Reviews

Serghei Pușcuța: Vectorul de reformare selectat aduce beneficii contribuabililor și bugetului statului

– Dle Puşcuța, într-un interviu acordat la începutul anului 2017 ați spus că unul din obiectivele ambițioase pentru anul 2017 este reformarea Serviciului Fiscal de Stat pe principiul funcționalității. S-a realizat? Și care sunt, în opinia Dumneavoastră, primele rezultate ale acesteia?Procesul de restructurare a fost inițiat în temeiul art. XVIII alin. (4) și (5) din Legea nr. 281 din 16 decembrie 2016, prin care s-a dispus revizuirea statutului juridic al organelor fiscale și crearea unei singure persoane juridice responsabile de asigurarea procesului de administrare fiscală pe întreg teritoriul Republicii Moldova. Acest lucru a fost posibil grație susținerii Guvernului și a Parlamentului Republicii Moldova. Odată cu reorganizarea Serviciului Fiscal de Stat s-a deplasat accentul de la principiul teritorial spre cel funcțional de activitate. În autoritatea fiscală, de regulă, există trei funcționalități principale – funcția de prestări servicii şi deservirea contribuabililor, funcția de control şi cea de recuperare a creanțelor sau de încasare forțată a datoriilor contribuabililor. Îmi exprim certitudinea că vectorul de reformare care a fost selectat este unul corect şi va aduce beneficii contribuabililor și bugetului statului. Desigur, un mare efort a fost depus pentru revizuirea și adaptarea actelor legislative și normative, în scopul creării condițiilor de bună activitate a structurii unificate a Serviciului Fiscal de Stat. Sistemele informaționale de asemenea au fost ajustate cerințelor noi. Eficacitatea acestora o demonstrează şi termenele în care au fost procesate, spre exemplu, declarațiile pe venit ale persoanelor fizice pentru anul 2016. Dacă, anterior, acest proces dura 3-4 luni, în anul 2017 am obținut datele în mai puțin de o lună. Au fost elaborate și puse în aplicare Regulamentul de activitate a Serviciului Fiscal de Stat și 28 de regulamente interne de activitate a subdiviziunilor noii structuri. Conform acestora, am stabilit noile obligații funcționale pentru cei 1892 angajați ai structurii reformate, am ajustat procesele la noua structură organizatorică. Un avantaj suplimentar al reorganizării constituie optimizarea și automatizarea proceselor de lucru, cu majorarea flexibilității în sistemul managementului resurselor umane. Reiterez că, în rezultatul reorganizării, numărul persoanelor cu funcții de conducere în cadrul Serviciului Fiscal de Stat a fost redus cu 85 de unități, deci, s-a produs optimizarea resurselor de personal și redirecționarea acestora, preponderent, în procesele de administrare fiscală, conformare și prestarea serviciilor contribuabililor. Trebuie să spunem şi despre criteriile de angajare a colaboratorilor serviciului. Serviciul Fiscal de Stat a extins termenul moratoriului stabilit de Guvern, în august 2016, la angajarea funcționarilor publici. Scopul a fost să selectăm cei mai buni specialişti, care corespund rigorilor impuse: profesionalism, integritate, raționament. Dacă la 1 aprilie curent în cadrul Serviciului Fiscal de Stat existau 360 locuri vacante, astăzi avem 290, în special în domeniul controlului. În rezultat, am obținut ceea ce ne-am dorit. Tratarea contribuabililor și a legislației fiscale a devenit univocă, au fost standardizate serviciile oferite contribuabililor și s-a produs concentrarea potențialului de control al Serviciului Fiscal de Stat pe procese operaționale cu cel mai mare risc pentru interesele bugetului public național. Despre acest fapt ne vorbește și majorarea ponderii veniturilor colectate la BPN de Serviciul Fiscal de Stat. Cunoaşteți deja că în perioada 17–30 mai 2017, la Serviciul Fiscal de Stat s-a aflat în vizită misiunea de asistență tehnică a Fondului Monetar Internațional. Scopul acestei vizite constă în revizuirea procesului reformei Serviciului Fiscal de Stat pentru a sprijini eforturile de dezvoltare a unei autorități fiscale unificate, cu proceduri de guvernanță mai solide, în cadrul unei entități juridice unitare, cu o structură organizațională raționalizată. Misiunea, în raportul său preliminar, a apreciat pozitiv eforturile