04
09 2014
1714

Moldova: Vama în cifre

Pe parcursul ultimilor 4 ani de activitate, Serviciul Vamal a simplificat la maxim procedurile vamale și a devenit o instituție mai modernă care răspunde așteptărilor comunității de afaceri. Astfel au fost implementate noi mecanisme de faciltare a traficului transfrontalier și acordate mai multe beneficii agenților economici de încredere. Numărul titularilor procedurilor simplificate este în continuă creștere și la ziua de astazi mai mult de 70 de cei mai mari companii producători și importatori din RM sînt pe lista firmelor. Astfel circa 15 % din totalul declarațiilor vamale se perfectează în mod simplificat și această tendință este în continua creștere datorită sporirii volumului de comerț și a exportului din RM. 70 cei mai mari Agenţii economici autorizaţi de către Serviciul Vamal beneficiază de un număr redus de controale vamale iar formalităţile sunt perfectate în regim prioritar. Agenţii autorizaţi au dreptul să declară mărfurile cu un număr mai redus de acte vamale, precum şi pot depune declaraţii vamale incomplete sau simplificate. În trecut agenții economici au fost supuși mai multor forme de control, și chiar verificărilor repetate, sigur în aceste condiții se formau cozi interminabile la posturile vamale de frontieră, iar agenții economici stăteau în coadă ore în șir. Astăzi, datorită simplificărilor promovate de către Serviciul Vamal, agenţii economici autorizaţi nu mai stau în coadă, de rînd cu ceilalți, ei se bucură de un tratament prioritar, traversînd frontiera pe o pistă separată. Serviciul Vamal a continuat să modernizeze procedurile vamale și în 2013 a facut un pas decisiv în acest sens, și anume a implementat procedura de declarare electronică și astfel vama Moldovei s-a racordat totalmente conceptului european de Vama electronică (e-customs). La prima etapă sa dezvoltat procedura vămuirii electronice a mărfurilor la export, - punînd accent pe promovarea și susținerea producătorilor autohtoni și facilitarea exportului de produse moldovenești pe piețele externe de desfacere. Odată cu eliminarea documentelor pe suport de hîrtie şi trecerea la procesarea doar electronică a tranzacţiilor de export, Serviciul Vamal a oferit posibilitatea producătorilor de a deveni mai competitivi pe piaţa străină, minimizînd timpul de vămuire şi reducîndu-le considerabil costurile aferente exportului produselor autohtone. La etapa actuală ponderea exportului perfectat exclusiv electronic fără suport de hîrtie, a depășit deja 30 din totalul exporturilor. Aceast rezultat este unul de apreciat luînd în considerare că ținta stabilită pentru anul acesta care a constituit 10 la sută a fost depășită de 3 ori. De menționat că din totalul Declaraților vamale la export peste 90 % sunt perfectate pe coluarul verde de vămuire, ceea ce înseamnă că mărfurile sunt practic scutite de control vamal - în acest mod SV contribuie la facilitarea exportului de mărfuri autohtone pe piețe UE și se racordează la tendințele de simplificare a exportului promovate în spațiul UE. Pînă în prezent, în cazul exportului declarat pe suport de hîrtie era obligatorie efectuarea mai multor proceduri, implicit deplasarea mijlocului de transport cu mărfurile încărcate pînă la sediul organului vamal, staţionarea în zona de control vamal, aplicarea sigiliilor, suportarea cheltuielilor pentru multiplicarea actelor şi serviciile de brokeraj - proceduri care pentru un exportator se rezumă la cheltuieli financiare şi de timp. Astăzi, datorită implementării de către Serviciul Vamal a vămuirii electronice, operatorul economic, dispunînd de semnătura digitală din oficiu fiind conectat la sistemul informaţional vamal, poate perfecta declaraţia de export electronica și să transporte marfa direct la fronteira. Un alt avantaj al declarării electronice, este faptul că vămuire electronică, prin definiție, elimină contactul direct între agentul economic și colaboratorul vamal. Astfel, se minimizează riscurile de integritate, iar întreagă procedura devine absolut transparentă și supravegheată în regim on-line. Pentru promovarea exportului electronic cu suportul Programului USAID BRITE a fost lansată o companie de informare, fiind creat un spot video ce vizualizează etapele parcurse şi evidenţiază simplitatea şi transparenţa procedurii de vămuire electronice. Unul din indicatorii cheie de performanță a SV este durata vămuirii - această este vizibil și palabil de fiecare agent economic care declară mărfurile. La acest capitol SV a înregistrat o dinamică pozitivă și o tendință fermă de micșorare a timpului de vămuire. Astăzi, durata vămuirii, nu o mai calculăm în ore dar vorbim de minute. Astfel dacă în 2009 perfectarea declarației pe coluarul verde într-un post vamal intern în mediu a constituit o oră și 40 min, atunci prin simplificarea și automatizarea procedurilor vamale, în ziua de astăzi declarantul poate să-și ridice declarația vamală cu ștampila liber de vamă în 20 de minute. Timpuri cînd vama verifica practic toate mijloacele de transport deja este în trecut. SV a depășit etapă cînd controlului au fost suspuse majoritatea tranzacțiilor, și asta datorită dezvoltării principiului selectivității, bazat pe analiza de risc. Prin această și se explică reducerea ponderii controlului vamal fizic, / sau așa numitului culoarul roșu de vămuire. Acest indice are o dinamică