Государственные закупки

Raportul de performanță al ANSC pentru anul 2019

La data de 16 martie 2020 Agenția Națională pentru Soluționarea Contestațiilor (în continuare - ANSC) a publicat Raportul anual de performanță pentru 2019 (în continuare - Raport). Astfel, înainte de a trece la o analiză sumară a acestuia, urmează de reținut câteva prevederi ale Legii nr. 131 din 03.07.2015 privind achizițiile publice, cu privire la activitatea acestei instituții: - ANSC este o autoritate publică autonomă şi independentă faţă de alte autorităţi publice, faţă de persoane fizice şi juridice, care examinează contestaţiile formulate în cadrul procedurilor de achiziţie publică; - ANSC este persoană juridică de drept public, finanţată de la bugetul de stat în limitele alocaţiilor bugetare aprobate prin legea bugetară anuală şi dispune de ştampilă cu imaginea Stemei de Stat a RM; - ANSC dispune de independenţă organizaţională, funcţională, operaţională şi financiară; - ANSC prezintă Parlamentului, până la data de 15 martie a fiecărui an, un Raport anual de performanţă, care include date şi analize cu privire la cazurile de soluţionare a contestaţiilor. Raportul se publică pe pagina web a Agenţiei în termen de 7 zile de la data prezentării acestuia în Parlament; - ANSC este independentă şi nu poate fi subordonată niciunei alte autorităţi sau instituţii publice, având obligaţia de a apăra drepturile şi interesele legitime ale tuturor părţilor implicate în contestaţiile trimise spre soluţionare fără nicio privilegiere sau discriminare; - ANSC este apolitică, nu sprijină şi nu acordă asistenţă niciunui partid politic; - Decizia ANSC este obligatorie pentru părţi. Contractul de achiziţii publice încheiat cu nerespectarea deciziei acesteia este lovit de nulitate absolută. Astfel, numărul contestațiilor formulate de către operatorii economici, evoluția anuală a acestora, obiectul contestațiilor, complexitatea lor, valoarea estimată a procedurilor contestate, dar și modul de soluționare, deciziile pe marginea contestațiilor, inclusiv numărul acestora rămase definitive după atacarea lor în instanțele de judecată, reprezintă indicatori importanți care sunt utilizați în analiza activității desfășurate de către Agenție. Dacă e să ne referim nemijlocit la activitatea ANSC aferentă anului 2019, printre cele mai relevante aspecte sunt următoarele. - Creșterea numărului contestațiilor cu circa 41 % față de 2018 (300 contestații). Această tendință denotă, pe de o parte, disponibilitatea mecanismului de apărare a drepturilor încălcate ale operatorilor economici participanți la procedurile de achiziții publice, iar pe de altă parte, indică un nivel sporit de încredere al acestora în activitatea ANSC și în soluțiile pronunțate de către consilierii acesteia prin deciziile emise. Astfel, pe parcursul anului 2018, au fost înregistrate circa 726 contestații, valoarea estimată a procedurilor contestate constituind circa 2,5 mld. lei, în timp ce pe parcursul anului 2019 numărul acestora a ajuns la 1026, valoarea estimată a procedurilor contestate constituind circa 4,7 mld. lei. - După obiectul contestațiilor formulate, se conturează următoarea situație. Din 1026 de contestații depuse, 155 au fost îndreptate împotriva documentației de atribuire, iar 871 au fost îndreptate împotriva rezultatelor desfășurării procedurii de achiziție publică. - După tipul (obiectul) contractului, în perioada anului 2019 au fost contestate proceduri de atribuire, având ca obiect: furnizare de bunuri – 517 contestații; • execuția de lucrări – 368 contestații; • prestarea de servicii – 141 contestații. - După tipurile procedurilor de achiziție publică, cele mai multe pretenții au fost înaintate pe marginea procedurilor de licitație deschisă – 597 contestații, urmată de cererea ofertelor de prețuri – 395 contestații, apoi achizițiile de valoare mică cu 32 contestații (ultimele nu sunt examinate de ANSC), o contestație pe marginea procedurii de negociere fără publicarea unui anunț de participare și o contestație pe o procedură neidentificată.

