Catalogul tematic
Тематический каталог

Servicii electronice

Scopul principal de a oferi informaţie succintă, corectă, accesibilă şi completă despre serviciile electronice accesibile în Republica Moldova și nu își propune să substituie paginile web ale autorităţilor, care propun informaţie mai complexă.
23
05 2013
4394

Registrul general electronic al facturilor fiscale (Ghidul utilizatorului)

”Registrul general al facturilor fiscale” – este un servicu electronic care este menit pentru organizarea evidenţei electronice a facturilor fiscale la agentul economic furnizor al bunurilor materiale şi a serviciilor. Registrul general al facturilor fiscale reprezintă o parte componentă al portalului serviciilor fiscale electronice şi are ca scop uşurarea, simplificarea, sporirea eficienţei şi rapidităţii procesului de evidenţă al facturilor fiscale ale agenţilor economici din republică.

Începînd cu 1 iulie 2012, subiecţii impunerii cu T.V.A., (deserviţi de Inspectoratul Fiscal Principal de Stat, de IFS pe municipiul Chişinău, de IFS pe municipiul Bălţi şi de Direcţia administrării fiscale Comrat din cadrul IFS pe unitatea teritorială autonomă Găgăuzia) sînt obligaţi să înregistreze facturile fiscale în Registrul general electronic al facturilor fiscale în decursul zilei în care aceasta a fost eliberată. Obligativitatea se impune pentru aceştia în cazul în care totalul valorii impozabile a livrării impozabile cu T.V.A. depăşeşte suma de 100 000 lei. Cumpărătorul, la rîndul său, are dreptul să verifice corespunderea datelor din factura fiscală eliberată de furnizor cu datele din Registrul general electronic al facturilor fiscale (conform prevederilor alin. 1 şi 2 a articolului 1181 din Codul Fiscal).
Detalii
23
05 2013
4173

Serviciile electronice fiscale – modalităţi de eficientizare a activităţilor de serviciu

Serviciile electronice fiscale prestate de Î.S. „Fiscservinform” au fost implementate reieşind din necesităţile contribuabililor. Utilizarea lor prevede o serie de avantaje, care vin să eficientizeze lucrul prestat de fiecare persoană în parte, astfel încît, să se contribuie continuu la ridicarea nivelului de productivitate a întreprinderii, indiferent de tipul şi natura ei: particulară sau de stat.


Detalii
20
05 2013
2248

Каков срок регистрации налоговых накладных в Генеральном электронном регистре налоговых накладных?

Согласно положениям ст. 1181 Налогового кодекса, выписанная налоговая накладная, которая соответствует требованиям, установленным в данной статье, подлежит обязательной регистрации поставщиком в Генеральном электронном регистре налоговых накладных в течение дня, в котором она была выдана.

В то же время, в соответствии с п. 5 Инструкции о порядке регистрации налоговых накладных в Генеральном электронном регистре налоговых накладных, утверждённой Приказом ГНИ № 446 от 21 июня 2012, выданная налоговая накладная подлежит обязательной регистрации поставщиком в вышеуказанном Регистре до 23:59:59 дня, в котором она была выдана. Моментом регистрации налоговой накладной в Генеральном электронном регистре налоговых накладных считается момент подтверждения её регистрации в данном Регистре.
Detalii
20
05 2013
2392

Care este termenul de înregistrare a facturilor fiscale în Registrul general electronic al facturilor fiscale?

Potrivit prevederilor art. 1181 din Codul fiscal, factura fiscală eliberată, ce corespunde cerinţelor menţionate la acest articol, se supune înregistrării obligatorii de către furnizor în Registrul general electronic al facturilor fiscale în decursul zilei în care aceasta a fost eliberată.

