Reviews

Nicoleta Nemerenco: o administrare fiscală eficientă înseamnă un nivel înalt de conformare voluntară a contribuabililor

- Pe parcursul anului curent Serviciul Fiscal de Stat a întreprins mai multe acțiuni în vederea majorării nivelului de conformare benevolă în rândul contribuabililor. Despre ce rezultate putem vorbi la acest capitol și cum apreciați impactul măsurilor întreprinse?

 

- O administrare fiscală eficientă înseamnă un nivel înalt de conformare voluntară a contribuabililor la declararea și achitarea tuturor obligațiilor față de bugetul public național. Este extrem de important ca plătitorii de impozite și taxe să înțeleagă sarcinile fiscale pe care le au, să conștientizeze importanța declarării corecte și achitării integrale a impozitelor și taxelor datorate BPN pentru ca statul, la rândul său, să poată oferi cetățenilor servicii de calitate. Anul 2020 este unul absolut specific, marcat de efectele negative ale crizei pandemice la nivel mondial, și amplificate de criza provocată de secetă în segmentul agricol. Evident că aceste provocări au influențat și modul de aplicare a tratamentelor de conformare. Tradițional SFS anual stabilește prioritățile Programului de conformare a contribuabililor.

 

Pentru anul curent au fost stabilite următoarele segmente ale economiei naționale prioritare pentru monitorizare prin prisma Programului dat:
• Construcția;
• Agricultura;
• Transport, întreținerea și repararea autovehiculelor;
• Servicii de înfrumusețare/îngrijire și sănătate;
• Comerțul electronic;
• Comerțul cu ridicata a mărfurilor;

 

Au fost selectați 1889 de contribuabili care activează în segmentele respective pentru monitorizare camerală și/sau la fața locului în scopul evaluării riscurilor de neconformare fiscală, acordării sprijinului consultativ/informativ în vederea excluderii riscurilor stabilite. În această perioadă specifică măsurile de conformare s-au axat pe activitățile de informare, consultare a mediului de afaceri. Prioritar au fost aplicate tehnicile de analiză a riscurilor prin contrapunerea informațiilor din diverse surse și depistarea divergențelor, care ulterior prin discuție cu entitatea se corectau sau se prezentau explicațiile de rigoare.

 

În pofida efectelor negative ale crizei provocate de pandemie asupra situației economico-financiare a contribuabililor, rezultatele înregistrate de contribuabilii monitorizați prin prisma Programului pot fi evaluate pozitiv, ceea ce denotă faptul că activitățile/măsurile realizate de SFS sunt eficiente. Astfel, la situația din 31.10.2020, aferent eșantionului de contribuabili monitorizați prin prisma programului de conformare voluntară, au fost înregistrate următoarele rezultate:

 

• Obligațiile fiscale calculate la BPN constitue 668,9 mil. lei, cu 22% mai mult comparativ cu perioada similară a anului precedent;

• Obligațiile fiscale achitate la BPN constituie 654,8 mil. lei, cu 14% mai mult comparativ cu perioada similară a anului precedent;

• Ponderea impozitelor și taxelor calculate la un leu venit din vânzări – 0,0939 lei, cu 36% mai mult comparativ cu perioada similară a anului precedent;

 • Salariul mediul lunar la situația din 31.10.2020 – 2 521 lei, cu 11% mai mult comparativ cu salariul mediu pentru anul 2019 care este în mărime de 2267 lei.

 

Un segment aparte al Programului de conformare a revenit persoanelor fizice posibili subiecți ai aplicării metodelor și surselor indirecte de estimare a veniturilor. Conform prevederilor Codului fiscal, față de persoanele fizice pot fi aplicate acțiuni de control și estimare a veniturilor, în cazul în care conform informației disponibile între veniturile impozabile estimate calculate în baza situaţiei fiscale și veniturile impozabile declarate de persoana fizică sau de plătitorii de venit este o diferenţă mai mare de 300 mii lei. De remarcat că, în prezent, autoritatea fiscală dispune de o resursă amplă de informații din care pot fi deduse posibilele venituri ale persoanei fizice.