Contestații depuse după tipul procedurilor de achiziție publică

Este de menționat că, prin Legea nr. 319 din 30.11.2018, s-au adus anumite amendamente la Legea nr. 131/2015, inclusiv au fost majorate pragurile pentru achizițiile publice de valoare mică. Totuși, contestațiile pe marginea acestora se restituie de către ANSC fără examinare în fond. Cu toate acestea, depunerea contestațiilor pe marginea achizițiilor de valoare mică este o practică frecventă din partea operatorilor economici, acest fapt datorându-se Sistemului Informaţional Automatizat „Registrul de stat al achiziţiilor publice” (Mtender) (SIA „RSAP”), care nu diferențiază din punct de vedere funcțional achizițiile de valoare mică de celelalte proceduri de atribuire, ceea ce creează confuzii pentru operatorii economici. - În rezultatul unei analize a celor mai frecvente aspecte criticate de operatorii economici în contestațiile formulate pe rezultatul desfășurării procedurilor de achiziție publică, s-a observat că acestea vizează: – Acceptarea de către autoritatea contractantă a ofertelor depuse de alți participanți ca neconforme sau inacceptabile; – Respingerea ofertei contestatorului ca neconformă sau inacceptabilă; – Modul de punctare/evaluare a ofertei contestatorului de către autoritatea contractantă; – Anularea neîntemeiată a procedurii de achiziție publică; – Informarea necorespunzătoare a rezultatelor procedurii de achiziție publică. În ceea ce privește cele mai frecvente critici formulate de către operatorii economici în cadrul contestării documentației de atribuire, acestea sunt: – Cerinţe restrictive cu privire la experienţa similară, criterii de calificare, specificaţii tehnice; – Menţionarea în cadrul documentaţiei de atribuire a unor denumiri de tehnologii, produse, mărci, producători, fără a se utiliza sintagma „sau echivalent”; – Aplicarea criteriilor de atribuire și a factorilor de evaluare neclare, cu ambiguități și/sau contrar prevederilor legale; – Omiterea sau ignorarea din partea autorităților contractante de a oferi clarificări asupra documentației de atribuire. Cele mai frecvente solicitări ale operatorilor economici contestatori sunt: • Modificarea documentației de atribuire în partea ce ține de cerințele de calificare impuse; • Modificarea documentației de atribuire în partea cerințelor caietului de sarcini, revizuirea specificațiilor tehnice; • Anularea deciziei de atribuire și reevaluarea ofertelor; • Anularea procedurii de achiziție publică. - Pe parcursul anului 2019, completele pentru soluționarea contestațiilor au pronunțat 805 decizii, valoarea estimată a procedurilor de achiziție publică contestate constituind 4,7 mld. lei. Deciziile emise vizează circa 801 proceduri de achiziție publică. Aici urmează a fi menționat faptul că, în total, de către Agenția Achiziții Publice au fost procesate 5179 proceduri de achiziție, bugetul cărora constituie aproape 9 mld. lei și, respectiv, cele 15% din numărul procedurilor de achiziție publică contestate la ANSC au vizat circa jumătate din bugetul destinat achizițiilor publice la nivel național. Din totalul de 805 de decizii date de completele pentru soluționarea contestațiilor, 600 au fost emise ca rezultat al examinării în fond a pretențiilor, în timp ce 205 au constituit excepții (respingere ca depusă tardiv, restituire fără examinare în fond etc.). Din cele 600 decizii examinate în fond, 390 sau circa 65% au fost admise total sau parțial, în timp ce respinse ca neîntemeiate au fost 210 sau circa 35%. Drept urmare, din cele 390 decizii în care s-a dispus admiterea contestațiilor, în 300 s-au dispus măsuri de remediere, în 84 de decizii consilierii au dispus anularea procedurii de achiziție publică, iar în 5 decizii s-a dispus anularea parțială a procedurii de achiziție publică (pentru unele loturi). Într-o decizie completul a luat act de anularea procedurii de achiziție publică de către autoritatea contractantă. Cele 205 decizii de respingere fără examinare în fond a contestațiilor au fost considerate: • depuse tardiv – 100 contestații; • neconforme/lipsite de obiect/lipsite de interes – 21 contestații; • rămasă fără obiect – 21 contestații; • restituite