18
11 2013
16312

Alexandru Nederița: Aspecte generale privind conţinutul şi modul de implementare a noilor acte normative contabile

La 22 octombrie 2013 în Monitorul Oficial al Republicii Moldova (nr. 233–238) au fost publicate noile acte normative contabile care cuprind 16 Standarde Naţionale de Contabilitate (SNC), 2 Indicaţii metodice şi Planul general de conturi contabile. Aceste acte au fost aprobate prin ordinele Ministerului Finanţelor nr. 118 „Privind aprobarea Standardelor Naţionale de Contabilitate” şi nr. 119 „Privind aprobarea Planului general de conturi contabile” din 06.08.2013 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova nr. 177–181 din 16 august 2013). Aprobarea actelor normative sus-menţionate constituie o măsură importantă pentru realizarea prevederilor Legii contabilităţii nr. 113-XVI din 27 aprilie 2007 şi Planului de dezvoltare a contabilităţii şi auditului în sectorul corporativ pe anii 2009–2014, aprobat prin Hotărîrea Guvernului nr. 1507 din 31 decembrie 2008 (în continuare – HG nr. 1507). Conform pct. 66 din HG nr. 1507, în scopul asigurării unui grad relevant de veridicitate a situaţiilor financiare, SNC şi alte acte normative contabile noi vor intra în vigoare într-un set unic concomitent cu abrogarea reglementărilor contabile existente. Redacţia revistei Monitorul Fiscal FISC.md începe publicarea materialelor aferente conţinutului şi modului de implementare a noilor SNC şi altor acte normative contabile. Astfel, va fi prezentată, sub aspect comparativ, caracteristica generală a noilor SNC, a Planului general de conturi contabile şi a altor acte normative în domeniul contabilităţii. De asemenea, vor fi comentate şi explicate aspectele noi privind contabilitatea imobilizărilor necorporale şi corporale; investiţiilor imobiliare; contractelor de leasing; deprecierii activelor; creanţelor şi investiţiilor financiare; stocurilor; capitalului propriu şi datoriilor; veniturilor şi cheltuielilor; contractelor de construcţii; costurilor îndatorării; diferenţelor de curs valutar şi de sumă; părţilor afiliate şi contractelor de societate civilă; activităţii agricole; costurilor de producţie şi calculaţia costului produselor fabricate şi serviciilor prestate etc. În mod deosebit vor fi examinate modalităţile de selectare, modificare şi prezentare a politicilor contabile, precum şi de corectare a erorilor contabile. În final, va fi expus modul de întocmire al noilor formulare de situaţii financiare care cuprind bilanţul, situaţia de profit şi pierdere, situaţia modificărilor capitalului propriu, situaţia fluxului de numerar şi notele la situaţiile financiare. Noile SNC şi alte acte normative contabile au fost elaborate pe parcursul anilor 2009-2013 de către grupurile de lucru constituite pe lîngă Ministerul Finanţelor. Conţinutul acestor acte corespunde, în general, prevederilor Directivelor Uniunii Europene (UE) şi Standardelor Internaţionale de Raportare Financiară (IFRS). Totodată, la elaborarea actelor normative sus-menţionate s-a ţinut cont de cerinţele legislaţiei în vigoare, de nivelul actual de dezvoltare economică a entităţilor autohtone, precum şi de experienţa altor ţări, cum ar fi: Croaţia, Estonia, Kazahstan, România, Slovacia etc. Nomenclatorul noilor SNC este adaptat la elementele situaţiilor financiare şi diferă semnificativ de nomenclatorul IFRS şi a SNC existente. Totodată, noile SNC nu stabilesc reguli privind contabilitatea şi raportarea financiară a unor elemente (obiecte) contabile, care nu sînt specifice pentru majoritatea entităţilor autohtone (de exemplu, instrumentele financiare, planurile de pensii, beneficiile angajaţilor, situaţiile financiare consolidate). Elementele sus-menţionate trebuie contabilizate şi reflectate în situaţiile financiare în conformitate cu IFRS prin includerea prevederilor acestora în politicile contabile ale entităţii. În comparaţie cu IFRS, noile SNC nu conţin, de regulă, metodele alternative de recunoaştere şi de evaluare a elementelor contabile. De exemplu, în conformitate cu SNC „Imobilizări necorporale şi corporale” evaluarea ulterioară a acestor imobilizări se recomandă să fie efectuată doar după modelul valorii contabile a acestora. Totodată, în conformitate cu politicile contabile, entitatea poate aplica modelul valorii reevaluate a imobilizărilor nominalizate, în baza prevederilor IFRS corespunzătoare. Spre deosebire de IFRS, prevederile noilor SNC şi altor acte normative contabile