22
01 2013
3749

Programul USAID Comert, Investitii si Reglementarea Activitătii de Întreprinzător (BRITE)

Rezultate scontate:

- 20 % -îmbunătăţirea a indicatorilor din „Doing Business” - $ 100 milioane- beneficii valorificate ale reformei pentru sectorul privat - $ 100 milioane - beneficii valorificate ale reformei pentru sectorul public

 

Programul „Comerț, Investiții și Reglementarea Activității de Întreprinzător (BRITE)” are drept scop sprijinirea economiei Republicii Moldova, prin încurajarea reformelor necesare pentru atragerea de investiţii, încurajarea activităţii antreprenoriale, îmbunătăţirea competitivităţii şi consolidarea bazei pentru dezvoltarea unei economii de piaţă funcționabile şi eficiente. Programul BRITE se va concentra asupra următoarelor domenii cheie:

  • Îmbunătăţirea administrării fiscale, în vederea reducerii poverii fiscale, în acelaşi timp îmbunătăţind nivelul de încasare a veniturilor;
  • Optimizarea proceselor cheie de business, în vederea reducerii poverii administrative de conformare şi îmbunătăţirii transparenţei.
  • Reducerea timpului şi costurilor aferente circulaţiei transfrontaliere a mărfurilor.
  • Identificarea şi sprijinirea procesului de implementare a reformelor cu un impact sporit de reglementare, în vederea îmbunătățirii mediului de afaceri.
  • Îmbunătăţirea gradului de conștientizare în rândul principalelor părţi interesate cu privire la procesul de reformă, obiectivele şi rezultatele acesteia, prin comunicări strategice şi îmbunătăţirea dialogului public - privat.

 

În toate activitățile sale proiectul BRITE se va strădui să implice, să susţină şi să încurajeze Guvernul RM, sectorul privat şi societatea civilă, lideri ai reformei, consolidând capacităţile lor şi implementând activităţi în acest sens.

Programul BRITE va aborda următoarele domenii prioritare:

Administrarea Fiscală

Îmbunătățirea administrării fiscale prin reducerea timpului și costurilor aferente plății impozitelor, în același timp sporind colectările la buget.

Administrarea fiscală puternică reprezintă un factor important atît pentru acumularea veniturilor la bugetul de stat, cît și pentru promovarea unei concurențe echitabile în sectorul privat și minimizarea corupției. În strînsă colaborare cu Serviciul Fiscal de Stat, programul BRITE va conlucra în vederea reducerii costului de conformare fiscală, simplificării normelor regulatorii, îmbunătățirii eficacității serviciului fiscal și sporirii transparenței, prin optimizarea proceselor interne, îmbunătățirea și simplificarea cadrului de reglementare, îmbunătățirea metodelor de colectare a impozitelor, și, de asemenea, prin formarea și perfecționarea profesională a angajaților Serviciului Fiscal de Stat.

În special, programul BRITE va susține Serviciul Fiscal de Stat în implementarea Planului de dezvoltare a Serviciului Fiscal de Stat pentru anii 2011-2015. Planul de dezvoltare prezintă, în linii generale, activitățile SFS, îndreptate spre îmbunătățirea performanței, modernizarea administrării fiscale și facilitarea procesului de achitare a impozitelor. Mai mult ca atît, programul va asista SFS la implementarea soluțiilor care au drept scop îmbunătățirea calității serviciilor prestate contribuabililor din RM.

Facilitarea comerțului

Sprijinirea reformelor în domeniul facilitării comerțului, îndreptate spre creșterea veniturilor bugetare și eficienței generale în domeniul circulației mărfurilor peste frontiere.

Republica Moldova a reușit să îmbunătățească considerabil cadrul legislativ și de reglementare, în prezent, fiind clasată pe locul 83 din 185 de țări în clasamentul general din raportul Doing Business 2013. Totuși, pentru unii indicatori din Doing Business, cum ar fi comerțul transfrontalier, Moldova se află în partea inferioară a clasamentului. BRITE va colabora cu instituțiile publice, ce reglementează activitatea de comerț transfrontalier, printre care și Serviciul Vamal, în vederea îmbunătățirii actualului cadru de comerț exterior, creșterii transparenței la aplicarea reglementărilor vamale și comerciale, și reducerii timpului și costurilor aferente. Îmbunătățirile în acest domeniu pot, de asemenea, să ducă la creșterea veniturilor bugetare și la îmbunătățirea eficienței generale a sectorului comerțului exterior.

Reforma cadrului de reglementare a activității de întreprinzător

Optimizarea principalelor procese de business, în vederea reducerii costurilor de conformare cu prevederile de reglementare, în același timp sporind transparența guvernamentală.

Practica internațională a dovedit existența interdependenței mari dintre perfecționarea cadrului legislativ și de reglementare, pe de o parte, și dezvoltarea mai rapidă, numărul mai mare a noilor locuri de muncă și reducerea fenomenului economiei tenebre din sectorul privat, pe de altă parte. Studiul recent al Băncii Mondiale a ajuns la concluzia că „Aplicînd măsurători obiective ale reglementărilor în afaceri în 135 de țări, s-a ajuns la concluzia că țările cu cele mai bune reglementări se dezvoltă mai repede. Tranziția de la primul sfert de țări cu cele mai dificile reglementări la sfertul de țări cu cele mai bune reglementări asigură o creștere anuală suplimentară de 2.3 p.p.” Deși rata creșterii economice este influențată de mai mulți factori, ce nu țin de cadrul legal și/sau de reglementare (de exemplu, infrastructura și calitatea sistemului educațional), totuși identificarea și implementarea unor reforme de reglementare cu impact sporit poate fi unul dintre mijloacele cele mai rapide și realizabile pentru Moldova, în vederea obținerii unei dezvoltări durabile a economiei.

Comunicare strategică

Valorificarea puterii comunicării strategice în vederea sprijinirii procesului de inițiere și implementare a reformelor, concomitent dezvoltând capacitățile de comunicare în sectoarele public și privat.

Activitățile componentei „Comunicare strategică” vor fi îndreptate spre factorul uman din cadrul procesului de reformă. Prin intermediul unor activități detaliate și integrate de comunicare strategică, programul BRITE va sprijini dezvoltarea strategiilor, instrumentelor de comunicare, precum și capacităților părților interesate de promovare a reformelor specifice și îmbunătățirii procesului de reforme, care favorizează mediul de afaceri. Această componentă poate stabili mecanisme formale și informale pentru consolidarea sprijinului la realizarea obiectivelor reformelor prioritare, identificarea obstacolelor în calea reformelor și elaborarea unor mecanisme de depășire a acestor obstacole, facilitarea reformelor eficiente și creșterea gradului de conștientizare a realizărilor Guvernului RM și impactului acestora asupra creșterii economice din țară.

0 comentarii

Doar utilizatorii înregistraţi şi autorizați au dreptul de a posta comentarii.