 

Ca rezultat al măsurilor de conformare aplicate față de persoanele fizice, 7 persoane au prezentat declarațiile privind impozitul pe venit, declarând venituri obținute în sumă de 829 mii lei. Încurajarea conformării voluntare este una din soluțiile creșterii veniturilor bugetare cu implicarea de costuri administrative minime și cu o intervenție prietenoasă în activitatea contribuabilului. Respectiv, aceasta va constitui prioritatea de bază a SFS. Prevenirea și combaterea fenomenului muncii „la negru” și a practicii de achitare a salariilor „în plic”, de asemenea, a constituit o prioritate a Programului de conformare. Acțiunile de conformare voluntară au fost orientate spre contribuabilii care au declarat salarii sub nivelul salariului minim garantat. Conducătorii întreprinderilor selectate au fost notificați cu referire la evaluarea riscului de utilizare a muncii ne (sub)declarate, de asemenea fiind desfășurate discuții cu personalul și administrația întreprinderilor. Ca rezultat al măsurilor de conformare voluntară pentru 9 luni ale anului 2020 se constată că 18 contribuabili s-au conformat voluntar cu declararea plăților salariale în sumă de 4,5 mil. lei.

 


- Ce cazuri de activitate ilicită a contribuabililor au fost identificate ca rezultat al activității subdiviziunilor de control ale Serviciului Fiscal de Stat pe parcursul anului 2020?

 

Concurența loială, condițiile egale de activitate sunt premisele unei economii sănătoase. Diminuarea segmentului economiei neînregistrate, activității ilicite de întreprinzător, este una din sarcinile și prioritățile organelor de control.

Acțiunile întreprinse pe acest segment în anul 2020 au fost orientate pe 2 dimensiuni:

  • Informarea contribuabilului despre riscurile care implică activitatea ilicită, conformarea voluntară a acestuia prin consultare, convingere, consiliere;
  • Acțiuni de constatare a cazurilor de activitate ilicită cu aplicarea sancțiunilor de rigoare și estimarea veniturilor obținute ilicit, în cazul contribuabililor care nu doresc a se conforma voluntar.

 

Segmentele prioritare față de care se întreprind acțiuni de conformare voluntară/forțată sunt transportul rutier de persoane național și internațional, inclusiv în regim taxi; comerțul electronic de mărfuri, în special mărfuri din categoria – telefoane mobile, tablete; servicii de reparație a mijloacelor de transport, spălătorii auto; comerțul stradal de mărfuri și produse. Sporirea nivelului de conformare a subiecților ce prestează servicii de transport rutier de călători, național și internațional, inclusiv în regim „taxi” a constituit una din acțiunile desfășurate pe parcursul anului 2020. Segmentul transport de călători este apreciat ca fiind unul cu risc major al activității ilicite și/sau al diminuării intenționate a veniturilor real obținute.

 

În scopul sporirii nivelului de conformare a subiecților ce prestează servicii de transport rutier de călători în regim „taxi”, pe parcursul anului 2020, au fost întreprinse următoarele acțiuni:

• Informarea prin intermediul rețelelor de socializare și mass-media despre necesitatea eliberării/solicitării bonului emis de echipamentul de casă și de control, inclusiv în partea ce ține de dreptul pasagerului de a nu achita călătoria pentru care nu a fost utilizat ECC;

• Crearea unei adrese de e-mail dedicat, prin care călătorii vor putea remite informații (foto) privind încălcările admise de către contribuabilii ce prestează servicii de transport al călătorilor în regim „taxi”;

• Selectarea contribuabililor cu grad sporit de neconformare pentru aplicarea măsurilor de conformare voluntară.

• Efectuarea controalelor operative conform planului comun de activitate al Agenției Naționale Transport Auto, Inspectoratul General al Poliției și Serviciul Fiscal de Stat, privind întreprinderea măsurilor de prevenire și combatere a transportului ilicit de mărfuri, colete și persoane, ameliorarea situației în domeniul transportului rutier;

• Exercitarea acțiunilor de conformare forțată a contribuabililor identificați în baza informațiilor acumulate (petiții, scrisori, e-mail).

În ianuarie–octombrie 2020, au fost efectuate 888 de controale fiscale operative la contribuabilii – transportatori în regim de „taxi”, cu stabilirea încălcărilor și aplicarea sancțiunilor fiscale în sumă de circa 67 mii lei și întocmite 433 de proceseverbale contravenționale persoanelor fizice care practică ilicit activitatea în domeniu, cu aplicarea sancțiunilor în sumă totală de 790,5 mii lei.

 

În scopul asigurării identificării contribuabililor care practică activitate ilicită și întreprinderea măsurilor adecvate în vederea încadrării acestora în limitele legale, în perioada august–decembrie curent, se întreprind acțiuni de conformare voluntară/forțată a contribuabililor care desfășoară activitate în zonele cu risc sporit de practicare a activității ilicite, conform obiectivelor din Planul de acțiuni privind combaterea activității ilicite (comerț stradal/ prestări servicii) desfășurată în orașele și municipiile Moldovei.

