23
02 2015
1249

Misiunea de audit la Centrul Naţional Anticorupţie

Raportul auditului gestionării fondurilor publice de către Centrul Naţional Anticorupţie în exercițiul bugetar 2014 a fost examinate în cadrul şedinţei publice a Curţii de Conturi din 20 februarie 2015. Obiectivul auditului a constat în verificarea faptul că tranzacţiile, activităţile și informaţiile reflectate în raportul financiar pe anul 2014 al CNA, sub toate aspectele semnificative, prezintă real situaţiile financiare şi patrimoniale, iar gestionarea fondurilor publice este conformă prevederilor legale relevante. Centrul Naţional Anticorupţie este un organ specializat în prevenirea şi combaterea corupţiei, a actelor conexe corupţiei şi a faptelor de comportament corupţional, spălării banilor şi finanţării terorismului, care elaborează şi implementează politicile naţionale în aceste domenii, în baza principiilor şi standardelor internaţionale, în scopul ocrotirii normelor de drept. Centrul Naţional Anticorupţie este un organ unitar, centralizat şi ierarhic, finanţat integral din bugetul de stat, constituit din aparat central şi subdiviziuni teritoriale, fiind condus de un director, numit în funcţie de Preşedintele Republicii Moldova, la propunerea Prim-ministrului, pe un termen de 4 ani. Cadrul juridic, principiile de activitate, atribuţiile, drepturile şi obligaţiile, organizarea activităţii Centrului sînt reglementate de Legea cu privire la Centrul Naţional Anticorupţie, iar misiunea, obiectivele şi domeniile de competenţă ale instituţiei sînt prevăzute în Programul de activitate strategică al CNA. Structura și efectivul-limită ale CNA au fost aprobate prin Hotărîrea Guvernului nr.1085 din 30.12.2013 în număr de 350 unități. Pentru anul 2014, la bugetul de stat au fost planificate mijloace pentru asigurarea activității CNA în sumă totală de 87,7 mil.lei, inclusiv la componenta de bază - 86,7 mil. lei și la componenta mijloace speciale - 1,0 mil. lei. Analiza nivelului de execuție a limitelor de alocații denotă că, CNA a executat cheltuielile în limitele aprobate. În totalul cheltuielilor efective, ponderea majoră revine cheltuielilor pentru retribuirea muncii - 58,4 %, urmate de transferurile către populație (pensii, indemnizații la încetarea raporturilor de muncă, compensații pentru chirie) - 17,3 %, plata mărfurilor și serviciilor - 16,7 %. Auditul denotă că, Centrul Național Anticorupție:
 • A asigurat condițiile de pregătire și organizare a controlului intern, inclusiv sistemul de management financiar și control, precum și auditul intern;
 • A aprobat Programul de dezvoltare a sistemului de management financiar și control și componența Consiliului pentru monitorizarea riscurilor care urmează să asigure gestionarea riscurilor aferente obiectivelor strategice specifice activității instituției;
 • A elaborat Registrul riscurilor privind realizarea obiectivelor și atribuțiilor în domeniile prevenirii și combaterii corupției, spălării banilor și finanțării terorismului.
Auditul menționează că implementarea controlului intern are impact asupra bunei gestionări a mijloacelor bugetare și a patrimoniului public. La acest capitol, au fost identificate unele carenţe:
 • Nu sunt elaborate și descrise procesele operaționale ce țin de gestionarea fondurilor publice, precum și evaluate riscurile aferente gestionării mijloacelor bugetare și a patrimoniului public.
 • Nu a fost suplinită unitatea de audit intern pe parcursul anului 2014, ca rezultat lipsind suportul aferent acordării consultanţei şi asigurării obiective a eficacității sistemului de management financiar şi control.
Auditul denotă că, ponderea majoră în structura cheltuielilor pentru retribuirea muncii colaboratorilor CNA o deține sporul lunar pentru eficiență în prevenirea și combaterea corupției (43,7%), urmat de indemnizația lunară conform totalurilor activității instituției (14,1%), salariul funcției (10,3%) și alte plăți salariale. Verificările corectitudinii stabilirii acestui spor, conformității executării cheltuielilor au stabilit unele situații problematice, ce vizează definirea clară și exhaustivă în Indicatorii de performanță privind activitatea de prevenire și combatere a corupției, a activităților operaționale desfășurate de colaboratori, pentru a căror realizare aceștea beneficiază de sporul respectiv. Testările