03
01 2017
1558

Consumatorii pot cere recuperarea prejudiciilor pentru servicii de alimentare cu apă și de canalizare necalitative

Consumatorul va avea dreptul să solicite, în conformitate cu prevederile Codului civil al Republicii Moldova, recuperarea prejudiciilor în cazul în care operatorul serviciului public de alimentare cu apă și de canalizare furnizează servicii necorespunzătoare indicatorilor de calitate. Agenția Națională de Reglementare în Energetică (ANRE) a aprobat un Regulament ce stabilește valorile indicatorilor de calitate a serviciului public de alimentare cu apă și de canalizare și care urmează să fie respectați de operatorii acestui serviciu, și cerințele față de aceștia pentru respectarea indicatorilor de calitate. Aceste cerințe se referă la continuitatea furnizării serviciului nominalizat, contractarea lui, calitatea și parametrii tehnici la furnizarea acestui serviciu, racordarea la rețelele publice respective, facturarea și achitarea serviciului în cauză. Potrivit Regulamentului, consumatorul este îndreptățit să solicite recuperarea în modul stabilit a prejudiciilor cauzate din vina operatorului, în cazul în care acesta prestează servicii necorespunzătoare indicatorilor de calitate ai serviciului public de alimentare cu apă și de canalizare aprobați de ANRE. Astfel, consumatorii pot depune reclamații în adresa operatorului referitor la calitatea serviciului de alimentare cu apă și de canalizare, iar operatorul va examina și soluționa orice neînțelegere conform prevederilor legislative. Pentru examinarea reclamaţiilor scrise ale consumatorilor, personalul operatorului este obligat să se deplaseze la faţa locului în termen de cel mult 2 zile lucrătoare de la data înregistrării cererii. Răspunsul cu privire la examinarea şi soluţionarea reclamațiilor consumatorilor în legătură cu furnizarea serviciului public de alimentare cu apă şi de canalizare se va baza pe rezultatele acţiunilor întreprinse de operator pentru soluţionarea problemelor abordate în reclamaţii . De asemenea, Regulamentul conține prevederi clare referitoare la durata unei întreruperi planificate la furnizarea serviciului public de alimentare cu apă şi de canalizare nu va depăși:
  • termenul indicat în planul calendaristic al documentației de proiect pentru realizarea lucrărilor, calculat de autorul de proiect – în cazul reparațiilor la staţiile de captare, de tratare a apei, a rețelelor publice de transport și de distribuție a apei, a reţelelor publice de canalizare, la staţiile de pompare, de epurare, inclusiv înlocuirea, reconstrucţia, modernizarea anumitor porțiuni de rețea;
  • nu mai mult de 48 ore – în cazul reparațiilor anumitor porțiuni de conducte;
  • nu mai mult de 12 ore – în caz de montare, branşare/racordare, reamplasare a anumitor segmente a branșamentelor la blocurile locative, instalarea/demontarea contorului pentru măsurarea volumului de apă.
În cazul în care se constată că durata lucrărilor de reluarea a serviciului public dealimentare cu apă şi de canalizare va depăşi termenii stabiliți, operatorul va informa suplimentar consumatorii despre prelungirea termenului întreruperii planificate argumentând necesitatea acestei prelungiri. Durata unei întreruperi neplanificate la furnizarea serviciului public de alimentare cu apă constituie termenul de remediere a deranjamentelor de la recepția informației despre deranjament și până la etapa reluării furnizării serviciului public de alimentare cu apă către consumatorul final. Acest termen nu poate depăși:
  • 12 ore pentru mediu urban;
  • 10 ore pentru mediul rural.
Durata unei întreruperi neplanificate la furnizarea serviciului public de canalizare constituie termenul de remediere a deranjamentelor de la recepția informației și până la etapa reluării furnizării serviciului public de canalizare către consumatorul final. Acest termen nu poate depăși:
  • 8 ore pentru mediu urban;
  • 6 ore pentru mediul rural.
În cazul întreruperilor produse în condiții de forță majoră serviciul public de alimentare cu apă și de canalizare urmează să fie reluat într-un termen care nu va depăși 24 ore de la expirarea perioadei recunoscute ca perioadă cu evenimente de forță majoră. Consiliul de Administrație al ANRE consideră că punerea în aplicare a acestui Regulament va conduce la îmbunătățirea calității serviciului public de alimentare cu apă și de canalizare, responsabilizarea operatorilor pentru încălcarea parametrilor de calitate a serviciului și la asigurarea protecției drepturilor consumatorilor. Regulamentul va intra în vigoare odată cu publicarea în Monitorul Oficial.

via | www.bizlaw.md

0 comentarii

Doar utilizatorii înregistraţi şi autorizați au dreptul de a posta comentarii.