 

De asemenea, în scopul asigurării măsurilor de conformare voluntară a contribuabililor și combaterea comerțului ilicit desfășurat în incinta piețelor autorizate din republică, în perioada august–noiembrie sunt întreprinse măsurile aprobate conform Planului de acțiuni privind combaterea comerțului ilicit desfășurat în piețele autorizate din RM. În cadrul acțiunilor menționate supra se acordă persoanelor fizice identificate, asistența și consultanţă sub aspectul înregistrării activităţii în una din formele organizatorico-juridice prevăzute de legislație cu înmânarea pliantelor informative.

 

Obiectivele acțiunilor respective sunt următoarele: reducerea activității ilicite (comerț stradal/prestări servicii și a comerțului ilicit în piețele autorizate); promovarea intereselor și apărarea dreptului de concurență loială a contribuabililor onești; majorarea volumului livrărilor, prin contabilizarea veniturilor obținute și respectiv creșterea încasărilor la BPN. Pa parcursul perioadei ianuarie–octombrie 2020 de către SFS au fost examinate 1 613 cazuri de încălcare a legislației conform art. 263 alin. (1) din Codul contravențional „Desfășurarea ilegală a activității de întreprinzător”. Ca rezultat, au fost aplicate sancțiuni contravenționale în sumă de circa 3,1 mil lei, din ele fiind achitate peste 1,2 mil lei.

 


- Doamna Nemerenco, care totuși sunt criteriile aplicate de Serviciul Fiscal de Stat la selectarea agenților economici ce urmează a fi supuși controlului fiscal?

 

- Controlul fiscal constă în verificarea corectitudinii cu care contribuabilul execută obligaţia fiscală și alte obligaţii prevăzute de legislaţia fiscală și actele normative, prin metode, forme și operaţiuni prevăzute de Codul fiscal.

 

Pentru planificarea listei agenților economici ce urmează a fi supuși controlului fiscal se aplică prevederile actelor legislative în vigoare – Codul Fiscal, Legile privind controlul de stat asupra activității de întreprinzător, cu privire la zonele economice libere; actele normative interne – Normele metodologice privind determinarea și clasificarea riscurilor de conformare fiscală; recomandările metodice privind principiile și procedurile de selectare a metodei de conformare (voluntară/forțată) față de contribuabil reieșind din riscurile identificate.

 

Normele metodologice și clasificarea riscurilor stabilesc riscurile de conformare fiscală, descrierea acestora, identificarea și evaluarea lor în scopul optimizării activității de planificare a controalelor fiscale și promovarea conformării fiscale voluntare. Esența metodologică a analizei în baza criteriilor de risc rezultă din distribuirea după cele mai importante riscuri, relevante controlului fiscal și acordarea punctajului corespunzător după o scară prestabilită. Analiza de risc efectuată de SFS este o activitate cu caracter permanent, prin care sunt prelucrate și analizate date și informații despre contribuabili, deținute sau la care are acces SFS, în vederea identificării, monitorizării și asigurării conformării fiscale și efectuării controalelor fiscale cu precădere la contribuabilii cu risc sporit de neconformare. La etapa de analiză a riscurilor efectuată de către autoritatea fiscală se stabilește scorul total de risc pentru fiecare contribuabil în parte.

 

Aspectele importante sunt frecvența (numărul de riscuri), probabilitatea (șansa ca riscul să se materializeze) și consecințele (de exemplu, câți bani sunt implicați). Aplicarea punctajelor aferente fiecărui risc este efectuată pentru fiecare contribuabil și este urmată de elaborarea clasamentului acestora în funcție de punctajul obținut, în corespundere cu nivelul individual de risc estimat.

 

În prezent, în cadrul analizei de risc, SFS operează cu următoarele grupe de risc:

  • riscuri de conformare fiscală pentru contribuabilii alții de cât contribuabilii mari – 48
  • riscuri de conformare fiscală aferente agenților economici contribuabili mari – 22.

Riscurile aferente persoanelor care desfășoară activitate de întreprinzător sunt grupate în riscuri generale, riscuri specifice, riscuri aferente TVA și riscurile de conformare fiscală aferente agenților economici contribuabili mari. Fiecărui risc în mod automat, reieșind din formula de calcul aprobată, i se atribuie un punctaj (grad de risc) de la 0 – nu este risc, până la 5 – risc major. În funcție de punctajul acordat, fiecărui risc i se calculează scorul total care reprezintă suma numerică a tuturor gradelor de risc întrunite de contribuabil.

 


- Care sunt sursele de informații utilizate de către autoritatea fiscală pentru identificarea riscurilor?

