Non-commercial organizations

Noi prevederi legislative aferent organizațiilor necomerciale - interferența cu aspectele fiscale

 În Monitorul Oficial din 27 iulie 2020 a fost publicată  Legea nr. 86 din 11 iunie 2020 cu privire la organizațiile necomerciale care va intra în vigoare pe 27 august 2020,  fiind abrogată, concomitent,  Legea nr. 837/1996 cu privire la asociațiile obștești și Legea nr. 581/1999 cu privire la fundații. 

 

Noua lege reglementează mult mai detaliat regimul juridic al organizațiilor necomerciale impunând, totodată, noi reguli în partea ce ține de activitatea organizațiilor necomerciale.

 

În conținuare, o să specificăm cele mai esențiale modificări stabilite aferent organizațiilor necomerciale: 

  • Organizații necomerciale sunt: asociația obștească, fundația și instituția privată:

 

 Asociație obștească este organizația necomercială constituită benevol de fondatori în vederea realizării scopurilor necomerciale pentru care a fost constituită.

 

Fundație este organizația necomercială, fără membri, constituită de una sau mai multe persoane, dotată cu patrimoniu distinct și separat de cel al fondatorilor, destinat atingerii scopurilor necomerciale prevăzute în actul de constituire.

 

Instituție privată este organizația necomercială constituită de către o singură persoană pentru realizarea unor scopuri necomerciale, finanțată parțial sau integral de aceasta.

 

Organizațiile necomercială se înregistrează de către Agenția Servicii Publice, iar procedura este reglementată de art. 13 din Lege.

 

  • Pentru folosirea în denumirea organizației necomerciale a cuvintelor „Moldova”, „Republica Moldova”, a denumirilor unităților administrativ-teritoriale, inclusiv a celor cu statut special, precum și a denumirilor istorice ale acestora, nu este necesară nicio permisiune și nu se percepe nicio plată.
  • Statul acordă organizațiilor necomerciale sprijin financiar și material pentru dezvoltarea organizațională a acestora și implementarea proiectelor conform priorităților stabilite pentru fiecare domeniu de dezvoltare. Resurse alocate în acest scop sunt prevăzute în bugetul de stat și în bugetele unităților administrativ-teritoriale. Guvernul stabilește mecanismul de oferire a sprijinului financiar și material.

 

Sprijinul financiar acordat de stat se realizează, îndeosebi, prin finanțare nerambursabilă, contractare de lucrări și servicii sau prin finanțare cu destinație specială, inclusiv comandă socială. Sprijinul material acordat de stat se realizează prin oferirea gratuită sau în condiții preferențiale a dreptului de a folosi proprietatea publică. Reglementări suplimentare privind oferirea sprijinului din partea statului sunt stabilite în art. 5 din Lege.

 

  • În vederea realizării scopurilor sale statutare, organizația necomercială poate desfășura orice gen de activitate neinterzisă de lege. Organizația necomercială este în drept să desfășoare activitate economică, inclusiv de antreprenoriat social. Activitatea economică poate fi exercitată fie nemijlocit de către organizația necomercială, fie prin constituirea persoanelor juridice cu scop lucrativ. Activitatea organizației necomerciale care, conform legii, este supusă licențierii poate fi practicată doar după obținerea licenței.
  • Organizația necomercială face public raportul anual de activitate în cel mult 6 luni de la sfârșitul anului pentru care este întocmit. Dacă organizația nu publică raportul anual de activitate, aceasta va transmite, în termen de cel mult o lună, o copie a raportului oricărui solicitant. La solicitarea autorității publice competente, organizația necomercială prezintă acesteia, în termen de cel mult o lună, raportul anual de activitate. Raportul anual de activitate conține informații referitoare la activitățile desfășurate, valoarea mijloacelor financiare și a materialelor obținute și folosite, precum și alte informații relevante. Neprezentarea raportului anual de activitate după solicitarea repetată a Ministerului Justiției constituie temei pentru inițierea procedurii de lichidare forțată dacă raportul de activitate nu a fost prezentat în termen de 6 luni de la cea de-a doua solicitare. Examinarea cererii de lichidare forțată ține de competența Judecătoriei Chișinău.

 

  •  Proprietatea organizației necomerciale se formează din orice surse neinterzise de lege, inclusiv din:

 

- cotizații de membru, stabilite prin hotărârea organului suprem de conducere;
- donații, granturi și moștenire;
- venituri din activitatea economică;
- fonduri publice, inclusiv mijloace financiare obținute în urma desemnării procentuale. 

