Новости

Curtea de Conturi: 32,5% din suprafața terenurilor nu aveau identificat proprietarul

Sistemul actual de evidență și raportare a bunurilor imobile este defectuos și nu asigură prezentarea unor informații veridice privind patrimoniul public existent. Aceasta este una din concluziile echipei de audit a Curţii de Conturi, care a analizat conformitatea evidenței, înregistrării și gestionării patrimoniului public, precum și a impozitării bunurilor imobile. Hotărârea autorităţii a fost publicată în Monitorul Oficial din 6 aprilie curent. Procesul de administrare a impozitului pe bunurile imobile nu a asigurat echitatea și transparența fiscală, autoritățile centrale și cele locale nu au demonstrat o conlucrare eficientă pentru perfecționarea procedurilor fiscale, inclusiv în procesul de identificare și evidență a tuturor subiecților și obiectelor impunerii, precum și de evaluare adecvată a bunurilor imobile, este o altă observație a misiunii de audit. La capitolul impozitării bunurilor imobile au fost identificate mai multe nereguli, cum ar fi metodologia ineficientă de evaluare în scopuri fiscale a bunurilor imobile, precum și impozitarea bunurilor imobile prin intermediul SIA „Cadastrul Fiscal”. Auditorii menționează că sistemul este vulnerabil și generează mai multe erori, cum ar fi neincluderea bunurilor în impozitare, dublarea impozitării pentru același bun, calcularea eronată a impozitelor, divergențe între soldul final al unei perioade și soldul inițial al perioadei imediat următoare etc. În mun. Chișinău, conform SIA „Cadastrul Fiscal”, nu au fost impozitate 2125 de bunuri evaluate, sau 0,6% din numărul total de obiecte, pierderile bugetului fiind de 1,3 mil. lei anual. Procesul defectuos de impozitare a bunurilor imobile proprietate publică transmise în arendă sau locațiune, neevaluarea lor în scopuri fiscale, precum și neînregistrarea acestor drepturi în Registrul bunurilor imobile sunt alte probleme identificate care cauzează neimpozitarea acestor bunuri în modul stabilit. De asemenea, Curtea menționează lipsa unei baze de date complete a bunurilor imobile, care ar permite administrației publice locale planificarea regulamentară a impozitului pe aceste bunuri, indiferent de proprietarii acestora. Nereguli au fost găsite și la partea ce ține de evidența bunurilor. În primul rând, auditorii invocă monitorizarea insuficientă din partea Agenției Relații Funciare și Cadastru a realizării programelor de stat de creare a cadastrului bunurilor imobile, de delimitare a terenurilor proprietate publică, precum și de implementare a noului sistem de evaluare a bunurilor imobile în scopul impozitării. Lucrările de înregistrare a bunurilor imobile în I etapă (1998-2006) și cea de-a II (2007-2010) ale Programului de stat de creare a cadastrului bunurilor imobile au fost parțiale și efectuate cu mari abateri de la cadrul legal-normativ. Din 30,45 mii km2 din teritoriul Republicii Moldova, în Registrul bunurilor imobile erau înregistrate terenuri cu suprafața de doar 20,56 mii km2. Astfel, 32,5% din suprafața terenurilor țării nu erau identificate în natură și nu era stabilit proprietarul lor. Conform explicațiilor prezentate de APL, o cauză a acestei situații reprezintă tarifele exagerate pentru înregistrarea primară a bunurilor imobile. În Raportul său Curtea mai menționează că modul existent de identificare și înregistrare a bunurilor imobile, efectuat în funcție de tipul sau proprietarul acestuia, condiționează utilizarea ineficientă a mijloacelor bugetare și private și solicită continuu alocarea de resurse bugetare pentru delimitarea și înregistrarea lor primară. O altă neregulă depistată este necorespunderea indicatorilor de clasificare a terenurilor din Registrul bunurilor imobile cu cei din Cadastrul funciar, ceea ce generează utilizarea ineficientă a resurselor necesare pentru asigurarea unei evidențe conforme a tuturor bunurilor imobile. Includerea unor date incomplete în Registrul bunurilor imobile este o altă deficiență depistată, care afectează calitatea acestuia și nu permite impozitarea bunurilor