Новости

La baza proiectelor comitetelor sectoriale vor sta cerinţele pieţei muncii

Regulamentul cu privire la modul de finanţare din bugetul de stat a proiectelor desfăşurate de comitetele sectoriale pentru formare profesională, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr.253 din 27 martie 2018, care stabileşte modul de susţinere financiară a comitetelor respective din buget, a fost publicat în MO din 30 martie. Regulamentul prevede că proiecte sunt activitățile desfăşurate de comitete timp de un an şi au drept scop promovarea intereselor pieţei forței de muncă, dezvoltarea profesiilor, dar şi profesioniştilor, la baza cărora vor sta necesităţile angajatorilor. Documentul prevede că la baza finanţării proiectelor sunt puse principiile liberei concurenţe, transparenţei şi neretroactivităţii, iar criteriile de selecţie şi finanţare ale proiectelor vor fi aplicate în mod nediscriminatoriu, astfel încât orice solicitant să aibă şanse egale. Ofertele se vor organiza o singură dată în cadrul unui exerciţiu financiar, fiind anunţate de Ministerul Sănătății, Muncii și Protecției Sociale nu mai târziu de data de 1 august pentru anul financiar următor, iar data-limită de prezentare a dosarelor, care vor conţine 11 acte prevăzute de Regulament, este 15 octombrie a aceluiaşi an. Propunerile de proiecte vor conţine scopul, obiectivele, importanța proiectului, rezultatele scontate, impactul proiectului şi indicatorii de evaluare a costurilor financiare atât ale solicitantului, cât şi cele solicitate din bugetul de stat. Proiectele bazate în exclusivitate pe suportul bugetului de stat vor fi examinate doar în primii doi ani de la crearea comitetului sectorial, ulterior fiind respinse. De asemenea, Regulamentul prevede că remunerarea personalului comitetului implicat în realizarea proiectului nu va depăși 40% din cuantumul total al mijloacelor financiare prevăzute pentru proiectul respectiv. Proiectele înaintate pentru finanţare din bugetul de stat vor fi selectate de către o comisie, în componenţa căreia vor fi incluşi câte doi reprezentanţi ai Ministerului Sănătăţii, Muncii şi Protecţiei Sociale şi ai Agenției Naționale pentru Ocuparea Forței de Muncă, câte un reprezentant al Ministerului Educației, Culturii și Cercetării, Ministerului Economiei și Infrastructurii, Ministerul Agriculturii, Dezvoltării Regionale și Mediului. În baza criteriilor de evaluare stabilite în Regulament, comisia va selecta proiectele pentru finanţare, cuantumul căreia se stabileşte până la 90% din costul lui total al proiectului, dar nu va depăşi suma de 100 mii lei. Lista proiectelor câştigătoare va fi făcută publică până la 25 decembrie a anului anterior finanţării, iar comitetele sectoriale care au beneficiat de finanţare din bugetul de stat vor fi obligate să prezinte, în termen de 3 luni de la finalizarea proiectului, Ministerului Sănătății, Muncii și Protecției Sociale rapoartele cu anexarea, în copie, a documentelor financiare confirmative. MSMPS, la rândul său, va prezenta Ministerului Finanţelor rapoartele despre utilizarea mijloacelor bugetare alocate pentru realizarea proiectelor comitetelor sectoriale. NOTĂ: Legea nr. 244 cu privire la comitetele sectoriale pentru formare profesională a fost publicată în MO din 22 decembrie 2017 şi prevede că acestea sunt asociaţii cu statut de persoană juridică de utilitate publică, care se constituie benevol la nivelul ramurilor incluse în Clasificatorului Activităților din Economia Republicii Moldova, fondate de către patronatele şi sindicatele din ramura respectivă. La nivelul unei ramuri a economiei se poate constitui un singur comitet sectorial. Actul prevede, că misiunea comitetelor este dezvoltarea de parteneriate sociale la nivelul ramural, sprijinul învăţământului profesional tehnic şi al formării continue, precum şi corelarea formării profesionale cu cerinţele pieţei forţei de muncă. De asemenea, comitetele sectoriale vor participa la formarea sistemului informaţional şi analitic pentru învăţământul profesional tehnic, luând în considerare solicitarea cadrelor pe piaţa muncii.

Tatiana Smeșnaia

Учреждения:

Периодическое издание "Monitorul Fiscal FISC.md" | Правительство Республики Молдова

1138 просмотры

Дата публикации:

02 Апрель /2018 08:16

Тематика:

Новости

Ключевые слова

comitete sectoriale | Reguament | Clasificatorul Activităților din Economia Moldovei | guvern Moldova

0 комментарии

icon icon icon
icon
icon icon icon icon icon
icon
icon