Новости

Programul legislativ pentru implementarea Acordului de Asociere RM– UE pentru anul 2017: obiective, directive, legislaţie

Republica Moldova va realiza apropierea legislaţiei sale naţionale de actele normative ale UE în ceea ce priveşte dezvoltarea economiei, se menţionează în titlul IV, intitulat „Cooperarea economică şi alte tipuri de cooperare sectorială” din Programul Legislativ pentru implementarea Acordului de Asociere Republica Moldova – Uniunea Europeană pentru anul 2017, publicat în Monitorul Oficial, nr. 144-148 din 5 mai 2017. Comisia parlamentară politică externă și integrare europeană va asigura controlul asupra executării programului şi va raporta Parlamentului despre realizarea programului respectiv la finele fiecărei sesiuni parlamentare. Programul legislativ conţine prevederile Acordului de Asociere, măsurile de implementare, indicatorii de performanţă, instituţiile responsabile, termenul de realizare şi de implementare a măsurii. Potrivit Programului, activităţile legislativului, în vederea realizării Acordului de Asociere, se vor axa pe câteva obiective, cum ar fi politică externă şi securitate, prevenirea conflictelor şi gestionarea crizelor, cooperarea internaţională în domeniul luptei împotriva terorismului, consolidarea Statului de drept, protecţia datelor cu caracter personal, combaterea criminalităţii organizate, a corupţiei şi a altor activităţi ilegale, asigurarea egalităţii de şanse, ocuparea forţei de muncă etc. Conform documentului, Parlamentul se angajează să transpună în legislaţia naţională Directiva 2009/102/CE a Parlamentului European şi a Consiliului din 16 septembrie 2009 în materie de drept al societăţilor comerciale privind societăţile comerciale cu răspundere limitată cu asociat unic şi Directiva 2007/36/CE a Parlamentului European şi a Consiliului din 11 iulie 2007 privind exercitarea anumitor drepturi ale acţionarilor în cadrul societăţilor comerciale cotate la bursă. În domeniul ocupării forţei de muncă, al cărei obiectiv este sporirea numărului şi a calităţii locurilor de muncă, se prevede asigurarea unor condiţii de muncă decente, inclusiv în vederea reducerii economiei informale şi a muncii nedeclarate. Tot în acest domeniu se va transpune Directiva 2001/23/CE a Consiliului din 12 martie 2001 privind apropierea legislaţiilor statelor membre referitoare la menţinerea drepturilor lucrătorilor în cazul transferului de întreprinderi, unităţi sau părţi de întreprinderi sau unităţi. În document se menţionează şi armonizarea legislaţiei naţionale cu cea europeană în vederea dezvoltării unui sistem corespunzător de inspecţie financiară, care va completa funcţia de audit intern şi va asigura controlul adecvat al veniturilor şi al cheltuielilor publice pe parcursul unei perioade de tranziţie. Programul legislativ prevede armonizarea politicilor în ceea ce priveşte contracararea şi combaterea fraudei şi a contrabandei cu produse supuse accizelor. În acest sens se va coopera cu UE pentru apropierea treptată a ratelor accizelor la produse din tutun, în măsura posibilului, ţinând seama de constrângerile contextului regional, inclusiv printr-un dialog la nivel regional, şi în conformitate cu Convenţia-cadru pentru controlul tutunului a Organizaţei Mondiale a Sănătăţii din 2003. Parlamentul va depune efort şi pentru implementarea prevederilor Directivei 2007/74/CE a Consiliului din 20 decembrie 2007 privind scutirea de taxa pe valoare adăugată şi de accize pentru bunurile importate de către persoanele care călătoresc din ţări terţe. De asemenea, se va crea cadrul legislativ pentu îmbunătăţirea competitivităţii sectorului agricol, a eficienţei şi transparenţei pieţelor şi se va adopta Regulamentul nr. 834/2007 al Consiliului privind producţia ecologică şi etichetarea produselor ecologice. Va fi armonizată legislaţia şi în domeniul transportului. Se menţionează în document despre elaborarea unei politici naţionale durabile în sectorul transporturilor, care să reglementeze toate modurile de transport, în special pentru a asigura sisteme de transport eficiente şi sigure. În ceea ce priveşte toate taxele şi redevenţele de orice natură aplicate de autorităţile vamale, inclusiv cele pentru sarcini asumate în numele autorităţilor menţionate privind importul sau exportul, se vor întreprinde acţiuni:
  • taxele şi redevenţele să nu poată fi impuse decât pentru serviciile furnizate la cererea declarantului, în afara condiţiilor normale de lucru, a programului de lucru şi în alte locuri decât cele menţionate în reglementările vamale, precum şi pentru orice formalităţi legate de aceste servicii şi necesare pentru un astfel de import sau export
  • taxele şi redevenţele să nu depăşească costul serviciilor oferite
  • taxele şi redevenţele să nu fie calculate pe o bază ad valorem
  • informaţiile referitoare la taxe şi redevenţe să fie publicate printr-un mijloc desemnat oficial în acest sens. Aceste informaţii să includă motivul pentru care redevenţa sau taxa este datorată pentru serviciul oferit, autoritatea responsabilă, taxele sau redevenţele care vor fi aplicate, precum şi termenul şi modalităţile de plată
  • nicio redevenţă sau taxă nouă sau modificată nu se aplică până când informaţiile referitoare la aceasta nu sunt publicate şi uşor accesibile.
Totodată, Parlamentul îşi reafirmă angajamentul de a consolida contribuţia comerţului la obiectivul dezvoltării durabile în dimensiunile sale economică, socială și de mediu. Prin urmare, se va promova responsabilitatea socială a întreprinderilor, inclusiv prin schimbul de informaţii şi de cele mai bune practici. În acest sens, se face trimitere la principiile şi orientările relevante recunoscute la nivel internaţional, cum ar fi Orientările OCDE pentru întreprinderile multinaţionale, iniţiativa „Global Compact” a Organizaţiei Naţiunilor Unite şi Declaraţia tripartită a OIM de stabilire a principiilor privind întreprinderile multinaţionale şi politica socială. Menţionăm că o serie de acte legislative ce au drept scop realizarea Programului legislativ pentru implementarea Acordului de Asociere Republica Moldova – Uniunea Europeană pentru anul 2017 au fost deja aprobate, cum ar fi reorganizarea Serviciului Fiscal de Stat, Proiectul legii integrităţii, majorarea graduală a cotei accizelor pentru țigaretele cu filtru, prevăzută în proiectul de lege pentru modificarea şi completarea Codului fiscal, Proiectul de lege privind Agenţia de recuperare a bunurilor infracţionale etc. Prevederile Programului au intrat în vigoare la 24 februarie 2017, data când a fost adoptat documentul.
author icon

Марина Кэлдаре

Учреждения:

Периодическое издание "Monitorul Fiscal FISC.md"

1744 просмотры

Дата публикации:

10 Май /2017 13:00

Catalogul tematic

Новости

Ключевые слова

acord de asociere | Moldova | Uniunea Europeană | cota accizei | TVA | indicatori de performanta

0 комментарии

icon icon icon
icon
icon icon icon icon icon
icon
icon