în vamă a mărfurilor

Există anumite elemente care nu se includ în valoarea în vamă a mărfurilor importate?

 Baza inițială pentru valoarea în vamă a mărfurilor este valoarea de tranzacție, adică prețul efectiv plătit sau de plătit pentru mărfuri, ajustat, dacă este cazul, cu elementele prevăzute de art. 11 alin. (1) din Legea nr. 1380/1997 cu privire la tariful vamal. 


Prețul efectiv plătit sau de plătit este format din suma plăților efectuate sau care trebuie efectuate de cumpărător către sau în beneficiul vânzătorului pentru mărfurile importate și include toate plățile efectuate
Detalii

06
06 2022
191

Льготный импорт автомобилей на основании решений Комиссии по ЧС

Таможенная служба внесла изменения в Технические правила о порядке печати, использования и заполнения таможенной декларации, утвержденные Приказом №346-О/2009, скорректировав виды и краткое описание освобождений, предоставляемых по коду «143» для таможенной процедуры «42».  
 
В частности, по этому коду предоставляются освобождения, применяемые к импорту товаров в качестве оказанной помощи, указанных в решениях Комиссии по чрезвычайным ситуациям Республики Молдова, относительно освобождения от уплаты таможенных платежей.  Согласно приказу ТС,
Detalii
31
05 2022
172

Controlul ulterior: obligații vamale suplimentare în sumă de 6,74 mil. lei

În rezultatul controalelor ulterioare finalizate în perioada 16 – 27 mai 2022 de către Serviciul Vamal, a fost constatată apariția obligației vamale suplimentare în cuantum de peste 6,74 mil. lei, comunică autoritatea. Devierile țin de următoarele tipuri de încălcări ale legislației vamale:
  • prin intermediul asistenței administrative internaționale în domeniul vamal a fost stabilit că, la momentul vămuirii, a fost acordată neîntemeiat scutirea de taxă vamală în baza originii preferențiale a mărfurilor;
  • atribuirea eronată a codului tarifar al mărfurilor importate (agregate pentru pompare/irigare), fapt ce a condus la beneficierea neîntemeiată de tratament tarifar favorabil (scutirea de TVA (20%) și taxa vamală (10%)); 
  • atribuirea eronată a cotei accizei pentru mărfurile accizate importate;

  • Detalii
24
05 2022
130

Освобождения при ввозе и вывозе товаров, предназначенных для FRONTEX

Таможенная служба внесла изменения в Технические правила о порядке печати, использования и заполнения таможенной декларации, утвержденные Приказом №346-О/2009. Изменения предприняты в целях реализации п. 1 и 2 Распоряжения Комиссии по чрезвычайным ситуациям от 28 апреля.  
 
В частности, кодификация предоставляемых налоговых и таможенных льгот (приложение №11 к приказу) дополнена новым кодом «056». К нему относятся освобождения от уплаты таможенных сборов и пошлин, акцизов и НДС, применяемые к товарам, ввозимым/вывозимым в/из Молдовы в соответствии с Соглашением между Евросоюзом и РМ
Detalii