Catalogul tematic
Тематический каталог

Сontabilitate


Articolul 3. Noţiunile de bază
sistem complex de colectare, identificare, grupare, prelucrare, înregistrare, generalizare a elementelor contabile şi de raportare financiară

LEGE Nr. 113 din 27.04.2007 contabilităţii


lex.justice.md

20
09 2021
438

ÎMM: contabilizarea și regimul fiscal al creanțelor expirate recuperate

Întreprinderea neplătitoare de TVA este subiect al impunerii cu regimul de impozitare conform capitolului 71 al Titlului II din CF. Ținând cont de modificările operate începând cu anul 2020, va include entitatea în obiectul impunerii cu 4% creanțele expirate recuperate?
 
Agenții economici subiecți ai sectorului ÎMM urmează să determine obiectul impunerii prin aplicarea contabilității de angajamente. Conform art. 542 din CF, obiect al impunerii pentru aceștia este
Detalii
08
09 2021
1025

Contabilitatea creanţelor şi datoriilor entității în scheme. Asigurarea bunurilor și persoanelor, asigurările sociale și medicale obligatorii

Prin contract de asigurare, o parte (contractantul asigurării) se obligă să plătească celeilalte părți (asigurător) prima de asigurare, iar asigurătorul se obligă să plătească asiguratului, beneficiarului asigurării sau, după caz, terțului păgubit o prestație bănească (indemnizație ori despăgubire de asigurare) la producerea cazului asigurat în interiorul perioadei de asigurare.


Detalii

17
08 2021
357

Исключение внутригрупповых операций при составлении консолидированных финансовых отчетов: некоторые аспекты

Так как консолидированная финансовая отчетность – это финансовая отчетность группы, где активы, обязательства, собственные капиталы, доходы, расходы и движение денежных средств материнского предприятия и дочерних предприятий представлены как принадлежащие одному субъекту, то при ее составлении необходимо исключить результаты всех операций, которые имели место между субъектами группы, осуществленных за время владения, то есть остатки по операциям между субъектами группы; признанные в составе активов прибыли или убытки, относящиеся к операциям внутри группы; внутригрупповые доходы и расходы, а также и взаимная задолженность между субъектами группы, существующая на отчетную дату. Об этом свидетельствует и положения п. 32 и 52 из Национального стандарта бухгалтерского учета (НСБУ)
Detalii

13
08 2021
407

Particularitățile contabilității veniturilor din donații voluntare înregistrate de către entitățile bugetare

Donațiile pentru orice entitate, în special pentru autorități/instituții bugetare au scopul de a trezi interesul sau a încuraja o comunitate, echipă, grupă de oameni să obţină acele avantaje sau să dezvolte acele activități, acceptate din punct de vedere economic și/ sau social care, în mod normal, nu puteau fi atinse în cazul când donația nu ar fi fost acordată. Ele sunt orientate spre atingerea unor obiective, pentru a aborda o temă, pentru a rezolva o problemă sau pentru a schimba ceva spre binele societății, pentru finanțarea cheltuielilor urgente legate de înlăturarea consecințelor calamităților naturale, în caz de epidemii, precum și în alte situații excepționale.


Detalii

12
08 2021
529

Perfecționarea planului de conturi specific activității Asociațiilor de economii și împrumut

În ultimii ani au fost efectuate modificări semnificative în legislația Republicii Moldova ce reglementează contabilitatea, raportarea financiară și auditul entităților. Au fost aprobate: Legea contabilității și raportării financiare nr. 287/2017 Legea nr. 287/2017), modificări în Standardele Naționale de Contabilitate (SNC) (în vigoare din 01.01.2020), operate prin Ordinul Ministerului Finanțelor nr. 48/2019 (OMF nr. 48/2019), Planul general de conturi contabile aprobat prin Ordinul Ministerului Finanțelor nr. 119/2013 (OMF nr. 119/2013).


