Catalogul tematic
Тематический каталог

Impozit pe bunurile imobiliare


Articolul 276. Noţiuni
impozit local care reprezintă o plată obligatorie la buget de la valoarea bunurilor imobiliare.

Codul fiscal nr. 1163-XIII din 24.04.1997


www.lex.md/fisc/codfiscaltxtro.htm#A276

19
05 2021
6

Impozitul pe bunurile imobiliare. Ce scutiri pot acorda APL persoanelor fizice-cetăţeni

Impozitul pe bunurile imobiliare este impozitul local care reprezintă o plată obligatorie la buget de la valoarea bunurilor imobiliare. În cazul persoanelor fizice care nu desfăşoară activitate de întreprinzător acest impozit se achită în funcție de data apariției dreptului de proprietate: în cazul bunurilor imobiliare existente şi/sau dobândite până la data de 31 mai inclusiv a anului fiscal în curs, impozitul pe bunurile imobiliare se achită nu mai târziu de data de 30 iunie a anului curent1.
 
Respectiv, subiecții impunerii deja primesc avizele de plată a acestui impozit.
Detalii
17
05 2021
287

(ro/ru) Până la 25 mai autoritățile publice vor oferi informaţia privind valoarea bunurilor imobiliare transmise în locațiune

Amintim autorităţilor publice şi instituţiile finanţate de la bugetele de toate nivelurile că, conform prevederilor art. 277 alin.1) lit.f), acestea sunt obligate să prezinte subiecţilor impunerii cu impozitul pe bunuri imobiliare informaţia privind valoarea estimată/valoarea contabilă a acestor bunuri, transmise de autoritatea respectivă în arendă sau locaţiune persoanelor juridice şi persoanele fizice rezidenţi şi nerezidenţi ai Republicii Moldova.
 
Informația urmează a fi oferită subiecților cu titlu gratuit, în termen de până la data de 25 mai a anului fiscal în curs și este necesară pentru calcularea şi achitarea în termen a obligaţiilor fiscale aferente impozitului pe bunuri imobiliare.
 


Detalii

28
04 2021
526

Impozitul pe bunuri imobiliare poate fi achitat online

Primăria municipiului Chișinău informează cetățenii urbei proprietari de bunuri imobiliare despre necesitatea achitării impozitului pe aceste bunuri pentru anul curent, până la data 30 iunie 2021 (conform prevederilor art. 282 Cod fiscal), ținând cont de faptul că, începând cu anul curent, nu se mai aplică reducerea de 15% pentru achitarea până la 30 iunie a sumei integrale a impozitului pe bunurile imobiliare calculat, în contextul modificărilor adoptate la Codul fiscal, fiind abrogat alin. (2) al art. 282.
 
Onorarea obligației fiscale se face cu Avizul de plată a impozitului pe bunurile imobiliare direct la oficiile poștale, oficiile bancare sau on-line prin serviciul guvernamental de plăți electronice www.mpay.gov.md prin selectarea serviciului „Achitarea impozitului pe bunurile imobiliare (cu aviz de plată)".


Detalii

14
04 2021
446

Дата учета имущества для расчета налога на недвижимость для физлиц – 31 марта

Срок уплаты налога на недвижимое имущество и /или земельного налога до 30 июня 2021 г. распространяется на объекты налогообложения, принадлежащие физическим лицам, не осуществляющим предпринимательскую деятельность, а также неоцененные земельные участки крестьянских (фермерских) хозяйств, существующие и/или приобретенные налогоплательщиками до 31 марта текущего года включительно. Вышеуказанные объекты налогообложения, приобретенные после 31 марта 2021 г., будут включены в информацию и, соответственно, в уведомления о налоговых обязательствах, которые подлежат отправке каждому субъекту налогообложения службами по сбору местных налогов и сборов примэрий не позднее 1 февраля года,
Detalii
07
04 2021
176

(29.2.6.4) Se va reține impozitul pe venit la sursa de plată din plăţile achitate în avans persoanelor fizice pentru locațiunea bunurilor imobiliare?