înregistrate. Pe de altă parte, autorităţile nu au asigurat ca deficiențele din Registru să fie corectate de către ÎS „Cadastru”, iar ca urmare, la 01.01.2017, doar în mun. Chișinău existau 12,7 mii bunuri cu valoare evaluată care nu au fost impozitate, pierderile bugetului fiind de 2,4 mil. lei anual. Evidența analitică defectuoasă a calculelor și plăților privind arenda, locațiunea, vânzarea și privatizarea bunurilor imobile publice, precum și lipsa unor documente contabile justificative aferente acestor tranzacții nu permit urmărirea de către APL a achitării complete și în termen a acestor plăți, fiind încă o problemă identificată de echipa de auditori. Curtea de Conturi mai notează că statul nu deţine o informaţie amplă privind bunurile imobile proprietate publică, această situaţie fiind determinată de neactualizarea listelor bunurilor imobile proprietate publică a statului și administratorilor acestora. Deşi în 2016 Guvernul a aprobat planurile de acţiuni în privinţa modificării şi completării cadrului normativ, datele privind bunurile imobile proprietate a statului incluse în listele respective până în prezent nu sunt actualizate. De exemplu, în listele bunurilor imobile ale statului amplasate în mun. Soroca lipsește informaţia despre 127 de obiecte cu suprafața totală de 39821,36 m2. În același timp, s-a identificat neincluderea în lista bunurilor proprietate a statului 187 de obiecte amplasate în străinătate cu valoarea de bilanț de 459,3 mil. lei, care sunt în gestiunea a 14 instituții de stat. Auditul mai denotă că delimitarea terenurilor în mun. Chișinău a fost una formală, cu derogări esențiale de la situația în natură. Ca urmare, listele aprobate de către Consiliul municipal nu sunt exhaustive și veridice, nu asigură transparența în gestionarea proprietății municipale, fiind necesară ajustarea acestora, ceea ce va necesita cheltuieli suplimentare din bugetul local. În total, au fost delimitate ca proprietate publică și privată a mun. Chișinău 14130 de terenuri cu suprafața totală de 5504,47 ha. Potrivit Codului fiscal, se efectuează impozitarea globală a tuturor bunurilor imobile, nu doar a terenurilor, ci și a clădirilor, construcțiilor, apartamentelor și altor încăperi izolate, a căror strămutare este imposibilă fără cauzarea de prejudicii destinației lor. Baza impozabilă a acestor bunuri, conform prevederilor art.277 alin. (2) din Codul fiscal, o constituie valoarea estimată a acestor bunuri. Totodată, prin derogare de la prevederile Codului fiscal, până la 1 ianuarie 2019, pentru bunurile imobile neevaluate se aplică impozitul funciar și impozitul pe bunurile imobiliare, reglementate prin Legea nr.1056-XIV din 16.06.2000, iar baza impozabilă a acestor bunuri o constituie valoarea de bilanț a clădirilor, suprafața terenului și bonitatea lui. Cotele impozitului pe bunurile imobiliare sunt stabilite în art.280 din Codul fiscal și în Legea nr.1056-XVI din 16.06.2000. Curtea de Conturi a formulat o serie de recomandări, o parte dintre acestea fiind adresate Serviciului Fiscal de Stat. Astfel, acesta trebuie să asigure raportarea completă a scutirilor acordate conform Codului fiscal, să revizuiască Regulamentul cu privire la modul de administrare a impozitului pe bunurile imobile prin intermediul SIA „Cadastrul Fiscal” în scopul stabilirii exacte a rapoartelor ce urmează să se extragă din sistem, care ar include datele necesare pentru monitorizarea impozitării tuturor bunurilor imobiliare și ar exclude dublarea unor date. Totodată, autoritatea urmează să întreprindă măsuri de monitorizare a tuturor subiecților și obiectelor impunerii cu impozitul pe bunurile imobiliare.
author icon

Марина Кэлдаре

Учреждения:

Периодическое издание "Monitorul Fiscal FISC.md" | Счетная палата Республики Молдова

1267 просмотры

Дата публикации:

11 Апрель /2018 12:21

Тематика:

Налоговое администрирование | Налог на недвижимое имущество | Новости

Ключевые слова

curtea de conturi | Impozitul pe bunurile imobiliare | terenuri | proprietate publica

0 комментарии

icon icon icon
icon
icon icon icon icon icon
icon
icon