Termeni și condiții de utilizare a paginii web www.monitorul.fisc.md

 

 

I. DISPOZIȚII GENERALE

 Prezentul document a fost elaborat în conformitate cu prevederile legislației R.M. și are drept scop reglementarea modului și condițiilor de utilizare a paginii web www.monitorul.fisc.md (în continuare și – pagina web).

Publicația Periodică „Monitorul Fiscal FISC.MD” (în continuare – Publicația) va depune toate eforturile pentru realizarea scopului paginii web, iar din punct de vedere tehnic sau de altă natură va asigura funcționarea în bune condiții a paginii web.

Accesarea și utilizarea paginii web presupune acceptarea în totalitate a termenilor și condițiilor expuse în continuare, accesibile permanent pentru consultarea acestora.

Termenii şi condiţiile de utilizare pot fi modificate de către Publicație, fără notificarea prealabilă a persoanelor care le utilizează (în continuare – utilizatori). 

 

II. DREPTUL DE AUTOR ȘI MATERIALELE INCLUSE PE PAGINA WEB

Dreptul de autor pentru pagina de Internet, conținutul și design-ul paginii web, informațiile și materialele incluse în aceasta, precum și sistemele acesteia sunt proprietatea Publicației și sunt protejate prin legislația R.M. cu privire la drepturile de autor și drepturile conexe. Folosirea paginii web, a conținutului acesteia de către terțe persoane necesită acordul prealabil al Publicației.

În cazul informațiilor și conținutului postat de utilizatorii înregistrați pe pagina web sau terțe părți ori parteneri, dreptul de autor și responsabilitatea asupra acestora aparțin în totalitate celor care au publicat acea informație. În cazul conținutului preluat de la parteneri pe baza acordurilor încheiate, acesta este identificat prin menționarea numelui partenerului lângă textul sau imaginea respectivă.

În lipsa acordului din partea Publicației, nu se permite:

  1. îndepărtarea însemnelor care identifică dreptul de autor al Publicației asupra conținutului;
  2. modificarea, publicarea, transmiterea, retransmiterea în orice mod sau formă, precum și participarea la transferul, vânzarea, distribuția unor materiale realizate prin reproducerea, modificarea sau afișarea conținutului;
  3. reproducerea sau stocarea conținutului, precum și trimiterea acestui conținut către orice altă pagină web, server sau orice alt mijloc de stocare a informației, dacă scopul acestei activități este unul comercial.

Structura sau informațiile incluse în pagina web sunt supuse modificărilor conform intereselor Publicației. În acest sens, Publicația își rezervă dreptul de a edita informațiile publicate pe această pagină, inclusiv structura paginii web, fără obligația de înștiințare prealabilă a utilizatorilor.

În condițiile în care sunt identificate materiale care lezează drepturile de autor sau care sunt considerate indecente, ilegale sau imorale, încalcă dreptul la viața privată, la publicitate sau alte drepturi personale, utilizatorul va expedia informația respectivă la adresa de email a Publicației, pentru a permite specialiștilor Publicației să acționeze în conformitate cu dispozițiile ce reglementează comerțul electronic.

 

III. UTILIZAREA PAGINII WEB ȘI RĂSPUNDEREA

Publicația nu își asumă răspunderea pentru nicio pierdere de date sau informații rezultate din întârzieri, comenzi eronate sau care nu ajung la destinatar, cauzate de evenimente care nu sunt sub controlul Publicației ori sunt generate de conduita unor terți sau prin erori din partea utilizatorului.

În acest sens, utilizatorul este de acord să exonereze de răspundere și să nu acționeze Publicația în justiție cu privire la orice pretenție ridicată de către un terț, rezultată din utilizarea paginii web, cât și cu privire la orice pierdere (directă, indirectă, pe cale de consecință sau de altă natură), costuri, acțiuni, procese, pretenții, stricăciuni, cheltuieli (inclusiv cheltuieli de judecată) sau alte răspunderi, suferite în vreun fel ca urmare a încălcării sau ignorării de către utilizator a acestor termeni și condiții.

Orice link-uri către alte pagini web sunt oferite numai în scopul unei accesibilități sporite a informațiilor. Publicația nu își asumă nicio responsabilitate sau răspundere pentru conținutul acestor pagini web, pentru produsele sau serviciile promovate sau comercializate prin intermediul acestora.

Urmare a creării unui cont de utilizator, utilizatorul este pe deplin responsabil de realizarea și menținerea unor proceduri interne de securitate adecvate, codurile, parolele și alte metode de control al accesului, în scopul prevenirii accesării neautorizate. Utilizatorul își asumă întreaga responsabilitate în legătură cu gestionarea contului deschis de acesta pe pagina web, sens în care orice operațiune realizată de alte persoane în numele și pe seama utilizatorului vor fi opozabile acestuia, Publicația neavând obligația de a verifica identitatea și limitele mandatului persoanelor care realizează astfel de operațiuni în numele și pe seama utilizatorului.

