Catalogul revistelor
В каталоге возможен просмотр журналов в разных режимах: тематический, авторов, журналов и учреждений.

Nr 2 (2)2011

Publicaţia periodică «Monitorul Fiscal FISC.MD» reflectă poziţia oficială a Serviciului Fiscal de Stat, fiind concepută ca urmare a sporirii cererii din partea societăţii pentru informaţii fiscale complete, diversificate şi mai detaliate despre activitatea Serviciului Fiscal de Stat, planurile şi proiectele sale, metodele şi mecanismele utilizate în procesul administrării fiscale.
17
06 2013
2545

Письмо ГГНИ № 26–11/3–12–8739/3413 от 09.06.2011 об изменении и дополнении Постановления Правительства № 474 от 28-го апреля 1998

Территориальные ГНИГлавная государственная налоговая инспекция доводит до сведения для руководства в практической работе изменения, внесённые в Постановление Правительства № 474 от 28 апреля 1998 г. «О применении контрольно-кассовых машин с фискальной памятью при расчётах наличными».

Постановлением Правительства № 368 от 23 мая 2011 г. (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 27 мая 2011 г., № 87-90, ч. II, ст. 428) в Постановление Правительство № 474 от 28 апреля 1998 г. внесены изменения и дополнения в следующем:

 • продолжается внедрение технологии беспроводной передачи данных, базирующейся на коммутации пакетов (технология GSM/GPRS/EDGE), в области наличных денежных расчётов в других экономических единицах торговли и услуг [ранее контрольно-кассовыми машинами с фискальной памятью и GPRS-связью (ККМ-GPRS) были оснащены экономические единицы, осуществляющие деятельность по наличному валютному обмену с физическими лицами. Характеристики и сроки, в которые соответствующие экономические единицы обеспечат передачу данных путём коммутации пакетов, установит Правительство;

Detalii
17
06 2013
2427

Scrisoarea IFPS Nr 26–11/3–12–8739/3413 din 09.06.2011 privind modificarea şi completarea Hotărîrii Guvernului nr. 474 din 28 aprilie 1998

Inspectoratele fiscale de stat teritorialeInspectoratul Fiscal Principal de Stat aduce spre cunoştinţă şi călăuză în lucru modificările operate în Hotărîrea Guvernului nr. 474 din 28 aprilie 1998 „Сu privire la aplicarea ma-șinilor de casă și control cu memorie fiscală pentru efectuarea decontărilor în numerar”.

Prin Hotărîrea Guvernului nr. 368 din 23 mai 2011 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 27 mai 2011, nr. 87-90, p. II, art. 428) în Hotărîrea Guvernului nr. 474 din 28 aprilie 1998 au fost operate modificări, cele mai importante reglementări fiind următoarele:
Detalii
17
06 2013
2310

Scrisoarea IFPS Nr. 26-08/3-15-253/3028 din 20.05.2011 despre modificările şi completările sistemului de taxe şi impozite locale realizate prin Legea nr. 48 din 26.03.2011

IFS teritoriale
Direcţia marilor contribuabiliInspectoratul Fiscal Principal de Stat, pentru informare şi călăuză în activitate, relatează despre modificările şi completările realizate prin Legea nr. 48 din 26.03.2011 (publicată în Monitorul Oficial al RM din 04 aprilie 2011) „Pentru modificarea şi completarea unor acte legislative”.

Astfel, reieşind din aceste modificări, începînd cu 04 aprilie 2011, în tot textul Titlului VII „Taxele locale” al Codului fiscal, noţiunile de „cotă maximă” şi „cotă concretă” au fost substituite cu cuvîntul „cota”. Respectiv, urmare a acestui fapt, autorităţile deliberative ale administraţiei publice locale sunt în drept de a stabili cotele aferente taxelor locale fără careva delimitări. În acelaşi timp, autorităţile deliberative ale administraţiei publice locale nu sunt în drept să aplice alte taxe locale decât cele prevăzute în art. 289 alin. (2) al Codului fiscal.
Detalii
17
06 2013
3262

Письмо ГГНИ № 26-08/3-15-253/3028 от 20.05.2011 об изменениях и дополнениях, произведенных Законом «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты» № 48 от 26.03.2011 года

Территориальные ГНИ
Управление крупных налогоплательщиковГлавная государственная налоговая инспекция для информирования и использования в работе сообщает об изменениях и дополнениях, произведенных Законом «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты» № 48 от 26.03.2011 года (опубликованным в Мониторул Офичиал РМ от 04 апреля 2011 года).

В соответствии с данными изменениями, начиная с 04 апреля 2011 года, слова «максимальная ставка» и «конкретная ставка» по всему тексту раздела VII Налогового кодекса «Местные сборы» заменены словом «ставка». Вследствие данных изменений, правомочные органы местного публичного управления вправе устанавливать ставки местных сборов без каких-либо ограничений, в то же время они не имеют права устанавливать сборы, отличные от предусмотренных ч. (2) ст. 289 НК.
Detalii
17
06 2013
2124

Письмо ГГНИ № 26-08/3-15-254/3029 от 20.05.2011 об администрирование приватного налога

