16
01 2017
1001

Un nou Regulament de la Banca Națională

Comitetul executiv al Băncii Naţionale a Moldovei (BNM) a aprobat Regulamentul cu privire la deţinerea de către bănci a cotelor în capitalul persoanelor juridice. Mai exact, documentul stabileşte mecanismul şi regulile referitor la deţinerea de către bănci, direct sau indirect, a cotelor în capitalul persoanelor juridice rezidente sau nerezidente, altele decât băncile rezidente. Conform Regulamentului, nicio bancă, singură ori în cadrul grupului de persoane care acţionează concertat, fără permisiunea scrisă a BNM, nu poate:
 • să deţină în capitalul unei persoane juridice, cu excepţia băncilor în al căror capital dobîndirea/deţinerea cotelor se efectuează conform art.15 din Legea instituţiilor financiare, o cotă care:
  1. reprezintă 20% şi mai mult din capitalul persoanei juridice;
  2. depăşeşte, conform valorii ei contabile, 5% din capitalul reglementat al băncii;
 • să deţină cotele, menţionate mai sus, cu o valoare contabilă totală mai mare de 50% din capitalul reglementat al băncii.
De asemenea, permisiunea scrisă a BNM privind deţinerea de către bancă a cotei în capitalul persoanei juridice trebuie să fie obţinută până la încheierea actului juridic prin care va fi dobândită cota în capitalul persoanei juridice. Nu este necesară permisiunea BNM pentru cotele de participare la capitalul persoanelor juridice transmise în posesiune/achiziţionate în schimbul rambursării datoriilor şi/sau deţinute temporar de bancă în nume propriu, dar pe contul altor persoane. Regulamentul mai prevede că băncile vor notifica BNM despre orice cotă deţinută de bancă în capitalul persoanei juridice, despre cotele de participare în capitalul persoanelor juridice transmise în posesiune/achiziţionate în schimbul rambursării datoriilor, precum şi despre cotele deţinute de bancă, în capitalul persoanei juridice, temporar în nume propriu, dar pe contul altor persoane, cu prezentarea deciziei organului abilitat, în termen de 10 zile de la data efectuării investiţiei/ transmiterii în posesiune/achiziţionării în schimbul rambursării datoriilor/deţinerii temporare de bancă în nume propriu, dar pe contul altor persoane. Pentru solicitarea permisiunii scrise a BNM, este necesară prezentarea unei cereri semnate de către președintele organului executiv al băncii cu anexarea cel puțin a următoarelor informații/ documente:
 • hotărârea privind deţinerea cotei în capitalul persoanei juridice, luată de organul de conducere împuternicit al băncii de a lua asemenea hotărâre;
 • denumirea, adresa, IDNO și data înregistrării persoanei juridice;
 • mărimea capitalului social al persoanei juridice;
 • cota de participare (în lei şi în %) preconizată spre procurare;
în caz de procurare a acţiunilor:
 1. numărul total de acţiuni emise de către persoana juridică;
 2. numărul acţiunilor cu drept de vot emise de către persoana juridică;
 3. valoarea nominală (fixată) a unei acţiuni;
 4. numărul acţiunilor preconizate spre procurare;
 5. preţul de procurare a acţiunilor;
 6. caracteristica acţiunilor procurate (ordinare sau preferenţiale, cu sau fără drept de vot);
 • ponderea cotei de participare (conform valorii nominale (fixate)) în capitalul social al persoanei juridice deținute la data depunerii cererii;
 • ponderea cotei totale de participare în capitalul persoanei juridice (conform valorii contabile) în capitalul reglementat al băncii;
 • ponderea valorii contabile totale a cotelor în capitalul persoanelor juridice deţinute de bancă în capitalul reglementat al băncii;
 • scopul efectuării investiţiei;
 • argumentarea economică efectuată de bancă (care va include cel puțin analiza financiară a persoanei juridice, operaţiunile desfășurate, rentabilitatea, profitabilitatea, solvabilitatea) care a servit drept temei pentru luarea de către organul împuternicit a deciziei de procurare a cotei de participare în capitalul persoanei juridice;
 • lista acționarilor/asociaților ce dețin cote care reprezintă 20% și mai mult din capitalul persoanei juridice în care banca are intenția să dețină cota, cu indicarea denumirii/numelui, prenumelui persoanei, țării de reședință, valorii și mărimii cotei deținute;
 • lista societăţilor comerciale în care persoana juridică deţine cel puţin 20% din capitalul social al acestora, cu indicarea denumirii, țării de reședință, valorii și mărimii cotei deținute;
 • lista administratorilor persoanei juridice, cu indicarea funcţiilor acestora, denumirii societăţilor comerciale unde aceştia exercită funcția de administratori (denumirea funcţiei ocupate) şi/sau deţin cote în capitalul acestora (se indică mărimea cotei deţinute în %);
 • situaţiile financiare anuale ale persoanei juridice pentru ultimii doi ani (după caz în funcţie de perioada de activitate) supuse auditului independent sau confirmate de către Serviciul situațiilor financiare, conform locului de înregistrare în cazul în care la adunarea generală a acţionarilor nu a fost prevăzută efectuarea auditului, cu excepţia cazului când banca participă la constituirea persoanei juridice.
În termen de 15 zile lucrătoare de la data primirii setului complet de documente, BNM aprobă sau respinge cererea de solicitare a permisiunii scrise privind deținerea de către bancă a cotei în capitalul persoanei juridice. Regulamentul cu privire la deţinerea de către bănci a cotelor în capitalul persoanelor juridice poate fi consultat aici.


via | www.bizlaw.md

0 comentarii

Doar utilizatorii înregistraţi şi autorizați au dreptul de a posta comentarii.