Catalogul tematic
Тематический каталог

Administrarea fiscală


Articolul 9. Administrarea fiscală
Administrarea fiscală reprezintă activitatea organelor de stat împuternicite şi responsabile de asigurarea colectării depline şi la termen a impozitelor şi taxelor, a penalităţilor şi amenzilor în bugetele de toate nivelurile, precum şi de efectuarea acţiunilor de urmărire penală în caz de existenţă a unor circumstanţe ce atestă comiterea infracţiunilor fiscale.

Codul fiscal nr. 1163-XIII din 24.04.1997


www.lex.md

28
09 2022
194

Neacceptarea sau recalificarea tranzacțiilor de către SFS în cadrul controlului fiscal

În cazul în care în cadrul controlului fiscal se va stabili că o anumită tranzacție a fost încheiată și/sau realizată în scopul evitării sau reducerii obligațiilor față de bugetul public național, Serviciul Fiscal de Stat (SFS) nu va lua în considerare această tranzacție sau o va recalifica conform scopului economic real al acesteia, cu calcularea, după caz, a obligațiilor aferente corespunzător recalificării efectuate, prevede inițiativa legislativă pentru modificarea unor acte normative înregistrată în Parlament. Documentul vine cu propunerea de completare a Codului fiscal (CF) cu art.1891, care va reglementa efectuarea de către SFS a controlul fiscal, cu posibilitatea de a ajusta obligațiile în privința tuturor părților implicate.
Detalii
28
09 2022
171

Adio, duty-free?

Regimul duty-free ar putea fi anulat pe teritoriul Republicii Moldova.  Inițiativa legislativă ce conține modificări la Codul fiscal și Codul vamal, la Legea nr.160/2011 privind reglementarea prin autorizarea a activității de întreprinzător și la Legea nr.1380/1997 cu privire la tariful vamal este înregistrată în Parlament.
 
După cum se menționează în nota informativă, scopul proiectului constă în asigurarea condițiilor fiscale egale pentru toți antreprenorii din țara noastră și promovarea principiului de echitate fiscală. Totodată, autorii consideră comercializarea acelorași mărfuri în regimuri vamale diferite o sursă de concurență neloială, prin scutirea de TVA, taxe și accize aplicate asupra mărfurilor din regimul duty-free, această practică fiind o inechitate
Detalii
28
09 2022
455

Lungimea brațului: cine va achita impozitul pentru venitul neacumulat

Persoanele afiliate vor fi obligate să încheie tranzacții cu respectarea principiului lungimii brațului, potrivit căruia condițiile, regulile, metodele stabilite sau impuse de formare a prețurilor în cadrul tranzacțiilor între persoanele afiliate nu trebuie să difere de tranzacțiile care ar fi existat între persoane independente. La stabilirea veniturilor sau a pierderilor fiscale a persoanelor afiliate se va ţine cont de principiul lungimii brațului.
 
În Parlament a fost înregistrată inițiativa legislativă care prevede completarea Codului fiscal (CF) cu un capitol nou (112) ce va reglementa regulile speciale de determinare a prețurilor de transfer conform principiului lungimii brațului care, conform proiectului, reprezintă standardul internațional ce prevede că,
Detalii
28
09 2022
248

Vânzarea produselor în rețea. Legalizarea activității

La momentul de față tot mai multe persoane fizice se încadrează în activități de vindere a produselor cosmetice (ex: AVON; ORIFLAME etc.) sau al altor genuri de produse, esența acestor relații fiind vinderea produselor în rețea. În cele ce urmează vom examina particularitățile impozitării veniturilor obținute de către persoana fizică din activitatea prenotată, precum și formele de legalizare a acestei activități.   
 

Astfel, persoanele ce vând mărfuri în rețea pot opta pentru următoarele forme de organizare al activității:
Detalii

26
09 2022
427

BIJ 17: субъекты и объекты налогообложения

Сегодня, 26 сентября, истекает срок представления юридическими лицами Расчета по налогу на недвижимое имущество (Forma BIJ 17), а также уплаты исчисленного налога.
 
