Catalogul revistelor
В каталоге возможен просмотр журналов в разных режимах: тематический, авторов, журналов и учреждений.

Nr 3 (37)2017

Publicaţia periodică «Monitorul Fiscal FISC.MD» reflectă poziţia oficială a Serviciului Fiscal de Stat, fiind concepută ca urmare a sporirii cererii din partea societăţii pentru informaţii fiscale complete, diversificate şi mai detaliate despre activitatea Serviciului Fiscal de Stat, planurile şi proiectele sale, metodele şi mecanismele utilizate în procesul administrării fiscale.
18
04 2017
1261

Referitor la prelungirea termenului de depunere a Declarației cu privire la impozitul pe venit pentru o întreprindere individuală

Poate fi prelungită perioada de depunere a Declarației cu privire la impozitul pe venit (forma CET15) pentru persoana fizică – cetățean pentru anul 2016? Dar pentru persoana fizică care desfășoară activitate de întreprinzător – întreprindere individuală sau gospodărie țărănească? Dacă aceasta este posibil, atunci care este mărimea acestei perioade și cum poate fi prelungită?
Detalii
18
04 2017
1175

О разрешении к вычету расходов, связанных с уплатой штрафа за нарушение правил перевозки товаров, установленных международными соглашениями

ООО «X» – резидент Республики Молдова осуществляет деятельность по международным перевозкам. В Австрии на него были наложены санкции органом, отвечающим за безопасность транспортировки товаров, за нарушение правил перевозки товаров, установленных в соответствующих международных соглашениях. Подлежат ли вычету в налоговых целях вышеупомянутые расходы, сопряженные с уплатой санкций за данное нарушение?
Detalii
18
04 2017
1236

Despre includerea valorii unei livrări la stabilirea plafonului de înregistrare în calitate de contribuabil al TVA

În anul 2016, compania „X”, rezidentă a Republicii Moldova, a procurat de la compania „Y”, nerezidentă (Ukraina), o anumită cantitate de bunuri, pe care le-a comercializat, fără a le importa în Republica Moldova, unei alte companii „Z”, care nu se afla pe teritoriul Ukrainei.

În contextul celor expuse, rugăm să ne explicați dacă în situația descrisă mai sus se va include sau nu valoarea livrărilor efectuate pentru stabilirea plafonului de înregistrare în calitate de contribuabil al TVA.

Detalii
18
04 2017
1234

Об отражении кредитором суммы непогашенного долга

У ООО «X» есть непогашенный долг перед ООО «Y» по экономической операции в сумме 16 тысяч леев. Имеет ли право кредитор «X» отразить данную сумму как доходы, в случае когда кредитор «Y» не подал иск в судебную инстанцию о возмещении данной кредиторской задолженности?
Detalii
14
04 2017
1507

Об Отчете о сборе за товары, в процессе использования которых загрязняется окружающая среда (форма POLMED17) - 2

Как отражаются в Отчете о сборе за товары, в процессе использования которых загрязняется окружающая среда (форма POLMED17), операции, освобожденные от уплаты сбора, если в отчетном месяце предприятие осуществляло операции как с товарами, подлежащими обложению, так и с товарами, освобожденными от сбора?
Detalii
14
04 2017
1593

Об Отчете о сборе за товары, в процессе использования которых загрязняется окружающая среда (форма POLMED17) - 1

Возникает ли обязанность отражения в Отчете о сборе за товары, в процессе использования которых загрязняется окружающая среда (форма POLMED17), операций, освобожденных от уплаты сбора, в случае если в отчетном периоде предприятие осуществило операции как с товарами, подлежащими обложению, так и с товарами, освобожденными от сбора, а также в случае осуществления только освобожденных операций?
Detalii
14
04 2017
1957

Despre eliberarea facturii fiscale la prestarea serviciilor de dare în locațiune a spațiilor comerciale persoanelor fizice și deținătorilor de patente

Firma „X” prestează servicii de dare în locațiune a spațiilor comerciale persoanelor fizice și deținătorilor de patente. Este obligatorie eliberarea facturilor fiscale pentru asemenea servicii? Avem dreptul să facem trimitere la prevederile art. 117 alin. (3) lit. a) din Codul fiscal?

Detalii
14
04 2017
1183

О режиме налогообложения имущества, полученного нерезидентом в порядке наследования

Физическое лицо «X» – нерезидент Республики Молдова получило в порядке наследования от физического лица «Y» – резидента Республики Молдова банковский депозит с балансом денежных средств в размере 45 тысяч долларов США. Какой режим налогообложения применяется к нерезиденту «X» в отношении полученного дохода, с учетом того, что, согласно положениям Налогового кодекса, доходы, полученные в порядке дарения или наследования, не подлежат налогообложению?
Detalii