Catalogul tematic
Тематический каталог

Сontabilitate


Articolul 3. Noţiunile de bază
sistem complex de colectare, identificare, grupare, prelucrare, înregistrare, generalizare a elementelor contabile şi de raportare financiară

LEGE Nr. 113 din 27.04.2007 contabilităţii


lex.justice.md

22
02 2021
268

Консолидированный баланс: порядок составления для группы, состоящей из материнского, дочернего предприятий и ассоциированного субъекта

При консолидации финансовой отчетности материнское предприятие, в первую очередь, должно определить состав группы, в которую могут входить как все ее дочерние предприятия, так и ассоциированные субъекты. Это необходимо для того, чтобы определить способ оценки ее инвестиций в процессе консолидации финансовой отчетности. Как правило, инвестиции материнского предприятия в дочернее предприятие должны быть оценены по методу приобретения. Что касается инвестиций в ассоциированного субъекта, то они не дают материнскому предприятию право контроля, а только возможность влиять на его финансовую и хозяйственную политику.
Detalii

18
02 2021
249

Reprezentanța entității nerezidente/nerezidenților: particularitățile contabilității și raportării financiare

Prima parte

 

Situațiile financiare

 

Reprezentanța/nerezidentul întocmește situaţii financiare în baza informaţiilor contabile după reflectarea rezultatelor inventarierii și prezintă situaţii financiare conform prevederilor Legii nr. 287/2017 și Indicaţiilor metodice.

În cazul modificării datei de raportare și prezentării situaţiilor financiare pe o perioadă mai lungă sau mai scurtă de un an, reprezentanța/nerezidentul va dezvălui:


Detalii
18
02 2021
270

Reprezentanța entității nerezidente/nerezidenților: particularitățile contabilității și raportării financiare

În conformitate cu modificările operate la art. 5 din Codul fiscal (CF) prin Legea nr. 257 din 16.12.2020 cu privire la modificarea unor acte normative (Legea nr. 257/2020), începând cu 1 ianuarie 2021, noțiunile de reprezentanță permanentă și reprezentanța entității nerezidente au următorul conținut: pct. 15) din art. 5 al CF definește noțiunea de reprezentanţă permanentă ca loc fix de afaceri prin care nerezidentul desfășoară, integral sau parţial, activitate de întreprinzător în RM, fie direct, fie printr-un agent cu statut dependent, inclusiv:


Detalii
18
02 2021
1395

Ghid privind amortizarea mijloacelor fixe: aspecte contabile și fiscale

(Continuare. Partea I în nr. 7 (62), partea II în nr. 8 (63) 2020))

Determinarea rezultatului fiscal la ieșirea mijloacelor fixe

Potrivit pct. 31 din SNC „INC” imobilizările se derecunosc la ieșirea acestora în cazul transmiterii (înstrăinării, cedării) prin vânzare, în baza unui contract de leasing financiar, schimb, donaţie etc., lichidării din motivul uzurii fizice și/sau învechirii morale, distrugerii în urma calamităţilor naturale etc.


Detalii
17
02 2021
273

Particularitățile contabilității tranzacțiilor efectuate de către AEÎ în calitate de agent de plată al unui prestator de servicii de plată nebancar

Conform prevederilor art. 4 alin. (1) al Legii asociaţiilor de economii și împrumut nr. 139/2007 (Legea nr. 139/2007), asociaţia de economii și împrumut (AEÎ) are drept scop sprijinirea activităţilor legale ale membrilor săi în vederea îmbunătăţirii condiţiilor economice și sociale ale acestora prin acordarea serviciilor specificate la art. 7 din Legea nr. 139/2007.12 Art. 7 alin. (1) din Legea nr. 139/2007 stabilește lista serviciilor prestate de asociație membrilor săi, în funcţie de categoria licenţei deținute, după cum urmează:


Detalii
15
02 2021
865

Импорт услуг: налоговые и бухгалтерские аспекты

В соответствии со ст. 93 п. 4) Налогового кодекса (НК), поставка (оказание) услуг это деятельность по оказанию материальных и нематериальных потребительских и производственных услуг, включающая передачу собственности в аренду, имущественный наем, узуфрукт, операционный лизинг, передачу, за оплату или без оплаты, прав на использование любых товаров, объектов промышленной собственности и объектов авторского права и смежных прав; деятельность по выполнению, за оплату или без оплаты, строительно- монтажных, ремонтных, научно- исследовательских, опытно- конструкторских и других работ;
Detalii
15
02 2021
939

Contabilitatea creanţelor și datoriilor entității în scheme

Creanţele personalului includ: avansurile acordate în contul salariului, sumele acordate titularilor de avans, creanţele privind recuperarea prejudiciului material, alte creanţe ale personalului. 

În articolul de mai jos, elaborat de Georgeta Covaliov-Rusu și Olga Donciu, sunt descrise mai multe aspecte despre contabilitatea creanțelor și datoriilor entității, în scheme.


Detalii
12
02 2021
1045

Întocmirea și prezentarea rapoartelor financiare ale autorităților și instituțiilor bugetare pentru anul 2020: aspecte practice

Modul de închidere a exercițiului financiar-contabil anual, de întocmire, aprobare și prezentare a rapoartelor financiare de către autoritățile și instituțiile (entitățile bugetare) din sistemul bugetar pentru anul 2020 este reglementat de următoarele acte normative de bază:

• Legea contabilității nr. 113-XVI din 27.04.2007 (Legea nr. 113/2007);
• Legea finanțelor publice și responsabilității bugetarfiscale nr. 181 din 25.07.2014 (Legea nr. 181/2014);
• Legea privind finanțele publice locale nr. 397/2003 (Legea nr. 397/2003),
• Normele metodologice privind executarea de casă a bugetelor componente ale bugetului public național și a mijloacelor extrabugetare prin Contul Unic Trezorerial al MF (OMF nr. 215 din 28.12.2015), modificat prin OMF nr. 8 din 15.01.2020;

Detalii
11
02 2021
1403

Комиссионная торговля в бухгалтерском и налоговом учете комитента

В продолжении статьи, опубликованной в «monitorul fiscal FISC.md» № 8 (63) за 2020 г., предлагаем рассмотреть особенности документального оформления, бухгалтерского и налогового учета операций в рамках договора комиссии у комитента. На практике чаще всего договор комиссии заключается с целью реализации комиссионером товаров комитента.

Специфика такой сделки состоит в том что комиссионер проводит все действия от своего имени, но при этом исключительно в соответствии с поручениями комитента и в рамках договора комиссии. Основные правовые особенности договора комиссии для комитента представлены ниже.


Detalii
02
02 2021
1436

Бухгалтерский учет дебиторской и кредиторской задолженности предприятия (в схемах)

Периодическое издание „Monitorul Fiscal FISC.md”, для упрощения работы бухгатера и более доступного понимания и применения учета дебиторской и кредиторской задолженности предприятия

- с персоналом,

- с бюджетом, 

- учета и списания субсидий,

продолжает представление информации в схемах.


Detalii