Bunurile rămase în urma lichidării benevole a unei organizații necomerciale, după stingerea creanțelor, se transferă unei alte organizații necomerciale cu scopuri similare celei lichidate, menționată în statut sau stabilită de organul suprem de conducere. Bunurile organizației necomerciale lichidate forțat sunt transferate organizației necomerciale menționate în statut sau, în cazul în care statutul nu menționează organizația necomercială beneficiară, organizației necomerciale desemnate de instanța de judecată în urma unui anunț public.

 

  • Dacă asociația obștească rămâne cu un singur membru, acesta, în termen de 3 luni, este obligat,  fie să admită noi membri, fie să decidă reorganizarea sau lichidarea benevolă a asociației obștești.
  • La înregistrare fundației aceasta trebuie să dispună de un capital subscris, care va fi echivalentul a cel puțin 2 salarii medii pe economie în timpul depunerii documentelor pentru înregistrarea organizației necomerciale. Capitalul subscris poate fi folosit în vederea realizării scopurilor necomerciale pentru care a fost constituită fundația. Descrierea privind reglementarea capitalului subscris urmează să fie efectuată în statut.

 

Însă, din punct de vedere fiscal, cel mai mare impact al noilor modificări vizează  regulile privind acordarea statutului de utilitate publică și aplicarea mecanismul deseminări procentuale.

 

Conform prevederilor Legii nr. 86/2020,  statutul de utilitate publică se atribuie organizației necomerciale care desfășoară activități de utilitate publică menționate la art. 211 și întrunește cumulativ următoarele condiții:

a) activează de cel puțin un an până la depunerea cererii;

b) prevede scopuri ce vizează activități de utilitate publică;
c) are un consiliu format din cel puțin 3 persoane, care nu sunt angajați ai organizației necomerciale și care supraveghează activitatea acesteia;
d) are un organ de control conform art. 20;
e) membrii organelor de conducere și de control ale organizației necomerciale respectă regulile cu privire la conflictul de interese;
f) nu are datorii la bugetul public național pentru perioadele fiscale anterioare;
g) nu are în calitate de fondator sau membru partide politice sau organizații social-politice;
h) nu susține activitatea unui partid politic sau a unui concurent electoral;
i) publică raportul anual de activitate.

 Statutul de utilitate publică se atribuie prin decizia Comisiei de certificare  pe un termen de 5 ani și se menționează în Registrul de stat al persoanelor juridice.

 

Organizația necomercială care deține statutul de utilitate publică urmează să notifice Comisia de certificare, în termen de 30 de zile, despre survenirea circumstanțelor care o fac incompatibilă pentru a beneficia de acest statut. În acest caz, în termen de 30 de zile de la recepționarea notificării, Comisia de certificare retrage statutul de utilitate publică. Retragerea statutului  sau apariția incompatibilității cu statutul de utilitate publică după obținerea acestuia implică pierderea dreptului la beneficiile obținute în baza acestui statut. Organizația necomercială notifică imediat autoritățile publice centrale și locale de la care a obținut beneficii în temeiul statutului de utilitate publică despre retragerea acestui statut. Comisia de certificare, la cerere sau din oficiu, examinează problema retragerii statutului de utilitate publică dacă se invocă încălcarea condițiilor privind statutul de utilitate publică.

 

Procedura de atribuire a statutului de utilitate publică este reglementată de art. 25 din Lege.
 

 

Este importantd e subliniat că noua lege a introdus prevederi speciale privind desemnarea procentuală și utilizarea mijloacelor financiare obținute în urma acesteia.

 

Astfel, conform noilor modificări, are dreptul de a beneficia de mecanismul de desemnare procentuală organizația necomercială care întrunește cumulativ următoarele condiții:

a) desfășoară activități de utilitate publică menționate la art. 21;
b) activează timp de cel puțin un an până la solicitarea înregistrării în lista beneficiarilor desemnării procentuale;
c) în ultimii patru ani nu a susținut și, pe perioada valorificării surselor obținute în urma desemnării procentuale, nu va susține activitatea unui partid politic sau a unui concurent electoral;
d) nu are datorii la bugetul public național pentru perioadele fiscale anterioare.

 

 

 Cererea de participare la mecanismul de desemnare procentuală se depune la Agenția Servicii Publice în modul stabilit de Guvern.

