Новости

Citiți în numărul trei al revistei ,,Monitorul Fiscal FISC.md”

În cel de-al treilea număr din anul curent al Publicaţiei Periodice ,,Monitorul Fiscal FISC.md” vă punem la dispoziţie un şir de articole din domeniul contabil şi fiscal, realizate de autorii noştri. Aşadar, la capitolul Documente şi comentarii vă propunem Ordinul Ministerului Finanțelor Cu privire la executarea prevederilor art. 265 alin. (1¹) din Codul fiscal, Îndrumarul aferent desfăşurării activităţi independente de către persoanele fizice, realizat de Igor Ţurcanu, precum şi un alt material elaborat de acelaşi autor în comun cu Sergiu Chircu ce se referă la Particularitățile activității de comerț cu amănuntul în baza patentei de întreprinzător, precum și posibilitățile de activare sub alte forme organizatorico-juridice în contextul modificării unor acte legislative. La rubrica Întrebări-răspunsuri am inclus o serie de materiale semnate de autorii Petru Griciuc şi Valeriu Severin, şi anume – О ставках пени, исчисляемой за неуплату в срок налоговых обязательств и других обязательных платежей в бюджет, применяемых в 2017 году, Privind mărimea impozitului pe venit ce urmează a fi reținut la sursă din plățile ce vor fi efectuate în anul 2017 persoanelor fizice cetăţeni pentru procurarea producției agricole în 2016, О налогообложении в 2017 году доходов от азартных игр, рекламных кампаний и лотерей, полученных физическими лицами – гражданами. Tot ei au elaborat articolele cu genericul Cu privire la consecințele fiscale la achitarea în avans a impozitului pe venit pentru transmiterea în chirie a unui apartament, în urma ultimilor modificări legislative, О подтверждающих документах, прилагаемых к заявлению об использовании освобождения на ребенка и на супругу, О режиме по подоходному налогу для вновь зарегистрированного предприятия – неплательщика НДС. Marina Cravcenco ne propune să citim Referitor la folosirea scutirii personale neutilizate din cauza neachitării salariului, О выплате командированному работнику суточных, О вычете некоторых видов личных расходов, связанных с выполнением служебных обязанностей şi Некоторые аспекты заполнения Декларации физического лица о подоходном налоге (форма СЕТ15) за 2016 год. Materialele respective le găsim la fel, la Întrebări-răspunsuri. De asemenea, în rubrica dată veţi găsi o serie de articole de Petru Griciuc şi Roman Vieru ce se referă La obligațiile fiscale ale părților operațiunii de vînzare-cumpărare a cotei părți în capitalul social al unei întreprinderi, Об отражении кредитором суммы непогашенного долга, Referitor la prelungirea termenului de depunere a Declarației cu privire la impozitul pe venit pentru o întreprindere individual, О режиме налогообложения имущества, полученного нерезидентом в порядке наследования şi О разрешении к вычету расходов, связанных с уплатой штрафа за нарушение правил перевозки товаров, установленных международными соглашениями. Daniela Gulea vă prezintă informaţie О праве на выбор налогового режима обложения согласно предписаниям ч. (3) ст. 541 НК, Privind permise spre deducere în scopuri fiscale a cheltuielilor aferente compensării beneficiarului asigurării a sumei totale a despăgubirii de asigurare, О вычете в налоговых целях процентных начислений, сопряженных с займом, полученного от взаимозависимого лица – нерезидента. Autoarea a mai elaborat articolele О налоговых обязательствах, сопряженных с приростом капитала в свете изменений, внесенных Законом № 281 от 16 декабря 2016 г., О налоговых обязательства физического лица при отчуждении недвижимого имущества, являющегося его основным жильем şi Consecințe fiscale la donarea unui bun imobil. Andrei Nevreanschi, vă invită să citiţi Об отражении суммы дохода от выпуска и продажи акций в Декларации по НДС, Despre eliberarea facturii fiscale la prestarea serviciilor de dare în locațiune a spațiilor comerciale persoanelor fizice și deținătorilor de patente, Cu privire la impozitarea operațiunilor de achitare a dividendelor fondatorului în natură. Tot el a semnat materialele Despre includerea valorii unei livrări la stabilirea plafonului de înregistrare în calitate de contribuabil al TVA, О включении некоторых видов поставок в общую стоимость поставок при определении порога регистрации в качестве плательщика НДС, Despre aplicare a TVA la prestarea serviciilor de chirie auto, Referitor la documentul primar care urmează a fi eliberat cumpărătorului la transportarea de către acesta a mărfii pentru prelucrare și a produsului util. О праве предприятия на зачет уплаченного НДС на импорт по возвращенному товару, О корректировке исчисленной суммы НДС по поставкам, не оплаченным клиентом, находящимся в процессе несостоятельности, Referitor la regulile de aplicare a TVA la prezentarea cumpărătorilor a