News

Serviciul public de salubrizare: ce activități va include?

Pentru consultări publice este propus proiectul de lege privind serviciul public de salubrizare, care, după aprobare, va stabili cadrul juridic și instituțional unitar privind înfiinţarea, organizarea, gestionarea, finanţarea, monitorizarea şi controlul funcţionării serviciului public de salubrizare a localităţilor, inclusiv administrarea și exploatarea infrastructurii tehnico-edilitare aferente acestui serviciu.

 

Astfel, conform proiectului, serviciul public de salubrizare a localităților se înfiinţează şi se gestionează de autorităţile administraţiei publice locale ori de asociațiile de dezvoltare intercomunitare. Două sau mai multe unităţi administrativ-teritoriale pot să coopereze şi să se asocieze în scopul constituirii unor asociaţii de dezvoltare intercomunitară, având ca obiect prestarea în comun a serviciului de salubrizare, precum și dezvoltarea, după caz, a sistemelor de salubrizare.

 

Autorităţile administraţiei publice locale vor putea decide asupra formei de gestiune a serviciului de salubrizare și vor avea posibilitatea gestionării în mod direct a serviciului de salubrizare sau delegarea gestiunii uneia sau mai multor activităţi specifice serviciului de salubrizare, în baza unui contract de delegare a gestiunii.  Forma de gestiune a serviciului de salubrizare se stabilește prin decizii ale autorităților deliberative ale unităților administrative-teritoriale, în baza unui studiu de oportunitate, în funcţie de starea serviciului, de necesitatea asigurării celui mai bun raport preţ-calitate, de interesele actuale şi de perspectivă ale unităţilor administrativ-teritoriale, precum şi de mărimea şi complexitatea sistemelor de salubrizare. 

 

Conform proiectului, Serviciul de salubrizare va include activități precum: colectarea separată și transportul separat al deșeurilor municipale; transferul deşeurilor municipale în staţii de transfer;  sortarea deşeurilor de hârtie, metal, plastic şi sticlă colectate separat din deşeurile municipale în staţii de sortare; colectarea separată a biodeșeurilor, sortarea și tratarea acestora în stații de compostare; organizarea prelucrării, neutralizării și valorificării materiale şi energetice a deşeurilor municipale; eliminarea, prin depozitare, a reziduurilor provenite din valorificarea deşeurilor, precum şi a deşeurilor care nu pot fi valorificate la depozitele de deşeuri nepericuloase; măturatul, spălatul, stropirea şi întreţinerea căilor publice, inclusiv colectarea şi transportul deşeurilor provenite din coşurile stradale la depozitele de deşeuri sau la instalaţiile de tratare;  curăţarea zăpezii de pe căile publice şi menţinerea în funcţiune a acestora pe timp de polei sau de îngheţ; dezinsecţia, dezinfecţia şi deratizarea la obiectivele din domeniul public şi domeniul privat al unităţii administrativ-teritoriale.

 

Pot avea calitatea de operator a serviciului de salubrizare persoanele juridice de drept public sau de drept privat, cu capital integral public, privat sau mixt, care sunt înregistrați și își desfășoară activitatea în conformitate cu legislația în vigoare. Operatorii trebuie să dețină o specializare în domeniul activităților serviciului de salubrizare, să dispună de competenţă tehnico-organizatorică, calificare a personalului şi asigurarea unei utilări tehnico-materiale adecvate pentru prestarea tipurilor de activități contractate.

 

În funcţie de natura activităţilor prestate, atât în cazul gestiunii directe, cât şi în cazul gestiunii delegate, proiectul prevede că utilizatorii achită contravaloarea serviciului de salubrizare prin tarife, care se achită în temeiul contractului de prestare a serviciului de salubrizare și taxe de salubrizare.

 

Prevederile documentului se vor aplica serviciului public de salubrizare a localităților, înființat și organizat la nivelul satelor, comunelor, orașelor, municipiilor, raioanelor sau la nivelul asociaţiilor de dezvoltare intercomunitară, sub conducerea, coordonarea, controlul şi responsabilitatea autorităţilor administraţiei publice locale.

 

După cum se precizează în analiza impactului de reglementare a proiectului, autoritățile administrației publice locale, în baza principiilor autonomiei locale și descentralizării serviciilor publice, au competenţa exclusivă privind înfiinţarea, organizarea, coordonarea, monitorizarea şi controlul funcţionării serviciului de salubrizare, precum şi crearea, administrarea şi exploatarea bunurilor aferente prestării acestui serviciu. 

 

author icon

Marina Căldare

Instituții:

Publicaţia periodică "Monitorul Fiscal FISC.MD"

660 views

The date of publishing:

20 February /2024 08:00

Catalogul tematic

Noutăți

Tags:

administrare publica | cadrul legal | proiect de lege | servicii de salubrizare

0 comments

icon icon icon
icon
icon icon icon icon icon
icon
icon