 

Dintre modificările cele mai importante sunt cele care stabilesc cum urmează să fie utilizate mijloacele financiare obținute în urma desemnării procentuale. Astfel, conform noilor prevederi, mijloacele financiare obținute din deseminarea procentuală pot fi utilizate pentru:

a) susținerea activităților prevăzute la art. 21, într-un termen ce nu depășește două perioade fiscale după perioada fiscală în care a fost efectuată desemnarea, sumele neutilizate în acest termen restituindu-se la buget;
b) acoperirea cheltuielilor administrative de 50% dacă suma obținută este de până la 50000 de lei, de 40% dacă suma este mai mare de 50000 de lei și nu depășește 100000 de lei, de 30% dacă suma este mai mare de 100000 de lei și nu depășește 500000 de lei, de 25% dacă suma este mai mare de 500000 de lei.

 

 Organizația necomercială care a beneficiat de desemnări procentuale va prezenta rapoarte de utilizare a mijloacelor financiare obținute în urma desemnării procentuale, în modul stabilit de Guvern.

 

Totodată, este important de specificat că organizația necomercială care încalcă prevederile alin. (4)2 sau (5)3 din art. 6, pierde sprijinul financiar și alte facilități oferite de stat, precum și dreptul de a beneficia de mecanismul de desemnare procentuală. Organizația necomercială urmează să restituie statului contravaloarea sprijinului obținut de la stat sau sursele primite de la stat, folosite cu încălcarea prevederilor alin. (4) sau (5) din art. 6.

 

 

Reiterăm că apariția incompatibilității (pierderea) cu statutul de utilitate publică după obținerea acestuia implică pierderea dreptului la beneficierea de deseminare procentuală.

 

Totodată, atragem atenția și asupra următorului aspect:

Conform art. 7 alin. (2) al Legii nr. 86/2020, organizația necomercială este obligată să respecte legislația Republicii Moldova, inclusiv:

a) să își ajusteze statutul în cazul modificării legislației;
b) să țină evidența membrilor săi, în cazul asociațiilor obștești;
c) să prezinte, în termen de cel mult 3 luni, organului înregistrării de stat documentele care confirmă modificarea statutului, schimbarea adresei electronice, schimbarea sediului, a componenței organelor de conducere și de control.

 

Totodată, conform art. 161 alin. (8) Cod fiscal, la adoptarea deciziei despre schimbarea sediului şi/sau despre constituirea subdiviziunii, contribuabilul, în termen de 60 de zile de la data dobândirii dreptului de proprietate (posesie, locaţiune), informează Serviciul Fiscal de Stat despre schimbarea sediului său şi/sau prezintă informaţiile iniţiale, iar ulterior informează despre modificările cu privire la sediul subdiviziunii sale, precum şi despre sistarea temporară a activităţii subdiviziunii.

 

Neprezentarea, prezentarea cu întârziere sau prezentarea Serviciului Fiscal de Stat a unor informaţii neveridice despre sediul sau despre schimbarea sediului contribuabilului, al subdiviziunilor lui  se sancţionează cu amenda de la 3000 la 5000 de lei (art. 255 Cod fiscal). Sunt pasibile de amendă subdiviziunile care corespund noţiunii indicate la art.5 pct.29).

 

Astfel, atragem atenția că conform art. 7 alin. (2) lit. c) al Legii nr. 86/2020, înregistrarea modificărilor despre schimbarea sediului urmează  să fie efectuate în termen de cel mult 3 luni, pe când Codul fiscal impune cert ca informarea organului fiscal să fie efectuată  în termen de 60 zile, în caz contrat contribuabilul riscă sancționare.

 

Totodată, este de menționat că de noile modificări afectează și organizațiile înregistrate și care activează la data intrării în vigoare a Legii nr. 86/2020, deoarece conform art. 28 din Lege, în termen de 24 de luni de la data intrării în vigoare a legii, organizațiile necomerciale înregistrate până la intrarea în vigoare a acesteia trebuie să asigure ca persoanele care fac parte din organele lor de conducere și de control să întrunească condițiile prevăzute de prezenta lege și să-și aducă statutele în concordanță cu prezenta lege.

 

În privința organizațiilor necomerciale care nu vor efectua modificările necesare în termenul indicat se va iniția procedura de lichidare forțată.

La data intrării în vigoare a Legii nr.86/2020, uniunile de persoane juridice se consideră reorganizate de drept în asociații obștești.

