Questions and answers

31.2.26 Ce sancțiuni se vor aplica persoanelor fizice pentru neînregistrarea sau înregistrarea tardivă a contractului de locațiune a proprietății imobiliare la SFS, însă termenul de achitare a impozitului (25.XX.XXX) nu a survenit sau impozitul a fost achitat?

Conform prevederilor art. 901 alin. (34) din Codul fiscal, subiecţii impunerii persoane fizice, care nu desfăşoară activitate de întreprinzător şi transmit persoanelor specificate la art. 54, precum şi altor persoane decât cele specificate la art. 90 în posesie şi/sau în folosinţă (locaţiune, arendă, uzufruct, superficie) proprietate imobiliară, achită impozit în mărime de 7% din valoarea lunară a contractului. Persoanele menţionate sunt obligate, în termen de 7 zile de la data încheierii contractului, să înregistreze contractul încheiat la Serviciul Fiscal de Stat. Acest impozit se achită lunar, cel târziu la data de 25 a lunii în curs, în modul stabilit de Serviciul Fiscal de Stat.

     Dacă proprietatea imobiliară a fost transmisă în posesie şi/sau în folosinţă (locaţiune, arendă, uzufruct, superficie) după data de 25, termenul de plată în această lună va fi data de 25 a lunii următoare lunii transmiterii în posesie şi/sau în folosinţă a bunului imobil.
    În cazul neînregistrării contractului de locaţiune, arendă, uzufruct, superficie privind proprietatea imobiliară şi al neachitării impozitului din venitul obţinut, Serviciul Fiscal de Stat va estima venitul persoanei fizice care nu desfăşoară activitate de întreprinzător prin metode şi surse indirecte, în conformitate cu prevederile art. 189 şi 225.
    Potrivit art. 129 pct. 9) din Codul fiscal, darea de seamă fiscală este orice declaraţie, informaţie, calcul, notă informativă, alt document, care sînt prezentate sau trebuie să fie prezentate Serviciului Fiscal de Stat, privind calcularea, achitarea, reţinerea impozitelor, taxelor, primelor de asigurare obligatorie de asistenţă medicală şi a contribuţiilor de asigurări sociale de stat obligatorii, majorărilor de întîrziere (penalităţilor) şi/sau amenzilor ori privind alte fapte ce ţin de naşterea, modificarea sau stingerea obligaţiei fiscale.
    Articolul 260 alin. (1) din Codul fiscal prevede amendă pentru nerespectarea modului de întocmire şi de prezentare a dării de seamă fiscale în mărime de la 200 la 400 de lei pentru fiecare dare de seamă fiscală, dar nu mai mult de 2000 de lei pentru toate dările de seamă fiscale, aplicată contribuabililor specificaţi la art. 232 lit.b) și anume contribuabilul persoană fizică, care nu practică activitate de întreprinzător, ce a săvîrşit o încălcare fiscală.
    Totodată, conform art. 231 alin. (4) din Codul fiscal, se consideră nesemnificativă încălcarea fiscală dacă suma impozitului, a taxei, a primelor de asigurare obligatorie de asistenţă medicală şi a contribuţiilor de asigurări sociale de stat obligatorii, stabilite în cotă procentuală, constituie pînă la 500 de lei pentru contribuabilul persoană fizică, care nu practică activitate de întreprinzător inclusiv pentru fiecare perioadă fiscală în parte – în cazul nerespectării modului de declarare sau diminuării impozitului, a taxei şi/sau a primelor de asigurare obligatorie de asistenţă medicală şi a contribuţiilor de asigurări sociale de stat obligatorii, stabilite în cotă procentuală.
Conform art. 231 alin. (5) din Codul fiscal, se consideră semnificativă încălcarea fiscală care nu cade sub incidenţa alin. (4).
Prin urmare, contractul de locaţiune a proprietății imobiliare care se înregistrează de către contribuabil persoană fizică la Serviciul Fiscal de Stat, luând în considerare că duce la nașterea obligației fiscale privind achitarea impozitului pe venit, se califică ca dare de seamă fiscală.
 
De menționat că, sancțiunea prevăzută la art. 260 alin. (1) din Codul fiscal se aplică pentru inacțiunea contribuabilului de a înregistra contractul de locațiune, indiferent de faptul dacă acesta a achitat sau a achitat tardiv impozitul pe venit.
    Astfel, în cazul în care contribuabilul persoană fizică care nu desfășoară activitate de întreprinzător nu a înregistrat sau a înregistrat tardiv contractul de locațiune a proprietății imobiliare la Serviciul Fiscal de Stat, iar termenul de achitare a impozitului (25.XX.XXX) nu a survenit sau impozitul a fost achitat, acesta va fi sancționat în conformitate cu prevederile art. 260 alin. (1) din Codul fiscal, în cazul când suma impozitului care urmează a fi achitat sau a fost achitat este mai mare de 500 lei lunar, iar în cazul când suma impozitului care urmează a fi achitat sau a fost achitat este mai mic de 500 lei lunar, acesta va fi sancționat cu avertizare, conform prevederilor art. 235 alin. (11) din Codul fiscal, fiind calificată ca încălcare fiscală nesemnificativă.

Instituții:

Serviciul Fiscal de Stat | Publicaţia periodică "Monitorul Fiscal FISC.MD"

1227 views

The date of publishing:

18 May /2022 07:45

Catalogul tematic

Administrare fiscală | Impozitul pe bunurile imobiliare | Persoana fizică | Sancțiuni fiscale

Tags:

sanctiune | persoana fizică | contract de locatiune | bunuri imobiliare

0 comments

icon icon icon
icon
icon icon icon icon icon
icon
icon