News

Consultări publice: La setul metodologic privind elaborarea, aprobarea şi modificarea bugetului

 

În special, Setul determină etapele, datele-limită principale şi responsabilitățile în procesul de elaborare al cadrului bugetar pe termen mediu și a proiectului de buget, stabilește procedurile, cerințele şi formatele de prezentare a informației necesare pentru elaborarea acestor documente.

 

Acesta, de asemenea, reglementează modul de repartizare a bugetelor aprobate, precum şi modul de modificare a bugetelor pe parcursul anului bugetar.

 

Totodată, actul normativ conține un șir de recomandări privind metodele utilizate la prognoza veniturilor bugetare, estimarea costurilor programelor bugetare, conținutul unor analize bugetare importante.

 

Capitole separate sunt dedicate metodologiei de stabilire a limitelor sectoriale de cheltuieli și a bugetării pe programe.

 

De menționat că principalele completări operate la cadrul metodologic se referă la ajustarea capitolului privind prognozarea veniturilor bugetare în partea ce ține de dezvoltarea metodelor utilizate la prognozarea unor categorii de venituri bugetare.

 

Adițional au fost elaborate trei anexe cu exemple numerice de utilizare a unor metode descrise în capitolele respective.

 

Este prevăzută și revizuirea în întregime a capitolului privind riscurile bugetar-fiscale care cuprinde recomandări privind descrierea detaliată a tuturor riscurilor fiscale explicite și implicite.

 

Autorii propun și stabilirea unui exercițiu sistematic de evaluare a facilităților fiscale și determinarea eventualelor măsuri de politică fiscală și vamală, prin introducerea unei noi secțiuni „4.4.5. Raportul de evaluare a facilităților fiscale și vamale”.

 

Acest exercițiu, presupune efectuarea anuală a unor rapoarte privind estimările veniturilor bugetare ratate ca urmare a tratamentelor preferențiale.

 

Proiectul conține și  definirea spațiului fiscal și a modului de repartizare a acestuia, introducerea unor noțiuni de rezerve nedistribuite la etapa de CBTM, în scopul absorbirii unor riscuri care pot apărea în procesul de alocarea a resurselor.

 

În condițiile aprobării proiectului în redacția înaintată pentru consultări publice, va fi modificat formatului de prezentare a rapoartelor implementării strategiilor sectoriale de cheltuieli; ajustate unele elemente ale sistemului bugetar: calendarul activităților în procesul bugetar, formatul de prezentare a proiectului legii bugetului de stat, precum și descrierea limitelor generale de cheltuieli, detalierea procesului de redistribuire a alocațiilor bugetare etc.

 

 

Proiectul ordinului stabilește că autorităţile publice centrale şi locale vor asigura realizarea conformă şi în termen a activităţilor de care sunt responsabile, conform calendarului bugetar și vor ajusta, după caz, actele normative privind organizarea procesului de elaborare, aprobare şi modificare a bugetului în cadrul autorităţilor publice la prevederile ordinului. Acesta va intra în vigoare la data publicării în MO, iar propunerile cu privire la îmbunătățirea proiectului vor fi acceptate până la data de 22 mai anul curent.

Tatiana Smeșnaia

Instituții:

Publicaţia periodică "Monitorul Fiscal FISC.MD"

987 views

The date of publishing:

10 May /2023 07:59

Catalogul tematic

Lege bugetară anuală

Tags:

proiect de decizie | buget de stat

0 comments

icon icon icon
icon
icon icon icon icon icon
icon
icon