Catalogul instituţiilor

«Monitorul Fiscal FISC.MD»

reflectă poziţia oficială a Serviciului Fiscal de Stat, fiind concepută ca urmare a sporirii cererii din partea societăţii pentru informaţii fiscale complete, diversificate şi mai detaliate despre activitatea Serviciului Fiscal de Stat, planurile şi proiectele sale, metodele şi mecanismele utilizate în procesul administrării fiscale.

Obiectivul principal al revistei este de a informa contribuabilii despre poziţia oficială a Serviciului Fiscal de Stat referitor la implementarea legislaţiei fiscale, avînd ca scop sistematizarea practicii fiscale şi ajustările ei în concordanţă cu legislaţia existentă.

Prin caracterul ei social de informare, «Monitorul Fiscal FISC.MD» are în calitate de public ţintă contribuabilii, funcţionarii publici, experţii în domeniul fiscal, analiştii economici, profesorii din domeniul contabilităţii, studenţii şi alţi specialişti de profil financiar-economic.

https://monitorul.fisc.md

19
02 2020
1

Indemnizațiile în cazul unui accident de muncă ar putea fi majorate

Baza de calcul a indemnizațiilor pentru incapacitate temporară de muncă în cazul unui accident de muncă sau boală profesională ar putea fi ajustată la prevederile Legii nr.289/2004 privind indemnizațiile pentru incapacitate temporară de muncă și alte prestații de asigurări sociale. Astfel, toate indemnizațiile de incapacitate temporară de muncă, indiferent de tipul acestora, se vor calcula în baza venitului asigurat realizat în ultimele 12 luni anterioare survenirii riscului.

În Parlament este înregistrată o inițiativă legislativă ce prevede modificări la Legea asigurării pentru accidentele de muncă și boli profesionale.
Detalii
18
02 2020
19

IVAO15 va fi substituită de SIMM20

Ministerul Finanțelor a propus pentru consultări publice proiectul Ordinului cu privire la aprobarea formularului tipizat al Dării de seamă privind impozitul pe venitul agenților economici subiecți ai întreprinderilor mici și mijlocii (forma SIMM20), care va substitui forma IVAO15 „Darea de seamă privind impozitul pe venitul din activitatea operațională”.

Amintim că, conform modificărilor operate în Codul fiscal prin Legea nr.171/2019, sintagma „din activitatea operațională” a fost exclusă (art.544 alin.1 și 21 și Capitolul 71 al Titlului II) sau substituită cu alte noțiuni, cum ar fi „venitul determinat conform contabilității financiare” (art.542 alin.1) și „obiect al impunerii” (art.544 alin.1).
Detalii
19
02 2020
1

НСБУ «Представление консолидированных финансовых отчетов»: практические аспекты составления консолидированного баланса, II часть

Таким образом, при консолидации баланса величина инвестиции материнского предприятия «А» в размере 8 000 тыс. леев была замещена величиной собственного капитала предприятия «Б» в размере 6 000 тыс. леев и величиной гудвилла в размере 2 000 тыс. леев. В основном, на практике, величина гудвилла является положительной. Но, тем не менее, возникают ситуации, когда гудвилл превращается в отрицательную величину.
Detalii
19
02 2020
2

Servicii noi pentru contribuabili lansate în anul 2019

Pe parcursul anului precedent, Serviciul Fiscal de Stat a lansat noi sisteme informaționale destinate contribuabililor și autorităților publice. Potrivit Raportului de activitate al SFS pentru anul 2019, a fost lansat în exploatare experimentală SIA „Stingerea obligațiilor fiscale prin intermediul SCITL – versiunea 2.0”, fiind desemnate 11 primării participante la această etapa. Implementarea sistemului va asigura optimizarea procesului privind organizarea și evidența obligațiilor fiscale aferente impozitelor și taxelor pe bunurile imobiliare.
Detalii
19
02 2020
0

НСБУ «Представление консолидированных финансовых отчетов»: практические аспекты составления консолидированного баланса

