Catalogul tematic
Тематический каталог

Сontabilitate


Articolul 3. Noţiunile de bază
sistem complex de colectare, identificare, grupare, prelucrare, înregistrare, generalizare a elementelor contabile şi de raportare financiară

LEGE Nr. 113 din 27.04.2007 contabilităţii


lex.justice.md

02
05 2017
603

Despre reflectarea de către creditor a unei datorii nestinse

SRL „X” are o datorie nestinsă faţă de SRL „Y” ca urmare a unei tranzacții economice în sumă de 16 mii lei. În cazul în care creditorul „Y” nu a înaintat o acțiune în judecată privind recuperarea datoriei creditoare menționate, are dreptul creditorul „X” să reflecte această sumă la venituri?
Detalii
28
04 2017
1123

Начисление амортизации ОС в финансовых целях: методологические подходы при обосновании и налоговые последствия

Основные понятия и определения

Обратимся к понятиям, установленным НСБУ «Долгосрочные нематериальные и материальные активы».
Detalii
28
04 2017
1676

Учетная и налоговая практика последующей оценки основных средств

Данная статья является продолжением предыдущей публикации1. В ней рассматриваются порядок отражения в учете и налоговые аспекты операций, связанных с оценкой основных средств после первоначального признания.
Detalii
28
04 2017
1309

Scoala Contabilului Profesionist

Aici vei învăța cum să duci evidența contabilă și să optimizezi activitatea întreprinderii, fiind capabil să execuți întregul ciclu contabil.
Detalii
27
04 2017
1540

Особенности отражения в учете подоходного налога, удержанного у источника выплаты в соответствии со статьей 90¹ Налогового кодекса

Законом № 281 от 16 декабря 2016 года в статью 90¹ «Окончательное удержание подоходного налога из некоторых видов доходов» Налогового кодекса были внесены изменения, в том числе касающиеся ставок подоходного налога.
Detalii
27
04 2017
736

Практические аспекты осуществления затрат по займам: учет и налогообложение

Для расширения своей деятельности у субъектов зачастую возникает потребность в привлечении заемных средств. При этом специалисты нередко испытывают затруднения при отражении затрат по займам в бухгалтерском учёте и в налоговых целях.
Detalii
27
04 2017
334

1. (29.1.3.8.7) Care este documentul ce urmează a fi utilizat de către entitate la procurarea imobilului de la persoana fizică ce nu practică activitate de întreprinzător?

În conformitate cu prevederile art. 20 alin. (1) lit. d) din Legea contabilității nr. 113-XVI din 27 aprilie 2007, în cazul achiziţionării activelor de la furnizori – cetăţeni se va utiliza formular tipizat cu regim special.
Detalii
19
04 2017
683

Unele aspecte aferente modificării art. 211 din Legea nr. 231/2010 cu privire la comerțul interior

Prin Legea cu privire la modificarea şi completarea unor acte legislative nr. 281 din 16 decembrie 2016 (MO, 2016, nr. 472-477/ 947) au fost efectuate modificări la art. 211 din Legea nr. 231 din 23 septembrie 2010 cu privire la comerțul interior (în continuare – Legea 231/2010) prin substituirea sintagmei „produse agroalimentare ușor perisabile” cu sintagma „produse alimentare”.
Detalii
18
04 2017
367

Об отражении кредитором суммы непогашенного долга

У ООО «X» есть непогашенный долг перед ООО «Y» по экономической операции в сумме 16 тысяч леев. Имеет ли право кредитор «X» отразить данную сумму как доходы, в случае когда кредитор «Y» не подал иск в судебную инстанцию о возмещении данной кредиторской задолженности?
Detalii