Documents and comments

SFS: stabilirea criteriilor de determinare și selectare a contribuabililor mari

În Monitorul Oficial de astăzi, 23 decembrie (NR.413-425), Serviciul Fiscal de Stat a publicat Ordinul nr. 471 din 20 decembrie 2022 cu privire la stabilirea criteriilor de determinare și selectare a contribuabililor mari.

 

În continuare oferim varianta integrală a documentului publicat.

 

În scopul eficientizării administrării contribuabililor mari şi îmbunătăţirii colectării încasărilor la bugetul public naţional, în temeiul prevederilor art. 133 alin. (2) pct. 35) din Codul fiscal nr.1163/1997 (republicat în Monitorul Oficial al Republicii Moldova, ediție specială din 8 februarie 2007),

ORDON: 

1. Se aprobă criteriile de selectare a contribuabililor mari, conform anexei la prezentul ordin.

2. Pot avea calitatea de contribuabil mare:

- 550 agenţi economici, persoane juridice şi persoane fizice, care practică activitate de întreprinzător în Republica Moldova, selectați conform criteriilor de determinare a contribuabililor mari, prevăzute în anexa la prezentul ordin, cu excepţia contribuabililor prevăzuți la articolele 52, 531, 532, 533 și 541 din Codul fiscal, companiile de asigurări și instituțiile bancare;

- până la 500 persoane fizice rezidente, selectate conform criteriului prevăzut în anexa la prezentul ordin. 

3. Contribuabilii mari sunt administraţi de către Direcţia deservire contribuabili mari a Serviciului Fiscal de Stat (în continuare – DDCM). 

4. Listele contribuabililor mari se aprobă prin ordin al Serviciului Fiscal de Stat. 

5. Lista agenţilor economici contribuabili mari se publică în Monitorul Oficial al Republicii Moldova şi pe pagina web a Serviciului Fiscal de Stat.

6. Persoanele fizice contribuabili mari vor fi înştiinţate despre includerea în lista contribuabililor mari prin notificare, transmisă prin poșta electronică sau prin intermediul furnizorilor de servicii poștale. Lista persoanelor fizice contribuabili mari nu este publică, în temeiul prevederilor Legii nr. 133/2011 privind protecţia datelor cu caracter personal. 

7. Transmiterea dosarelor personale ale contribuabililor incluşi în/sau excluşi din Lista contribuabililor mari se efectuează în conformitate cu Instrucţiunea privind evidenţa contribuabililor, aprobată prin Ordinul Serviciului Fiscal de Stat nr. 352/2017. 

8. Calitatea de contribuabil mare va fi deţinută o perioadă de cel puţin 2 ani.

9. În cazul emiterii de către instanţa de judecată a hotărârii cu privire la intentarea procedurii de insolvabilitate, prin derogare de la pct. 8, agentul economic, cu excepţia instituţiilor financiare, urmează a fi exclus din Lista contribuabililor mari. 

10. În cazul excluderii agenților economici din Lista contribuabililor mari în temeiul pct. 9, Serviciul Fiscal de Stat este în drept să suplinească Lista contribuabililor mari prin selectarea acestora prin prisma criteriilor prevăzute în anexa la prezentul ordin.

11. Agenţii economici incluși în Lista contribuabililor mari în temeiul pct. 10, vor fi administrați de către DDCM din data intrării în vigoare a ordinului Serviciului Fiscal de Stat privind modificarea Listei contribuabililor mari, publicat în Monitorul Oficial al Republicii Moldova. 

12. Se abrogă Ordinul Serviciului Fiscal de Stat nr. 613/2020 cu privire la organizarea activității de administrare a contribuabililor mari. 

13. Prezentul ordin intră în vigoare la data publicării în Monitorul Oficial al Republicii Moldova.

 

Nr. 471. Chişinău, 20 decembrie 2022. 