Территориальные ГНИ
Управление крупных налогоплательщиковГлавная государственная налоговая инспекция для информирования и использования в работе доводит до сведения, что, начиная с 20 апреля 2011 года, администрирование приватного налога осуществляется в соответствии с положениями ст. 11 Закона о государственном бюджете на 2011 год № 52 от 31.03.2011 г. (Мониторул Офичиал № 63-64/151, 20.04.2011).
В этой связи законодательство предусматривает следующее:

 • субъектами обложения приватным налогом являются юридические и физические лица Республики Молдова, а также иностранные юридические и физические лица, которым передается в процессе приватизации в частную собственность имущество, находящееся в публичной собственности;
 • объектом обложения приватным налогом является имущество, находящееся в публичной собственности, включая акции;
 • ставка приватного налога устанавливается в размере 1 % от стоимости приобретения подлежащего приватизации имущества, находящегося в публичной собственности, в том числе, стоимости подлежащих приватизации акций;
 • уплата налога осуществляется до подписания договора купли-продажи и вносится, в зависимости от принадлежности имущества, в государственный бюджет или в бюджет административно-территориальной единицы;

Detalii
17
06 2013
2749

Scrisoarea IFPS Nr. 26-08/3-15-254/3029 din 20.05.2011. privind administrarea impozitului privat

Inspectoratele fiscale de stat teritoriale
Direcţia marilor contribuabiliInspectoratul Fiscal Principal de Stat, pentru informare şi călăuză în activitate aduce la cunostinţă că, începînd cu 20 aprilie 2011, administrarea impozitului privat se realizează în temeiul prevederilor art. 11 al Legii bugetului de stat pe anul 2011 nr. 52 din 31.03.2011 (Monitorul Oficial 63-64/151 din 20.04.2011).

În acest sens, legislaţia prevede următoarele:

 • subiecţi ai impunerii cu impozitul privat sînt persoanele juridice şi persoanele fizice din Republica Moldova, precum şi persoanele juridice şi persoanele fizice străine, cărora, în procesul privatizării, li se dau în proprietate privată bunuri proprietate publică;
 • obiecte ale impunerii cu impozitul privat sînt bunurile proprietate publică, inclusiv acţiunile;

Detalii
14
06 2013
3899

Типовое положение о главных принципах создания и функционирования налоговых постов (Утвержден: Приказом ГГНИ № 295 от 26 апреля 2011 г).

Содержание:

I. Общие положения.
II. Способ создания налогового поста.
III. Способы функционирования налогового поста.
IV. Оценка результатов налогового поста в целях применения положений части 3, 4, 5 ст. 225 части 3 Налогового Кодекса (ст. 2251 в силе с 01.01.2012).

Определение оцененного дохода, как результат функционирования налоговых постов:
 1. методология определения дохода;
 2. специфические аспекты составления акта проверки.

Detalii
14
06 2013
3603

П Р И К А З МФ № 54 с 23 мая 2011 Порядок зачисления и учета платежей в национальный публичный бюджет посредством казначейской системы

В целях исполнения Закона о государственном бюджете, Закона о бюджете государственного социального страхования, Закона о фондах обязательного медицинского страхования и местных решений совета об утверждении бюджетов административно-территориальных единиц на 2011 год,

ПРИКАЗЫВАЮ:

 1. Утвердить Порядок зачисления и учета платежей в национальный публичный бюджет посредством казначейской системы Министерства финансов в 2011 году.
 2. Отменяется письмо Министерства финансов № 07/1-6/161 от 15 декабря 2009 года «Порядок зачисления и учета платежей в национальный публичный бюджет посредством казначейской системы Министерства финансов в 2010 г.» с последующими изменениями.
 3. Настоящий приказ вступает в силу со дня опубликования в Официальном мониторе Республики Молдова.

Detalii
14
06 2013
2229

O R D I N MF Nr. 54 din 23 mai 2011 privind modul de achitare şi evidenţă a plăţilor la bugetul public naţional prin sistemul trezorerial

Întru executarea prevederilor Legii bugetului de stat, Legii bugetului asigurărilor sociale de stat, Legii fondurilor asigurării obligatorii de asistenţă medicală şi deciziilor consiliilor locale privind aprobarea bugetelor unităţilor administrativ -teritoriale, pe anul 2011,

ORDON:

 1. Se aprobă Modul de achitare şi evidenţă a plăţilor la bugetul public naţional prin sistemul trezorerial al Ministerului Finanţelor în anul 2011.
 2. Se abrogă circulara Ministerului Finanţelor nr. 07/1-6/161 din 15 decembrie 2009 „Modul de achitare şi evidenţă a plăţilor la bugetul public naţional prin sistemul trezorerial al Ministerului Finanţelor în anul 2010”, cu modificările ulterioare.
 3. Prezentul ordin intră în vigoare din data publicării în Monitorul Oficial.

Detalii
26
04 2013
3956

Психиатр: - Так Вы говорите, что платите налоги с радостью? И когда это у Вас началось?

В налоговое управление пришло письмо:
— В последние дни у меня совершенно пропал сон: мучает совесть, потому что не указал в декларации размер своих доходов. Посылаю 600 долларов. Если и сегодня не усну, то пришлю остальные…


Нового русского вызвали в налоговую полицию.
Спрашивают:
— Вот Вы в декларации о доходах за прошлый год указали, что заработали шесть миллионов, а по нашим данным, потратили за этот период, как минимум восемь, миллионов. Что это значит, господин хороший?
— Что значит, что значит… Просто не могу свести концы с концами!
Detalii