Catalogul revistelor
В каталоге возможен просмотр журналов в разных режимах: тематический, авторов, журналов и учреждений.

Nr 2 (6)2012

Publicaţia periodică «Monitorul Fiscal FISC.MD» reflectă poziţia oficială a Serviciului Fiscal de Stat, fiind concepută ca urmare a sporirii cererii din partea societăţii pentru informaţii fiscale complete, diversificate şi mai detaliate despre activitatea Serviciului Fiscal de Stat, planurile şi proiectele sale, metodele şi mecanismele utilizate în procesul administrării fiscale.
13
06 2013
1871

Письмо ГГНИ № 26-08/1-10-766/6677/19 от 25.11.2011 О дополнениях и изменениях Уголовного кодекса и Кодекса Республики Молдова о правонарушениях

Территориальные ГНИ
Управление крупных налогоплательщиков


О дополнениях и изменениях Уголовного кодекса и Кодекса Республики Молдова о правонарушениях

Главная государственная налоговая инспекция доводит до сведения, что Законом о внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты № 206 от 21.10.2011 (Официальный Монитор № 197-202/571 от 18.11.2011) были внесены следующие дополнения и изменения в Уголовный кодекс Республики Молдова № 985 -XV от 18 апреля 2002 (повторное опубликование: Официальный монитор Республики Молдова, 2009 г., № 72-74, ст. 195), с последующими изменениями, а также в Кодекс Республики Молдова о правонарушениях № -XVI от 24 октября 2008 (Официальный монитор Республики Молдова, 2009 г., № 3-6, ст. 15), с последующими изменениями:
Detalii
13
06 2013
2229

Scrisoarea IFPS Nr. 26-08/1-10-766/6677/19 din 25.11.2011 Privind modificările şi completările efectuate în Codul penal şi Codul contravenţional al Republicii Moldova

Inspectoratele fiscale de stat teritoriale
Direcția marilor contribuabiliPrivind modificările şi completările efectuate în Codul penal şi Codul contravenţional al Republicii Moldova

Inspectoratul Fiscal Principal de Stat aduce spre cunoștinţă și călăuză că prin Legea pentru modificarea și completarea unor acte legislative nr. 206 din 21 octombrie 2011(Monitorul Oficial nr. 197-202/571 din 18. 11. 2011) au fost operate completări și modificări în Codul penal al Republicii Moldova nr. 985-XV din 18 aprilie 2002 (republicat în Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2009, nr. 72-74, art. 195), cu modificările ulterioare, precum și în Codul contravenţional al Republicii Moldova nr. 218-XVI din 24 octombrie 2008 (Monitorul Oficial, 2009, nr. 3-6, art. 15), cu modificările ulterioare, după cum urmează:

1. Codul penal al Republicii Moldova nr. 985-XV din 18 aprilie 2002, cu modificările ulterioare, se completează cu articolul 2441 avînd următorul cuprins:
„Articolul 2441. Evaziunea fiscală a persoanelor fizice

(1) Evaziunea fiscală a persoanelor fizice care nu practică activitate de întreprinzător prin eschivarea de la prezentarea declaraţiei cu privire la impozitul pe venit sau prin includerea în declaraţie a unor date denaturate, dacă suma impozitului pe venit care trebuia să fie achitat depășește 2 500 de unităţi convenţionale, se pedepsește cu amendă în mărime de la 1 000 la 2 000 de unităţi convenţionale sau cu muncă neremunerată în folosul comunităţii de la 180 la 240 de ore, sau cu închisoare de pînă la 1 an.
Detalii
13
06 2013
3224

Письмо ГГНИ № 6-08/1-10-798/6952/22 от 09.12.2011 О некоторых аспектах определения подоходного налога судебных исполнителей

Территориальные ГНИ
Управление крупных налогоплательщиков


О некоторых аспектах определения подоходного налога судебных исполнителей

Для правильного определения налоговых обязательств по подоходному налогу судебных исполнителей Главная Государственная Налоговая Инспекция доводит до сведения, что, в соответствии с частью (1) ст. 36 Исполнительного кодекса Республики Молдова № 443/22 от 22.12.2004 (Monitorul Oficial 34-35/112 din 03.03.2005), расходы по исполнению состоят из сборов за совершение актов судебного исполнителя, издержек исполнительного производства и гонорара судебного исполнителя.

Также, в соответствии с положениями части (5) ст. 38 Закона о судебных исполнителях № 113 от 17.06.2010 (Monitorul Oficial nr. 126-128/406 din 23.07.2010), размер сборов за совершение актов судебного исполнителя и издержек, связанных с исполнительным производством, устанавливается Правительством.
Detalii
13
06 2013
2328

Scrisoarea IFPS Nr. 6-08/1-10-798/6952/22 din 09.12.2011 cu privire la unele aspecte aferente impozitului pe venit pentru executorii judecătoreşti

Inspectoratele fiscale de stat teritoriale
Direcția marilor contribuabili


Cu privire la unele aspecte aferente impozitului pe venit pentru executorii judecătoreşti

Întru determinarea corectă a obligaţiei fiscale aferente impozitului pe venit la executorii judecătorești, Inspectoratul Fiscal Principal de Stat aduce spre cunoștinţă și călăuză că, în conformitate cu prevederile alin. (1) art. 36 din Codul de executare nr. 443/24 din 24.12.2004 (Monitorul Oficial 34-35/112 din 03.03.2005), cheltuielile de executare se compun din taxele pentru efectuarea actelor executorului judecătoresc, spezele procedurii de executare și onorariul executorului judecătoresc.