unei remunerații bănești sub formă de bonus şi Despre particularitățile aferente aplicării TVA la premii pentru cumpărători sub formă de bonus, Cu privire la aplicare a TVA la transmiterea mărfurilor (materialului de marketing, promovare și/sau publicitar) către publicul țintă, Referitor la calcularea și achitarea taxei de 2% din valoarea vamală a mărfurilor importate fără suma TVA – sunt articole, la fel, realizate de Andrei Nevreanschi şi pe care le găţiţi în rubrica Întrebări-răspunsuri. Tot la Întrebări şi răspunsuri, autorul Victoria Cerlinca ne propune informația Об Отчете о сборе за товары, в процессе использования которых загрязняется окружающая среда (форма POLMED17). Rubirca Practica fiscală ne aşteaptă cu exemple concrete referitor la implementarea unor prevederi fiscale. Astfel, Marina Cravcenco ne vorbeşte despre Unele particularități de prezentare a dărilor de seamă (forma IRV14 și IALS14) corectate, Particularităţile beneficierii de scutirile prevăzute de Codul fiscal de către persoana fizică cetăţean pentru perioada fiscală 2017, Particularități privind acordarea scutirii personale în conformitate cu art. 33, 34 și 35 din CF și Particularitățile depunerii de către angajat a Cererii privind acordarea scutirilor la impozitul pe venit reținut din salariu, în cazul în care acesta nu-şi schimbă locul de muncă. Tot în Practica fiscală, autorul Alexei Sochirca ne prezintă articolul Об отзыве обменной валютной операции клиентом учреждения по валютному обмену, iar Oleg LupașcoМетодологические аспекты, касающиеся принудительного исполнения недоимки допущенной физическими лицами – гражданами. Încheiem Practica fiscală cu un material semnat de Victor Sîrbu și Oxana GonțaUnele aspecte aferente modificării art. 211 din Legea nr. 231/2010 cu privire la comerțul interior. La Consultații juridice, Mihail Garmandir şi Valeria Nedelea au analizat unele situaţii legate de actele SFS şi ne oferă să citim materialul Examinarea actelor administrative ale Serviciului Fiscal de Stat în instanța de contencios administrativ. De asemenea, în rubrica respectivă găsim un şir de materiale elaborate de Irina CebaniucReglementarea profesiei de administrator al insolvabilității (autorizat) prin prisma legii cu privire la administratorii autorizați nr. 161 din 18 iulie 2014, Unele aspecte cu privire la răspunderea administratorului insolvabilității şi Aspecte privind răspunderea subsidiară în cadrul procesului de insolvabilitate. Vadim Mîțu ne propune un articol Referitor la reprezentarea intereselor contribuabilului în raporturile cu Serviciul Fiscal de Stat. Natalia Tonu şi Ecaterina Volosciuc au pregătit un material util despre Comitetul de audit și necesitatea creării acestuia de către entitatea de interes public, pe care vi-l propunem în rubrica Contabilitate practică. Natalia Ţiriulinicova şi Marcela Dima ne relatează despre Практические аспекты осуществления затрат по займам: учет и налогообложение, iar Natalia Zlatina – despre Учетная и налоговая практика последующей оценки основных средств. Tot aici, autoarea Valentina Paladi ne prezintă continuarea materialului ce ţine de Analiza financiară în misiunea de audit, iar Ludmila Lapiţkaia ne propune Особенности отражения в учете подоходного налога, удержанного у источника выплаты в соответствии со статьей 90¹ Налогового кодекса Республики Молдова. La rubirca Microfon, în ediţia curentă a Publicaţiei, Liliana Agarcova ne oferă explicaţii referitor la Налог на роскошь или на имущество? Tot aici Natalia Trofăilă ne aduce la cunoştinţă despre Importanţa calificării contractelor de cesiune a creanţelor şi delimitarea lor, iar Lev Gorenştein își exprimă opinia referitor la Начисление амортизации ОС в финансовых целях. Методологические подходы при обосновании и налоговые последствия. În compartimentul servicii.fisc.md vă propunem articolul elaborat de corespondentul nostru Olga Colari – Единый Контакт-центр ГНС стал еще удобнее для налогоплательщиков. În Prim-plan, citiți un interviu realizat de jurnalistul Serghei Zamuruev cu directorul agenţiei Publicis Moldova, Eugen Boico: «Мы строим коммуникации не от А до Я, а от Я и дальше». Echipa Publicaţiei, împreună cu autorii, Grupul de lucru şi Colegiul de redacţie vă doreşte lectură plăcută şi ţineţi cont de afirmaţia lui Stendhal – Oamenii dobândesc cunoştinţe proporţional cu curiozitatea lor.

Учреждения:

Периодическое издание "Monitorul Fiscal FISC.md"

1714 просмотры

Дата публикации:

10 Апрель /2017 09:00

Catalogul tematic

Налоговое администрирование | Налоговая отчетность | Новости | Налоговое обязательство

Ключевые слова

publicatie | practica fiscala | intrebari fiscale | Contabilitate Practica | intrebari raspunsuri | SFS

0 комментарии

icon icon icon
icon
icon icon icon icon icon
icon
icon