13
07 2016
2202

Contractul-tip de acces a furnizorilor de rețele publice de comunicații electronice

Agenția Națională pentru Reglementare în Comunicații Electronice și Tehnologia Informației (ANRCETI) a publicat astăzi pe pagina sa web oficială Contractul-tip de acces pe proprietatea publică sau privată în vederea construirii (instalării), întreţinerii, demontării, înlocuirii, transferului sau retehnologizării reţelelor publice de comunicaţii electronice ori a elementelor de infrastructură necesare susţinerii acestora, conform atribuțiilor care îi revin potrivit Legii privind accesul pe proprietăți și utilizarea partajată a infrastructurii asociate rețelelor publice de comunicații electronice nr. 28 din 10.03.2016 (în continuare - Legea nr.28/2016). Contractul-tip a fost elaborat de ANRCETI în temeiul dispoziţiilor Legii nr.28/2016, care prevede posibilitatea utilizării unei forme standard facultative pentru acest acord şi anume, contractul-tip, prin care se stabilesc condiţiile de exercitare a dreptului de acces a furnizorilor de reţele publice de comunicaţii electronice pe proprietatea publică sau privată. Potrivit Legii nr.28/2016, Contractul-tip elaborat de ANRCETI se publică pe pagina sa web oficială în termen de trei luni de la data intrării în vigoare a legii respective (15 aprilie 2016). Contractul-tip reflectă clauzele Legii nr.28/2016 și cuprinde, în principal, prevederi legate de drepturile și obligațiile părților contractante, durata contractului, modalitățile de modificare și încetare a acestuia, tarife și modalități de plată etc. Documentul respectiv vine în sprijinul atât al furnizorilor de rețele publice de comunicații electronice, cât și al titularilor dreptului de proprietate publică sau privată, constituind o garanție legală suplimentară în etapele de negociere a contractelor de acces pe proprietatea publică sau privată. ANRCETI recomandă furnizorilor și titularilor dreptului de proprietate să utilizeze prevederile contractului-tip la negocierea și încheierea contractelor de acces pe proprietatea publică sau privată în vederea construirii (instalării), întreţinerii, demontării, înlocuirii, transferului sau retehnologizării reţelelor publice de comunicaţii electronice ori a elementelor de infrastructură necesare susţinerii acestora. Conform prevederilor Legii nr.28/2016, furnizorii de rețele publice de comunicații electronice își pot exercita dreptul de acces pe proprietatea publică sau privată numai după încheierea unui contract cu titularul dreptului de proprietate sau de administrare asupra imobilului respectiv sau, în cazul imobilelor proprietate publică, cu titularul dreptului de administrare, cu gestionarul (administratorul) imobilului. În vederea exercitării dreptului de acces pe proprietatea publică sau privată, furnizorii vor solicita în scris încheierea unui contract. Termenul maxim de negociere a contractului este de 30 de zile lucrătoare de la data primirii cererii de acces și a documentelor care atestă îndeplinirea condițiilor de acces. În cazul în care contractul nu a fost încheiat în termenul menționat sau în cazul refuzului de a acorda dreptul de acces ori al nesoluţionării în termen a cererii de acces, solicitantul este în drept să se adreseze ANRCETI pentru soluţionarea prealabilă a litigiului. În cazul în care cererea este întemeiată, ANRCETI emite, în maximum 30 de zile calendaristice de la data primirii solicitării, o decizie care este obligatorie pentru părţile litigiului şi care ţine loc de contract între părţi. Ulterior, părțile implicate în litigiu au dreptul de a contesta decizia ANRCETI în instanța de judecată competentă.

via | www.anrceti.md

0 comentarii

Doar utilizatorii înregistraţi şi autorizați au dreptul de a posta comentarii.