Catalogul revistelor
В каталоге возможен просмотр журналов в разных режимах: тематический, авторов, журналов и учреждений.

Nr 4 (32)2016

Publicaţia periodică «Monitorul Fiscal FISC.MD» reflectă poziţia oficială a Serviciului Fiscal de Stat, fiind concepută ca urmare a sporirii cererii din partea societăţii pentru informaţii fiscale complete, diversificate şi mai detaliate despre activitatea Serviciului Fiscal de Stat, planurile şi proiectele sale, metodele şi mecanismele utilizate în procesul administrării fiscale.
18
08 2016
920

Условия деятельности учреждений по валютному обмену (в свете положений Закона о валютном регулировании № 62-XVI от 21 марта 2008 года, c учетом изменений и дополнений, которые вступят в силу с 10 декабря 2016 г.)

Рассмотрим изменения и дополнения, внесённые в закон о валютном регулировании № 62-XVI от 21 марта 2008 года законом № 94 от 13 мая 2016 года, касающиеся:

  • необходимости повышения уровня конкуренции на рынке наличных обменных валютных операций с физическими лицами, в том числе позволения изменять курсы покупки и продажи валют в течение дня;

Detalii
17
08 2016
1387

Modul de declarare a veniturilor impozabile și impozitul calculat din acestea de către persoanele ce practică activitate profesională

Particularitățile practicării activității profesionale de avocat și mediator și modul de declarare a venitului impozabil obținut și impozitul pe venit calculat din acesta

Cadrul juridic prevăzut de legislația în vigoare pentru activitatea profesională de avocat.

Profesia de avocat se exercită de persoane calificate şi abilitate conform Legii cu privire la avocatură nr. 1260-XV din 19.07.2002, în baza licenței eliberate de Ministerul Justiției care confirmă statutul avocatului (art. 22 alin. (1) din Legea menționată).
Detalii
18
08 2016
856

Учитываются ли в процессе налогового контроля имеющиеся денежные средства, задекларированные по состоянию на 01.01.2012?

В соответствии с ч. (6) ст. 2266 НК, для субъектов оценки, которым по состоянию на 31 декабря 2011 года исполнилось 18 лет, которые были или не были обязаны подать декларацию в соответствии со статьей 2267 НК, оцененный налогооблагаемый доход определяется путем его уменьшения на сумму 500 тысяч леев.
Detalii
18
08 2016
832

În procesul controlului fiscal se va lua în considerare disponibilul de mijloace bănești declarate la situația din 01.01.2012?

În conformitate cu art. 2266 alin. (6) din CF, pentru subiecții estimării care, la data de 31 decembrie 2011, aveau 18 ani împliniți şi care au fost sau nu au fost obligați să depună declarația conform art. 2267 din CF, venitul impozabil estimat va fi determinat prin diminuarea acestuia cu 500 mii de lei.
Detalii
17
08 2016
795

Может ли физическое лицо ознакомиться с отчетом о предварительной налоговой проверке?

Отчет о предварительной налоговой проверке не является административным актом. В отчет записываются только предварительные заключения, основанные на информации, полученной из косвенных источников (финансовые учреждения, страховые компании, нотариусы и т. д.).
Detalii
16
08 2016
836

Что представляет собой предварительная налоговая проверка?

В результате анализа рисков, в случае установления значительной разницы между оцененными налогооблагаемыми доходами, рассчитанными на основании налоговой ситуации, и налогооблагаемыми доходами, задекларированными физическим лицом или плательщиками дохода, инициируется процедура предварительной налоговой проверки. Данная процедура предшествует налоговому контролю.
Detalii
16
08 2016
1059

Ce reprezintă verificarea fiscală prealabilă?

După analiza riscurilor, în cazul constatării unei diferențe semnificative între veniturile impozabile estimate calculate în baza situației fiscale şi veniturile impozabile declarate de persoana fizică sau de plătitorii de venit, se inițiază procedura de verificare fiscală prealabilă.
Detalii
16
08 2016
890

Я получил письмо из налоговой инспекции с уведомлением о начале налоговой проверки. Что мне следует предпринять?

В данном случае необязательно предпринимать какие-либо действия. Только по собственному желанию физическое лицо может прийти в налоговый орган для уточнения причины инициирования предварительной налоговой проверки.
Detalii