fără examinare în fond din diverse motive – 35 contestații; • respinse din motivul că examinarea acestora nu ține de competența Agenției – 28 contestații. Cele mai frecvente soluții pronunțate de către ANSC pe marginea contestațiilor admise au fost următoarele: – Anularea deciziei de atribuire și a actelor subsecvente acesteia (inclusiv a contractului/contractelor încheiate) și reevaluarea ofertelor; – Anularea procedurii de achiziție publică; – Anularea deciziei de anulare a procedurii de atribuire și continuarea acesteia; – Modificarea documentației de atribuire, revizuirea cerințelor de calificare, revizuirea specificațiilor tehnice, inclusiv cu prelungirea termenului-limită de depunere a ofertelor. - Din punct de vedere al distribuției pe unități teritorial-administrative, printre liderii la numărul contestațiilor formulate de operatorii economici sunt următoarele regiuni: Chișinău – 644 contestații; UTA Găgăuzia – 49 contestații; r-nul Cahul – 44 contestații; mun. Bălți – 30 contestații; r-nul Ungheni – 26 contestații; r-nul Strășeni – 20 contestații; r-nul Nisporeni – 18 contestații. - Printre instituțiile statului cu cele mai des contestate proceduri de achiziții publice (10 și mai multe contestații) sunt:  Centrul pentru Achiziții Publice Centralizate în Sănătate – 74 contestații;  USMF „Nicolae Testemițanu” – 27 contestații;  DGLCA CMC Chișinău – 22 contestații;  IGP al MAI – 22 contestații;  Agenția Servicii Publice – 19 contestații;  DETS Buiucani – 19 contestații;  Primăria mun. Ungheni – 15 contestații;  Administrația Națională a Penitenciarelor – 14 contestații;  Primăria mun. Bălți – 14 contestații;  Agenția Națională pentru Sănătate Publică – 10 contestații;  Comitetul Executiv UTA Găgăuzia – 10 contestații;  DETS Ciocana – 10 contestații;  Regia „EXDRUPO” – 10 contestații. - Retragerea contestației depuse. Potrivit pct. 63 din Hotărârea Parlamentului nr. 271 din 15.12.2016 cu privire la instituirea, organizarea și funcționarea ANSC, Agenţia va lua act, oricând în cursul soluţionării contestaţiei, de renunţarea la aceasta de către contestator. Astfel, este de menționat că, din cele 1026 de contestații supuse examinării, în 129 de cazuri sau 12,55%, prin cerere de retragere, operatorii economici au renunţat la acestea. Drept urmare, în multe cazuri fie motivul retragerii este comunicat de către operatorul economic în scrisoarea de retragere, fie acesta este evident din circumstanțele speței supuse examinării, totuși, circa 39% din cazuri, motivele retragerii contestațiilor rămân necunoscute, sau, altfel spus, decizia în acest sens, rămâne exclusiv la latitudinea administratorului operatorului economic care a înaintat contestația respectivă, la fel ca și decizia autorității contractante de a se autosesiza și, respectiv, de a modifica decizia reieșind din cele invocate în contestația retrasă. Din figura prezentată mai jos se poate vedea numărul și motivele renunțării la contestații. Situația deciziilor ANSC atacate în instanța de judecată Respectând principiul constituțional al accesului la justiție, legiuitorul a stabilit la art. 86 alin. (12) din Legea nr. 131 că, Decizia ANSC privind soluţionarea contestaţiei poate fi atacată în instanţa judecătorească competentă. Existența unui astfel de control reprezintă o garanție pentru părțile implicate, în sensul că orice eroare poate fi înlăturată/remediată, iar pentru consilierii de soluționare este un stimulent în vederea îndeplinirii atribuțiilor cu maximă rigurozitate și exigență, cunoscând că decizia acestora ar putea să fie controlată de o instanță de judecată. Astfel, din numărul total de decizii emise (1726) de către Agenție de la fondare și până la finele anului 2019, doar 2 decizii au fost anulate de către instanțele judecătorești prin acte definitive și irevocabile, ceea ce reprezintă mai puțin de 1% din numărul total al deciziilor emise. Prin urmare, în cele mai multe cazuri participanții la procedurile de achiziție publică se conformează deciziilor ANSC, iar în cazurile în care deciziile sunt atacate în instanțele judecătorești, în marea majoritate a acestora instanțele mențin deciziile Agenției ca fiind legale și corecte.

