Catalogul autorilor
Autorii Publicației Periodice "Monitorul Fiscal FISC.MD"


inspector principal
Directia metodologia impozitelor si taxelor din cadrul Serviciului Fiscal de Stat


18
03 2022
1671

VEN12: determinarea obligațiilor fiscale și completarea Declarației pentru anul 2021

Potrivit art. 83 alin.(2) din Codul fiscal, persoanele juridice rezidente, inclusiv cele specificate la art.512 şi 513, cu excepţia autorităţilor publice şi instituţiilor publice, formele organizatorice rezidenţi cu statut de persoană fizică, persoanele care desfășoară activități profesionale, persoanele fizice care desfășoară activitate independentă, reprezentanţa permanentă a nerezidentului în Republica Moldova, sunt obligate să prezinte declarația cu privire la impozitul pe venit, indiferent de prezenţa obligaţiei privind achitarea impozitului.

 

Termenul de prezentare a Declaraţiei cu privire la impozitul pe venit este nu mai târziu de data de 25 lunii a treia după finele perioadei fiscale de gestiune – 25 martie, cu excepția contribuabililor care aplică o perioadă fiscală diferită de anul calendaristic.


Detalii

18
02 2022
571

Налоговый режим и декларирование доходов при осуществлении дарения между родственниками

В 2019 г. физическое лицо А и физическое лицо Б, которые являются братьями, оба граждане Республики Молдова, получают по наследству недвижимое имущество (жилой дом стоимостью 244 тыс. леев) с долей 0,5 части каждому. Впоследствии, в течение 2021 г., физическое лицо А дарит свою долю недвижимого имущества своему брату – физическому лицу Б. Какие налоговые обязательства по подоходному налогу возникают у указанных налогоплательщиков за налоговые периоды 2019–2021 г.г.? Отметим, что физическое лицо А за налоговый период 2021 г. получило доход в виде заработной платы в размере 69000 леев.

Detalii
11
03 2022
692

Desemnarea procentuală în întrebări și răspunsuri

Ținând cont de apropierea termenului de prezentare a Declarația persoanei fizice cu privire la impozitul pe venit (formularul CET18) pentru anul 2021 și de faptul că unii contribuabili intenționează să desemneze cuantumul de 2% din suma impozitului pe venit calculat și achitat anual la buget către unul dintre beneficiarii incluși în Lista beneficiarilor în drept să participe la desemnarea procentuală, venim cu răspunsuri la întrebările ce pot apărea atât în cazul persoanelor care pentru prima data au decis să aplice acest mecanism, cât și în cazul celor ce au desemnat anterior o parte din impozitul achitat în favoarea unui beneficiar.


Detalii

16
02 2022
939

Declarația cu privire la impozitul pe venit al ÎI ce a devenit plătitor TVA

Întreprinderea individuală „ÎI” cu un număr mediu anual de salariați ce nu depășește 3 unități, a devenit plătitoare de TVA din 1 noiembrie 2021. Ce declarație va prezenta Întreprinderea individuală ”ÎI” pentru perioada fiscală 2021 – Declarația cu privire la impozitul pe venit forma VEN12 sau Dare de seamă fiscală unificată cu privire la impozitul pe venit forma UNIF21?
 
Reiterăm, întreprindere individuală este întreprinderea care aparține cetățeanului cu drept de proprietate privată sau membrilor familiei acestuia, cu drept de proprietate comună.
Detalii
02
02 2022
1465

Regimul fiscal și declararea veniturilor în cazul donației efectuate între rude

În anul 2019 persoana fizică A și persoana fizică B, frați, ambii cetățeni ai RM, primesc prin moștenire un bun imobil (casă de locuit în valoare de 244 mii lei ) cu cota parte a câte 0,5 parte din imobil. Ulterior, pe parcursul anului 2021, persoana fizică A donează cota sa parte din bunul imobil deținut în folosul fratelui – persoana B. Care sunt obligațiile fiscale cu privire la impozitul pe venit ale contribuabililor menționați pentru perioadele fiscale 2019 - 2021? Menționăm, persoana fizică A pe parcursul perioadei fiscale 2021 a obținut un venit salarial în suma de 69000 lei.  


