20
01 2015
5839

Aplicăm Nomenclatura Combinată a mărfurilor din 01.01.2015

În conformitate cu Legea nr. 172 din 25 iulie 2014 privind aprobarea Nomenclaturii combinate a mărfurilor1 (în continuare – Legea nr. 172), din 01 ianuarie 2015 aplicăm Nomenclatura combinată. Nomenclatura combinată este elaborată în scopul realizării măsurilor tarifare şi netarifare de reglementare a activităţii economice externe a statului, perfecţionării evidenţei statistice şi a schimbului de informaţie referitoare la circulaţia mărfurilor pe plan extern, cu alinierea acestora la standardele internaţionale, şi este adoptată în temeiul prevederilor art. 1061 din Constituţia Republicii Moldova. Elaborarea şi aprobarea Nomenclaturii Combinate a mărfurilor Republicii Moldova corespunde cu angajamentele Planului de acţiuni al Republicii Moldova privind implementarea Recomandărilor Comisiei Europene pentru instituirea Zonei de Liber Schimb Aprofundat şi Cuprinzător dintre Republica Moldova şi Uniunea Europeană (ZLSAC), aprobat prin HG nr. 112 din 14 decembrie 2010, aceasta întruneşte concomitent nomenclatura tarifară şi statistică, precum şi tariful vamal de import. Astfel, odată cu intrarea în vigoare a Legii nr. 172 se exclud art. 4, alin. (1) - (4), de asemenea, se abrogă anexa nr. 12 din Legea nr. 1380-XIII din 20 noiembrie 1997 cu privire la tariful vamal3, cu modificările şi completările ulterioare. Totodată, la intrarea în vigoare a noii Nomenclaturi Combinate a mărfurilor va fi abrogat concomitent Nomenclatorul mărfurilor, aprobat prin HG nr. 1525 din 29 decembrie 2007. Nomenclatura Combinată a mărfurilor a Republicii Moldova cuprinde:
  • Reguli generale de interpretare a Nomenclaturii Combinate a mărfurilor
  • Reguli generale de aplicare a taxei vamale
  • Unităţile de măsură utilizate în Nomenclatura Combinată a mărfurilor
  • Dispoziţii speciale (Secţiunea I - XXI ).
Astfel, Nomenclatura combinată a mărfurilor este divizată în 21 de secţiuni (ce includ 97 de capitole), cu note explicative pentru fiecare capitol, precum şi cuantumul taxelor4 vamale cu lista mărfurilor supuse acestora, aferente fiecărei poziţii tarifare separate5. Menţionăm că, cotele taxei vamale sînt unice şi nu pot fi modificate, cu excepţia cazurilor prevăzute de legislaţie şi de tratatele internaţionale6 la care Republica Moldova este parte. În conformitate cu art. II al Legii nr. 172, în cazul apariţiei unor divergenţe7 la clasificarea şi codificarea mărfurilor, se dispune utilizarea Notelor explicative ale Convenţiei8 internaţionale privind Sistemul armonizat de descriere şi codificare a mărfurilor din 14 iunie 1983, aprobat de Organizaţia Mondială a Vămilor9. În conformitate cu art. 1 din Convenţia Internaţională privind Sistemul Armonizat de codificare şi descriere a mărfurilor, „Sistem armonizat de denumire şi codificare a mărfurilor reprezintă nomenclatura care cuprinde poziţiile şi subpoziţiile şi codurile numerice aferente acestora, notele de secţiuni, capitole şi subpoziţii10, precum şi normele generale de interpretare a Sistemului armonizat cuprinse în anexa la prezenta convenţie”. De asemenea, menţionăm că, Republica Moldova este membră cu puteri depline a Organizaţiei Mondiale a Comerţului (în continuare – OMC) din 6 iunie 2001. Prin urmare, conform regulilor de procedură ale OMC, Republica Moldova va fi supusă şi în continuare procesului de revizuire a politicii comerciale pentru perioadele viitoare. Această practică este utilizată în cadrul mecanismului OMC pentru supravegherea politicilor comerciale naţionale şi se aplică periodic faţă de toţi membrii OMC, în funcţie de ponderea acestora în comerţul mondial. Astfel, fiind membri ai diferitor organizaţii şi participanţi în diferite zone de comerţ, trebuie să fim în pas cu modificările în domeniul dat. În acest context, menţionăm, că în Nomenclatura Combinată în vigoare din 1 ianuarie 2015 sunt modificate, semnificativ, unele taxe vamale 11. _____________________________________________ 1Publicat în MO nr. 231-237 din 08.08.2014 2Care prevedea modul de stabilire și de aplicare a taxei vamale 3Republicată în Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2007, ediţie specială 4 În conformitate cu Regulile generale de aplicare a taxei vamale, pct. 1. cotele taxelor vamale se indică în rubrica 5 a tabelelor, la unele poziţii făcîndu-se referire la punctele notei ce urmează după tabel. Cota zero a taxei vamale presupune, necondiţionat şi pe un termen nedeterminat, neaplicarea taxelor vamale la mărfurile menţionate; pct. 2 la calcularea mărimii taxelor vamale vor fi luate în considerare scutirile prevăzute de art. 28 al Legii nr. 1380-XIII din 20 noiembrie 1997 cu privire la tariful vamal. Tratamentul tarifar favorabil şi preferenţial se va aplica în corespundere cu art. 27 al legii menţionate; pct. 3 dispoziţiile pct. 1 nu se aplică atunci cînd se prevăd scutiri de taxe vamale sau sînt stabilite mărimi speciale ale acestora pentru mărfuri originare din anumite ţări, în conformitate cu anumite acorduri de liber schimb sau comerţ. 5Care se aprobă de către Parlament 6De exemplu, conform Acordului de Asociere cu UE, Republica Moldova din 01 septembrie 2014, cu titlu provizoriu, beneficiază de ZLSAC cu UE preferenţial sunt excluse taxe vamale, cu condiţiile şi excepţiile prevăzute în acesta. De asemenea, pe 11 septembrie 2014 a fost semnat şi Acordul de comerţ liber dintre RM şi Turcia 7Această prevedere este actuală şi era prevăzuta şi în HG nr. 1525 din 29.12.2007 8Convenţia Internaţională privind Sistemul Armonizat de codificare şi descriere a mărfurilor este aprobată prin Legea nr. 122-XV din 22.04.2004, în vigoare din 01.01.2006 9 Republica Moldova este membru al OMV (Convenţia cu privire la crearea Consiliului Colaborării Vamale) din 28.10.1994 sursa www.wcoomd.org prin Hotărîrea Parlamentului nr. 164-XIII din 30.06.1994 10Menţionăm, că în Nomenclatura Combinată nu sunt note la subpoziţii. Notele la subpoziţii sunt explicaţii mai detaliate în unele cazuri prin exemple concrete asupra supoziţiei 11De exemplu, unele taxe vamale ale unor poziţii tarifare sunt modificate destul de semnificativ în diminuare şi/sau majorare

0 comentarii

Doar utilizatorii înregistraţi şi autorizați au dreptul de a posta comentarii.