pozitivă, fiind înregistrată o diminuare la import de la 50% în 2009 pînă la 21% în anul curent. În baza analizei de risc și tehnologii moderne ajustate la standardele itnernaționale, SV a dezvoltat capacitățile de a selecta pentru control fizic doar tranzacțiie suspecte de fraudă și evaziuni fiscale, și să le direcționeze pe coluarul roșu spre efectuarea controlului detaliat. Totodată prin aceasta se reduc controalele pentru tranzacțiile fără risc, ceea ce denotă sporirea gradului de conformare benevolă a agenților economici la respectarea legislației vamale. Dar totuși, pentru bugetul de stat - este foarte important asigurarea veniturilor și aici SV îi revine un rol crucial, decisiv în încasarea impozitelor și taxelor vamale. Eficiența administrării veniturilor vamale este un indicator prioritar cît pentru Guvern, atît și pentru cetățenii și societatea în întregime, deoarece cu toții conștientizăm importanța corectitudinii și plenitudinii încasării veniturilor vamale și că fiecare leu transferat în bugetul de stat de către organele vamale este strict necesar pentru realizarea politicilor publice ale Guvernul. Serviciul Vamal, asumînd responsabilitatea pentru plenitudinea încasărilor în bugetul de stat a reușit să mențină o tendință de creștere a veniturilor și să execute planul încasărilor, aprobat prin legea bugetului. Astfel, SV a înregistrat un succes remarcabil în administrarea veniturilor și a dublat sumele transferate în bugetul de stat de 2 ori, în raport cu anul 2009. Menţinerea trendului ascendent al încasărilor vamale s-a realizat pe fundalul creșterii semnificative a ponderii facilitaților vamale și fiscale aplicate la import. Necatînd la un ritm de creștere semnificativ a facilităţilor fiscale și vamale, care a atins o pondere maximă în anul 2013, SV a asigurat încasarea impozitelor conform cifrei planificate. Este de menționat, că eficienţa administrării veniturilor vamale a fost apreciată și de către Curtea de Conturi, în rapoartele sale de audit, care a constatat, că administrarea veniturilor vamale de către Serviciul Vamal este conformă cadrului legal. Toate eforturile depuse se reflectă în ponderea semnificativă a încasărilor veniturilor vamale în bugetul de stat, care constituie circa 80% în volumul total al veniturilor bugetului de stat. Atingerea țintelor la capitolul venituri vamale rămîne a fi o preocupare premordială a SV și în acest sens și în continuare sunt promovate instrumente noi de administrare vamală, care au ca impact la plata impozitelor. Totodată se pune accent și asupra instrumentelor antifraudă, care asigură prevenirea tentativelor de evaziuni fiscale. Serviciul Vamal este prima autoritate publică din Republica Moldova, care a reuşit să implementeze un Sistem de Management al Calităţii conform Standardului ISO, și acest obiectiv este în corelare cu Programul de reformare a serviciilor publice, aprobat de Guvern. Remarcăm faptul, că întreg sistemul vamal, compus din aparatul central și 7 Birouri vamale a fost certificat conform standardului ISO eliberat de organismul de certificare internațional. Obţinerea Certificatului ISO 9001:2008 vine să confirme corespunderea activității vamale standardelor şi totodată că instituţia tinde spre perfecţionare continuă. În ultimii ani, Serviciul Vamal a devenit o instituție mai transparentă, și asta se datorează deschiderii sistemului vamal spre o conlucrare cu societatea civilă și conjugarea eforturilor întru dezvoltarea parteneriatului public -privat. Exemplu de astfel de parteneriat reprezinta Consiliul Consultativ pe lîngă SV - conceput ca o platformă pentru dezvoltarea dialogului între vamă- și business. Prin intermediul acestui consiliu mediul de afaceri este informat despre noile proceduri vamale și modificări în cadrul legal, totodată este asigurat procesul de consultare a deciziilor cu impact asupra comerțului international. În dorinţa de a informa la timp, în mod accesibil şi profesionist cetăţenii, comunitatea de afaceri Serviicul Vamal a lansat un serviciu nou - centrul de apel- Call center. Din momentul lansării Centrul de apel este foarte solicitat de cetățenii din țară și de peste hotare, care doresc să se consulte privind regulile de trecere a fronteirei. Totodată în cadrul call center funcționează și linia anticorupție, unde pot fi semnalate informaţii referitoare la abuz de serviciu, sau situații ce necesită implicare operativă. Eficiența call center a SV a fost recunoscută de societatea civilă, astfel, conform raportului Transparency international din Moldova, SV este lider la capitolul calitatea liniei fierbinte și este poziționat pe primul loc împreună cu CNA din totalul de 20 de autorități publice. Conform aceluiași raport al Transparency International prin care au fost Monitorizate toate autorităţile publice, în funcţie de calitatea politicilor anticorupţie aplicate, în clasamentul final, Serviciul Vamal se plasează pe locul 4 din 20. Acest clasament reflectă capacitățile autorităților de a implementa măsurile de prevenire și combatere a flagelului corupțional, și denotă că SV depune eforturi necesare pentru a eficientiza sistemul de prevenire a corupţiei și comparativ cu anii precedenți, a avansat în aplicarea măsurilor de integritate.

via www.customs.gov.md

0 comentarii

Doar utilizatorii înregistraţi şi autorizați au dreptul de a posta comentarii.