Новости

Restituirea TVA: eficientizarea procesului și eliminarea barierelor birocratice

Ministerul Finanțelor a elaborat, în temeiul prevederilor Legii nr.212/2023 pentru modificarea unor acte normative (ce vizează politica bugetar-fiscală 2024), proiectul modificărilor la HG nr.998/2003 privind activitatea serviciului de colectare a impozitelor și taxelor locale din cadrul primăriei; HG nr.93/2013 pentru aprobarea Regulamentului privind restituirea taxei pe valoarea adăugată; HG nr.697/2014 pentru aprobarea Regulamentului cu privire la reținerea impozitului pe venit din salariu şi din alte plăţi efectuate de către patron în folosul angajatului, precum și din plățile achitate în folosul persoanelor fizice care nu practică activitate de întreprinzător pentru serviciile prestate și/sau efectuarea de lucrări; HG nr.693/2018 cu privire la determinarea obligațiilor fiscale aferente impozitului pe venit.

 

În scopul eficientizării procesului de restituire a sumelor TVA, eliminării barierelor birocratice, precum și inadvertențelor în modalitatea de apreciere a sumelor TVA spre restituire, proiectul, prin modificările la HG nr.93/2013, prevede eliminarea obligativității prezentării documentelor ce confirmă dreptul la restituirea TVA ca anexă la actul de control, în cazurile în care acestea pot fi accesate de către Serviciul Fiscal de Stat prin intermediul resurselor informaționale ale altor instituții, conform acordurilor interinstituționale sau consumată din datele prin platforma de interoperabilitate (Serviciul Vamal, Agenția Servicii Publice).

 

În condițiile aprobării proiectului în redacția propusă de către autori, în lipsa documentelor de plată, în scopul confirmării dreptului la restituirea TVA pentru serviciile de transport și de expediție internaționale de mărfuri efectuate cu transport auto, se vor prezenta extrasele de cont. Totodată, se propune excluderea procesului-verbal de recepție finală înregistrat la Agenția Servicii Publice din lista documentelor confirmative ce urmează a fi prezentate la solicitarea restituirii TVA pentru investițiile (cheltuielile) capitale în clădiri utilizate în proces de producție.

 

Conform modificărilor, determinarea sumelor TVA spre restituire pentru livrările de mărfuri și servicii scutite de TVA cu drept de deducere și investițiile capitale (inclusiv în cadrul parteneriatului public-privat), se va efectua în baza sumelor TVA deduse/achitate la momentul inițierii controlului fiscal.

 

Proiectul propune completarea HG nr.693/2018 cu prevederi ce vor reglementa deducerea din venitul brut a cheltuielilor suportate de către persoanele fizice (prevăzute la art.352 din Codul fiscal). Astfel, conform proiectului, dreptul la deducerea cheltuielilor se va exercita prin depunerea declarației cu privire la impozitul pe venit.

 

Deducerea se va efectua în baza documentelor confirmative și anume:

 

  • pentru cheltuielile suportate pentru primele de asigurare facultativă de asistenţă medicală sau pentru contractarea serviciilor medicale: în temeiul contractelor corespunzătoare și facturii fiscale sau altui document ce confirmă achitarea de facto a primelor sau serviciilor medicale;
  • pentru cheltuielile aferente procurării primei de asigurare în baza contractului de asigurare de viaţă: contractul și factura fiscală sau alt document ce confirmă achitarea de facto;
  • pentru cheltuielile suportate sub formă de dobânzi aferente creditului în cazul procurării primei locuințe, altul decât cel contractat prin Programul de stat „Prima Casa”: în baza contractului de credit și extrasul din cont bancar privind dobânzile achitate pe parcursul perioadei fiscale.

 

Conform proiectului, noile reglementări vor intra în vigoare din 1 ianuarie 2024, odată cu punerea în aplicare a modificărilor la Codul fiscal, prevăzute în Legea nr. 212/2023.

Tatiana Smeșnaia

Учреждения:

Периодическое издание "Monitorul Fiscal FISC.md"

835 просмотры

Дата публикации:

14 Ноябрь /2023 10:21

Catalogul tematic

Новости

Ключевые слова

TVA

0 комментарии

icon icon icon
icon
icon icon icon icon icon
icon
icon