Reviews

Serghei Pușcuța: «Reorganizarea SFS s-a soldat cu îmbunătățirea procesului de administrare fiscală»

Serviciul Fiscal de Stat a realizat în ultimul timp o reformă fără precedent. Despre rezultatele acestei restructurări și prioritățile în activitatea Serviciului Fiscal de Stat pentru perioada imediat următoare, am discutat cu Serghei Pușcuța, Director al autorității fiscale naționale. - Acum mai bine de un an Serviciul Fiscal de Stat a trecut printr-un proces de reorganizare. Considerați că această reformă și-a atins scopul? - Modernizarea Serviciului Fiscal de Stat prezintă o schimbare ce cu adevărat a marcat activitatea autorității fiscale naționale. În opinia mea, o componentă majoră a dezvoltării durabile a unui stat contemporan este funcționarea unui sistem de administrare fiscală bine organizat, bazat pe principii de siguranță, flexibil la schimbările economice, eficient în colectarea veniturilor bugetare, capabil să contribuie la prosperarea statului și bunăstarea cetățenilor. În temeiul modificărilor și completărilor în Codul fiscal, aprobate de către Parlamentul Republicii Moldova la finele anului 2016, s-a dispus revizuirea statutului juridic al organelor fiscale prin reorganizarea din 36 persoane juridice existente (35 IFS teritoriale și IFPS) și crearea unei singure persoane juridice, responsabile de asigurarea procesului de administrare fiscală pe întreg teritoriul țării. În scopul asigurării derulării cu succes a procesului de modernizare și eficientizare a sistemului de administrare fiscală din Moldova, a fost instituită Echipa de management al schimbării, care a avut misiunea realizării unui set de activităţi, menite să contribuie eficient la procesul de reorganizare. În componența Echipei de management au fost incluşi manageri din direcțiile de profil cu experiență vastă pe diferite segmente ale administrării fiscale, care pentru perioada de 10 luni au fost exonerați de la activitățile de bază. O analiză de tip SWOT, efectuată de către membrii echipei, a evidențiat principalele dificultăţi de funcționare a unei structurii organizaționale fragmentate, precum și a identificat axele procesului de reformare, conturând obiectivele ce urmează a fi atinse grație reorganizării. Obiectivele prioritare ale procesului de reformare şi reorganizare a Serviciului Fiscal de Stat urmau a fi atinse prin creșterea gradului de conformare benevolă a contribuabililor, prestarea serviciilor calitative, majorarea veniturilor la Bugetul public național (BPN) și executarea planurilor de încasări aprobate prin legile bugetare anuale. În același timp, a fost pusă sarcina consolidării acțiunilor de combatere a evaziunii fiscale. Totodată, pentru facilitarea procesului de reformare a fost elaborat Conceptul de reorganizare a SFS, care, împreună cu alte măsuri, au identificat soluţia pentru eficientizarea şi modernizarea sistemului de administrare fiscală. În scopul realizării tuturor obiectivelor stabilite, în termeni prompți a fost elaborat un Plan exhaustiv de acțiuni privind implementarea reformei autorității fiscale, care a inclus 201 activități. În acest context, începând cu 1 aprilie 2017, SFS a acceptat provocarea majoră și imperativ necesară prin reorganizarea structurii, în vederea creării unei entități de administrare fiscală unitară, capabilă să realizeze cele mai ambițioase obiective determinate de evoluțiile macroeconomice și interesele naționale. Astăzi avem o nouă structură unificată care include Aparatul central, responsabil de aspectele metodologice, de planificare, suport, gestiune, dar și de administrare a contribuabililor mari, 4 direcții generale de administrare fiscală (Nord, Sud, Centru și mun. Chişinău), în cadrul cărora sunt concentrate funcțiile de control, de gestionare a arieratelor și asistență juridică, oficii de deservire și prestări servicii contribuabililor (front-office) la nivel regional. Activitatea autorității fiscale este gestionată de un Director și 3 directori adjuncți, fiecare fiind responsabil de un domeniu de activitate – operațională, control, metodologie. Ca rezultat al reformei, s-a reușit menținerea efectivului-limită de 1892 angajați. În cadrul Direcției generale administrare fiscală Nord activează 374 angajați, care deservesc contribuabilii din 12 raioane și mun. Bălți; 408 colaboratori ai Direcției generale administrare fiscală Centru, cu sediul la Chișinău, deservesc 