Detalii

11
08 2021
2367

Продажа товаров со скидкой: правила отражения в бухгалтерском и налоговом учете

Для обеспечения успешных торговых операций, привлечения клиентов и повышения объемов продаж, периодически предприятия отрасли применяют различного рода инструменты, в том числе, продажу товаров/услуг со скидками. Отмечаем, что каждое изменение стоимости товаров/услуг оказывает воздействие на величину торговой надбавки и, соответственно, на размер дохода.

В предлагаемой статье рассматриваются некоторые юридические, бухгалтерские и налоговые аспекты розничной продажи товаров со скидками. Предоставление покупателям различного рода торговых скидок являются обычными элементами маркетинговой политики
Detalii

11
08 2021
1564

31.5.8 Noțiunea de „tranzacție” prin prisma Legii nr. 845/1992 poate fi calificată similar noțiunii de „plată” pentru bunurile sau serviciile comercializate?

Potrivit prevederilor art. 6 din Legea nr. 845/1992, întreprinderea are dreptul:

- să efectueze în raport cu întreprinderi plăți în numerar în sumă ce nu depășește 10000 de lei pentru fiecare tranzacție, dar nu mai mult de 100000 de lei lunar;
- să încaseze de la cetățeni plăți în numerar în sumă ce nu depășește 100000 de lei pentru fiecare tranzacție pentru bunurile sau serviciile comercializate.


Detalii

11
08 2021
263

Contabilitatea lichidării excavațiilor și refacerii terenurilor

(Continuare. Partea I în nr. 3 (66), partea II în nr. 4 (67) 2021)

Entitatea cu activitate extractivă este obligată să lichideze excavațiile și să refacă terenurile ocupate cu drumurile temporare și cu alte mijloace fixe în respectarea prevederilor art. 39, lit. (i; m) din Codul subsolului nr. 3/2009, art. 54 lit. (c) din Legea nr. 1515/1993 privind protecția mediului înconjurător (cu modificările și completările ulterioare), art. 29 din Codul funciar nr. 828/1991.

Lichidarea excavațiilor exprimă efectuarea lucrărilor de acoperire a golurilor formate după extracția resurselor minerale din sectorul respectiv sau întregul teren contractat. Aceste goluri (gropi) au diferite dimensiuni. Lucrările de lichidare a excavațiilor prevăd astuparea golurilor cu sol nefertil, iar stratul de 1,5-2 m până la suprafața solului – cu sol fertil.


Detalii

12
08 2021
652

Situaţiile financiare ale organizaţiilor necomerciale. Particularităţile întocmirii

Aspecte generale

Legea contabilității și raportării financiare nr.  287 din 15.12.2017 (Legea nr. 287/2017) se aplică organizaţiilor necomerciale înregistrate în Republica Moldova (ONC). Criteriile de atribuire a categoriei prevăzute în art. 4 al Legii nr. 287/2017 nu se aplică ONC în scopul raportării financiare.

În conformitate cu art. 5 alin. (5) din Legea nr. 287/2017, ONC țin contabilitatea în partidă dublă și întocmesc situații financiare conform Indicaţiilor metodice privind particularităţile contabilităţii în organizaţiile necomerciale aprobate prin Ordinul Ministrului Finanțelor nr. 188 din 30.12.2014, cu modificările și completările ulterioare, operate prin ordinul nr. 135 din 15.10.2019, care au intrat în vigoare începând cu 1 ianuarie 2020 (Indicaţii metodice).


Detalii

06
08 2021
1097

Бухгалтерский учет дебиторской и кредиторской задолженности предприятия в схемах. Безнадежная дебиторская задолженность и оценочные резервы

В соответствии с учетными политиками безнадежная дебиторская задолженность может отражаться в учете:
1)ПРЯМЫМ методом, или
2) методом ОЦЕНОЧНЫХ РЕЗЕРВОВ (поправок).

 

Подробнее о безнадежной дебиторской задолженности и оценочных резервах читайте в следующей статье (в схемах).


Detalii