News

Codul fiscal: lista veniturilor neimpozabile ar putea fi extinsă

Guvernul a prezentat Parlamentului spre aprobare proiectul privind modificarea unor acte normative, care prevede completarea art. 20 al Codului fiscal cu lit. d9 conform căreia sumele primite de către persoanele fizice sau juridice ca despăgubire pentru bunurile expropriate pentru cauze de utilitate publică se vor considera surse de venit neimpozabile.

 

De menționat că proiectul a fost elaborat de către Ministerul Justiției și prevede un șir de intervenții în Legea nr. 488/1999 exproprierii pentru cauză de utilitate publică, cu scopul general de a se asigura o modernizare a cadrului normativ intern referitor la procedurile de expropriere, în vederea excluderii unor lacune de reglementare sau a unor prevederi ambigui, care pot prezenta un risc potențial pentru desfășurarea eficientă a acestei proceduri, dar și prin consacrarea unor prevederi noi, care ar aborda anumite aspecte particulare conexe procedurii de expropriere a bunurilor.

 

Astfel, proiectul propune completarea Legii nr. 488/1999 cu noi prevederi ce vor reglementa emiterea hotărârii de stabilire a cuantumului despăgubirii. În condițiile aprobării modificărilor în redacția susținută de Guvern în cadrul ședinței din 15 februarie curent, în baza consimțământului pentru o compensare imediată şi echitabilă, exprimat în scris de către proprietarul/titularul altor drepturi reale asupra obiectului exproprierii și autentificat notarial sau, după caz, în baza deciziei comisiei, organul competent sau persoana care acționează în numele expropriatorului va emite o hotărâre prin care se va stabili cuantumul despăgubirii, precum și, dacă este posibil, persoana destinatară a acestor sume sau, în cazul existenței mai multor asemenea persoane între care nu există divergențe, cotele din despăgubire la care sunt îndreptățite fiecare din acestea.

 

Hotărârea de stabilire a cuantumului despăgubirii se va emite și își va produce efectele și în situația în care proprietarii/titularii altor drepturi reale asupra bunurilor ce se propun a fi expropriate nu prezintă dovada dreptului de proprietate/ a altui drept real asupra bunului sau nu sunt cunoscuți proprietarii actuali/titularii actuali a altor drepturi reale asupra bunului, precum și în situația succesiunilor nedeschise ori a moștenitorilor necunoscuți sau în care nu se ajunge la o înțelegere privind valoarea despăgubirii. Se propune ca determinarea cuantumului despăgubirii să se stabilească în baza rapoartelor de evaluare, întocmite în conformitate cu Legea nr. 989/2002 cu privire la activitatea de evaluare.

 

Proiectul prevede că plata despăgubirilor se va face în baza unei cereri a persoanei interesate, ținându-se cont de cuantumul stabilit și urmează a fi efectuată într-un termen de cel mult 15 zile lucrătoare de la recepționarea cererii. În cazul în care persoanele interesate nu vor depune cererea menționată, expropriatorul va notifica acestora sumele propuse pentru plata despăgubirilor și le va consemna în contul trezorerial al expropriatorului pe numele proprietarului.

 

Se propune ca noile prevederi să intre în vigoare la data publicării în MO. Totodată, prevederile noi vor fi aplicabile situațiilor juridice viitoare și nu se vor aplica procedurilor de expropriere care sunt declarate de utilitate publică, interes național sau local, în curs de desfășurare la data intrării în vigoare a modificărilor.

Tatiana Smeșnaia

Instituții:

Publicaţia periodică "Monitorul Fiscal FISC.MD" | Guvernul Republicii Moldova | Ministerul Justiției

891 views

The date of publishing:

15 February /2024 10:43

Catalogul tematic

Noutăți fiscale | Persoana fizică | Persoană juridică

Tags:

persoana juridica | persoana fizică | surse de venit | Cod fiscal

0 comments

icon icon icon
icon
icon icon icon icon icon
icon
icon