Detalii

28
01 2022
1037

Regimul fiscal al subiecţilor sectorului ÎMM pentru perioada fiscală 2022

Regimul fiscal al agenţilor economici subiecţi ai sectorului ÎMM este reglementat de Capitolul 71 din Codul fiscal (CF).  Potrivit art. 541 alin.(1) din CF, subiecţi ai impunerii sunt agenţii economici care nu sunt înregistraţi ca plătitori de TVA, cu excepţia gospodăriilor ţărăneşti (de fermier), întreprinzătorilor individuali, precum şi agenţilor economici la care ponderea venitului pentru anul precedent din prestarea de servicii de consultanţă pentru afaceri şi management (pct. 70.22 din CAEM) este mai mare de 60% din venitul din vânzări. Obiectul impunerii pentru agenții economici subiecți ai sectorului ÎMM, potrivit  art. 542 din CF, constituie venitul determinat conform contabilității financiare obținut în perioada fiscală de declarare.
 
Totodată, pentru perioadele fiscale 2020-2021 obiectul impunerii pentru agenții economici subiecți ai sectorului ÎMM, potrivit  art. 542 din CF, constituia venitul determinat conform contabilității financiare obținut în perioada fiscală de declarare,
Detalii
22
12 2021
688

Regimul fiscal și raportarea cheltuielilor suportate pentru hrana angajaților

SRL ALFA suportă cheltuieli pentru hrana angajaților. Cheltuie constituie 55 lei pentru un prânz pe zi lucrătoare pentru fiecare angajat. Salariul mediu al angajaților pentru 2021 este de 4000 lei.
 
  • Are entitatea dreptul de a deduce în scopuri fiscale cheltuielile privind hrana organizată a salariaților, dacă salariul mediu pe angajat este mai mic decât ¾ din salariul mediu lunar pe economie?
  • În cazul descris (dacă salariul mediu e mai mic decît ¾ din salariul mediu lunar pe economie) cheltuielile ce depășesc 45 lei se consideră sau nu facilitate acordată de angajator? Sunt permise acestea spre deduceri în scopuri fiscale?
  • Are obligația agentul economic de a calcula impozite salariale la suma integrală de 55 lei sau doar suma care depășește limitele stabilite de legislație (55 lei – 45 lei)?
  • Cum se reflectă aceste plăți/cheltuieli în dările de seamă fiscale?


Detalii

21
12 2021
1222

Regimul fiscal al dividendelor achitate foștilor asociați

Asociatul unei SA а vândut cota sa de participație în anul 2021, dаr în contract а fost indicat сă acesta аrе dreрtul la profitul anului 2020, саrе nu а fost rераrtizat până la momentul plecării acestuia din societate. Care va fi cota de impozitare a dividendelor achitate acestui fost asociat pentru anul 2020? Are persoana fizică obligația de a achita impozit pe venit din veniturile obținute în urma acestor plăți?
 
Conform art. 12 pct. 3) din Codul fiscal, dividend este venitul obţinut din repartizarea profitului net între acţionari (asociaţi) în conformitate cu cota de participaţie depusă în capitalul social, cu excepţia venitului obţinut în cazurile lichidării complete a agentului economic.
Detalii
08
11 2021
716

МСП: бухгалтерский учет и налоговый режим возмещенной дебиторской задолженности с истекшим сроком

Предприятие, неплательщик НДС, является субъектом налогообложения в соответствии с налоговым режимом, предусмотренным главой 71 Раздела II НК. С учетом изменений, вступивших в силу с 2020 г., следует ли субъекту включать возмещенную просроченную дебиторскую задолженность в объект обложения налогом по ставке 4%?
 
Хозяйствующим субъектам сектора малых и средних предприятий (МСП) следует определять объект налогообложения методом начисления.
Detalii
01
11 2021
634

Адвокатский кабинет: декларирование взносов социального страхования в случае отсутствия работников

Обязан ли адвокат, осуществляющий деятельность в форме индивидуального кабинета, представлять отчет формы IPC21, если у него нет работников? В каком отчете декларируются индивидуальные взносы социального страхования, в отчете IPC21 или CAS-18AN?
 
В соответствии с положениями ст. 5 п. 362) Налогового кодекса (НК), профессиональная деятельность в сфере правосудия - это осуществляемая в рамках предусмотренных законом форм организации деятельности постоянная деятельность адвоката, адвоката-стажера,
Detalii