sînt expuse într-o formă mai simplă şi mai accesibilă pentru contabilii practicieni. În afară de aceasta, actele sus-menţionate conţin exemple practice şi explicaţii privind modul de contabilizare a elementelor contabile, ceea ce va facilita utilizarea lor în practică. Noile SNC şi alte acte normative contabile noi sînt obligatorii pentru entităţile care ţin contabilitatea în partidă dublă, cu excepţia entităţilor care aplică IFRS şi instituţiilor publice2. În procesul de studiere şi de aplicare a noilor acte normative trebuie luat în considerare faptul că în acestea este utilizată terminologia contabilă din Directivele UE şi IFRS1, care diferă semnificativ de noţiunile conţinute în SNC şi alte reglementări contabile existente. Discordanţele între noţiunile contabile de bază, utilizate în noile acte normative contabile şi în cele existente, sînt prezentate în tabelul 1. Noile acte normative vor înlocui reglementările contabile existente (SNC şi comentariile privind aplicarea lor, Planul de conturi contabile etc.). În tabelul 2 este prezentat nomenclatorul noilor acte normative contabile şi baza pentru elaborarea acestora, precum şi a reglementărilor contabile existente care urmează a fi substituite. De remarcat că, în afară de standardele prezentate în tabelul 2, a rămas în vigoare SNC 63 „Prezentarea informaţiei în rapoartele financiare ale asociaţiilor de economii şi împrumut şi ale altor instituţii similare“, care va fi aplicat pînă la elaborarea şi aprobarea unui standard similar. De asemenea, nu au fost abrogate Indicaţiile metodice privind particularităţile contabilităţii în organizaţiile necomerciale şi Indicaţiile metodice privind particularităţile contabilităţii în cooperativele agricole de întreprinzător, aprobate prin ordinele Ministerului Finanţelor nr. 158 din 6 decembrie 2010 şi nr. 28 din 1 martie 2002. Aceste indicaţii vor fi revizuite şi completate în conformitate cu prevederile noilor SNC şi Planului general de conturi contabile. În plus, pentru organizaţiile necomerciale se vor elabora şi aproba, pînă la finele anului curent, formulare de situaţii financiare distincte, care vor reflecta specificul activităţii acestora şi vor corespunde necesităţilor informaţionale ale acestor organizaţii. În conformitate cu art. 47 alin. (3) din Legea contabilităţii, pct. 66 din Planul de dezvoltare a contabilităţii şi auditului în sectorul corporativ pe anii 2009–2014, precum şi prevederile ordinelor Ministerului Finanţelor nr. 118 şi 119 din 06.08.2013, noile acte normative contabile vor intra în vigoare începînd cu 1 ianuarie 2014. Pînă la această dată entităţile autohtone sînt obligate să aplice reglementările contabile actuale şi să întocmească rapoarte financiare, conform formularelor existente. Modul de tranziţie de la actele normative contabile existente la cele noi va fi stabilit în Recomandările metodice privind tranziţia la noile Standarde Naţionale de Contabilitate, a căror proiect a fost plasat pe site-ul Ministerului Finanţelor în luna octombrie 2013 pentru discuţii şi consultări publice. În aceste recomandări este stabilit modul general de ajustare în contabilitate a diferenţelor dintre prevederile noilor acte normative contabile şi celor existente, precum şi etapele de tranziţie la aceste acte. În procesul de tranziţie şi de aplicare a noilor acte normative contabile trebuie luate în considerare următoarele aspecte:
  1. tranziţia la noile acte normative contabile se efectuează, conform situaţiei din 1 ianuarie 2014, după întocmirea rapoartelor financiare şi reformarea Bilanţului contabil pe anul 2013;
  2. prevederile noilor SNC şi altor acte normative contabile se aplică prospectiv, începînd cu data intrării în vigoare a acestora. În funcţie de necesităţile informaţionale proprii, entitatea poate aplica în bază benevolă noile acte normative contabile retroactiv, cu dezvăluirea informaţiilor aferente în notele la situaţiile financiare;
  3. modul de ajustare a diferenţelor specifice dintre prevederile noilor SNC şi a celor aplicate anterior este reglementat de compartimentele „Prevederi tranzitorii” din standardele respective. Ajustarea diferenţelor, în scopuri fiscale, se efectuează în conformitate cu prevederile Codului fiscal;
  4. comentariile şi exemplele din noile SNC şi alte acte normative contabile nu au un caracter exhaustiv, ci explică doar unele situaţii tipice privind recunoaşterea, evaluarea şi contabilizarea unor elemente contabile.