efectuate relevă că, în lipsa unor criterii clare și exhaustive de evaluare a activităților, desfășurate prin prisma Indicatorilor de performanță nominalizați, pe parcursul anului 2014, colaboratorilor unor subdiviziuni le-a fost achitat sporul respectiv în sumă semnificativă. Un alt aspect ce ține de unele cheltuieli aferente retribuirii muncii este interpretarea şi aplicarea neuniformă a prevederilor legislației, ce reglementează achitarea indemnizației unice la eliberarea din serviciu, fapt care a generat declanșarea unor litigii de muncă, care au dus la suportarea unor cheltuieli suplimentare, în baza hotărîrilor de judecată. La capitolul organizării și desfășurării achizițiilor publice, au fost constatate unele deficienţe, cum ar fi:
 • neîntocmirea și nepublicarea anunțului de intenție;
 • executarea cheltuielilor în cadrul unor proceduri de achiziții, fără estimarea valorii, precum și modificarea planului anual de achiziții;
 • în cadrul procedurilor de licitație publică nu a fost asigurată depunerea regulamentară a garanției de asigurare a executării contractelor de către ofertanții cîștigători, deși o asemenea cerință era prevăzută în documentele de licitație;
 • desfăşurarea unor proceduri de achiziţii prin cererea ofertelor de prețuri, fără a asigura numărul necesar de ofertanți, conform prevederilor legale;
 • auditul denotă unele situații problematice la contractarea serviciilor auxiliare de la persoanele fizice fără statut de întreprinzător și impunerea fiscală a costului serviciilor prestate, fapt ce creează impedimente la aplicarea corectă a reglementărilor în vigoare.
În aspectul gestionării patrimoniului public, entitatea nu a reflectat conform în evidenţa contabilă şi nu a înregistrat drepturile patrimoniale la organul cadastral asupra unor terenuri (0,77 ha) din gestiunea Aparatul central al și subdiviziunilor teritoriale ale CNA. De asemenea, nu a fost asigurată reflectarea conformă în evidența contabilă a unor clădiri gestionate de subdiviziunile teritoriale ale CNA. Referitor la situația datoriilor și creanțelor, auditul atestă că, la finele perioadei de gestiune, datoriile debitoare sînt în creștere față de începutul anului cu 2,5 mil. lei. Cele mai semnificative datorii au fost formate în urma efectuării cheltuielilor în activitatea specială de investigații în perioada 2002-2014, care poartă un caracter secret. Reieșind din prevederile legislației în vigoare, controlul asupra utilizării mijloacelor financiare alocate pentru activitatea specială de investigaţii este exercitat de conducătorii autorităţilor respective, precum şi de către un reprezentant al Ministerului Finanţelor special împuternicit, conform regulilor speciale aprobate de Guvern. Auditul denotă că, pînă în prezent nu sînt elaborate și aprobate de Guvern reguli speciale privind controlul utilizării mijloacelor financiare alocate pentru activitatea specială de investigaţii. Pe parcursul efectuării auditului, entitatea verificată a întreprins unele măsuri de remediere a situației:
 • au fost efectuate corectările privind reflectarea conformă în evidența contabilă a unor bunuri materiale;
 • a fost efectuată inventarierea repetată a imobilelor (clădiri și terenuri) din gestiune;
 • a fost declanșat procesul de înregistrare conformă în evidența contabilă și la organele cadastrale a imobilelor din gestiune; etc.
În baza activităţilor desfăşurate, auditul denotă că gestionarea fondurilor publice este conformă prevederilor legale, cu excepţia unor carenţe nesemnificative în aspectul proceselor de executare a mijloacelor financiare și raportării situației patrimoniale. În special, se atestă neconformități la stabilirea sporului pentru remunerarea activității de prevenire și combatere a corupției, administrarea patrimoniului public, efectuarea inventarierii și reflectării unor bunuri în evidența contabilă. Entităţile supuse auditului urmează să informeze Curtea de Conturi despre implementarea recomandărilor în termen de 6 luni de la adoptarea Hotărârii asupra Raportului de audit. Hotărârea Curţii de Conturi va fi publicată în Monitorul Oficial al Republicii Moldova, în conformitate cu art. 34 alin.(7) din Legea Curţii de Conturi nr. 261-XVI din 05.12.2008.

via | ccrm.md

0 comentarii

Doar utilizatorii înregistraţi şi autorizați au dreptul de a posta comentarii.