Catalogul instituţiilor


Serviciul Fiscal de Stat

activitatea este direcţionată spre îndeplinirea sarcinilor principale – colectarea eficientă a veniturilor bugetare, asigurarea cadrului necesar aplicării unitare a legislaţiei fiscale, obţinerii unor performanţe în vederea asigurării stabilităţii. Serviciul Fiscal de Stat tinde să obţină un grad înalt de conformare voluntară a contribuabililor, oferindu-le soluţii optime şi competente printr-un ansamblu de servicii automatizate de o înaltă calitate, ce corespund ultimelor realizări din domeniul tehnologiilor informaţionale, concomitent cu armonizarea legislaţiei fiscale a Republicii Moldova la standardele internaţionale de administrare fiscală.

www.fisc.md

10
12 2021
7

Последствия оплаты безнадежного долга после его списания и вычета кредитором

После списания, в соответствии с положениями НК, и отнесения на расходы безнадежного долга, должник все-таки осуществил оплату своей задолженности. В связи с этим, просим разъяснить каковы налоговые последствия для кредитора в изложенной ситуации?


Согласно ст. 44 ч. (1) лит. с) и ч. (3) НК, если не предусмотрено иное, то для юридических лиц применяется метод начислений. Под методом начислений понимается метод, в соответствии с которым доход учитывается в налоговом периоде, в котором он был заработан.


Detalii
10
12 2021
12

Declararea impozitului pe venit din activitatea de întreprinzător pe subdiviziunile întreprinderii

Întreprinderea „X” a fost creată și respectiv înregistrată în data de 15.02.2021, iar genul principal de activitate constituie comercializarea produselor alimentare în magazinele amplasate în mun. Chișinău, mun. Orhei și or. Rezina, sediul central fiind în mun. Orhei. În acest sens, cum va avea loc achitarea și declararea impozitului pe venit din activitatea de întreprinzător pe subdiviziunile întreprinderii pentru anul 2021?


Detalii

09
12 2021
9

Reorganizarea GȚ în SRL: declararea obligațiilor privind impozitul pe venit

În anul 2021, gospodăria țărănească „X”, plătitoare a TVA, deoarece nu respecta condițiile din art. 3 alin. (2) din CF a fost lichidată, iar drept consecință a fost creată o SRL, astfel având loc reorganizarea GȚ în SRL. În cazul examinat, care este modalitatea de declarare a obligațiilor privind impozitul pe venit pentru anul 2021?


Pentru început e necesar de menționat că, în baza art. 3 alin. (2) din Legea privind gospodăriile ţărănești (de fermier) nr. 1353-XIV din 03.11.2000 (Legea nr. 1353/2000), suprafaţa terenurilor și mărimea altor bunuri, inclusiv arendate, ale GȚ trebuie să asigure utilizarea preponderentă în cadrul acesteia (mai mult de 50% anual) a muncii personale a membrilor ei.


Detalii

08
12 2021
355

Datoria neachitată întreprinderii lichidate: datorie compromisă sau nu?

În evidența financiară a întreprinderii „X” este reflectată o datorie față de alt agent economic „Y”, care este formată în martie 2018 însă care nu va fi achitată față de acesta deoarece agentul economic „Y” a fost lichidat în noiembrie 2021 în baza hotărârii instanței judecătorești. Se consideră în cazul de față că termenul de prescripție pentru datoria respectivă a expirat și dacă da care sunt acțiunile agentului economic „X” în situația dată?


Detalii

08
12 2021
92

Reducerea amenzilor aplicate conform Codului fiscal, Codului contravențional și Codului penal

Condițiile de beneficiere de reducerea amenzii aplicate în funcție de tipul acesteia Legislația Republicii Moldova prevede diferite tipuri de sancțiuni, printre care și sancțiunea cu amendă.


Amenda este acel tip de sancțiune care poartă caracter economic, pecuniar și, pe lângă scopul de corectare și reeducare a persoanei care a săvârșit încălcarea, are și impact financiar asupra acesteia. În acest sens, legislația prevede și dreptul persoanei care este amendată de a beneficia de reducerea acesteia dacă întrunește condițiile impuse.


Detalii

08
12 2021
282

Reflectarea în VEN12 a subvențiilor primite din fondurile de subvenţionare a producătorilor agricoli

În anul 2021 agentul economic „AgrolimS” SRL a primit mijloace financiare în sumă de 150 000 lei din Fondul Național de Dezvoltare a Agriculturii și Mediului Rural, în conformitate cu Hotărârea Guvernului nr. 455 din 21.06.2017. Care este modalitatea de reflectare în Declarația cu privire la impozitul pe venit pentru anul 2021 a sumei menționate? Urmează sau nu a fi ajustată aceasta?


Detalii

08
12 2021
220

Întreprinderea practică mai multe genuri de activitate comercială. Cum se va calcula taxa pentru unitățile comerciale?

Conform CAEM activitatea întreprinderii corespunde mai multor genuri de activitate, și anume: 47.19 „Comerţ cu amănuntul în magazine nespecializate, cu vânzare predominantă de produse nealimentare”; 47.61 „Comerţ cu amănuntul al cărţilor, în magazine specializate”; 47.61 „Comerţ cu amănuntul al jocurilor şi jucăriilor, în magazine specializate”; 47.65. „Comerţ cu amănuntul al jocurilor şi jucăriilor, în magazine specializate” și 47.71„Comerţ cu amănuntul al îmbrăcămintei, în magazine specializate”. În cazul respectiv, cum urmează a fi calculată taxa pentru unităţile comerciale şi/sau de prestări servicii- pentru un magazin, în care se vând mărfuri pentru copii, haine, jucării, cărți sau pentru fiecare gen de activitateîn parte?


Detalii

07
12 2021
135

Aspecte practice privind întocmirea situaților financiare și declarației VEN12 în sectorul corporativ

Știm cât de importantă este întocmirea corectă a situaților financiare în cadrul unei entități și câte întrebări apar în procesul de elaborare a unui raport financiar. Pentru a exclude orice neclarități, erori și riscuri aferente întocmirii corecte a acestora, noi venim cu suportul necesar!


Dacă în activitate intervin neclarități la:
- etapele premergătoare obligatorii întocmirii situațiilor financiare;
- inventarierea
Detalii

07
12 2021
756

Ставка налога на дивиденды, соответствующие прибыли, полученной в периоды применения ставки подоходного налога на дивиденды в 15%

Предприятие осуществляет выплату дивидендов за счет нераспределенной прибыли предыдущих периодов, среди которых периоды, относящиеся к 2008-2011 гг. Учитывая, что выплата осуществляется в адрес физических лиц, в отношении которых применяется кассовый метод учета доходов в целях определения обязательства по подоходному налогу, просим разъяснить, в праве ли мы удерживать с дивидендов, выплачиваемых в адрес физических лиц с применением ставки подоходного налога 6%, так как данная ставка соответствует году, в котором будет иметь место фактическая выплата указанных дивидендов?


Detalii
07
12 2021
596

Taxa pentru unitățile comerciale în cazul a două unități de comerț amplasate la aceeași adresă

Agentul economic are înregistrată la adresa „Z” o unitate comercială – un magazin cu suprafața de 560m2. Pe parcurs, la aceeași adresă a fost construit și dat în exploatare un alt magazin, cu suprafaţa de 430 m2. În cazul respectiv, de câte obiecte ale impunerii la taxa pentru unităţile comerciale şi/sau de prestări servicii dispune agentul economic, având în vedere că la una și aceeași adresă, sub acelaşi acoperiș, sunt amplasate două unităţi de comerţ?


Detalii