14 raioane; Direcția generală administrare fiscală Sud (mun. Comrat) cu 222 angajați deserveşte 9 raioane. În Aparatul central se numără 382 angajați, 70 dintre care activează în cadrul Direcției generale administrarea contribuabililor mari. Drept urmare a reorganizării, au fost reduse 85 funcții de conducere. Un aspect ce a adus succesul acestei schimbări de proporții l-a constituit procesul de comunicare, care s-a realizat în permanență și la diferite etape, implicând angajații de toate nivelurile, diminuând reticenţa. Este de menționat faptul că, în urma reorganizării SFS, nu au fost înregistrate litigii de muncă. În vederea realizării obiectivelor instituționale într-un mod eficient și conform necesităților autorității fiscale, actualmente este posibilă redirecționarea optimă a resurselor umane către procesele operaționale vulnerabile. Efectivul-limită de personal al SFS este aprobat de Guvern, iar gestionarea resurselor umane este efectuată la nivel central de către Directorul autorității. Sub aspect de funcționalități, în activitatea de deservire sunt antrenați 785 unități de personal, în activitatea de control – 466, la gestionarea arieratelor – 165. În alte activități cum ar fi conducerea, organizarea activități, asistența juridică, suport, sunt antrenați 476 angajați. Ponderea cea mai mare – 41% din numărul total efectiv de angajați – îi revine segmentului de deservire, care reprezintă pilonul principal de activitate în cadrul SFS. Astfel, obiectivele stabilite au fost realizate cu succes. - În opinia Dvs., care, totuși, sunt cele mai palpabile rezultate ale reformei? - Pot afirma că reorganizarea SFS s-a soldat cu îmbunătățirea procesului de administrare fiscală și a avut un impact direct asupra tuturor beneficiilor scontate, îndeosebi la majorarea veniturilor colectate la Bugetul Public Național. În 2017 au fost înregistrate încasări în sumă de 32,7 mld. lei, ceea ce constituie o creștere cu 5,1 mld. lei față de acumulările din anul precedent, suma veniturilor BPN planificată inițial pentru 2017 a fost depășită cu 2,6 mld. lei sau cu 9%. Potrivit datelor oficiale, în anul 2017 veniturile administrate de către SFS acumulate la BPN înregistrează o creștere de 18,4% față de anul 2016. În primele 5 luni ale anului 2018, au fost înregistrate încasări în sumă de 14,5 mld. lei. În raport cu perioada similară a anului precedent, s-a înregistrat o creștere de 2,1 mld. lei. Totodată, sarcina stabilită pentru 5 luni ale anului curent (13,1 mld. lei) a fost depășită cu 1,4 mld. lei sau cu 10,5%. Ritmul de creștere al încasărilor la BPN administrate de către SFS a depășit ritmul de creștere al PIB nominal, care a constituit 11,1%. Drept urmare, ponderea veniturilor în BPN a crescut de la 20,4% la 21,7%, rezultat pe care îl considerăm bun în condițiile politicii fiscale fără schimbări majore. - Nu considerați că aceste tendințe pozitive la capitolul încasări sunt, într-o oarecare măsură, rezultatul creșterii nivelului responsabilității, disciplinei în rândul contribuabililor? - În ultima perioadă atestăm o îmbunătățire a procesului de conformare fiscală. Aceasta continuă a fi o prioritate pentru SFS. Reorganizarea autorității fiscale naționale permite realizarea acțiunilor de conformare a contribuabililor simultan pe întreg teritoriul republicii și pe domenii specifice ale economiei naționale cu risc înalt de neconformare. Programul de conformare pentru 2017 a extins programele implementate în anii 2011-2016, fiind monitorizați circa 5,7 mii de contribuabili care activează pe diverse segmente. În urma acțiunilor întreprinse de către SFS față de contribuabilii incluși în Program, se constată o creștere a indicatorilor de activitate în anul 2017 comparativ cu anul 2016. Astfel, la capitolul volumul livrărilor se atestă o majorare cu 12%, la volumul procurărilor – cu 9%, la profitul înregistrat – cu 75%, la obligaţii fiscale calculate – cu 29 %, la obligaţiile fiscale achitate – cu 31%, la fondul de salarizare - cu 22% și la capitolul salariu mediu lunar s-a înregistrat o creștere cu 19%. În cadrul Programului de conformare, ponderea impozitelor şi taxelor calculate la un leu vânzări s-a majorat cu 37,7%, sau cu 17,7 p.p. față de nivelul de 20% stabilit drept indicator de performanță. Astfel, putem afirma că contribuabilii manifestă un grad sporit de responsabilitate. - Domnule Pușcuța, încă trei-patru ani în