Новости

AEÎ: un an pentru conformarea activității

Asociațiile de economii și împrumut au un an pentru conformarea activității, statutului şi regulamentelor interne prevederilor Legii nr.216 din 23 noiembrie 2017 pentru modificarea şi completarea Legii asociațiilor de economii și împrumut nr. 139/2007. Documentul a fost publicat în MO pe data de 15 decembrie curent. Creșterea cotei sectorului nebancar în activitatea de creditare a persoanelor fizice și juridice a impus necesitatea de precizare și întroducere a unor noțiuni în Legea nr.139, scopul fiind asigurarea eficienței activității, dar și a drepturilor și obligațiunilor părților implicate în proces, reeșind din experiența acumulată. Astfel, este introdusă noțiunea de administrare a riscurilor – proces concentrat pe analiza profilului de risc al asociației. Administratorii vor identifica, înregistra şi monitoriza sistematic riscurile ce pot afecta îndeplinirea performanţelor, precum şi vor aplica măsuri de diminuare riscurilor aferente activităților, cu stabilirea procedurilor interne şi a evidenţelor operative privind identificarea, înregistrarea și administrarea riscurilor. Modificările vizează și modul de investiții a mijloacelor bănești ale AEÎ, neutilizate la acordarea împrumuturilor. Efectuarea acestora în capital sau în valori mobiliare ale societăților comerciale supuse controlului din partea autorității de supraveghere sau a Băncii Naționale a Moldovei, cu excepția instrumentelor financiare derivate, se permite doar cu acordul scris al autorității de supraveghere. Sunt mai dure și rigorile față de organele de conducere ale AEÎ, iar autoritatea de supraveghere obține dreptul să retragă confirmarea în funcţie a administratorilor la constatarea prejudicierii intereselor asociaţiei sau nerespectarea prescripţiilor repetate. Este definitivată noțiunea conflictului de interese în AEÎ. Situaţia sau împrejurara în care interesul personal, direct ori indirect, material sau nematerial, al persoanelor, care rezultă din calitatea lor de administratori și din relațiile lor cu persoanele apropiate, aflate în raport de rudenie sau de afinitate de până la gradul II inclusiv, sau cu persoane juridice, contravine interesului asociației sau asociaţiei centrale, astfel încât afectează sau ar putea afecta independenţa şi imparţialitatea acestora în luarea deciziilor. Pentru evitarea acetora, administratorilor şi angajaţilor asociaţiei sunt obligaţii să nu urmărească un interes financiar sau personal şi să acţioneze doar în interesul asociaţiei și al membrilor acesteia, să nu ofere împrumuturi din surse proprii membrilor și să nu accepte depuneri de economii de la membri în nume propriu. Utilizarea bunurilor, emblemei, antetului și ştampilei asociaţiei în scopuri personale de asemenea este interzisă. AEI nu sunt în drept să atragă depuneri dacă nu deţin tipul de licenţă necesar sau dacă asociaţia se află în proces de insolvabilitate, precum și să condiționeze încheierea contractelor de acordare a împrumuturilor sau acceptare a depunerilor de economii cu membrii săi, cerând utilizarea altor tipuri de servicii decât cele prevăzute de lege. Este introdusă obligativitatea AEÎ de prezentare a situațiilor financiare pentru perioadele de raportare, a rapoartele specifice, dărillor de seamă fiscale şi statistice, a raportului auditorilor interni ai asociației centrale. Capitolul ce ține de raportarea financiară a AEÎ este completat cu mai multe noțiuni, proceduri și rigori, detaliind modul de prezentare a situațiilor financiare, a rapoartelor comisiilor de cenzori și auditului. AEI este obligată să asigure și confidențialitatea oricărei informații, obținute în procesul examinării dosarelor clienților, chiar dacă contractul de împrumut nu a fost încheiat. Completările mai prevăd elaborarea și aprobarea Codului de bună conduită în sistemul asociaţiilor de economii şi împrumut. Conform modificărillor, taxele pentru eliberarea şi reperfectarea licenţei, precum şi pentru eliberarea copiei sau duplicatului acesteia vor ajunge în bugetul autorităţii de supraveghere, anterior fiind transferate în bugetul de stat. Dacă anterior autoritatea de supraveghere suspenda licenţa pe o perioadă de până la 6 luni, acum suspendarea este posibilă pentru 12 luni, cu elaborarea, de sine stătător sau împreună cu asociaţia, a unui plan de înlăturare a încălcărilor stabilite. În cazul retragerii licenței AEÎ, aceasta va depune la autoritatea de supraveghere, în termen de 10 zile lucrătoare, licența în original și este obligată să înceteze orice activitate şi operaţiuni, cu excepţia activităţilor legate de funcţionarea administrativă, să lichideze activele şi să îşi onoreze obligaţiile. Legea prevede și modul de convocare a adunării generale a AEÎ, dar modifică și cvorul în la prezentarea căruia adunarea este în drept să ia decizii. Actualmente va fi suficientă prezența a 1/4 din numărul total de membri, dar nu mai puțin de 50 de persoane, anterior cota stabilită fiind de 1/2 din numărul membrilor. Prevederile ce țin de conflictul de interese intră în vigoare la 1 ianuarie 2018. Din 15 decembrie a început decurgerea termenului de un an, pe parcursul căruia Guvernul și Comisia Națională a Pieței Financiare vor prezenta Parlamentului propuneri privind aducerea legislaţiei în vigoare în concordanţă Legea nr.139 și vor aduce actele lor normative în concordanţă cu legea dată și vor adopta actele normative necesare pentru executarea acesteia. Până la 1 ianuarie 2020 tot Guvernul și Comisia Națională a Pieței Financiare urmează să elaboreze și să prezente Parlamentului pentru aprobare proiectele de acte legislative privind garantarea depunerilor de economii membrilor asociațiilor de economii și împrumut.

Tatiana Smeșnaia

Учреждения:

Периодическое издание "Monitorul Fiscal FISC.md" | Парламент Республики Молдова

2110 просмотры

Дата публикации:

18 Декабрь /2017 08:41

Catalogul tematic

Налоговая отчетность | Новости

Ключевые слова

asociatii de economii | activitate | risc | monitorizare | CNPF | guvern Moldova | credit

0 комментарии

icon icon icon
icon
icon icon icon icon icon
icon
icon