Catalogul tematic
Тематический каталог

Сontabilitate


Articolul 3. Noţiunile de bază
sistem complex de colectare, identificare, grupare, prelucrare, înregistrare, generalizare a elementelor contabile şi de raportare financiară

LEGE Nr. 113 din 27.04.2007 contabilităţii


lex.justice.md

19
07 2017
79

Consecințele pentru contribuabil şi persoanele cu funcții de răspundere în cazul pierderii şi nerestabilirii în termen a evidenței contabile

Conform art. 7 alin. (2) din Legea contabilității nr. 113-XVI din 27 aprilie 2007, entitatea este obligată să țină contabilitatea şi să întocmească situațiile financiare în modul prevăzut de prezenta lege, de standardele de contabilitate, de planul de conturi contabile şi de alte acte normative aprobate în conformitate cu art. 11 alin. (2) lit. a).

Potrivit art. 13 din Legea contabilității, răspunderea pentru ținerea contabilității şi raportarea financiară revine:
Detalii
14
07 2017
2163

Legea contabilităţii: prima lectură la Parlament

Proiectul legii contabilităţii, care îşi propune să transpună parţial Directiva 2013/34/UE a Parlamentului European şi a Consiliului privind situaţiile financiare anuale, situaţiile financiare consolidate şi rapoartele conexe ale anumitor tipuri de întreprinderi, a fost prezentat Parlamentului în mod prioritar şi susţinut în prima lectură.

Confom Acordului de Asociere, Republica Moldova şi-a asumat angajamentul de a armoniza prevederile legislaţiei naţionale în ceea ce priveşte rapoartele financiare în conformitate cu prevederile Directivei. În momentul în care am început să elaborăm legea noastră, am observat că destul de multe prevederi ale legii corespund deja cu prevederile Directivei şi doar pe câteva componente au fost făcute modificări substanţiale, a anunţat Vice-ministrul Finanţelor, Veronica Vragaleva.
Detalii
14
07 2017
221

Cristina Harea: Basel III este necesar Moldovei pentru conformarea la standardele bancare europene

Comisia Parlamentară economie, buget şi finanţe a aprobat trecerea sectorului bancar din Republica Moldova la sistemul BASEL-III.

Viceguvernatorul Băncii Naţionale a Moldovei (BNM), Cristina Harea, a menţionat în cadrul şedinţei comisiei că «Moldova rămâne a fi una dintre puţinele ţări din Europa, care utilizează sistemul de reglementare bancară BASEL-I, aprobat încă înanul 1988.
Detalii
01
07 2017
6191

Legea contabilității: reducerea poverii administrative

Proiectul Legii contabilității, aprobat de Guvern în ședința din 8 iunie curent, a fost publicat în Monitorul Oficial nr. 216-228 din 30 iunie 2017.

Noua lege a contabilității prevede clasificarea entităților în 3 categorii, în funcție de veniturile din vânzări, totalul activelor și numărul mediu al salariaților.
Detalii
02
05 2017
677

Despre reflectarea de către creditor a unei datorii nestinse

SRL „X” are o datorie nestinsă faţă de SRL „Y” ca urmare a unei tranzacții economice în sumă de 16 mii lei. În cazul în care creditorul „Y” nu a înaintat o acțiune în judecată privind recuperarea datoriei creditoare menționate, are dreptul creditorul „X” să reflecte această sumă la venituri?
Detalii
28
04 2017
1243

Начисление амортизации ОС в финансовых целях: методологические подходы при обосновании и налоговые последствия

Основные понятия и определения

Обратимся к понятиям, установленным НСБУ «Долгосрочные нематериальные и материальные активы».
Detalii
28
04 2017
2791

Учетная и налоговая практика последующей оценки основных средств

Данная статья является продолжением предыдущей публикации1. В ней рассматриваются порядок отражения в учете и налоговые аспекты операций, связанных с оценкой основных средств после первоначального признания.
Detalii
28
04 2017
1402

Scoala Contabilului Profesionist

Aici vei învăța cum să duci evidența contabilă și să optimizezi activitatea întreprinderii, fiind capabil să execuți întregul ciclu contabil.
Detalii