 

Dacă, în termen de 4 luni de la data intrării în vigoare a Legii nr. 86/2020, instituțiile private nu vor decide reducerea numărului de fondatori conform prevederilor noii legi, acestea sevor considera reorganizate de drept în asociații obștești.

__________

1Activitatea de utilitate publică este activitatea organizației necomerciale desfășurată în interes general sau în interesul unor colectivități locale, care contribuie la dezvoltarea și susținerea:

a) educației și instruirii persoanelor, difuzării și acumulării de cunoștințe;
b) științei, culturii și artei;
c) sportului, educației fizice și turismului social;
d) sectorului necomercial și a organizațiilor necomerciale;
e) democrației și drepturilor omului;
f) ocrotirii sănătății;
g) protecției sociale a persoanelor cu dizabilități, precum și a altor persoane și grupuri defavorizate;
h) creării noilor locuri de muncă;
i) eradicării sărăciei;
j) promovării păcii, prevenirii și depășirii conflictelor civile, sociale, etnice și religioase;
k) prevenirii criminalității și contribuirii la contracararea acesteia;
l) protejării mediului;
m) protejării patrimoniului cultural și a monumentelor istorice;
n) spiritului și activismului civic, inclusiv a participării la procesul decizional și la asigurarea transparenței sectorului public;

o) comunității locale.

Comisia de certificare poate recunoaște ca fiind de utilitate publică și alte activități decât cele menționate supra dacă acestea consolidează statul de drept, democrația, determină dezvoltarea socială și economică a țării.

2(4) Organizația necomercială nu poate susține material, nici nu poate presta gratuit servicii partidelor politice și organizațiilor social-politice. Organizațiile necomerciale constituite de partidele politice și de organizațiile social-politice pot presta gratuit servicii partidelor politice și organizațiilor social-politice în scopul consolidării capacităților organizaționale ale acestora.

3(5) În perioada campaniei electorale, organizația necomercială nu poate presta servicii și/sau susține material sau gratuit concurenții electorali și nu poate face agitație electorală. Organizația necomercială poate întreprinde acțiuni de promovare a alegerilor, organiza dezbateri între concurenții electorali și monitoriza campaniile electorale și alegerile, în condițiile stabilite de Codul electoral.

author icon

Victoria Belous

Instituții:

Publicaţia periodică "Monitorul Fiscal FISC.MD" | Serviciul Fiscal de Stat

3403 views

The date of publishing:

03 August /2020 11:19

Catalogul tematic

Legislație fiscală | Noutăți | Administrare fiscală

Tags:

organizatie necomerciala | desemnare procentuala | contribuabil | asociatie obsteasca

3 comments

CENTRUL DE RESURSE JURIDICE

02 October /2020 11:00

Bună ziua, Participarea la mecanismul de desemnare procentuală nu implică deținerea statutului de utilitate publică, ci pur și simplu demonstrarea desfășurării activităților de utilitate publică (statut, rapoarte de activitate, activități anterioare). Acestea urmează a fi indicate în cererea de înregistrare la mecanism, care se depune la ASP în perioada 1-30 septembrie în fiecare an. Din acest motiv, unele constatări prezentate în articol nu corespund prevederilor legale și practicii de aplicare a mecanismului de desemnare procentuală. Bunăoară - „declarația privind faptul că apariția incompatibilității cu statutul de utilitate publică după obținerea acestuia implică pierderea dreptului la beneficierea de deseminare procentuală” urmează a fi rectificată.

CENTRUL DE RESURSE JURIDICE

02 October /2020 11:01

icon

CENTRUL DE RESURSE JURIDICE

Vă invit să vedeți și dvs lista celor înregistrați la mecanismul 2% – http://asp.gov.md/sites/default/files/main-page/lista_BDP.pdf Și lista celor care dețin statut de utilitate publică – http://justice.gov.md/public/files/dir_prof_si_serv_jurid/decizii_2020/Lista_AO_actualizata_01.06.2020.pdf Se vede cu ochiul liber că cele mai multe organizații înregistrate nu dețin statutul.

Marina Damaschin

02 October /2020 13:27

icon

CENTRUL DE RESURSE JURIDICE

Bună ziua! Procedura de atribuire a utilității publice este prevăzută în art. 25 din Legea nr. 86/2020. Mulțumim

icon icon icon
icon
icon icon icon icon icon
icon
icon