Новости

Lista subiecților obligaţi să depună Declaraţia pe avere şi a intereselor personale va fi extinsă

Legea nr.133 din 17 iunie 2016 privind declararea averii și a intereselor personale (Legea nr.133) poate fi modificată. Proiectul respectiv este propus pentru dezbateri publice de Ministerul Justiţiei şi are drept scop revizuirea formularului declarației de avere și interese personale. Modificarea urmăreşte perfecționarea mecanismului de declarare a veniturilor și proprietăților, a intereselor și conflictelor de interese, excluderea fenomenului de deținere a bunurilor prin intermediul persoanelor interpuse , introducerea mecanismului confiscării civile şi sporirea capacităților de verificare ale inspectorilor de integritate. Legea nr.133 va fi revizuită din perspectivele obiectului şi subiectului declarării şi a regimului sancționator pentru încălcările din domeniul declarării. De asemenea, este propusă corectarea formularului declarației de avere și interese personale. Proiectul prevede concretizarea unor noțiuni, deoarece definirea defectă sau omiterea unor elemente ale noțiunilor generează interpretări abuzive în procesul de aplicare a Legea nr.133. Noțiunile de persoană apropiată va include soțul/soția, iar prin concubin/concubină se subânţelege că persoanele să fi locuit împreună cel puțin 183 de zile şi se referă la persoana ce declară averea şi conflictul de interese. De asemenea, beneficiarului efectiv va deveni congruentă cu noțiunea propusă de proiectul noii Legi cu privire prevenirea și combaterea spălării banilor. Astfel, conceptul de “beneficiar efectiv” a fost introdus doar in paragraful referitor la bunurile mobile şi imobile, deși exista alte categorii de bunuri - activele financiare sau cota-parte în societăţi comerciale, pentru care simpla declarare a bunurilor deținute direct de subiectul declarării poate fi echivalenta cu declararea doar unei părți limitate a patrimoniului. Respectiv, lacună poate avea un efect negativ atât asupra transparenței patrimoniului și intereselor subiecților declarării, cât și a obiectivului de a identifica variații nejustificate ale averii și de a identifica, mitiga și sancționa conflicte de interese. Modificările formularului electronic al Declaraţiei presupun includerea unei întrebări la începutul procesului de declarare cu referire la deținerea vreunui bun ca beneficiar efectiv şi se vor aplica de la 1 septembrie 2018, fiind necesară adaptarea sistemului electronic e-Integritate și ajustarea formularului electronic. Scopul este asigurarea depunerii de informații cu privire la bunurile deținute de subiecți, membrii familiei și concubini ca beneficiari efectivi, dar și a evita îngreunarea procesului de declarare. Dacă subiectul va arăta că aceasta situație nu se aplica în cazul său, toate noile câmpuri referitoare la beneficiar efectiv nu vor fi vizibile. Vor fi instituiţi noi subiecți ai declarării care fac parte a sectorului public, dar au fost omiși inițial din lista subiecților obligați să depună declarații anuale de avere și interese: membrii Consiliului de supraveghere, Comitetului executiv și angajații Băncii Naționale a Moldovei, membrii și angajații Comisiei Naționale a Pieței Financiare, conducătorii și șefii de subdiviziuni din cadrul autorităților, instituțiilor, organelor, organizațiilor, oficiilor sau agențiilor de stat, autonome, independente, de autoadministrare şi/sau de reglementare, precum și din cadrul întreprinderilor de stat sau municipale, societăți pe acțiuni în care statul deține pachetul majoritar de acțiuni. Conform proiectului, posibilitatea rectificării declarației electronice depuse nu va mai oferită la orice etapă, ca în prezent. Termenul va fi limitat la 30 de zile din data depunerii declarației. Pentru un conflict de interese consumat, persoana va fi supusă răspunderii penale. În prezent, conflictele de interese consumate sunt sancționate doar disciplinar, chiar dacă este aplicabilă cea mai gravă sancțiune – demiterea din funcție, fără a face cel puțin o referință la posibilitatea survenirii răspunderii penale. Autorii proiectului consideră că această prevedere este disproporționată în raport cu profiturile care le oferă un conflict de interese consumat, iar Codul contravențional prevede răspunderea doar pentru nedeclararea și nesoluționarea conflictului de interese. De asemenea, este propusă prevederea de decădere din dreptul de a mai exercita o funcție publică sau o funcție de demnitate publică în cazul persoanelor culpabile de admiterea unui conflict de interese.

Tatiana Smeșnaia

Учреждения:

Периодическое издание "Monitorul Fiscal FISC.md"

2693 просмотры

Дата публикации:

14 Декабрь /2017 11:41

Catalogul tematic

Новости

Ключевые слова

conflict de interese | declararea averii | Declarația electronică | obiect impozabil | subiect al impunerii | functionar public

0 комментарии

icon icon icon
icon
icon icon icon icon icon
icon
icon