Новости

Raport privind evaluarea capacităților APL

IDIS VIITORUL a publicat Raport de evaluare a capacităţilor 50 APL incluse în proiectul “Îmbunătăţirea controlului financiar al autorităţilor publice locale în Republica Moldova“. În calitate de bază informaţională la efectuarea analizei au servit chestionarele aplicate în scopul evaluării capacităţilor APL inclusiv în domeniul finanţelor publice locale; informaţia obţinută de la Ministerul Finanţelor privind bugetele locale şi informaţia obţinută nemijlocit de la primăriile vizate de proiect. La elaborarea Raportului a fost aplicată metoda dialectică cu elementele sale fundamentale: analiza, sinteza, inducţia, deducţia, precum şi metodele inerente ale disciplinelor economice: observarea, compararea, selectarea şi gruparea. Din analiza efectuată a capacităţilor APL în domeniul finanţelor publice locale au reieşit următoarele concluzii:
 • Procesul bugetar la nivelul UAT nu produce bugete credibile. La elaborarea bugetului local se aplică tehnici simpliste de prognozare a veniturilor şi cheltuielilor.
 • Subestimarea şi supraestimarea veniturilor indică neajunsuri atât în prognozarea acestora, cât şi în mobilizarea şi colectarea lor.
 • Fluctuaţia pronunţată a liniilor bugetare indică şi la politica fiscală neeficientă promovată de la nivelul APC caracterizată prin lipsa abordării strategice, promovarea insistentă şi brutală a intereselor politice şi de grup, modificări frecvente a legislaţiei pe parcursul anului fiscal, etc.
 • La nivelul bugetelor locale analizate bugetarea este în exclusivitate liniară. Clasificarea pe programe şi clasificarea pe articole sensibile la dimensiunea de gen, reprezentând o inovaţie relativ recentă în Republica Moldova, este insuficient implementată la nivelul instituţiilor APC, cu atât mai puţin la nivelul APL de nivelul I.
În plus, pe parcursul acestor exerciţii bugetare, atitudinea manifestată de funcţionarii şi specialiştii financiari şi contabili locali este relativ formală.
 • Bugetul local anual este unicul document de bază produs în cadrul calendarului bugetar la nivelul APL analizate. CBTM nu reprezintă un instrument real de planificare şi gestiune financiară la nivelul UAT, el fiind elaborat în exclusivitate superficial, doar pentru a raporta existenţa acestuia.
 • Transparenţa relaţiilor fiscale între APL I, APL II şi APC este afectată de modificarea legislaţiei fiscale pe parcursul anului bugetar, întârzieri la comunicarea informaţiei bugetare de către MF şi/sau direcţia generală finanţe, întârzieri în alocarea transferurilor etc.
 • Accesul publicului la principalele informaţii bugetare este puternic afectat din cauza lipsei paginii web şi altor instrumente de acest gen în majoritatea primăriilor analizate. În cazul primăriilor care au pagină web, sunt făcute publice doar informaţiile ce ţin de bugetul local aprobat. Nu sunt date publicităţii rapoartele privind auditul extern, informaţia aferentă contractelor de achiziţii publice etc.
 • În UAT analizate participarea cetăţenilor la dezbaterea bugetului este limitată. În plus, calitatea audierilor publice este nesatisfăcătoare.
 • În cazul localităţilor analizate nu există prognoze fiscale multianuale. Nu există legături între bugetele de investiţii şi estimările cheltuielilor pe termen mediu.
 • Analizând funcţionarea legislaţiei fiscale la nivel local constatăm existenţa următoarelor probleme: asigurarea logistică slabă a perceptorului fiscal, lipsa tehnicii de calcul în majoritatea UAT de nivelul întâi, ce nu permite evidenţa strictă şi la zi a încasării impozitelor de la persoanele fizice din UAT. Nu există o reţea informaţională unică. Asigurarea informaţională slabă a APL nu permite acestora să intervină operativ în procesul de administrare a taxelor şi impozitelor locale. APL, responsabil de colectarea impozitelor şi taxelor locale nu are pârghii reale de a influenţa agenţii economici în achitarea impozitelor şi taxelor locale la timp.
 • Deşi în ultimii ani sunt implementate măsuri de dezvoltare a serviciului de audit intern în instituţiile publice, la nivelul APL analizate nu există unităţi de audit intern.
 • În APL de nivelul satelor şi comunelor, rolul consiliului local în audierea rapoartelor privind execuţia şi controlul bugetului local este limitat.
 • Asigurarea nesatisfăcătoare cu specialişti financiari (atât sub aspect cantitativ, cât şi calitativ). Perfecţionarea insuficientă a cadrelor în domeniul managementului finanţelor publice locale şi colectării impozitelor şi taxelor locale.

Учреждения:

Периодическое издание "Monitorul Fiscal FISC.md" | Министерство финансов Республики Молдова

1641 просмотры

Дата публикации:

17 Март /2017 16:00

Catalogul tematic

Новости

Ключевые слова

Ministerul Finanţelor | raport | APL | specialisti financiar | control financiar

0 комментарии

icon icon icon
icon
icon icon icon icon icon
icon
icon