 

IV. SECURITATE

Utilizatorul este responsabil pentru păstrarea securității și confidențialității informațiilor de acces pe această pagină web (nume de utilizator și parolă).

Logarea în contul de utilizator, care se realizează inclusiv prin sistemul MPass este protejată de parolă și de numele de utilizator. Parola trebuie păstrată într-un loc sigur sau memorată de către utilizator. Publicația nu își asumă răspunderea pentru eventualele daune provocate de punerea la dispoziție de către utilizator a parolei și/sau a numelui către persoane neautorizate. 

Utilizatorul are posibilitatea de a sista în orice moment sesiunea de utilizare a serviciilor prestată pe cale electronică, suportând consecințele acestei sistări.

Utilizatorul are posibilitatea, în orice moment, de a detecta și acționa întru corectarea erorilor la introducerea datelor sale de identificare ori a comenzilor sale, prin notificarea Publicației.

 

V. PROTECȚIA INFORMAȚIILOR CONFIDENȚIALE

 

Publicația colectează și păstrează informații confidențiale obținute de la utilizatorii paginii web, care reprezintă orice informați/detalii personale complete sau orice alt tip de informații considerate ca fiind date personale, cu excepția datelor și informațiilor care:

  1. au fost deja făcute publice la momentul înregistrării pe pagina web;
  2. au fost făcute publice prin acordul subiectului acestor date;
  3. sunt obținute în mod legitim de către Publicație de la o terță parte;
  4. partea vizată și-a dat acordul expres în vederea dezvăluirii față de careva destinatar.

Necesitatea de prezentare a datelor cu caracter personal are loc la etapa de creare a contului de utilizator pe pagina web www.monitorul.fisc.md, la finalul căruia se va bifa butonul „Accept prelucrarea datelor cu caracter personal”, precum și la etapa de înaintare a comenzilor pentru produsele/serviciile prestate de Publicație, prin accesarea compartimentului „Servicii disponibile”. În acest sens, la finele fiecărui formular de comandă generat de sistem, utilizatorul este informat despre procesul de prelucrare a datelor personale și de acordare a consimțământului în vederea utilizării lor ulterioare la etapa de accesare a paginii web, dar și de utilizare a altor tipuri de servicii prestate de Publicație.

Prelucrarea datelor cu caracter personal ale utilizatorilor paginii web, are drept scop acordarea accesului la ediția electronică a revistei „monitorul fiscal FISC.MD” – www.monitorul.fisc.md precum și acces la alte servicii prestate de Publicație. 

Detalii privind colectarea, prelucrarea și asigurarea securității datelor cu caracter personal, precum și drepturile subiectului datelor cu caracter personal, sunt descrise în Politica de securitate a prelucrării datelor cu caracter personal.

Publicația are dreptul să dezvăluie informația confidențială în următoarele cazuri:

  1. în cazul unei dispoziții legale care prevede acest lucru;
  2. în cazul exprimării acordului părții vizate;
  3. în cazul declanșării unei proceduri legale față de partea vizată, la cererea instanțelor judecătorești sau a altor organe abilitate conform legii.

 

VI. CORESPONDENȚA DINTRE PĂRȚI

Comunicarea dintre Publicație și utilizator se va efectua prin intermediul adresei de e-mail indicată de utilizator la crearea contului de utilizator pe pagina web. Responsabilitatea de accesare a informațiilor expediate de către Publicație revine utilizatorului, iar ignorarea acestora poate genera neinformarea în termen a acestuia.

 

VII. RECLAMAȚIILE

Reclamațiile referitoare la funcționarea paginii web pot fi transmise telefonic, contactând Centrul de Asistență și Contact la numărul de telefon 022 822 024 sau în scris, la adresa de e-mail, menționată în rubrica „Contacte”, poziționată pe bara de meniu.

Reclamația, depusă corespunzător, trebuie să conțină cel puțin informații privind utilizatorul, prenumele și numele acestuia, e-mail-ul, adresa de corespondență, precum și descrierea problemei la care se referă.

Publicația va înștiința neîntârziat depunătorul reclamației privind rezultatul analizei acesteia pe adresa de e-mail oferită de utilizator. Reclamațiile vor fi analizate într-un termen rezonabil de la înregistrarea acestora, dar nu vor depăși termenele legale.

 

 

VIII. DISPOZIȚII FINALE

Prin accesarea acestei pagini web, utilizatorul acceptă faptul că orice dispută este interpretată în concordanță cu legislația R.M.

 

 

icon icon icon
icon
icon icon icon icon icon
icon
icon