Catalogul tematic
Тематический каталог

Administrarea fiscală


Articolul 9. Administrarea fiscală
Administrarea fiscală reprezintă activitatea organelor de stat împuternicite şi responsabile de asigurarea colectării depline şi la termen a impozitelor şi taxelor, a penalităţilor şi amenzilor în bugetele de toate nivelurile, precum şi de efectuarea acţiunilor de urmărire penală în caz de existenţă a unor circumstanţe ce atestă comiterea infracţiunilor fiscale.

Codul fiscal nr. 1163-XIII din 24.04.1997


www.lex.md

21
02 2019
0

Particularitățile întocmirii situațiilor financiare și rapoartelor speciale în Asociațiile de economii și împrumut (continuare)

Prima parte

Modul de întocmire a bilanțului Bilanțul reprezintă situația financiară care reflectă poziția patrimonială și financiară a Asociației de economii și împrumut (AEÎ). El cuprinde informațiile aferente soldurilor existente la data raportării privind activele și pasivele, divizate în elemente de capital propriu și datorii.
Detalii
21
02 2019
0

Retrospectiva fiscală a anului 2018

Aprobarea pachetului legislativ Pro Busines este una din principalele realizări ale Serviciului Fiscal de Stat din anul 2018, scopul fiind stimularea mediului de afaceri, creșterea veniturilor populației, reducerea economiei tenebre, a salariilor în plic, a evaziunii fiscale și a veniturilor nedeclarate. Constatarea se conține în Raportul de activitate al SFS pentru anul 2018.

Reamintim că în Monitorul Oficial din 17 august 2018, au fost publicate cele trei legi ce fac parte din pachetul legislativ de reformă în domeniul fiscal. Astfel, cele mai importante prevederi ale reformei se referă la:

reducerea cotei impozitului pe venit pentru persoanele fizice de la 18% la 12%, prin stabilirea unei cote unice
Detalii
20
02 2019
60

Заполнение налоговой накладной при поставке товаров по сниженной и стандартной ставке НДС

Предприятие общественного питания наряду с оказанием услуг общественного питания, облагаемых по сниженной ставке НДС 10%, реализует и подакцизные товары, которые реализуются по ставке НДС 20%. Как в данной ситуации выписать налоговую накладную на поставку товаров и услуг?

Согласно лит. b) ст. 96 НК, начиная с 30 ноября 2018 г., в соответствии с изменениями, внесенными Законом № 229 от 01.11.2018, сниженная ставка НДС в размере 10% установлена на продукты питания, напитки, за исключением подакцизных товаров, поставляемые хозяйствующими субъектами в рамках деятельности по размещению и/или обеспечению общественного питания согласно I разделу КЭДМ.
Detalii
20
02 2019
44

Сниженная ставка НДС на поставки, осуществленные рестораном

Применяется ли сниженная ставка НДС в размере 10% к продуктам питания -, поставляемым рестораном на дом клиенту (с доставкой) в рамках осуществления деятельности предусмотренной классом I КЭДМ?

Согласно лит. b) ст. 96 НК, для периода с 01.10.2018 по 29.11.2018 г., была установлена сниженная ставка НДС в размере 10% на продукты питания, за исключением подакцизных товаров, поставляемые хозяйствующими субъектами, операционная деятельность которых заключается исключительно в размещении и/или обеспечении общественного питания согласно разделу I КЭДМ.
Detalii
20
02 2019
43

Nedepunerea cererii introductive de intentare a procesului de insolvabilitate: consecințe pentru debitor

În conformitate cu prevederile Legii insolvabilității nr. 149/2012 (Legea nr. 149/2012), procesul de insolvabilitate se intentează doar în baza unei cereri de intentare a procesului de insolvabilitate și atunci când există unul din temeiurile de intentare a procesului de insolvabilitate.
Detalii
19
02 2019
495

Основные средства: бухгалтерские и налоговые аспекты

Вопрос: Предприятие «Альфа» приобрело у физического лица основное средство. Собственник предприятия настаивает, чтобы источником финансирования приобретения основного средства стала нераспределенная прибыль предприятия. Насколько корректна такая хозяйственная операция с экономической и бухгалтерской точки зрения?

Рассматривая хозяйственную операцию по приобретению основного средства у физического лица, прежде всего следует отметить, что такое приобретение оформляется актом закупки, в котором, в том числе, указывается и сумма удержанного подоходного налога у источника выплаты (при необходимости).
Detalii
20
02 2019
116

Отражение в Декларации по НДС операции по реализации основного средства по цене ниже себестоимости

Предприятие реализует основное средство по цене ниже себестоимости. Как правильно отразить эту операцию в Декларации по НДС?

В соответствии с положениями ч. (5) ст. 97 НК, облагаемой стоимостью облагаемой поставки активов, с амортизированных или подлежащих амортизации поставщиком, является наибольшая величина из их бухгалтерской и рыночной стоимости. Поэтому, если при поставке товаров (изнашиваемых активов), облагаемая стоимость данной поставки ниже их бухгалтерской и рыночной стоимости, у налогоплательщика возникает обязательство по доначислению НДС на данную поставку, согласно ч. (5) ст. 97 НК.
Detalii
19
02 2019
989

SFS solicită informația privind împrumuturile doar pentru rezidenții cetățeni ai RM

În urma publicării informațiilor ce țin de necesitatea prezentării informației cu privire la contractarea și/ sau rambursarea împrumuturilor pe parcursul anului fiscal 2018 de către persoanele fizice care desfășoară activitate de întreprinzător (cu excepția deținătorilor de patente de întreprinzător și a persoanelor ce practică activitate independentă), unii contribuabili solicită concretizarea informației.

Comunicăm că informațiile despre împrumuturi sau procurările de mijloace de transport efectuate în condițiile art. 22611 alin. (2) pct. 11 și 12 din Codul fiscal (CF) vor fi prezentate doar pentru tranzacțiile cu implicarea persoanelor fizice – rezidenți care sunt cetățeni ai Republicii Moldova. Aceleași operațiuni cu implicarea nerezidenților nu vor fi raportate.
Detalii