28
11 2014
3351

CP L.01.11:2015 Instrucțiuni privind normarea muncii în construcții

Prezentul normativ stabileşte ordinea de normare a manoperei la executarea lucrărilor noi de construcţii-montaj, reparaţia, reconstrucţia, restaurarea, consolidarea construcţiilor, montajul utilajului tehnologic şi lucrări de demarare. Se consideră necesare acel comsumde manoperă şi de ma­te­ri­ale, care corespund utilizării efective ale acestora pen­tru condiţiile concrete teh­nico-organizatorice, cu condiţia respectării regimurilor de activitate şi odihnă, argumentate ştiinţific. Odată cu apariţia noilor ma­te­ri­ale, tehnologii de executarea a lu­cră­rilor, utilaje, apare necesitatea de elaborare a noilor categorii de lu­cră­ri de con­struc­ţiişi, corespunzător, a noilor norme de deviz pen­tru executarea acestora, iar în componenţa lor – a noilor norme de manoperă. Normarea muncii reprezintă o parte componentă a administrării con­struc­ţieişi include determinarea consumuluinecesar de manoperă (de timp) pen­tru executarea lu­cră­rilor (fabricarea unităţii de producţie) de către lucrători şi adoptarea pe această bază a normelor de muncă. Totalitatea procedeelor de determinare a normelor de muncă, care includ analiza pro­ce­sului de lucru, depistarea şi luarea la evidenţă a factorilor de formare a normelor; proiectarea organizării raţionale a muncii, calcularea normelor de consum de manoperă, formează metoda de normare a muncii. Pentru normarea muncii se utilizează metodele experimental-statistice (sumare) şi analitice. Alegerea metodei de normare a muncii se determină de caracterul lu­cră­rilor care se normează şi de condiţiile de executare ale acestora. Metode principale de studiere şi măsurare a consumului timpului de muncă sînt:
  • cronometrare;
  • fotografiere a zilei de muncă;
  • cronometrare foto;
  • observare instatntanee;
  • înregistrare video.
Sarcina principală a tuturor metodelor constă în determinarea în baza analizei critice a structurii şicomponenţeiraţionale a elementelor timpului principal şi auxiliar, precum şi determinarea duratei corespunzătoare a acestor elemente. Normele de muncă trebuie să fie determinate în baza do­cu­mentelor nor­ma­tive de normare a muncii, elaborate centralizat sau la locurile de producție.

Data limită pentru comentarii: 20.12.2014

Fişiere Normarea muncii Nota Persoane responsabile Larisa Dulțeva 0 22 204-585 larisa.dulteva@mdrc.gov.md

via www.particip.gov.md

0 comentarii

Doar utilizatorii înregistraţi şi autorizați au dreptul de a posta comentarii.