Catalogul tematic
Тематический каталог

Administrarea fiscală


Articolul 9. Administrarea fiscală
Administrarea fiscală reprezintă activitatea organelor de stat împuternicite şi responsabile de asigurarea colectării depline şi la termen a impozitelor şi taxelor, a penalităţilor şi amenzilor în bugetele de toate nivelurile, precum şi de efectuarea acţiunilor de urmărire penală în caz de existenţă a unor circumstanţe ce atestă comiterea infracţiunilor fiscale.

Codul fiscal nr. 1163-XIII din 24.04.1997


www.lex.md

07
12 2020
0

Размер сбора за объекты торговли при изменении условий, прописанных в уведомлении о начале торговой деятельности

Согласно Решению Муниципального совета Кишинэу № 6/1 от 26.12.2019 г. (Решение № 6/1), с учетом изменений и дополнений, произведенных Решением МСК № 6/9 от 21.05.2020 г., годовая ставка сбора за объекты торговли и/или объекты по оказанию услуг, установленного за единицу объекта в год, увеличивается для объектов торговли, указанных в п. 1-12 приложения № 3 к Решению № 6/1, торгующих табачными изделиями и сопутствующими им товарами. В уведомлении о начале торговой деятельности на территории мун. Кишинэу отмечено, что в торговой единице будет осуществляться торговля табачными изделиями и сопутствующими им товарами. Однако, на протяжении одного из кварталов налогового года торговля соответствующими товарами не осуществлялась. Возникают ли по соответствующему кварталу обязательства по увеличению ставки сбора?


Detalii
07
12 2020
1

Înlesnirile prevăzute de Codul fiscal în cazul încălcării de către contribuabil a legislației în vigoare

Săvârșirea unei încălcări a legislației presupune atragerea persoanei la răspundere. Totuși, Codul fiscal (CF) prevede anumite excepții de care poate beneficia contribuabilul care a admis o încălcare constatată de Serviciul Fiscal de Stat (SFS). În articolul dat vom evidenția aceste situații și vom constata care sunt aceste „beneficii”:

 

Aplicarea amenzii doar pentru încălcarea fiscală semnificativă

 


Detalii
04
12 2020
189

Reportarea pierderilor fiscale: unele aspecte

În conformitate cu prevederile alin. (1) art. 32 din Codul fiscal (CF), dacă, pe parcursul perioadei fiscale1, cheltuielile aferente activității de întreprinzător depășesc venitul brut al contribuabilului în perioada fiscală curentă, suma pierderilor rezultate din această activitate va fi reportată eșalonat pe următoarele cinci perioade fiscale.

 

De asemenea, potrivit alin. (2) art. 32 din CF, suma reportată pe una din perioadele fiscale următoare celei în care s-au înregistrat pierderile este egală cu suma totală a pierderilor, redusă cu suma totală permisă spre deducere în fiecare din următoarele patru perioade fiscale.


Detalii
04
12 2020
119

О переоценке недвижимого имущества в целях налогообложения

В соответствии с положениями ч. (5) ст. 279 НК, переоценка недвижимого имущества осуществляется территориальными кадастровыми органами один раз в три года в порядке, установленном Правительством. Соответствующее Постановление Правительства (ПП № 827) было одобрено исполнительным органом 18 ноября 2020 г. и вступило в силу 30 ноября текущего года, после публикации в МО. Документ содержит два положения:


Detalii
04
12 2020
70

Приостановление действия предпринимательского патента и взносы соцстрахования

В июле 2020 г., на основании заявления патентообладателя, поданного в ГНС, действие патента было продлено на три месяца - 22.07.2020-22.10.2020 г. За весь заявленный период осуществления деятельности на основе предпринимательского патента (3 месяца), была внесена плата за патент, был подтвержден статус застрахованного лица в системе обязательного медстрахования. Также за 3 месяца были уплачены взносы государственного соцстрахования. Однако, в ГНС сообщили, что необходимо доплатить взносы соцстрахования за один месяц. Верны ли действия налогового органа?


Detalii
03
12 2020
145

Corectarea erorilor în Registrul bunurilor imobile

În procesul evaluării bunului imobil construit de familia noastră, organul cadastral a indicat în destinație „locativ”, dar în realitate această construcție este un business centru. Acum am primit avizul de plată la impozitul pe avere, în care este inclus și clădirea centrului de business. Ce trebuie să întreprindem pentru ca acest obiect să fie exclus din avizul de plată?
 

Detalii
03
12 2020
160

Încăperile izolate destinate locuirii permanente şi activităţilor complementare

În gospodăria de lângă casă este construită o încăpere, folosită ca baie finlandeză. De asemenea, în camera alăturată este instalat cazanul pentru încălzire și apă caldă. Este această încăpere obiect al impunerii cu impozitul pe avere?
 
Conform prevederilor art. 287din Codul fiscal, subiecții impunerii cu impozitul pe avere sânt persoanele fizice proprietari ai bunurilor imobiliare cu destinație locativă, inclusiv căsuțele de vacanță (cu excepția terenurilor), pe teritoriul Republicii Moldova.
 

Detalii
03
12 2020
186

Data înregistrării proprietății comune în devălmășie

Bunul imobiliar  se afla în proprietate comună în devălmășie. De comun acord acest bun a fost împărțit în cote – părți între soți. Contractul a fost înregistrat la notar la 31 octombrie, iar la organul cadastral înregistrarea a fost efectuată la 1 noiembrie. După divizare valoarea estimată a fiecărei cote-părți este mai mica de 1,5 mil. lei.  Este obiect al impunerii cu impozitul pe avere? 
 
În cazul în care bunurile imobiliare reglementate de Titlu VI1 din  Codul fiscal se află în proprietate comună în devălmăşie, subiect al impunerii este considerat, în baza acordului comun, unul din proprietari (coproprietari). În acest caz, toţi proprietarii (coproprietarii) poartă o răspundere solidară pentru îndeplinirea obligaţiilor fiscale, conform art. 2872 alin. (3) din CF.

Detalii
02
12 2020
121

BPN: veniturile sunt în creștere

Serviciul Fiscal de Stat comunică că, în unsprezece luni ale anului 2020, în bugetul public național au fost încasate 35,8 mld. lei venituri administrate de autoritatea fiscală, ceea ce denotă o creștere cu peste 765,9 mil. lei sau cu 2,2 % în raport cu perioada similară a anului precedent.  Potrivit componentelor BPN, statisticile sunt următoarele. 
   
 
În bugetul de stat asunt încasate 14,9 mld. lei, ceea ce constituie cu 350,1 mil. lei mai puțin comparativ cu aceeași perioadă a anului 2019 sau o diminuare cu 2,3 %