În conformitate cu prevederile art.901 alin.(3) din Codul fiscal, persoanele specificate la art.90 din Codul fiscal, reţin un impozit în mărime de 12% din veniturile obţinute de către persoanele fizice care nu desfășoară activitate de întreprinzător de la transmiterea în posesie şi/sau folosinţă (locaţiune, arendă, uzufruct, superficie) a proprietăţii mobiliare şi imobiliare, cu excepţia arendei terenurilor agricole.


Detalii

05
04 2021
520

Impozitul funciar și impozitul pe bunurile imobiliare în cazul locațiunii mijloacelor fixe

La începutul activității sale, agentul economic a încheiat contract de locațiune a mijloacelor fixe. Printre aceste mijloace fixe se enumeră și clădiri, terenuri care sunt proprietatea persoanei fizice – unic fondator al agentului economic.

Conform contractului de locațiune, încheiat între agentul economic și persoana fizică – fondator al acestuia, impozitul funciar și impozitul pe bunurile imobiliare urmează a fi calculate și achitate de către agentul economic.


Detalii
01
04 2021
179

Modul de aplicare a impozitului funciar și impozitului pe bunurile imobiliare de către Asociația utilizatorilor de apă pentru irigare

Asociația utilizatorilor de apă pentru irigare deține terenuri pe care sunt amplasate sisteme centralizate de irigare. Conform extrasului din Registrul bunurilor imobile, în cazul terenurilor respective, la modul de folosință  a acestora, este specificat „fondul apelor”, iar în cazul clădirilor amplasate pe ele – „construcție hidrotehnică”. Terenurile și construcțiile nu sunt evaluate de către organul cadastral în scopul impozitării. În aceste circumstanțe, care cote de impunere urmează a fi aplicate de către Asociația utilizatorilor de apă în scopul calculării și achitării impozitului funciar și impozitului pe bunurile imobiliare?

Detalii
01
03 2021
487

Noua versiune a Formei BIJ17, aprobată

Calculul impozitului pe bunurile imobiliare (Forma BIJ 17) în versiune nouă se va prezenta de către contribuabili începând cu perioada fiscală corespunzătoare anului 2021, prevede Ordinul Serviciului Fiscal de Stat nr. 73 din 15 februarie 2021 cu privire la abrogarea Ordinului SFS nr. 315 din 25.06.2020 și aprobarea formularului tipizat al Calculului impozitului pe bunurile imobiliare (Forma BIJ 17) în versiune nouă, care a intrat în vigoare după publicarea în „Monitorul oficial” de vineri, 26 februarie.
 
Instrucțiunea de completare stabilește că Calculul impozitului pe bunurile imobiliare (Forma BIJ 17)
Detalii
26
02 2021
538

Au fost modificate 4 formulare tipizate de avize de plată aferente impozitului pe bunurile imobiliare / impozitului funciar

Serviciul Fiscal de Stat informează că, începând cu perioada fiscală a anului 2021, în Sistemele Informaționale ale Serviciului Fiscal de Stat sunt implementate 4 formulare tipizate de avize de plată aferente impozitului pe bunurile imobiliare și/sau impozitului funciar, urmare a modificării Ordinului MF nr.17/2020 cu privire la aprobarea formularelor tipizate ale Avizelor de plată.

În baza formularelor respective, serviciile de colectare a impozitelor și taxelor locale din cadrul primăriilor urmează să genereze și să remită contribuabililor, corespunzător perioadelor de generare (01 ianuarie – 31 mai și, respectiv, 01 iunie – 31 decembrie a anului gestionar),  avizele de plată la impozitul pe bunurile imobiliare și/sau impozitul funciar, care vor conține informația privind obligațiile fiscale corespunzătoare acestora.

Detalii
22
02 2021
504

Новые формы извещений по налогу на недвижимое имущество и земельному налогу

В «МО» опубликованы и вступили в силу изменения в Приказ Министерства финансов №17/2020 об утверждении типовых форм платежных извещений. В частности, вводится одна новая форма и скорректированы три существующие формы типовых извещений по налогу на недвижимое имущество и земельному налогу:
 
  • Платежное извещение по налогу на недвижимое имущество (за оцененные объекты имеющиеся и/или приобретенные в период с 1 января по 31 мая отчетного года);

  • Detalii