Catalogul tematic
Тематический каталог

Administrarea fiscală


Articolul 9. Administrarea fiscală
Administrarea fiscală reprezintă activitatea organelor de stat împuternicite şi responsabile de asigurarea colectării depline şi la termen a impozitelor şi taxelor, a penalităţilor şi amenzilor în bugetele de toate nivelurile, precum şi de efectuarea acţiunilor de urmărire penală în caz de existenţă a unor circumstanţe ce atestă comiterea infracţiunilor fiscale.

Codul fiscal nr. 1163-XIII din 24.04.1997


www.lex.md

22
09 2017
2381

Ordinul privind factura fiscală, publicat

Începând cu 28 octombrie curent, toate entitățile ce dețin statut de plătitor a TVA, dar și cele care nu sunt înregistrate în calitate de plătitor al TVA, vor utiliza în procesul desfășurării activității economico-financiare formularul cu regim special „Factură fiscală”.

Potrivit Ordinului cu privire la aprobarea formularului tipizat de document primar cu regim special Factura fiscală și a Instrucțiunii privind completarea acestuia, publicat în Monitorul Oficial de astăzi, 22 septembrie, tipărirea centralizată a formularelor facturii fiscale, eliberarea seriei şi diapazonului pentru imprimarea de sine stătător a facturilor fiscale, administrarea, menţinerea, dezvoltarea şi asigurarea funcţionării sistemelor informaţionale automatizate privind evidenţa formularelor de documente primare cu regim special se efectuează de către Serviciul Fiscal de Stat.
Detalii
22
09 2017
90

1. (29.3.2) Care este modalitatea de declarare a veniturilor obținute de către persoana fizică cetațean care a obţinut venituri altele decât veniturile din activitatea profesională în sectorul justiției?

Începând cu 1 ianuarie 2017 persoana care desfăşoară activitate profesională în sectorul justiției prezintă Declaraţia cu privire la impozitul pe venit potrivit formei aprobate de Ministerul Finanțelor.
Detalii
21
09 2017
238

Особенности учёта тендерных операций у организатора

Слово «tend» с английского можно перевести как конкурс или обслуживать, предлагать, подавать заявку. Следует отметить, что понятие «тендер» не закреплено в действующих правовых актах Республики Молдова, равно как и некоторые его производные («тендерная заявка», «тендерная комиссия», «тендерная документация»).
Detalii
21
09 2017
197

Налоговая и Таможенная службы стали работать эффективнее

Министр финансов Октавиан Армашу проинформировал депутатов парламентской комиссии по экономике, бюджету и финансам о ходе подготовки главных налоговых и бюджетных документов страны на 2018 г. Оба документа уже разработаны. Проект налоговой и таможенной политики прошел необходимые консультации с гражданским и бизнес-обществом и партнерами Молдовы по развитию и сейчас проходит экспертизу в Национальном центре по борьбе с коррупцией. Планируется, что уже до конца сентября документ будет утвержден Правительством и направлен в парламент.
Detalii
20
09 2017
319

Neprezentarea actelor la efectuarea controlului fiscal

Care este mărimea sancțiunii aplicate contribuabilului în situația în care în cadrul controlului fiscal acesta nu prezintă documentele contabile?

Conform prevederilor art. 8 alin. (2) lit. f) din CF, contribuabilul este obligat, în caz de control al respectării legislaţiei fiscale, să prezinte, la prima cerere, persoanelor cu funcţii de răspundere ale organelor cu atribuţii de administrare fiscală documentele de evidenţă, dările de seamă fiscale, alte documente şi informaţii privind desfăşurarea activităţii de întreprinzător, calcularea şi achitarea la buget a impozitelor şi taxelor şi acordarea facilităţilor.
Detalii
20
09 2017
115

Новая форма решения о принудительном взыскании таможенного обязательства

В «Monitorul Oficial» № 335-339 от 15 сентября 2017 года были опубликованы и вступили в силу изменения в Приказ Таможенной службы № 30-О от 28 января 2014 года «Об утверждении форм принудительного взыскания таможенного обязательства и типового договора об изменении срока погашения таможенного обязательства путем отсрочки или рассрочки платежей».

Изменения предприняты с целью обеспечения соблюдения действующего законодательства, а также регламентирования эффективного объединенного механизма применения законных положений в области принудительного взыскания таможенного обязательства, на основании положений статьи 1301-13014 Таможенного кодекса и в соответствии с п.8 Положения об организации и функционировании Таможенной службы, утвержденного Постановлением Правительства № 4 от 2 января 2017 года.
Detalii
19
09 2017
93

Резиденты Джурджулештского порта перечислили в госбюджет на 19,4% больше налогов

Во II квартале 2017 г. резиденты Джурджулештского порта перечислили в госбюджет Молдовы в виде налогов и пошлин 261,3 млн леев, что на 19,4% больше отчетного периода прошлого года. Из них 113,1 млн леев составили акцизные сборы, 134,7 млн леев – НДС, 1,5 млн леев – подоходный налог, 4,8 млн леев – сборы за прохождение таможенных процедур, 5,1 млн леев – отчисления в фонд соцстрахования. В то же время, задолженность резидентов перед государственным бюджетом на конец отчетного периода составила 290 тыс. леев.
Detalii
18
09 2017
323

Încălcarea condiţiilor de impozitare şi transmitere în locaţiune a bunurilor imobiliare

Ce sancțiuni riscă persoana fizică în cazul neînregistrării sau înregistrării tardive la Serviciul Fiscal de Stat a contractului de transmitere în posesie şi/sau în folosinţă (locaţiune, arendă, uzufruct) a proprietății imobiliare și neachitării sau achitării tardive a impozitului pe venit?
Detalii