Catalogul autorilor
Autorii Publicației Periodice "Monitorul Fiscal FISC.MD"

Galina Șpac


Inspector principal, Direcţia asistenţă contribuabili
15
02 2019
1007

Использование линейного метода начисления амортизации в целях налогообложения

С целью приведения норм относительного начисления амортизации в целях налогообложения в соответствии с нормами, используемыми в бухгалтерском учете, Налоговый кодекс (НК) был дополнен ст. 261, регламентирующей новые правила, относящиеся к учету и начислению амортизации в целях налогообложения согласно линейному методу.

В соответствии с ч. (31) ст. 24 Закона № 1164/1997 о введении в действие разделов I и II НК, по налоговому периоду 2018 г. хозяйствующие субъекты могут выбрать способ начисления амортизации и расходов на ремонт собственности в соответствии со ст. 26 и 27 или ст. 261 НК.
Detalii
11
12 2018
752

Использование налоговых убытков

Порядок перенесения убытков на будущее предусмотрен в ст. 32 Налогового кодекса (НК).

Таким образом, в соответствии с указанной статьей:

  • Если в налоговом периоде расходы, связанные с осуществлением предпринимательской деятельности, превышают валовой доход налогоплательщика в данном налоговом периоде, то сумма убытков от этой деятельности переносится последовательно на пять последующих налоговых периодов (ч. (1) ст. 31 НК).

Detalii
08
12 2018
259

Determinarea mărimii dobânzii la acordarea împrumutului unui angajat

Care este modalitatea determinării mărimii indicatorului ratei medii ponderate (rotunjită până la următorul procent întreg) stabilită de BNM în luna noiembrie a anului 2017 pentru calculul facilitații fiscale la împrumuturi acordate angajaților (art. 19 lit. d) din Codul fiscal)? Care este mărimea acestui indicator pentru împrumut acordat pe 9 luni și altul acordat pe 64 luni?
Detalii
05
12 2018
199

Cheltuielile suportate pentru reparația drumului public

Întreprinderea a pavat porțiunea de drum care duce spre obiectul comercial arendat, fără de care nu este posibil accesul pe timp de toamnă și de iarnă. Cheltuielile au constituit 30 mii lei. Le contabilizăm ca cheltuieli curente sau formam un mijloc fix? Aceste cheltuieli sunt deductibile în scopuri fiscale?
Detalii
05
12 2020
2257

Termenul de valabilitate a foii de parcurs eliberate

Genul de activitate a companiei este comerțul de mărfuri. Compania deține autocamioane, care livrează marfă proprie clienților, fără a obține încasări suplimentare din servicii de transport. Foile de parcurs urmează sa le eliberăm pentru 48 ore sau este posibilă eliberarea pentru o luna sau alta perioadă?
Detalii
16
10 2018
788

Налоговый режим полученных результатов переоценки основных средств

Порядок учета долгосрочных нематериальных и материальных активов и представления соответствующей информации в финансовых отчетах осуществляется в соответствии с положениями Национальных стандартов бухгалтерского учета (НСБУ) «Долгосрочные нематериальные и материальные активы», утвержденными Приказом МФ № 118 от 06.08.2013 г.
Detalii
08
10 2018
1037

Налоговый режим неиспользованных товаров в связи с истекшим сроком годности

В соответствии с положениями ч. (1) и (3) ст. 46 Налогового кодекса (НК), любое лицо, которое имеет товарно-материальные запасы, предназначенные для использования в производственном процессе, или запасы готовой продукции, обязано вести их учет, если это необходимо для правильного отражения дохода. Методы учета товарно-материальных запасов применяются налогоплательщиком в соответствии с Национальными стандартами бухгалтерского учета (НСБУ) и Международными стандартами финансового учета (МСФО) (ч. (3) ст. 46 НК).
Detalii