 

DIRECTOARE                                                                                                                                                                                                                                                                                                             Rozalina ALBU

 

Anexă

la Ordinul Serviciului Fiscal de Stat 

nr. 471 din 20.12.2022 

 

CRITERIILE DE DETERMINARE ȘI SELECTARE A LISTEI CONTRIBUABILILOR MARI 

 

1. Se consideră eligibili pentru a fi incluși în Lista contribuabililor mari, contribuabilii care se încadrează în una din următoarele categorii: 

• persoanele juridice şi persoanele fizice rezidenţi ai Republicii Moldova, care desfăşoară activitate de întreprinzător în conformitate cu prevederile Legii nr. 845/1992 cu privire la antreprenoriat şi întreprinderi pe parcursul a cel puţin 3 ani;

• persoane fizice rezidente. 

 

2. Selectarea contribuabililor mari persoane juridice și persoane fizice care desfășoară activitate de întreprinzător se realizează din contribuabilii eligibili, în funcţie de următoarele criterii:

• criteriul de bază;

• criteriul specific; 

• criteriul de continuitate. 

 

3. Criteriul de bază reprezintă criteriul valoric, fiind rezultatul agregării a 3 indicatori selectaţi din punct de vedere economic şi bugetar în următoarele proporţii: 

3.1 Volumul obligaţiilor fiscale declarate şi achitate de către contribuabili pentru anul fiscal precedent anului în care se aplică criteriile şi pentru 10 luni ale anului fiscal curent (40% din numărul contribuabililor vor fi selectaţi conform acestui criteriu pe principiu descrescător);

3.2 Cifra de afaceri declarată în dările de seamă fiscale pentru anul fiscal precedent anului în care se aplică criteriile și cea declarată în dările de seamă fiscale pentru 10 luni ale anului curent (40% din numărul contribuabililor vor fi selectaţi conform acestui criteriu pe principiu descrescător); 

3.3 Fondul de salarizare declarat şi achitat de către contribuabili pentru anul fiscal precedent anului în care se aplică criteriile şi pentru 10 luni ale anului curent (20% din numărul contribuabililor vor fi selectaţi conform acestui criteriu pe principiu descrescător). 

 

4. Criteriul specific, prin excepție de la pct. 3 și 6, reprezintă criteriul de activitate desfășurată. În criteriul de activitate desfăşurată se încadrează: a) instituțiile bancare; b) companiile de asigurări; c) contribuabilii care deţin o poziţie dominantă şi/sau importanţă semnificativă într-un domeniu al economiei naţionale.

 

5. Criteriul de continuitate: 

a) Contribuabilii rezultaţi în urma divizării unui contribuabil mare, după caz, vor fi administraţi în continuare de DDCM. 

b) Contribuabilul nou-format în rezultatul fuziunii unui contribuabil mare cu un alt contribuabil va fi administrat de DDCM.

 

6. Nu vor fi incluși în lista contribuabililor mari: 

• contribuabilii în proces de insolvabilitate şi de lichidare, inclusiv în rezultatul reorganizării; 

• instituţiile publice; 

• întreprinderile municipale;

• instituţiile de învăţământ publice şi private; 

• contribuabilii care în ultimii 2 ani fiscali au înregistrat riscuri înalte de neconformare fiscală; 

• contribuabilii care au mai puțin de 30 de salariați în luna efectuării selectării. 

 

7. În Lista contribuabililor mari persoane fizice, se includ persoanele fizice rezidente a căror venituri obținute pentru ultimele trei perioade fiscale anterioare perioadei fiscale de gestiune, depășesc cumulativ suma de 3 milioane lei, selectate în ordine descrescătoare.

Instituții:

Publicaţia periodică "Monitorul Fiscal FISC.MD" | Serviciul Fiscal de Stat

1634 views

The date of publishing:

23 December /2022 09:00

Catalogul tematic

Ordine SFS | Noutăți fiscale | Contribuabilii Mari

Tags:

noutati | ordin SFS | contribuabili mari

0 comments

icon icon icon
icon
icon icon icon icon icon
icon
icon