urmă mulți agenți economici percepeau SFS ca un organ represiv. Astăzi afirmații de acest gen practic nu se atestă. Putem spune că fiscul și-a revizuit stilul de comunicare cu contribuabilii și a devenit partener al acestora, dar nu un controlor dur? - Este adevărat, agenții economici nu ne mai percep ca pe un organ de pedeapsă. Comunicarea între SFS și contribuabili este alta și aveți dreptate: am stabilit un parteneriat cu contribuabilii și nu ne bazăm doar pe controalele dure. În acest sens, a fost realizată o concentrare a potențialului de control pe procese operaționale cu cel mai mare risc pentru interesele BPN. În domeniul activității de control, ca rezultat al centralizării funcțiilor de control fiscal, fiind exclus principiul teritorial, s-a reușit orientarea eforturilor umane spre cele mai riscante segmente din economie. Concomitent, sumele încasate ale impozitelor, taxelor şi altor plăţi, inclusiv sancțiuni, calculate în urma controalelor în 2017 s-au majorat cu 101 mil. lei sau cu 47,2% faţă de anul 2016. - Una dintre sarcinile-cheie prevăzute în Strategia de dezvoltare a SFS este modernizarea controlului fiscal. Ce s-a realizat și mai urmează a fi întreprins la acest capitol? - Controlul fiscal reprezintă o funcție importantă exercitată de către SFS, prin intermediul căruia se asigură pe de o parte depistarea și sancționarea cazurilor de încălcare fiscală, iar pe de altă parte influențează asupra nivelului conformării voluntare. În activitatea sa, SFS se orientează preponderent spre activitățile de conformare voluntară menite de a susține sloganul «Funcționarul fiscal în serviciul contribuabilului». Totodată, acțiunile de conformare voluntară urmează a fi asigurate și prin metode și tehnici eficiente de control fiscal, astfel încât contribuabilii care încalcă intenționat legea să fie depistați și sancționați. În acest fel, se asigură o echitate în activitatea mediului de afaceri și se diminuează concurența neloială. Din aceste considerente, se întreprind măsuri permanente pentru a asigura exercitarea controlului fiscal cu aplicarea unor tehnici și instrumente eficiente. În acest sens, a fost elaborat Manualul de control fiscal, care reprezintă un ghid practic destinat funcționarilor fiscali. În cele 6 capitole ale acestuia sunt descrise detaliat metodele și procedurile de control fiscal, modalitățile de constatare și descriere a încălcărilor fiscale, dar, nu în ultimul rând, și cerințele cu privire la conduita inspectorului în cadrul interacțiunii cu contribuabilul pe toată durata de exercitare a controlului. De asemenea, în scopul standardizării procedurilor de control fiscal și instrumentelor de depistare a încălcărilor, au fost elaborate documente metodologice – Ghidul privind acțiunile ce urmează a fi întreprinse în vederea preîntâmpinării, depistării și sancționării cazurilor de achitare a salariilor în plic și muncii la negru; descrierea metodologiei exercitării controlului fiscal prin metoda verificării operative a persoanelor ce practică activitate ilicită de întreprinzător, a procedurilor de estimare a obligației fiscale prin metode și surse indirecte; recomandările metodice privind aplicarea sancțiunilor pentru încălcarea legislației fiscale etc. O atenție sporită a fost acordată și elaborării materialelor metodologice privind efectuarea controalelor fiscale în anumite segmente specifice ale economiei, cum ar fi: domeniile construcțiilor, transportului, tehnologiilor informaționale, agriculturii și industriei alimentare etc. Suplimentar, au fost asigurate acțiuni de automatizare a evidenței activităților de control fiscal, fiind elaborat și lansat modulul I al SIA Sistemul de management al cazurilor. Prin intermediul acestuia s-a asigurat o modalitate unică de evidență și monitorizare a cazurilor de control fiscal. Astfel, în regim on-line pot fi monitorizate cazurile de control fiscal – de la etapa de planificare până la cea de aprobare a Deciziei asupra cazului de încălcare fiscală. Totodată, SFS asigură executarea prevederilor Legii cu privire la controlul de stat asupra activității de întreprinzător, prin publicarea planurilor de controale anuale în registrul de stat al controalelor, astfel fiind asigurată transparența și previzibilitatea procedurilor de control fiscal. În prezent, în agenda SFS ca acțiuni prioritare în vederea eficientizării controlului fiscal sunt - dezvoltarea în