Начинаем публикацию серии статей, посвященных порядку составления и представления консолидированных финансовых отчетов на основе нового Национального стандарта бухгалтерского учета (НСБУ) «Представление консолидированных финансовых отчетов». Предметом данного материала являются вопросы составления консолидированного баланса в условиях, когда материнское предприятие контролирует деятельность дочерних предприятий.
Detalii
19
02 2020
4

Despre refuzul executorului judecătoresc de a intenta procedura de executare silită

Art.61 alin. 1 din Codul de executare1 al RM (în continuare – CE) prevede că, executorul judecătoresc poate refuza intentarea procedurii de executare și stabilește condițiile în care executorul utilizează acest drept. La Curtea Constituțională (CC) a fost depusă o sesizare, prin care a fost solicitată examinarea constituționalității acestei sintagme. Instanța, prin Hotărârea nr.22 din 08.10.2019, a declarat sesizarea admisibilă, având în vedere că termenul „poate" din art. 61 alin. (1) din CE se referă la o pretinsă putere discreționară a executorului judecătoresc de a refuza sau nu intentarea procedurii de executare și că instanța va aplica aceste dispoziții din CE, mai exact în situația în care va determina dacă executorul a intentat în mod corect procedura respectivă.
Detalii
19
02 2020
4

ACC: prezentarea Declarației cu privire la impozitul pe venit

Ținând cont de faptul că, prin modificările operate în Codul fiscal, în anul 2020 asociațiile de coproprietari în condominiu (ACC) au fost incluse în art.52, ce tip de declarație cu privire la impozitul pe venit urmează să prezinte acestea până la 25 martie 2020 pentru perioada fiscală 2019?

Prin Legea nr.171 din 19 decembrie 2019, art.52 alin.(1) din CF ce reglementează activitatea organizațiilor necomerciale a fost completat cu lit. a1) – asociaţia de coproprietari în condominiu (în vigoare din 1 ianuarie 2020), înregistrate conform Legii condominiului în fondul locativ nr.913/2000.
Detalii
18
02 2020
64

Amânarea/eșalonarea stingerii obligației calculate în Fondul Viei și Vinului

În conformitate cu prevederile art. 323 alin. (7) din Legea viei și vinului nr. 57 din 10 martie 2006, plătitorul de contribuţii obligatorii calculează de sine stătător sumele datorate către Fondul Viei și Vinului (Fond) şi efectuează plata în decurs de cel mult 120 de zile calendaristice din ziua de eliberare a facturii fiscale. În acelaşi termen, plătitorul prezintă Serviciului Fiscal de Stat calculul contribuţiei conform unui formular tipizat, aprobat de către autoritatea fiscală. De asemenea, potrivit normei prevăzute la alin. (9) al articolului menționat, pentru sumele datorate Fondului se calculează penalitate în valoare de 0,1% din suma datoriei pentru fiecare zi de întârziere de la expirarea termenului de plată indicat supra.
Detalii
17
02 2020
182

Serviciul Vamal a simplificat procedura de declarare a mărfurilor pentru micii exportatori

Serviciul Vamal reamintește că, începând cu 30 octombrie 2019, întreprinzătorii mici și mijlocii, care exportă cantități mici de produse prin intermediul trimiterilor poștale sunt scutiți de necesitatea depunerii declarațiilor vamale pentru fiecare tranzacție. Astfel, antreprenorii care exportă mărfuri a căror valoare facturală per livrare nu depășește suma de 1 000 de euro, pot depune o singură declarație vamală electronică pentru toate tranzacțiile efectuate în decurs de o lună.
Detalii
18
02 2020
311

Aspectele fiscale aferente donațiilor efectuate începând cu 1 ianuarie 2020

Prin Legea cu privire la modificarea unor acte legislative nr.171/2019, care a intrat în vigoare la 1 ianuarie 2020, au fost modificate normele din Codul fiscal aferente donațiilor efectuate de către persoanele fizice care nu desfășoară activitate de întreprinzător, precum și de către agentul economic, și anume:

1.Donarea mijloacelor bănești de către persoanele fizice care nu desfăşoară activitate de întreprinzător
Detalii