Новости

Achiziții publice: Grupul de lucru și Acordul-cadru de atribuire a contractelor

Proiectul  de hotărâre de Guvern pentru aprobarea Regulamentului cu privire la activitatea Grupului de lucru în domeniul achizițiilor publice urmează a fi examinat în cadrul ședinței secretarilor generali din 2 iulie curent.
 
Documentul stabilește condițiile generale și specifice privind crearea grupului de lucru în domeniu, care va iniţia şi desfăşura proceduri de atribuire a contractului de achiziție publică pentru satisfacerea necesităţilor autorităţii contractante sau asociaţiei de autorităţi contractante în condițiile în care acstea nu apelează la un furnizor de servicii de achiziții.

 

Potrivit proiectului, grupul de lucru se formează printr-o decizie (ordin) sau dispoziţie din cel puţin 5 membri permanenți, iar în cazuri temeinic justificate, din cel puţin 3 membri, inclusiv președintele și secretarul.

 

Autoritatea contractantă va nominaliza și membrii supleanți, care sunt numiți în cadrul grupului de lucru în cazul imposibilității participării membrului titular. Totodată, aceasta este în drept să creeze mai multe grupuri de lucru, în funcţie de domeniul în care se efectuează achiziţia.

 

În componența grupului vor fi incluși și reprezentanți ai societății civile,  în cazul în care a fost depusă o cerere scrisă în acest sens cu cel puțin două zile până la data-limită de depunere a ofertelor. Reprezentanții societății civile nu pot constitui mai mult de o treime din componența totală a grupului. Totodată, ei au drept de vot consultativ sau dreptul la opinie separată, care se expune în actul deliberativ al grupului de lucru respectiv și sunt incluși în componenţa grupului de lucru pentru fiecare procedură de achiziţie publică în parte.

 

Membrii grupului sunt obligați să asigure eficiența achizițiilor publice pentru necesitățile autorității contractante, participarea pe scară largă a operatorilor economici la procedurile de achiziție publică în scopul asigurării concurenței. De asemenea, ei asigură obiectivitatea și imparțialitatea în cadrul procedurilor de achiziție publică,  transparența și publicitatea procedurilor și informarea operatorilor economici despre operarea modificărilor în documentația de atribuire, precum și despre rezultatele procedurii de achiziție publică.

 

Toate persoanele incluse în componența grupului de lucru au obligaţia de a semna, pe propria răspundere, o declaraţie de confidenţialitate şi imparţialitate.

 

 

Un alt proiect  ce urmează a fi analizat este cel al Regulamentului cu privire la acordul-cadru ca modalitate specială de atribuire a contractelor de achiziții publice – o modalitate specială de atribuire a contractelor de achiziții publice care poate fi utilizată după aplicarea unei proceduri de achiziție și care stabilește condițiile esențiale pentru contractele subsecvente care urmează să fie atribuite, inclusiv cerințele pentru selectarea operatorului economic.

 

Acordul-cadru poate fi utilizat de autoritatea contractantă când necesitatea acesteia cu privire la achiziționarea de bunuri, lucrări sau servicii are un caracter repetitiv, ce poate fi prevăzut cu limite minimale și maximale pentru o perioadă determinată, iar bunurile ce satisfac cerințele autorității pot face obiectul unui contract subsecvent.

 

De asemenea, acesta se utilizează datorită naturii specifice a obiectului achiziției referitoare la caracteristicile tehnice și de performanță care evoluează rapid pe piață, precum și în alte cazuri când autoritatea contractantă decide utilizarea acordului-cadru ca modalitate specială de atribuire prin prisma eficacității și eficienței achiziției planificate.

author icon

Марина Кэлдаре

Учреждения:

Периодическое издание "Monitorul Fiscal FISC.md" | Правительство Республики Молдова

1086 просмотры

Дата публикации:

01 Июль /2020 07:59

Тематика:

Новости

Ключевые слова

achizii publice | Proiect | monitorul.fisc.md

0 комментарии

icon icon icon
icon
icon icon icon icon icon
icon
icon