De asemenea, conform prevederilor alin. (5) art. 38 din Legea privind executorii judecătorești nr. 113 din 17.06.2010 (Monitorul Oficial nr. 126-128/406 din 23.07.2010), mărimea taxelor pentru efectuarea actelor executorului judecătoresc și a spezelor procedurii de executare se stabilește de Guvern.
Detalii
13
06 2013
2449

O R D I N IFPS Nr. 1096 din 29.12.2011 Cu privire la completarea pct. 1 al Ordinului Inspectoratului Fiscal Principal de Stat nr. 949 din 01.12.2011

Cu privire la completarea pct. 1 al Ordinului Inspectoratului Fiscal Principal de Stat nr. 949 din 01.12.2011 *

În conformitate cu Ordinul Ministerului Finanţelor nr. 115 din 9 septembrie 2010 cu privire la aprobarea și completarea formularului tipizat de document primar cu regim special „Factura fiscală” (Monitorul Oficial nr. 194-196/656 din 05.10.2010),

ORDON:

1. Punctul 1 al Ordinului Inspectoratului Fiscal Principal de Stat nr. 949 din 01.12.2011 cu privire la aprobarea listei agenţilor economici care vor beneficia în anul 2012 de dreptul imprimării de sine stătător a facturilor fiscale pe hîrtie specială cu însemne de protecţie (Monitorul Oficial nr. 216-221/2006 din 09.12.2011), se completează în final cu următorul text:
Detalii
13
06 2013
2178

П Р И К А З ГГНИ №1096 от 29.12.2011 О дополнении п. 1 Приказа Главной государственной налоговой инспекции № 949 от 01.12.2011

О дополнении п. 1 Приказа Главной государственной налоговой инспекции № 949 от 01.12.2011*

Во исполнение приказа Министерства Финансов № 115 от 9 сентября 2010 об утверждении и заполнении типовой формы первичного документа строгой отчетности «Налоговая накладная» (Официальный монитор Республики Молдова № 194-196/656 от 5 сентября 2010 г.),

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Пункт 1 Приказа Главной государственной налоговой инспекции № 949 от 01.12.2011 об утверждении списка экономических агентов, которым предоставлено право самостоятельной печати налоговых накладных на специальной бумаге с защитными знаками (Официальный монитор Республики Молдова № 216-221/2006 от 09.12.2011), дополняется следующим текстом:
Detalii
13
06 2013
1805

П Р И К А З ГГНИ № 1066 от 21.12.2011 О дополнении п. 1 Приказа Главной государственной налоговой инспекции № 949 от 01.12.2011

О дополнении п. 1 Приказа Главной государственной налоговой инспекции № 949 от 01.12.2011*

Во исполнение приказа Министерства финансов № 115 от 9 сентября 2010 об утверждении и заполнении типовой формы первичного документа строгой отчетности «Налоговая накладная» (Официальный монитор Республики Молдова № 194-196/656 от 5 сентября 2010 г.),
Detalii
19
03 2012
1751

O R D I N IFPS Nr. 1066 din 21.12.2011 Cu privire la completarea pct. 1 al Ordinului Inspectoratului Fiscal Principal de Stat nr. 949 din 01.12.2011

Cu privire la completarea pct. 1 al Ordinului Inspectoratului Fiscal Principal de Stat nr. 949 din 01.12.2011 *

În conformitate cu Ordinul Ministerului Finanţelor nr. 115 din 9 septembrie 2010 cu privire la aprobarea și completarea formularului tipizat de document primar cu regim special „Factura fiscală” (Monitorul Oficial nr. 194-196/656 din 05.10.2010),
Detalii
19
03 2012
1812

П Р И К А З ГГНИ № 949 от 01.12.2011 об утверждении списка экономических агентов, которым в 2012 году предоставлено право самостоятельной печати налоговых накладных на специальной бумаге с защитными знаками

Об утверждении списка экономических агентов, которым в 2012 году предоставлено право самостоятельной печати налоговых накладных на специальной бумаге с защитными знаками

Во исполнение приказа Министерства Финансов № 115 от 06.09.2011 об утверждении и заполнении типовой формы первичного документа строгой отчетности «Налоговая накладная» (Официальный монитор Республики Молдова № 194-196/656 от 05 сентября 2010 г.), утвержденного во исполнение п. 3 части 4 Постановления Правительства № 294 от 17 марта 1998 г. «O выпoлнeнии Укaзa Пpeзидeнтa Pecпублики Moлдoвa № 406-II oт 23 дeкaбpя 1997 г.» (Официальный монитор Республики Молдова № 30-33 от 9 апреля 1998 г.),
Detalii
19
03 2012
2101

O R D I N IFPS Nr. 949 din 01.12.2011 cu privire la aprobarea listei agenţilor economici care vor beneficia în anul 2012 de dreptul imprimării de sine stătător a facturilor fiscale pe hîrtie specială cu însemne de protecţie

Cu privire la aprobarea listei agenţilor economici care vor beneficia în anul 2012 de dreptul imprimării de sine stătător a facturilor fiscale pe hîrtie specială cu însemne de protecţie

În conformitate cu Ordinul Ministerului Finanţelor nr. 115 din 09 septembrie 2010 cu privire la aprobarea și completarea formularului tipizat de document primar cu regim special „Factură fiscală“ (Monitorul Oficial nr. 194-196/656 din 05.10.2010), adoptat întru executarea punctului 3 alin.4 din Hotărîrea Guvernului Republicii Moldova nr. 294 din 17 martie 1998 „Cu privire la executarea Decretului Președintelui Republicii Moldova nr. 406-II din 23 decembrie 1997 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova nr. 30-33 din 9 aprilie 1998),
Detalii