Учитывая, что у некоторых налогоплательщиков все еще возникают вопросы как по объектам налогообложения, так и по его субъектам, предлагаем нашим читателям сверить правильность заполнения отчета с ранее опубликованными статьями, в которых наши авторы разъяснили положения действующего законодательства.
 


Detalii

23
09 2022
149

Certificatul CAT MCC/IF se eliberează prin SIA GEAP

Certificatul de înregistrare în calitate de centru de asistență tehnică pentru mașinile de casă și de control /imprimantele fiscale se elibereză prin intermediul Sistemului informațional automatizat de gestionare și eliberare a actelor permisive (SIA GEAP) și conţine: denumirea actul permisiv, indicarea autorității emitente (Serviciul Fiscal de Stat); denumirea, IDNO, numărul, data eliberării și termenul de valabilitate al Certificatului CAT MCC/ IF.
 
Autoritatea fiscală a publicat în MO de astăzi, 23 septembrie, Ordinul nr.356 pentru modificarea Regulamentului privind autorizarea centrelor de asistenţă tehnică pentru maşinile de casă şi de control/imprimantele fiscale, aprobat prin Ordinul nr.481/2017 al directorului SFS. Prevederile documentului sunt puse în aplicare la momentul publicării.


Detalii

22
09 2022
969

Налог на недвижимость в случае отсутствия договора пользования с собственником – органом местного публичного управления

Фирма X приобрела в собственность у фирмы Y здания, сооружения, которые расположены на земельном участке, являющемся собственностью сельской примэрии. Договоренностей о пользовании участком (аренды, суперфиция и т.п.) между примэрией и фирмой X нет. Не было их и у предыдущего собственника зданий, сооружений – фирмы Y. Возникают ли у фирмы X обязательства по налогу на недвижимое имущество за здания, сооружения, а также за земельный участок, на которых они расположены? Если обязательства возникают, то оценочная стоимость будет применяться от всей площади участка или от площади, занимаемой зданиями?
23
09 2022
118

33.1.24 Care sunt sancțiunile aplicate de către SFS pentru nerespectarea regulilor de executare silită a obligației fiscale?

În corespundere cu prevederile art. 263 din Codul fiscal, pentru împiedicarea funcţionarului fiscal de a efectua executarea silită a obligaţiei fiscale prin alte metode decît cele prevăzute la alin. (2)-(4), persoanele fizice se sancţionează cu amendă în mărime de la 4000 la 6000 de lei, iar agenţii economici – în mărime de la 8000 la 12000 de lei.


   Neacceptarea spre păstrare de către contribuabil (reprezentantul acestuia) sau persoana lui cu funcţie
Detalii

23
09 2022
491

33.1.30 Este obligat funcționarul fiscal să informeze contribuabilul despre înaintarea ordinului incaso?

 Începând cu ziua următoare celei în care a apărut restanţa sau în care s-a aflat despre apariţia ei, Serviciul Fiscal de Stat este în drept să înainteze ordine incaso, care au valoare de documente executorii, la conturile bancare și/sau de plăți (cu excepţia contului de împrumut, a conturilor bancare și/sau de plăți deschise conform prevederilor acordurilor de împrumut încheiate între Republica Moldova şi donatorii externi, a contului provizoriu (de acumulare a mijloacelor financiare pentru formarea sau majorarea capitalului social), precum şi a
Detalii

23
09 2022
203

Парламент вносит поправки в Налоговый кодекс

Неуплаченная сумма налоговых обязательств в размере до 100 леев не будет считаться недоимкой в национальный публичный бюджет в случае взятия на налоговый учет банковского счета или платежных счетов. Законопроект о внесении соответствующих поправок в Налоговый кодекс включен в повестку дня парламента для утверждения в первом чтении.
 
Документ предусматривает внесение изменений в ст. 129 ст. НК и направлен на упрощение процедуры открытия банковских счетов или платежей как юридическими, так и физическими лицами. В действующей редакции НК, при наличии у налогоплательщика задолженности даже до 100 леев, Государственная налоговая служба вправе не выдавать документ, подтверждающий взятие на налоговый учет банковских счетов.


Detalii