continuare a SI Sistemul de management al cazurilor, o resursă informațională amplă, care să conțină toată informația aferentă interacțiunii dintre SFS și contribuabil; dezvoltarea sistemului de gestiune și analiză a riscurilor; planificarea și organizarea acțiunilor de control fiscal orientate spre segmente ale economiei naționale cu risc sporit de evaziune fiscală sau fenomene ce influențează negativ nivelul de conformare, fiind efectuate verificări la subiecții din domeniul respectiv, simultan, pe întreg teritoriul ţării. Drept exemplu, în prezent sunt în derulare acțiuni de control în domeniul depistării cazurilor de achitare a salariilor în plic. Nu în ultimul rând, vom asigura aplicarea atribuțiilor de constatare a infracțiunilor atribuite prin lege organului fiscal - una din acțiunile principale de pe agenda SFS în momentul de faţă. - Autoritatea fiscală a avansat la capitolul tehnologii informaționale și oferă contribuabililor tot mai multe oportunităţi – de prezentare a dărilor de seamă, de acces la informații în format electronic, de verificare a datelor etc. Această tendință de modernizare se va menţine? - SFS tinde să dezvolte și pe viitor serviciile informaționale destinate atât contribuabililor, cât și funcționarilor fiscali, pentru a crea condiții favorabile în vederea acordării calitative a serviciilor, precum și ghidarea/asistența contribuabilului. În final, toate acestea contribuie la creșterea civismului fiscal. SFS participă la diverse proiecte de dezvoltare, unul dintre care este Proiectul de modernizare a administrării fiscale - TAMP, finanțat de Banca Mondială. Acest proiect are drept scop modernizarea autorității fiscale prin investirea ei cu procese operaționale optimizate, susținute de managementul conformării bazat pe riscuri, cu utilizarea eficace a sistemului de comunicare electronică cu contribuabilii, personal calificat și profesionist, care să contribuie la o administrare fiscală eficientă și orientată spre contribuabil. Autoritatea și-a propus să simplifice procesele de stingere a obligațiilor fiscale prin promovarea dreptului SFS la debitarea directă a contului contribuabilului de către funcționarul fiscal în temeiul declarațiilor prezentate, cât și în sistemul de plăți «Cont unic al SFS». Se pune sarcina de simplificare a proceselor de declarare prin reducerea numărului de declarații și optimizarea continuă a modului de prezentare a lor, utilizând doar serviciile electronice. Printre alte obiective de perspectivă putem numi interconectarea Sistemelor informaționale ale SFS cu sistemele contabile ale contribuabilului, cu sistemele entităților publice pentru obținerea informației în scopuri fiscale și crearea sistemelor de control fiscal electronic. Se va depune efort la promovarea conceptului dezvoltării și implementării instituției consultanților fiscali, activitate ce ține de acordarea de asistență de specialitate la întocmirea declarațiilor pe impozite și taxe, în alte probleme fiscale, gestionarea creanțelor, precum și popularizarea legislației fiscale. Printre priorități se regăsește și crearea condițiilor necesare deservirii contribuabililor cu necesități speciale. - În anul 2018 a fost lansată platforma unică de raportare Darea de seamă privind suma venitului achitat şi impozitul pe venit reţinut din acesta - IPC18. Cum a fost apreciată această inițiativă de către contribuabili și care sunt rezultatele prezentării acestei Dări de seamă pentru primul trimestru al anului 2018? - În anul 2017, SFS, de comun cu CNAS şi CNAM, a luat parte la elaborarea unei Dări de seamă, potrivit căreia contribuabilii declară, începând cu perioada fiscală luna ianuarie 2018, obligaţiile aferente impozitului pe venit, contribuțiilor de asigurări sociale de stat obligatorii şi primelor de asigurare obligatorie de asistență medicală printr-o singură declarație. Astfel, a fost aprobat formularul tipizat – Forma IPC18. Darea de seamă menționată vine să excludă dublarea informației prezentate de către agenții economici până la 1 ianuarie 2018, să simplifice declararea impozitului pe venit, a plăților aferente BASS și FAOAM și a informației ce vizează evidența nominală a asiguraților în sistemul public de asigurări sociale care, anterior, se raporta prin cinci dări de seamă la trei instituții publice (SFS, CNAS și CNAM). Această optimizare permite agenților economici de a diminua timpul și costurile