 

- Acestea sunt Informațiile interne – totalitatea informațiilor prezentate de către însuși contribuabilul, conform dărilor de seamă, declarațiilor sau altor informații obligatorii a fi prezentate, și/sau de către alți contribuabili cu referire la interacțiunea cu contribuabilul examinat.

 

În al doilea rând, Informațiile externe – informațiile deținute de către SFS, ca urmare a acordurilor încheiate cu alte instituții publice, și informațiile publice:

• Serviciul vamal – datele despre operațiunile externe înregistrate de către contribuabil;

• I.P. Agenția Servicii Publice;

• Instituțiile bancare – informația la cerere cu referire la mișcarea mijloacelor bănești la conturile bancare ale contribuabilului;

• Poliția de frontieră – informația cu referire la traversarea frontierei a persoanelor și mijloacelor de transport;

• Biroul Național de Statistică – informații statistice, rapoartele financiare prezentate de către contribuabil.

 

Pentru includerea agenților economici în planul anual/lunar de controale sunt selectați agenții economici care, pe lângă scorul de risc, întrunesc prioritar și următoarele riscuri: înregistrarea pierderilor fiscale 1–2 perioade fiscale; salariul mediu sub nivelul salariului minim garantat în sectorul real; dinamica negativă a poverii fiscale.

 

Metoda de verificare se determină reieșind din evaluarea de risc aplicată și scorul de risc, dar și prin examinarea istoriei comportamentului fiscal al contribuabilului. Și anume, în cazul în care contribuabilul nu a fost supus verificărilor anterioare, pentru o perioadă de 4 ani sau ca rezultat al controlului fiscal efectuat s-au constatat încălcări, iar valoarea plăților suplimentare calculate la buget fiind mai mare de 75 mii lei, se va opta pentru efectuarea controlului fiscal cu utilizarea metodei de verificare totală.

 

În cazul parvenirii informației de la persoane terțe (plângeri, petiții) pe faptul achitării „salariului în plic”, precum și dacă contribuabilul întrunește riscul „Achitarea salariului în plic” se va decide asupra efectuării unui control fiscal tematic în vederea constatării muncii ne(sub) declarate. Totodată, atunci când activitatea desfășurată de contribuabil se caracterizează prin utilizarea preponderentă a numerarului (prestări servicii comerț către populație, dispune de buticuri, depozite comerciale), acțiunile față de acesta se vor demara cu efectuarea controalelor fiscale cu utilizarea metodei de verificare operativă.

 

Astfel, dacă 80% din controalele fiscale executate la subdiviziunile contribuabilului care desfășoară activitate comercială, prestări servicii au fost rezultative, inevitabil se va opta pentru efectuarea controlului fiscal cu utilizarea metodei de verificare totală. Serviciul Fiscal de Stat aprobă listele de control lunar și anual, iar listele de control sunt transmise pentru publicare în registrul de stat al controalelor. Totuși e de menționat că prioritar pentru administrarea fiscală este de a asigura un nivel optim de respectare a legislației fiscale prin măsuri de conformare voluntară. Astfel, acțiunile de control sunt întreprinse pentru a susține conformare voluntară, pentru a descuraja intenția unor contribuabili de a purcede la încălcări intenționate a normelor legislative.

 

Prioritar în activitatea Serviciului Fiscal de Stat este de a stabili un dialog constructiv cu mediul de afaceri, astfel încât prin serviciile acordate de SFS să se asigure că respectarea obligațiilor stabilite prin lege nu este o povară pentru contribuabil, dar poate fi efectuat prin minim de efort și costuri suplimentare.

Totodată, dezvoltarea sistemului de riscuri este garanția asigurării că nivelul de respectare a legislației este unul corespunzător. Cu precădere în perioada prezentă dificilă pentru mediul de afaceri, este important că administrarea fiscală să fie una eficientă. Astfel că în continuare Serviciul Fiscal de Stat își va orienta eforturile spre majorarea nivelului de conformare voluntară, dezvoltarea sistemului de analiză și evaluare a riscurilor, pentru a susține concurența loială și a preîntâmpina cazurile de fraudare a bugetului de stat.

Monitorul fiscal FISC.md Nr. 8(63) 2020


Instituții:

Serviciul Fiscal de Stat | Publicaţia periodică "Monitorul Fiscal FISC.MD"

2489 views

The date of publishing:

07 December /2020 09:00

Catalogul tematic

Administrare fiscală | Noutăți

Tags:

administare fiscala | conformare voluntara | contribuabil | interviu

0 comments

icon icon icon
icon
icon icon icon icon icon
icon
icon