Totodată, potrivit pct. 5 din Instrucţiunea privind modul de înregistrare a facturilor fiscale în Registrul general electronic al facturilor fiscale aprobată prin Ordinul IFPS nr. 446 din 21 iunie 2012, factura fiscală eliberată se supune înregistrării obligatorii de către furnizor în Registrul menţionat pînă la ora 23:59:59 a zilei în care aceasta a fost eliberată. Momentul înregistrării facturii fiscale în Registrul general electronic al facturilor fiscale se consideră momentul acceptării acesteia în Registrul dat.
Detalii
20
05 2013
3718

Cine sunt subiecţii care au obligaţia de înregistrare a facturilor fiscale eliberate în Registrul general electronic al facturilor fiscale?

În conformitate cu art. 1181 din Codul fiscal, obligaţia de a înregistra facturile fiscale în Registrul general electronic al facturilor fiscale în forma şi în modul stabilit de Serviciul Fiscal de Stat o au furnizorii subiecţi ai impunerii cu T.V.A., în cazul în care totalul valorii impozabile a livrării impozabile cu T.V.A. depăşeşte suma de 100000 lei.

 Totodată, potrivit alin.(3) art. 1181 din Codul fiscal, obligaţia de a înregistra facturile fiscale în RGEFF nu se aplică asupra facturilor fiscale electronice.  
[Modificare în Baza generalizată a practicii fiscale în temeiul Legii pentru modificarea şi completarea unor acte legislative nr. 172 din 12.07.2013 (publicată în Monitorul Oficial nr. 173-176 din 09.08.2013), în vigoare la data 09.08.2013.]

(în vigoare pînă la 09.08.2013)

În conformitate cu art. 1181 din Codul fiscal, subiecţii care au obligaţia de a înregistra facturile fiscale sînt:

  • a. începînd cu 1 iulie 2012 - subiecţii impunerii cu T.V.A., care sînt deserviţi de Inspectoratul Fiscal Principal de Stat, de Inspectoratul fiscal de stat pe municipiul Chişinău, de Inspectoratul fiscal de stat pe municipiul Bălţi şi de Direcţia administrării fiscale Comrat din cadrul Inspectoratului fiscal de stat pe unitatea teritorială autonomă Găgăuzia, care prezintă (eliberează) factură fiscală pentru livrarea impozabilă, în care totalul valorii impozabile depăşeşte suma de 100 000 lei;
  • b. începînd cu 1 ianuarie 2013 - toţi subiecţii impunerii cu T.V.A., care prezintă (eliberează) factură fiscală pentru livrarea impozabilă, în care totalul valorii impozabile depăşeşte suma de 50 000 lei;

  • Detalii
17
11 2011
3695

Сдайте Электронные Декларации прямо из 1С – просто и удобно!

Да, уважаемые коллеги, уже не за горами тот день, когда все Компании (плательщики НДС) будут сдавать отчетность в электронном виде не добровольно, как раньше, а в обязательном порядке.
Надо отдать должное коллективу госпредприятия FiscServInform – ими проделана огромная работа, как техническая, так и организационная. Мало того, что электронные ключи и другие необходимые материалы предоставляются на безвозмездной основе, нельзя не отметить качественно проводимые обучающие семинары.
Detalii
17
11 2011
3466

Viorel Bolocan: Conectare gratuită a plătitorilor T.V.A. la serviciul „Declaraţie Electronică”

Noua metodă de raportare fiscală


Începînd cu 1 ianuarie 2012, pentru circa 15 mii de contribuabili se va simplifica procedura de raportare fiscală. Optimizarea şi simplificarea dată este prevăzută în legislaţia fiscală, şi anume: potrivit prevederilor art. 187, alin. (21) din Codul fiscal (în redacţia Legii nr. 48 din 26.03.2011) şi Ordinului Inspectoratului Fiscal Principal de Stat nr. 698 din 22.08.2011, începînd cu 1 ianuarie 2012, subiecţii impunerii cu T.V.A. care se deservesc de:

  • Inspectoratul Fiscal Principal de Stat (Direcţia Marilor Contribuabili);
  • Inspectoratul fiscal de stat pe municipiul Chişinău;
  • Inspectoratul fiscal de stat pe municipiul Bălţi şi
  • Direcţia administrării fiscale Comrat din cadrul IFS pe UTA Găgăuzia,vor prezenta, în mod obligatoriu, dările de seamă fiscale utilizînd metode automatizate de raportare electronică prin intermediul serviciului „Declaraţie electronică”. În acest context, din anul viitor, contribuabilii vizaţi nu vor mai depune dările de seamă fiscale pe suport de hîrtie, ci doar în formă electronică.

Detalii
16
09 2011
2859

Vitalie Coceban: "Timbre de acciz ca un element de protecție"

Accizele deţin locul trei după ponderea în structura veniturilor la bugetul Republicii Moldova. În 2010, acestea au însumat circa 2,067 miliarde lei sau aproape 17 la sută din suma veniturilor fiscale. Potrivit praticii internaţionale sunt accizate, de obicei, 7-8 grupe de mărfuri. În Moldova, anul trecut, încasările bugetare pe grupe au constituit 191,4 mil. lei din accizele la producţia vinicolă, 207,7 mil. lei – accizele la bere, 408,9 mil.lei – accizele la produsele din tutun, 903,1 mil. lei – accizele la produsele petroliere, 390,8 mil. lei – accizele la autoturisme, accize la alte mărfuri – 44,0 mil. lei, se arată în raportul Ministerului Finanţelor prinvind realizarea bugetului de stat pentru anul trecut.
Detalii
14
07 2011
2351

Nicolae Casîm: Centrul de Asistenţă şi Contact – cartea de vizită a Î.S. „Fiscservinform”

Prestarea serviciilor în era comunicaţiilor moderne presupune prelucrarea calitativă şi operativă a unor volume considerabile de apeluri telefonice şi, respectiv, abordări complexe asupra compartimentului dat. Lipsa timpului şi a resurselor umane deseori se răsfrâng negativ asupra calităţii recepţionării apelurilor de intrare de la potenţialii clienţi şi parteneri. Comunicarea permanentă şi tratamentul profesionist, primit în timpul unei conversaţii telefonice de informare şi consultare, între companie şi cetăţeni, care, de regulă, sunt despărţiţi spaţial şi temporar, este o necesitate, deoarece o informare corectă şi promptă provoacă modificări în mentalitatea şi atitudinea cetăţenilor. Dacă aceste probleme nu sunt soluţionate în timp rezonabil, compania furnizoare se va confrunta întotdeauna cu o serie de probleme, ce inevitabil va duce la pierderea încrederii cetăţeanului în capacităţile companiei de ai satisface cerinţele sale. Soluţia menită să rezolve această problemă o constituie formarea şi gestionarea unui Centru de Asistenţă şi Contact (call-center)ca un serviciu pus la dispoziţia cetăţeanului. Companiile, care înţeleg acest lucru şi acordă o atenţie deosebită acestui aspect, ating un nivel înalt de informatizare şi interacţiune cu cetăţeanul.
Detalii
06
05 2011
2640

Impozitul pe venit în anul 2010: informații speciale

Pe parcursul anului 2010 în bugetul consolidat (bugetul de stat (BS) şi bugetul unităţilor administrativ-teritoriale (BUAT)) au fost acumulate venituri din impozite şi taxe administrate de Serviciul fiscal de stat în sumă de 7 356 435,9 mii lei, depăşind cu 9% veniturile acumulate în anul 2009. Conform cotei în bugetul consolidat pe parcursul a doi ani consecutivi, impozitul pe venit se află pe locul doi după TVA, constituind 2 028 579,6 mii lei sau 27,58% în anul 2010 comparativ cu 1 907 742,2 mii lei sau 28,25% în anul 2009 (Diagrama 1a, 1b).
Detalii