pentru întocmirea și prezentarea dărilor de seamă către autoritățile publice și de a interacționa doar cu o singură autoritate publică – SFS, elimină dublarea acelorași date în diferite dări de seamă și, drept consecință, se diminuează volumul de date declarate. Darea de seamă IPC18 oferă posibilitatea de a concentra datele privind fondul de remunerare a muncii, impozitele și contribuțiile sociale și medicale calculate într-o dare de seamă. În acest mod se creează reguli unice pentru prezentarea sau neprezentarea dării de seamă fiscale, aplicarea sancțiunilor și corectarea rapoartelor precedente. Totodată, de rând cu beneficiile oferite la implementarea IPC18, în momentul de faţă contribuabilii întâmpină unele dificultăți în procesul de întocmire și prezentare ale acesteia. Analiza rezultatelor denotă că informația din darea de seamă este voluminoasă, ceea ce duce la generarea erorilor atât din motive obiective, cât și subiective. În darea de seamă respectivă au fost integrate trei surse de plăți la BPN, la una dintre care (la BASS), baza de calcul este diferită: la contribuțiile de asigurări sociale de stat obligatorii, baza de calcul constituie suma plăților calculate, iar la primele de asigurare obligatorie de asistență medicală și impozitul pe venit - plățile achitate. Astfel, deoarece sursa de plată este unică, iar baza de calcul este diferită, acest fapt duce la mărirea volumului de informații utilizate în procesul de calculare. O parte considerabilă din informația din IPC18 reprezintă informație textuală, față de care nu pot fi aplicate în toate cazurile proceduri de validare, fapt ce creează condiții de admitere a unor erori. Spre exemplu, nu se respectă corelarea datelor de identificare ale persoanei asigurate (nume, prenume cu codul IDNP și cu codul CPAS și altele). Consider oportun să menționez că, pentru lunile de gestiune ianuarie–martie 2018, la situația din 17 mai, potrivit SI al SFS, au fost înregistrare în jur de 223,1 mii de dări de seamă forma IPC18 sau în medie 74,4 mii declarații lunar, prezentate în medie de 64,5 mii contribuabili. Din numărul total de dări de seamă prezentate, 147,2 mii au fost prezentate în format electronic, în medie de către 43,2 mii contribuabili, 71 mii au fost prezentate pe suport de hârtie de către 20 mii contribuabili și 4,9 mii - pe suport de hârtie cu barcod (Declarație rapidă) de către 1,4 mii contribuabili. Statistica denotă că în jur de 13-18% din declarațiile IPC18, prezentate pentru perioadele fiscale ianuarie–martie 2018, au fost cu erori, precum și au fost prezentate dări de seamă corectate. Cu toate acestea, SFS se află mereu la dispoziția contribuabililor, fapt ce permite minimizarea erorilor, despre ce ne vorbesc alte date statistice. Din totalul de 26781 de apeluri recepționate de Centrul de Apel al SFS în luna februarie 2018, 5500 de adresări s-au referit la completarea declarațiilor electronice, dintre care majoritatea s-au referit la completarea dării de seamă IPC18. Deja în luna martie din totalul de 20299 de apeluri 3500 s-au referit la completarea declarațiilor electronice, dintre care în jur de 50% au ţinut de completarea IPC18, iar în luna aprilie din 15272 adresări telefonice doar 2400 au vizat completarea declarațiilor electronice, dintre care în jur de 40% cu privire la IPC18. O mare parte din întrebările adresate de contribuabili țin de modul de completare a tabelelor ce fac parte componentă a dării de seamă. Altele țin de corectitudinea declarării angajaților pe categorii (pensionari, persoane din concedii de maternitate etc.); modul de corectare a erorilor admise, modul de declarare pe subdiviziuni etc. Cu toate acestea, implementarea dării de seamă respective este susținută de către contribuabili, în special pentru faptul că ei interacționează doar cu o singură instituție – SFS și nu cu câteva entități. Totodată, forma IPC18 reprezintă o declarație fiscală, față de care se aplică toate normele legale existente privind completarea, prezentarea, corectarea acestora (indiferent de termenul de implementare), subdiviziunile SFS monitorizează sistematic starea lucrurilor în acest domeniu. Conform totalurilor pentru trimestrul I 2018, au fost determinate situații privind prezentarea neconformă a dărilor de seamă IPC18, precum și au fost aplicate sancțiuni, inclusiv administrative. În total au fost înregistrate 1290 cazuri de prezentare