de reformare a SFS și a menționat că direcția de restructurare a fost identificată corect. Considerăm că am atins unul din scopurile principale – reforma realizată nu a afectat și nici nu va afecta relațiile Serviciului Fiscal de Stat cu contribuabilii, din moment ce deservirea acestora se realizează în cadrul Direcțiilor deservire fiscală, în raza cărora se deserveau și anterior, unde contribuabilii pot beneficia în continuare de serviciile solicitate. – Consiliul consultativ, organ care a activat pe lângă IFPS, a contribuit mult la soluționarea situațiilor dificile din domeniul metodologic şi a disensiunilor apărute în aplicarea legislației fiscale. Care organ (sau organe) va exercita funcțiile Consiliului consultativ, venind cu soluții atât pentru Serviciul Fiscal de Stat, cât şi pentru mediul de afaceri? – Consiliul rămâne în continuare un organ cu funcții de consultanță în domeniul administrării fiscale, care are rolul de a pune în discuții cu mediul de afaceri și societatea civilă situațiile de interes major și de importanță strategică din domeniu, inclusiv de a facilita implicarea contribuabililor și cetățenilor în implementarea proiectelor de dezvoltare a Serviciului Fiscal de Stat. Principalele atribuții ale Consiliului consultativ al Serviciului Fiscal de Stat sunt formularea de propuneri și opinii în scopul optimizării administrării fiscale, supravegherea și coordonarea implementării proiectelor de dezvoltare a Serviciului Fiscal de Stat, consultarea mediului privat în ceea ce privește direcțiile strategice de dezvoltare a Serviciului Fiscal de Stat; stabilirea și aplicarea în practică a politicilor de administrare fiscală, perfecționarea și modernizarea procesului de administrare fiscală, eficientizarea activității Serviciului Fiscal de Stat și a relației cu contribuabilii, mediul de afaceri, societatea civilă; examinarea unor situații problematice particulare nereglementate de actele legislative şi normative sau reglementate dual de către acestea, în vederea identificării barierelor existente şi găsirii soluțiilor optime. În 2017 nu au fost desfășurate ședințele Consiliului consultativ al Serviciului Fiscal de Stat, dat fiind faptul că noua componență nominală a Consiliului a fost aprobată prin Ordinul SFS nr. 24 doar pe 7 aprilie 2017. Aceasta include 13 persoane, dintre care statutul de membru l-au obținut 6 persoane din cadrul Serviciului Fiscal de Stat, Ministerul Finanțelor a delegat 1 persoană, iar 6 membri sunt din mediul extern. Tot prin acest ordin a fost aprobat şi Regulamentul de organizare și funcționare a Consiliului consultativ al Serviciului Fiscal de Stat. – În competența SFS au fost transmise funcțiile de constatare a infracțiunilor prevăzute de Codul penal. Care direcție va executa aceste funcții? Care sunt subtilitățile ce vor permite separarea unei erori de rea-credință? – Serviciul Fiscal de Stat va fi în drept să întreprindă măsuri de constatare a infracțiunilor după aprobarea modificărilor la Codul de procedură penală. La moment, proiectul de lege pentru completarea Codului de procedură penală este la examinare în Parlamentul Republicii Moldova pentru aprobare în lectura a doua. După aprobarea modificărilor la Codul de procedură penală, întreprinderea acțiunilor de constatare a infracțiunilor va fi competența exclusivă a unei subdiviziuni a Serviciului Fiscal de Stat. – În ultima perioadă se constată faptul numărului crescând al dosarelor civile, cu câștig de cauză pentru SFS, în instanțele naționale şi internaționale... Există careva secrete? – În anul 2016 și în primele patru luni ale anului 2017 Serviciul Fiscal de Stat a avut câștig în 729 cauze civile, ceea ce constituie 76% din totalul cauzelor judiciare examinate definitiv. Numărul crescând al acestora se datorează corectitudinii acțiunilor întreprinse de Serviciul Fiscal de Stat, precum și creșterii gradului de responsabilitate a angajaților Serviciului Fiscal de Stat. Din acest fapt nu facem niciun secret.