Новости

Revizuirea modului de stingere a obligației fiscale şi anulare a sumelor plătite în plus prin prescripție

Ministerul Finanțelor a propus pentru consultări publice proiectul modificărilor și completărilor la Regulamentul privind modul de stingere a obligaţiei fiscale şi anulare a sumelor plătite în plus prin prescripție (Regulament), aprobat prin HG nr. 221/2017, elaborat în vederea armonizării prevederilor acestuia cu prevederile Codului fiscal (CF) și Legii nr. 1593/2002. La fel, propunerile au drept scop excluderea deficiențelor în procedura de anulare prin prescripție a sumelor plătite în plus, în vederea asigurării respectării drepturilor contribuabililor.

 

Astfel, obligaţia fiscală va reprezenta obligaţia contribuabilului de a plăti la buget o anumită sumă nu doar ca impozit, taxă, majorare de întârziere (penalitate) şi/sau amendă, dar și prime de asigurare obligatorie de asistență medicală şi contribuții de asigurări sociale de stat obligatorii stabilite în cotă procentuală. Totodată termenele de prescripție se vor determina și aplica în conformitate nu doar cu prevederile art. 264, 265, 266 din CF (6 ani), dar și a art. 17 alin. (4) din Legea nr. 1593/2002 (3 ani).

 

În condițiile aprobării proiectului în redacția propusă, pct. 13 din Regulament va stabili că, până la inițierea procedurii de anulare a sumelor prin prescripție, Serviciul Fiscal de Stat (SFS) va informa contribuabilul despre inițierea procedurii de anulare, cu acordarea posibilității de prezentare a probelor privind imposibilitatea solicitării restituirii în termenul stabilit. În cazul în care contribuabilul nu va prezenta probele și argumentele privind neexpirarea termenului de prescripție sau argumentele de repunere în termen nu vor fi întemeiate, SFS va anula sumele plătite în plus pentru care a expirat termenul de prescripție.

 

Autorii propun modificări și în partea ce ține de aducerea la cunoștință a deciziei privind stingerea prin prescripție a sumelor plătite în plus, și anume aceasta se va comunica de către SFS în format electronic sau, în cazul în care contribuabilul nu are declarată poșta electronică la SFS, prin publicitate conform art.1291 din CF.

 

Astfel, entitățile care corespund cerințelor1 art.187 alin.(21) din CF urmează a fi înștiințate prin email sau prin intermediul cutiei poştale din Cabinetul electronic personal al contribuabilului de pe portalul SFS. Totodată, celelalte categorii de contribuabili, ale căror sume plătite în plus pasibile anulării nu depășesc 1000 lei, informația va vi comunicată prin plasarea acesteia pe pagina oficială a SFS, iar dacă depășesc suma de 1000 lei – conform2 art.1291 din CF.

 

Proiectul vine și cu redacția nouă a pct. 15 din Regulament, conform căreia în cazul în care cererea de compensare şi/sau de restituire a sumelor plătite în plus sau a sumelor care, conform legislației fiscale, urmează a fi restituite, va fi depusă după expirarea termenului de prescripție prevăzut la pct. 12 din Regulament (6 ani), SFS va repune în termen şi accepta cererea respectivă, dacă contribuabilul va prezenta dovezi privind imposibilitatea respectării termenului de prescripție.

 

Propunerile cu privire la îmbunătățirea proiectului în cadrul consultărilor publice sunt acceptate până la 3 februarie 2023.

 

__________________________________________

 

Codul fiscal

 

Articolul 187. Prezentarea dării de seamă fiscale

 

(21) Darea de seamă fiscală se prezintă utilizînd, în mod obligatoriu, metode automatizate de raportare electronică, în forma şi în modul reglementat de Serviciul Fiscal de Stat, după cum urmează:

b) începînd cu 1 ianuarie 2013 – de către subiecţii înregistraţi în calitate de plătitori ai T.V.A.;

c) începînd cu 1 iulie 2016 – de către subiecţii care au, conform numărului scriptic de salariaţi înregistrat în anul precedent, mai mult de 10 persoane angajate prin contract individual de muncă ori prin alte contracte;

d) începînd cu 1 ianuarie 2017 – de către contribuabilii care la situaţia din 1 ianuarie 2016 aveau angajaţi mai mult de 5 salariaţi;

e) începînd cu 1 ianuarie 2017, pentru perioadele fiscale începînd cu anul 2017 – de către subiecţii care desfăşoară activitate profesională în sectorul justiţiei;

f) începînd cu 1 ianuarie 2017 – de către rezidenţii parcurilor pentru tehnologia informaţiei;

g) începînd cu 1 ianuarie 2019 – de către contribuabilii care au 5 şi mai mulţi angajaţi;

h) de la data luării în evidenţă fiscală (atribuirii codului fiscal) – de către persoanele indicate la art.162 alin.(1) lit.d), indiferent de numărul de angajaţi.

 

2 Articolul 1291. Expedierea şi înmînarea actelor Serviciului

                          Fiscal de Stat

(1) Actele Serviciului Fiscal de Stat se trimit destinatarului prin poştă cu scrisoare recomandată şi cu aviz de primire sau prin orice alt mijloc care să asigure confirmarea primirii lor (telegramă, fax, e-mail etc.) ori se înmînează personal destinatarului sau altor persoane indicate la alin.(2) de către Serviciul Fiscal de Stat.

(2) În cazul absenţei destinatarului persoană fizică, documentele menţionate la alin.(1) se înmînează unui membru adult al familiei lui, rudelor, afinilor acestuia sau unei persoane care locuieşte cu destinatarul, pentru a fi transmise acestuia. Persoana care a primit documentele este responsabilă de transmiterea sau de comunicarea lor neîntîrziată destinatarului şi răspunde pentru prejudiciile cauzate prin necomunicarea sau prin comunicarea tardivă a actelor. Documentul se consideră înmînat destinatarului la data indicată în avizul de primire.

(3) În cazul persoanei juridice, documentele se expediază pe adresa ei juridică şi se consideră recepţionate la data intrării lor în sediu sau la data înmînării lor unui angajat din administraţia, din oficiul sau din secretariatul destinatarului, pentru a fi transmise acestuia.

(4) În cazul în care înmînarea actului Serviciului Fiscal de Stat către persoanele indicate la alin.(2) şi (3) nu a fost posibilă, actul va fi comunicat prin publicitate.

(41) Comunicarea prin publicitate se efectuează prin afişarea concomitentă, la sediul organului fiscal emitent şi pe pagina web a Serviciului Fiscal de Stat, a anunţului în care se menţionează că a fost emis actul Serviciului Fiscal de Stat pe numele destinatarului.

(42) Actul Serviciului Fiscal de Stat menţionat la alin.(4) şi (41) se consideră comunicat după expirarea a 15 zile de la data afişării anunţului.

(5) Destinatarul şi persoana care a primit documentele pentru a le transmite semnează şi restituie avizul de primire.

(6) Refuzul de a primi actele Serviciului Fiscal de Stat nu împiedică efectuarea de către Serviciul Fiscal de Stat a acţiunilor ulterioare ce se impun conform cadrului legal.

Tatiana Smeșnaia

Учреждения:

Министерство финансов Республики Молдова | Периодическое издание "Monitorul Fiscal FISC.md"

1047 просмотры

Дата публикации:

25 Январь /2023 07:59

Catalogul tematic

Налоговое администрирование | Новости

Ключевые слова

restituirea sumei | termen de prescripție | stingerea obligatiei | obligaţie fiscală

0 комментарии

icon icon icon
icon
icon icon icon icon icon
icon
icon