Situația Deciziilor Agenției atacate în instanța de judecată în 2017 – 2019

Pe lângă activitatea de bază privind examinarea și soluționarea contestațiilor pe marginea procedurilor de atribuire a contractelor de achiziții publice, în perioada 2019 ANSC a avut un șir de alte activități cu impact direct asupra procesului de achiziții publice din RM. Astfel: - Potrivit pct. 9 din Regulamentul cu privire la modul de întocmire a Listei de interdicție a operatorilor economici, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 1418 din 28.12.2016, înscrierea în Listă se efectuează prin decizia Agenţiei Achiziţii Publice, inclusiv și la sesizarea ANSC în urma realizării atribuţiilor sale. Drept urmare, pe parcursul anului 2019, ca urmare a circumstanțelor constatate, ANSC a solicitat includerea în Lista de interdicție, pe un termen de trei ani, patru operatori economici, care nu vor putea participa la procedurile de achiziții publice, iar autoritățile contractante nu le vor mai putea atribui contracte de achiziții publice. - Dat fiind faptul că achizițiile publice de lucrări reprezintă o pondere semnificativă din numărul total de proceduri de achiziții publice la nivel de țară, care devin obiectul numeroaselor litigii, a apărut necesitatea modificării cadrului normativ din domeniul construcțiilor, astfel încât modificările să excludă eventualele interpretări eronate ale caietelor de sarcini și evitarea erorilor frecvente admise de către autoritățile contractante la evaluarea ofertelor de lucrări. Astfel, la data de 25.11.2019 reprezentanții ANSC au desfășurat o ședință comună de lucru cu reprezentanții Ministerul Economiei și Infrastructurii, dat fiind faptul că de competența MEI ține elaborarea politicilor, inclusiv modificarea cadrului normativ din domeniul construcțiilor. Ca urmare, participanții au agreat necesitatea de modificare a cadrului normativ de ramură prin înlocuirea și/sau suplinirea Formularului nr.1 Lista cu cantitățile de lucrări din documentul normativ CPL.01.01-2012 cu un formular desfășurat, care să reflecte informația completă cu privire la resursele componente din normele de deviz, inclusiv normele de consum a acestora, modelul căruia a fost propus de către Agenție printr-un demers dedicat. Este de menționat că propunerile Agenției în acest sens au drept scop sporirea nivelului de transparență în cadrul procedurilor de achiziții publice de lucrări și nu în ultimul rând asigurarea unui tratament egal față de toți operatorii economici participanți în cadrul acestor proceduri. Obiectivele ANSC pentru anul 2020 Pentru funcționarea unui sistem eficient în domeniul achizițiilor publice care, implicit, să conducă la creșterea încrederii părților participante în modalitatea de atribuire a contractelor finanțate din bani publici, se impune dezvoltarea segmentului de formare profesională în domeniul achizițiilor publice, deoarece se constată lipsa specialiștilor în achiziții publice, iar acest obiectiv ar trebui să fie comun pentru toate autoritățile cu competențe în domeniile achizițiilor publice, cel al concesiunilor și al utilităților. În vederea realizării atribuției de soluționare a contestațiilor pentru anul 2020, pe lângă formarea profesională a participanților la procedurile de achiziții publice ANSC și-a propus: • să continue dezvoltarea capacităților instituționale ale Agenției; • să contribuie cu propuneri la revizuirea cadrului legal ce ține de domeniile de competență ANSC pentru îmbunătățirea acestuia; • să continue cooperarea cu autoritățile de resort (Ministerul Finanțelor, Agenția Achiziții Publice) în vederea abordării deficiențelor de sistem și identificării soluțiilor pentru depășirea acestora; • să sesizeze instituțiile de drept atunci când sunt identificate semne de fraudă și corupție pe domeniile de competență ale Agenției; • să publice spețe privind abordarea unitară a unor situații generatoare de contestații pentru evitarea depunerii unor contestații similare atunci când acestea sunt neîntemeiate. Obiectivele nominalizate conturează direcțiile esențiale de dezvoltare ale Agenției pentru anul 2020 care, implicit, vor duce la uniformizarea practicilor și interpretarea unitară a normelor legale de către participanții la procedurile de achiziții publice.

 

author icon

Iacob Plămădeală

author icon

Alexandru Ciuș

Учреждения:

Периодическое издание "Monitorul Fiscal FISC.md"

1447 просмотры

Дата публикации:

20 Март /2020 10:47

Catalogul tematic

Новости

Ключевые слова

achizii publice | contestatii | raport de activitate | monitorul.fisc.md

0 комментарии

icon icon icon
icon
icon icon icon icon icon
icon
icon