neconformă a dărilor de seamă IPC18 (dări de seamă prezentate eronat). Ca rezultat, au fost aplicate sancțiuni în sumă de 229,8 mii lei. - Recent, Guvernul a aprobat Planul de acțiuni cu privire la lupta împotriva corupției în domeniul fiscal pentru anii 2018–2020. O astfel de abordare ar însemna că lupta cu corupția în SFS necesită o atitudine specifică? - Reiterez că a avut loc o diminuare a riscurilor de corupție și protecționism în autoritatea fiscală. Urmare a reformei realizate în cadrul SFS, au fost cardinal modificate și consolidate funcțiile de control fiscal și încasare forțată a restanțelor. Pe parcursul anului de către organele de drept nu au fost constatate acte de corupție printre angajații serviciului. Drept concluzii la cele spuse menţionez că Serviciul Fiscal de Stat îşi exprimă certitudinea că vectorul de reformare selectat este unul corect şi va aduce beneficii atât contribuabililor, cât şi întregii societăţi. Colectivul SFS depune în continuare eforturi pentru asigurarea bunei funcționări a mecanismelor de administrare fiscală, creșterea continuă a încasărilor la BPN și executarea adecvată a tuturor atribuțiilor ce-i revin. - Domnule Pușcuța, P.P. «Monitorul fiscal FISC.md» deja șapte ani este o sursă de informare demnă de încredere pentru contribuabili. Ținând cont de faptul că SFS a devenit fondatorul Publicaţiei, putem aștepta revizuirea politicii editoriale şi a tratării informației oferite? - «Monitorul fiscal FISC.md» este un element important în cadrul SFS, unde sunt publicate noutățile ce țin de activitatea noastră cotidiană. Pe parcursul anilor, ediția și-a adus contribuţia considerabil la menținerea standardelor de profesionalism, la consolidarea încasărilor la buget, favorizând, în acest fel, creșterea economică și condițiile pentru un trai mai decent. Drept urmare a reorganizării și a eforturilor de modernizare a Fiscului, s-a impus și se impune în continuare o comunicare mai eficientă cu agenții economici, iar publicaţia reprezintă puntea dintre SFS și contribuabili, fiind un ghid în activitatea lor de zi cu zi. Apreciem înalt activitatea publicației și îi dorim succese în continuare în munca de popularizare a legislației fiscale, de promovare a obiectivelor axate pe conformarea fiscală a contribuabililor și sporirea civismului fiscal. O schimbare fundamentală a politicii SFS în activitatea editorială a publicației, implicit, noi abordări sau atitudini față de prezentarea noutăților nu sunt planificate, ceea ce denotă aprecierea muncii pe care o desfășurați, dăruirea și abnegația de care dați dovadă în fiecare zi. Vă dorim doar succese și în viitor. Vreau să îndemn cititorii publicaţiei să contribuie ei însuși la îmbunătățirea conținutului P.P. «Monitorul fiscal FISC.md», propunând teme actuale pentru a fi reflectate în paginile acesteia. Vă asigur că angajații SFS sunt gata să răspundă la toate întrebările contribuabililor. - La 1 iulie colaboratorii SFS vor sărbători Ziua profesională. Ce le-ați dori colegilor cu această ocazie și, în opinia Dvs., ce loc ocupă funcționarul fiscal în sistemul unui stat? - Anul acesta vom marca împlinirea a 28 de ani de la înființarea Serviciului Fiscal de Stat. Este un prilej de a felicita toți angajații noștri. Deoarece urmărim în modul cel mai serios scopul dezvoltării resurselor umane și consolidarea capacităților instituționale, dorim și o sporire a nivelului de instruire a angajaților. Apreciez activitatea tinerilor angajați din cadrul SFS, care dau dovadă de spirit de inițiativă, dar și cea a funcționarilor cu experienţă, de la care tinerii au preluat și mai preiau cunoştinţe, exemplul lor servind drept model de conduită profesională. În acest an vom sărbători modest, reconstituind rezultatele obținute și felicitându-ne reciproc, cu voința fermă de a exercita și în continuare obligațiunile ce ne revin, de a realiza o gestionare eficientă a procesului de acumulare de venituri la buget, ghidați de aspirații pentru succese mai mari.

Monitorul fiscal FISC.md Nr. 4 (45) 2018


Instituții:

Serviciul Fiscal de Stat | Publicaţia periodică "Monitorul Fiscal FISC.MD"

7226 views

The date of publishing:

19 June /2018 08:32

Domeniu:

Administrare fiscală | Legislație fiscală

Tags:

Serghei Puşcuţa | Monitorul Fiscal | functionar fiscal | SFS | reorganizare | administare fiscala

0 comments

icon icon icon
icon
icon icon icon icon icon
icon
icon