13
03 2015
1201

Stabilirea cuantumului pensiei de întreținere și modalitățile de plată a acesteia

Obligaţia de întreţinere reprezintă îndatorirea legală a unei persoane de a asigura altei persoane (copil, părinte, fostul soț) mijloacele necesare traiului, educării şi pregătirii profesionale. Fundamentul obligaţiei de întreţinere constă în îndatorirea de sprijin moral şi material a persoanei aflate în raporturi de rudenie, de căsătorie şi alte raporturi asimilate celor de rudenie. Astfel, această obligație poate fi stabilită prin încheierea unui contract, precum și în baza hotărârii judecătorești. Contractul privind plata pensiei de întreţinere este o convenţie benevolă şi bilaterală, încheiată între persoana ce datorează întreţinerea şi persoana care are dreptul la întreţinere. În baza contractului privind plata pensiei de întreţinere doar persoana care datorează întreţinere îşi asumă obligaţii, cealaltă parte nu are obligaţii în baza acestui contract. Așadar, în contractul de întreținere se indică expres care este mărimea pensiei de întreținere care urmează a fi achitată, ţinînd cont de prevederile art. 75 din Codul familiei, astfel încât, aceasta să nu fie mai mică decât mărimea prevăzută în norma indicată. Totodată, la încheierea contractului se stabileşte şi modul de plată al pensiei de întreţinere. Astfel, părţile pot decide ca pensia de întreţinere să fie plătită:
  1. sub forma unor cote-părţi din salariul şi/sau din alte venituri ale celui ce datorează întreţinerea (ex. ¼ din salariul şi/sau din alte venituri pe care le are tatăl care datorează pensie de întreţinere pentru un copil);
  2. într-o sumă bănească fixă plătită periodic (ex. suma de 1300 de lei care se va plăti lunar);
  3. prin transmiterea unor bunuri sau
  4. într-un alt mod, stipulat în contract.
Este necesar de evidențiat că contractul privind plata pensiei de întreţinere poate stipula îmbinarea mai multor moduri de achitare a acesteia. În cazul când nu este posibil de ajuns la un numitor comun între părinți referitor la încheierea unui asemenea contract şi părinţii nu participă la întreţinerea copiilor, pensia de întreţinere se încasează pe cale judecătorească. Sunt în drept de a solicita pe cale judecătorească încasarea pensiei de întreținere a copilului următoarele persoane:
  • unul dintre părinţi;
  • tutorele sau curatorul copilului;
  • autoritatea tutelară.
Un moment important și necunoscut de către unii părinți este faptul că persoanele care se adresează instanţei de judecată cu cereri privind plata pensiei de întreţinere sunt scutite de taxa de stat, precum și faptul că persoana care are dreptul la întreţinere se poate adresa cu o cerere instanţei de judecată privind încasarea pensiei de întreţinere, indiferent de termenul care a trecut de la momentul apariţiei dreptului respectiv. Or, pensia de întreţinere se încasează de la data sesizării instanţei judecătorești, indiferent cât timp se va scurge de la momentul depunerii cererii până la pronunţarea hotărârii judecătoreşti. Mai mult decât atât, pensia de întreţinere poate fi încasată pentru perioada anterioară sesizării instanţei judecătorești, dacă se va stabili că în perioada respectivă s-au întreprins măsuri de acordare a întreţinerii, însă cel ce datorează întreţinerea s-a sustras de la plata pensiei. Ulterior, stabilirii cuantumului pensiei de întreținere, prin contract sau prin intermediul instanțelor de judecată, printr-o hotărâre judecătorească, urmează să fie determinată modalitatea de încasare a acesteia. În acest sens, în cazul când cel care datorează achitarea pensiei de întreținere este angajat, angajatorul pentru care lucrează este obligat să reţină lunar pensia de întreţinere din salariul şi/sau din alte venituri ale celui ce o datorează în baza următoarelor acte:
  • contractul privind plata pensiei de întreţinere, autentificat notarial;
  • titlul executoriu;
  • cererea salariatului ce datorează întreţinerea.
Respectiv, angajatorul este obligat să transmită sau să transfere suma de bani reţinută din salariul persoanei care datorează întreţinerea persoanei ce beneficiază de întreţinere, într-un termen de cel mult trei zile de la data fixată pentru plata salariului şi/sau a altor venituri. Angajatorul mai are și obligația de a înștiința instanța de judecată, în termen de trei zile, în cazul când persoana ce datorează întreţinerea a demisionat sau și-a schimbat locul său de muncă şi/sau a domiciliului. Există situații, când persoana care datorează pensie de întreținere nu are venituri, atunci pensia de întreţinere se va încasa din mijloacele băneşti depuse de către acesta la instituţiile financiare sau transmise organizaţiilor comerciale şi necomerciale. În situaţia când cel ce datorează întreţinere nu dispune de astfel de mijloace băneşti sau dacă dispune de ele, dar acestea sunt insuficiente pentru a-şi onora obligaţia, pensia de întreţinere se va încasa din contul tuturor bunurilor sale mobile şi imobile. În consecință, aș putea face următoarea concluzie, spre regret, constat că în cadrul judecătoriilor din țară există foarte multe acțiuni privind stabilirea și încasarea pensiilor de întreținere pentru copiii minori. Însă părinții, care urmează să achite aceste pensii de întreținere, fac tot posibilul să se eschiveze de la această obligație legală, uitând, cu desăvârșire, de faptul că este vorba despre viața și sănătatea copilului lor, care, chiar dacă a fost stabilit cu traiul la celălalt părinte, rămâne a fi în continuare și al lor. Astfel, aș recomanda încheierea contractelor privind plata pensiei de întreținere în vederea evitării instanțelor de judecată, fiind posibilă economisirea timpului, emoțiilor, precum și a resurselor financiare de către părți. Enachi Tatiana, Avocat

via | agora.md

0 comentarii

Doar utilizatorii înregistraţi şi autorizați au dreptul de a posta comentarii.