În urma reorganizării, Serviciul Fiscal de Stat își propune ca această tendință de creștere să fie menținută. – Soluția fiscală individuală anticipată (SFIA) e o noțiune nouă pentru sistemul fiscal autohton. Este deja solicitată de către contribuabili? – Solicitări din partea contribuabililor încă nu sunt, deoarece la moment nu este aprobat Regulamentul privind procedura de emitere a soluției fiscale individuale anticipate. Este în proces de examinare şi aprobare. Conceptul de soluție fiscală individuală anticipată a fost introdus în legislația Republicii Moldova prin Legea nr. 281 din 16 decembrie 2016, este reglementată de art. 1361 din Codul fiscal şi a intrat în vigoare din 1 ianuarie 2017. Noțiunea de soluție fiscală individuală anticipată reprezintă un act administrativ emis de Serviciul Fiscal de Stat în vederea soluționării cererii unei persoane fizice şi persoane juridice care desfăşoară activitate de întreprinzător cu privire la aplicarea legislației fiscale asupra unei situații şi/sau tranzacții viitoare specifice. Implementarea conceptului de soluție fiscală individuală anticipată în legislația, precum și practica Republicii Moldova vor asigura creşterea gradului de transparență în aplicarea legislației fiscale şi îmbunătățirea climatului investițional în Republica Moldova. Acest concept va avea impact pozitiv atât pentru persoanele fizice sau juridice care desfășoară activitate de întreprinzător, cât și pentru stat. Pe de o parte, față de contribuabil se va reduce expunerea la eventualele riscuri fiscale care ar putea decurge din interpretarea eronată a normelor fiscale și se va obține certitudinea vizavi de tratamentul fiscal aferent tranzacțiilor derulate. Respectiv, pentru contribuabil, soluția fiscală individuală anticipată va reprezenta un instrument ce îi va oferi posibilitatea de a gestiona riscul fiscal la care se supune din cauza unor lacune în legislație sau a unor prevederi normative interpretabile. Pe de altă parte, pentru stat, implementarea conceptului și a procedurii de emitere a soluției fiscale individuale anticipate va reduce situațiile de conflict între autorități și contribuabili, precum și va servi drept oportunitate de perfecționare a legislației. În urma implementării SFIA se așteaptă consolidarea încrederii contribuabilului în corectitudinea tratamentului fiscal aplicat la o situație concretă, reducerea esențială a interpretării eronate a legislației fiscale¸ asigurarea suportului suplimentar contribuabililor pentru desfășurarea activității cu certitudinea aplicării corecte a legislației fiscale și fără riscuri financiare pentru viitor. Este de menționat că la moment se află în examinare proiectul Hotărârii Guvernului cu privire la aprobarea Regulamentului privind procedura de emitere a soluției fiscale individuale anticipate. Proiectul Regulamentului în cauză, cu scopul integrării conceptului de soluție fiscală individuală anticipată în legislația Republicii Moldova, își propune să reglementeze modalitatea de emitere a SFIA, în detalii, începând cu depunerea cererii de emitere a SFIA și a documentelor aferente, procedura examinării cererii de către Serviciul Fiscal de Stat şi încheind cu emiterea SFIA. Totodată, Regulamentul stabilește limitele aplicabilității SFIA în timp și asupra cercului de persoane. Astfel, se propune ca SFIA să fie obligatorie pentru contribuabilul solicitant, pentru Serviciul Fiscal de Stat, Serviciul Vamal și serviciul pentru colectarea impozitelor și taxelor locale numai în cazul în care termenele și condițiile soluției fiscale au fost respectate de persoana fizică și juridică în privința căreia a fost emisă, iar valabilitatea acesteia încetează dacă prevederile legislației fiscale, în baza cărora a fost emisă, se modifică. – Vă mulțumim.
author icon

Serghei Pușcuța

Lilia Bucicovschi

Monitorul fiscal FISC.md Nr.38 2017


Instituții:

Serviciul Fiscal de Stat | Fondul Monetar Internațional | Publicaţia periodică "Monitorul Fiscal FISC.MD" | Parlamentul Republicii Moldova | Guvernul Republicii Moldova

3341 views

The date of publishing:

12 June /2017 11:35

Catalogul tematic

Administrare fiscală | Noutăți | Reorganizare

Tags:

reorganizare | interviu | regulament | administrare fiscala | reforma | contribuabil | Serghei Puscuta | inspectori fiscali | angajati | solutie fiscala | risc fiscal

0 comments

icon icon icon
icon
icon icon icon icon icon
icon
icon