Новости

Noi reguli de înregistrare a bunurilor imobile și a drepturilor asupra lor

Înregistrarea dreptului de proprietate comună în devălmășie a soților asupra bunurilor imobile se efectuează potrivit actului justificativ pe care se întemeiază înregistrarea, în care sunt indicați ambii soți ca titulari ai dreptului sau în care este indicat expres că bunul se dobândește în devălmășie cu celălalt soț. Cererea se depune de către soțul indicat în actul justificativ, în cazul în care bunurile sunt deținute în devălmășie, sau de fiecare dintre soți, în cazul în care bunurile sunt deținute pe cote-părți. Dacă în actul justificativ este indicat ca titular doar unul dintre soți, înregistrarea dreptului de proprietate comună în devălmășie se va face la cererea scrisă a soțului indicat în act, iar bunurile au fost dobândite în timpul căsătoriei. În Monitorul Oficial din 12 iulie curent a fost publicat Ordinul Agenției Relații Funciare și Cadastru nr. 07 din 14 februarie 2019 cu privire la modificarea Instrucțiunii cu privire la înregistrarea bunurilor imobile și a drepturilor asupra lor. Instrucțiunea a fost completată cu prevederi ce se referă la înregistrarea dreptului asupra bunului imobil de către soți, actul fiind adus în concordanță cu noile prevederi din Codul civil. Astfel, dacă dreptul a fost înregistrat doar în folosul unuia dintre soți, înregistrarea dreptului de proprietate în devălmășie se va putea face la cererea celuilalt soț, cu prezentarea consimțământului autentificat notarial sau exprimat în declarația semnată în prezența registratorului a soțului al cărui drept este înregistrat. Totodată, dacă în Registrul bunurilor imobile un soț este înregistrat ca unic titular al dreptului înregistrat, dar este notată calitatea de bun comun, înstrăinarea sau grevarea acelui drept se va înregistra numai cu acordul celuilalt soț. În același timp, registratorul va verifica ca acordul celuilalt soț să fie inclus în actul juridic de dispoziție sau se va prezenta într-o declarație autentificată notarial sau semnată în prezența registratorului. Pe de altă parte, potrivit noilor prevederi, cererea de înregistrare a bunurilor imobile poate fi depusă și de către un minor sau de către un adult în privința căruia a fost instituită o măsură de ocrotire judiciară, după cum prevede și art. 414 din Codul civil. În același timp, se completează lista cazurilor în care drepturile reale se înscriu provizoriu (pct.66). Astfel, se vor înscrie provizoriu drepturile reale în cazul în care în privința dreptului înregistrat este aplicat sechestru sau o interdicție, iar actul juridic de dispoziție prevede dobândirea dreptului înregistrat sub condiția suspensivă a ridicării sechestrului sau interdicției. De asemenea, drepturile se vor nota provizoriu dacă există o hotărâre judecătorească în care s-a admis cererea de uzucapiune, care nu este definitivă sau în cazul contractelor de vânzare-cumpărare, a altor contracte încheiate care au ca obiect bunuri imobile în construcție. Dreptul de proprietate dobândit sub condiție suspensivă se va înregistra provizoriu și în cazul în care este transmis în temeiul contractului de vânzare-cumpărare, în care s-a stipulat expres că vânzătorul își rezervă dreptul de proprietate până la plata tuturor sumelor datorate de către cumpărător conform contractului. Prevederea se aplică și în cazul în care acest drept este transmis în temeiul contractului de leasing autentificat notarial, în care s-a stipulat că locatarul dobândește dreptul după executarea integrală a obligațiilor sale conform contractului. Dacă în contractele indicate părțile au prevăzut expres că dreptul de proprietate al dobânditorului nu se va înregistra provizoriu, registratorul va nota doar contractul în subcapitolul III al Registrului, fără a înregistra provizoriu dreptul de proprietate al dobânditorului. Dacă cumpărătorul bunului imobil viitor, dreptul căruia este înregistrat provizoriu, înstrăinează dreptul său altei persoane, dreptul cumpărătorului inițial se va radia și se va înregistra provizoriu dreptul de proprietate al următorului cumpărător. Dreptul vânzătorului va rămâne înregistrat. În cazul în care vânzătorul cesionează toate drepturile și obligațiile prevăzute în contractele de vânzare-cumpărare a bunului imobil în construcție încheiate de către altă persoană, care se obligă să construiască (noul vânzător), dreptul de proprietate al acestuia asupra tuturor încăperilor izolate viitoare va fi înscris în Registru în baza documentelor care au servit temei de înregistrare pentru primul vânzător și a contractului de cesiune și preluare a datoriilor autentificat notarial sau altor acte, potrivit cărora se transmit drepturile și obligațiile menționate. Totodată, dacă, potrivit contractului de cesiune și preluare a datoriilor, anumite încăperi izolate revin primului vânzător, iar noul vânzător s-a obligat să construiască și să le predea primului, dreptul de proprietate al primului vânzător se va nota provizoriu în baza contractului. Instrucțiunea mai prevede că, în cazul în care, până la 1 martie 2019, au fost notate contracte de investiții în construcție la capitolul A și B din Registru fără a fi înregistrate bunuri viitoare, pentru înregistrarea contractelor de vânzare-cumpărare a bunului în construcție, care au ca obiect încăperi izolate la care nu au fost notate contracte de investiție, se va înregistra construcția ca și condominium, cu înregistrarea concomitentă a tuturor încăperilor izolate. Notarea contractelor se va transfera din oficiu cu data notării inițiale de către înregistratorul care înregistrează condominiul. Contractele de investiții încheiate după 1 martie 2019, autentificate notarial, dar care nu au fost notate, se vor înregistra provizoriu, conform regulilor privind înregistrarea drepturilor asupra bunurilor viitoare. În cazul în care pe terenul ipotecat este construită de către proprietarul terenului o construcție, la cererea creditorului ipotecar sau a debitorului, concomitent cu înscrierea construcției în Registru, cu achitarea taxei pentru înregistrare, se va înregistra și dreptul de ipotecă în temeiul actului juridic prin care a fost ipotecat terenul. Instrucțiunea a fost completată și cu alte prevederi ce se referă la acțiunea în justiție, rectificările notărilor, înregistrarea și radierea superficiei etc.
author icon

Марина Кэлдаре

Учреждения:

Периодическое издание "Monitorul Fiscal FISC.md"

8013 просмотры

Дата публикации:

17 Июль /2019 08:00

Catalogul tematic

Новости

Ключевые слова

imobile | drept de proprietate | devalmasie | înregistrarea | monitorul.fisc.md | cadastru

0 комментарии

icon icon icon
icon
icon icon icon icon icon
icon
icon