Catalogul tematic
Тематический каталог

Impozit pe bunurile imobiliare


Articolul 276. Noţiuni
impozit local care reprezintă o plată obligatorie la buget de la valoarea bunurilor imobiliare.

Codul fiscal nr. 1163-XIII din 24.04.1997


www.lex.md/fisc/codfiscaltxtro.htm#A276

24
05 2013
1366

Законом О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты № 178 от 11 июля 2012 года (МО № 190-192 от 14.09.2012 г.) статья 281 раздела VI Налогового кодекса дополнена частью 2, содержание которой определяет, что в случае, если после начала налогового периода изменился субъект налогообложения, для предшествующего субъекта возникает право произвести перерасчёт налога на недвижимое имущество пропорционально периоду, в течение которого он состоял в этом качестве.

Следует ли понимать, что за период до вступления в силу данных изменений, т. е. до 14 cентября 2012 года, субъекты налогообложения не имели права на перерасчёт налога на недвижимое имущество в случае, когда имущество, за которое налог был уплачен, в течение налогового года было отчуждено?
Detalii
23
05 2013
2299

Prin Legea nr. 178 din 11 iulie 2012 „Pentru modificarea şi completarea unor acte legislative”, art. 281 din Titlul VI al Codului fiscal este completat cu un alineat nou (2), care prevede că, în caz de schimbare, după începerea anului fiscal, a subiectului impunerii, subiectul anterior al impunerii este în drept să solicite/să efectueze calcularea (recalcularea) impozitului pe bunurile imobiliare proporţional perioadei în care a deţinut această calitate.

Rezultă din acest fapt că, pentru perioada de pînă la intrarea în vigoare a acestor modificări, adică din 14 septembrie 2012, subiecţii impunerii nu aveau obligaţia de a realiza recalcularea impozitului pe bunurile imobiliare, în cazul în care bunurile imobiliare, pentru care impozitul a fost achitat in cursul perioadei fiscale, au fost înstrăinate?
Detalii
21
05 2013
2031

Analiza încasărilor administrate de Serviciul Fiscal de Stat în anul 2011

La situaţia din 31 decembrie 2011 de către Serviciul Fiscal de Stat au fost încasate venituri la bugetul public naţional în sumă de 15 929,6 mil.lei, ceea ce reprezintă 98,8% faţă de nivelul planificat. Corespunzător componentelor bugetului public naţional sumele încasate în valoare absolută şi valoare procentuală faţă de nivelul planificat se prezintă după cum urmează:
Detalii
06
05 2011
1683

Письмо № 26-2/3-15-61/629 оcобенности применения налога на недвижимое имущество

Территориальные ГНИ
Управление администрирования крупных налогоплательщиков


Особенности применения налога на недвижимое имущество в контексте изменений и дополнений, произведенных Законом о внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты № 108-XVIII от 17 декабря 2009 года в разделе VI Налогового кодекса и Законе о введении в действие раздела VI Налогового кодекса № 1056-XVI от 16 июня 2000

Настоящим Главная государственная налоговая инспекция сообщает, что Законом о внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты № 108-XVIII от 17 декабря 2009 года (MO № 193-196 от 29.12.2009), начиная с 1 января 2010, наряду с множественными изменениями и дополнениями налогового законодательства, произведены, в том числе, изменения в части налогообложения недвижимого имущества.
Detalii
06
05 2011
1678

Scrisoarea IFPS Nr. 26-2/3-15-61/629 din 05.02.2010 Particularităţile aplicării impozitului pe bunurile imobiliare

IFS teritoriale
Direcţia administrarea contribuabililor mari

Particularităţile aplicării impozitului pe bunurile imobiliare în contextul modificărilor şi completărilor operate în titlul VI al Codului fiscal şi Legea nr. 1056-XIV din 16 iunie 2000 pentru punerea în aplicare a titlului VI din Codul fiscal prin Legea pentru modificarea şi completarea unor acte legislative nr. 108-XVIII din 17 decembrie 2009
Detalii
17
11 2011
2013

Oleg Lupașco: Impozitul pe bunurile imobile prin prisma relaţiilor de arendă în agricultură

În conformitate cu legislaţia în vigoare, relaţiile de arendă în agricultură, precum şi impozitarea bunurilor imobile cu destinaţie agricolă se reglementează de către Codul civil, Codul funciar, Codul fiscal, Legea cu privire la arenda în agricultură nr. 198 din 15 mai 2003, Legea pentru punerea în aplicare a titlului VI din Codul fiscal nr. 1056 din 16 iunie 2000, de alte acte normative naţionale, precum şi de tratatele internaţionale la care Republica Moldova este parte.
Detalii
17
11 2011
2723

Analiza veniturilor bugetului public naţional (9 luni anul 2011)

La situaţia din 30 septembrie 2011 de către Serviciul Fiscal de Stat au fost încasate venituri la bugetul public naţional în sumă de 11 542,2 mil. lei, ceea ce reprezintă 98,3% faţă de nivelul planificat. Corespunzător componentelor bugetului public naţional sumele încasate în valoare absolută şi valoare procentuală faţă de nivelul planificat se prezintă după cum urmează:

  • la bugetul de stat – 3 558,5 mil. lei sau 94,0%;
  • la bugetele unităţilor administrativ teritoriale – 2 167,8 mil. lei sau 98,2%;
  • la bugetul asigurărilor sociale de stat – 4 686,2 mil.lei sau 99,6%;
  • la fondurile asigurărilor obligatorii de asistenţă medicală – 1 129,7 mil. lei sau 108,1%.

În raport cu perioada similară a anului trecut la bugetul public naţional este înregistrată o depăşire a veniturilor încasate cu 851,1 mil.lei sau cu 8,0%. Corespunzător componentelor bugetului public naţional dinamica se prezintă după cum urmează:
Detalii
29
04 2013
1495

Anastasia Certan: "Principalele măsuri de politică fiscală pentru anul 2012, aspecte de administrare fiscală şi de perfecţionare a legislaţiei fiscale naţionale"

La data de 14.10.2011, Guvernul prin hotărîrea nr. 771 a aprobat proiectul de lege pentru modificarea şi completarea unor acte legislative, care rezultă din politicile fiscale, bugetare şi vamale pentru anul 2012, perfecţionarea legislaţiei fiscale, bugetare şi vamale naţionale, alte aspecte ce ţin de gestiunea finanţelor publice. Pe data de 17 octombrie proiectul a fost prezentat în Parlament.
Detalii