Conform proiectului recomandărilor metodice sus-menţionate, tranziţia la noile SNC şi alte acte normative contabile cuprinde următoarele etape principale:
  1. Formarea politicilor contabile, conform prevederilor noilor SNC şi altor reglementări contabile.
  2. Elaborarea, după caz, a planului de conturi de lucru, conform cerinţelor noilor SNC şi Planului general de conturi contabile.
  3. Identificarea diferenţelor aferente recunoaşterii elementelor contabile;
  4. Identificarea diferenţelor aferente evaluării elementelor contabile;
  5. Transpunerea soldurilor conturilor contabile aplicate pînă la data tranziţiei la noile SNC în conturile contabile noi.
În următoarele numerele ale revistei Monitorul Fiscal FISC.md vor fi examinate şi comentate mai detaliat prevederile noilor acte normative contabile, precum şi modul de tranziţie la acestea. ____________________________________________________________________ Note: 1 Conform art. 3 alin. (1) din Legea contabilităţii, IFRS reprezintă standarde şi interpretări, emise de Consiliul pentru Standarde Internaţionale de Contabilitate, care devin valabile în Republica Moldova după acceptarea lor de Guvernul Republicii Moldova. Aceste standarde includ nemijlocit IFRS, Standardele Internaţionale de Contabilitate (IAS) şi Interpretările privind aplicarea acestor standarde. Conform situaţiei din 1 septembrie 2013, pe teritoriul Republicii Moldova sînt valabile 13 IFRS, 28 IAS şi 16 Interpretări IFRIC şi 8 Interpretări SIC. Versiunea completă a IFRS valabilă pe teritoriul Republicii Moldova se actualizează anual şi este plasată pe site-ul Ministerului Finanţelor (www.minfin.md). Astfel, în anul 2013 pe teritoriul ţării au fost suplimentar acceptate 4 IFRS: 9 „Instrumente financiare”, 10 „Situaţii financiare consolidate”, 11 „Angajamente comune”, 12 „Prezentarea intereselor existente în alte entităţi” şi 13 „Evaluarea la valoarea justă”. Totodată, au fost retrase IAS 31 „Interese în asocierile în participaţie” şi 5 Interpretări. În conformitate cu art. 4 alin. (1) din Legea contabilităţii, IFRS sînt obligatorii pentru entităţile de interes public care cuprind instituţiile financiare, fondurile de investiţii, companiile de asigurări, fondurile nestatale de pensii şi societăţile comerciale ale căror acţiuni se cotează la Bursa de Valori a Republicii Moldova. Totodată, IFRS pot fi aplicate conform politicii de contabilitate (adică în bază benevolă) şi de entităţile care aplică sistemul contabil complet în partidă dublă (art. 4 alin. (2) din Legea contabilităţii). Mai mult decît atît, în cazul în care prevederile SNC şi ale altor acte normative contabile nu stabilesc unele reglementări prevăzute de IFRS, entitatea poate să aplice prevederile IFRS în conformitate cu politicile contabilitate (art. 4 alin. (5) din Legea contabilităţii). În cazul aplicării IFRS entitatea de sine stătător elaborează planul de conturi de lucru şi stabileşte formatul situaţiilor financiare. 2 În conformitate cu art. 4 alin. (6) din Legea contabilităţii, instituţiile publice aplică sistemul contabil în partidă dublă, ţin contabilitatea şi întocmesc rapoartele financiare în baza Standardelor Naţionale de Contabilitate pentru Sectorul Public şi a normelor aprobate de Ministerul Finanţelor.

0 comentarii

Doar utilizatorii înregistraţi şi autorizați au dreptul de a posta comentarii.