Catalogul autorilor
Autorii Publicației Periodice "Monitorul Fiscal FISC.MD"

Irina Trocin

Inspector principal, Direcția metodologia impozitelor şi taxelor
18
03 2019
2895

Prezentarea DAJ17. Subtilități fiscale și contabile

Regimul de impozitare a persoanelor care desfășoară activitate profesională în sectorul justiției este prevăzut la cap. 101 din Codul fiscal (CF).

Prin noțiunea „Activitate profesională în sectorul justiției”, expusă la art. 5 pct. 362) din CF, se subînțelege activitate permanentă desfășurată în cadrul formelor de organizare a activității prevăzute de lege de către avocat, avocat-stagiar, notar public, executor judecătoresc, administrator autorizat, mediator, expert judiciar în cadrul biroului de expertiză judiciară.
Detalii
27
11 2018
2642

Plata dividendelor intermediare

Societățile comerciale sunt constituite cu scopul de a desfășura activitate de întreprinzător, obținerea în rezultatul acesteia a unor beneficii şi distribuirea lor între asociați cu titlu de dividende. Societățile comerciale pot fi constituite doar sub formele stabilite la art.106 alin. (2) din Codul civil, adică sub formă de societate în nume colectiv, de societate în comandită, de societate cu răspundere limitată şi de societate pe acțiuni.

Detalii
31
10 2018
1305

Impozitul pe venit al personalului tehnic angajat de rezidenții parcului IT

Compania desfășoară activitatea în domeniul IT și s-a înregistrat în calitate de rezident al Parcului IT. Pe lingă personalul de bază, care realizează activități conform profilului companiei, în cadrul întreprinderi activează și personal auxiliar precum secretare, paznic, femeia de serviciu. Cum urmează a fi impozitat salariul îndreptat în folosul angajaților rezidenților parcurilor pentru tehnologia informației, ce îndeplinesc alte activități decât cele prevăzute la art.8 din Legea nr.77/2016?

Detalii
25
08 2017
1349

Despre reținerea în prealabil, în mod eronat, impozitului în mărime de 7% din plățile efectuate în folosul persoanei fizice

În luna februarie curent, întreprinderea a procurat un autoturism de la un angajat al întreprinderii în sumă de 120 000 lei. Din plata efectuată a fost reținut în prealabil impozit în mărime de 7% și transferat la buget. Recent am observat că în Codul fiscal, art. 90 stabilește că de la plățile efectuate persoanelor fizice de la înstrăinarea mijloacelor de transport rutier nu se reține impozit pe venit la sursa de plată. Dacă s-a admis reținerea în prealabil, în mod eronat, impozit în mărime de 7% din plățile efectuate în folosul persoanei fizice, ce măsuri urmează să se întreprindă? Este necesar de a solicita careva documente ce ar justifica corectitudinea nereținerii impozitului?
Detalii
23
08 2017
1805

Privind raportarea obligațiilor fiscale aferente impozitului pe venit ale unei întreprinderi individuale

Pe parcursul anului 2016, întreprinderea individuală s-a înregistrat în calitate de plătitor de TVA. Cum urma să raporteze obligațiile fiscale aferente impozitului pe venit pentru anul 2016? Avea obligația de a întocmi darea de seamă unificată – forma UNIF14, pentru perioada fiscală de până la obținerea statutului de plătitor de TVA și Declarația cu privire la impozitul pe venit forma VEN12?
Detalii
22
09 2017
4464

Об ошибочном предварительном удержании налога в размере 7% из выплаты в адрес физического лица

В феврале текущего года наше предприятие приобрело автомобиль у работника предприятия по цене 120 000 леев. Из осуществленной выплаты был предварительно удержан и перечислен в бюджет налог в размере 7%. Позднее мы узнали, что, на основании ст. 90 НК, из выплат, произведенных в пользу физических лиц в связи с отчуждением автотранспортных средств, не удерживается подоходный налог у источника выплаты. Какие меры следует предпринять в случае, если из произведенной в пользу физического лица выплаты было ошибочно осуществлено предварительное удержание налога в размере 7%? Необходимо ли запросить какие-либо документы, которые бы подтвердили правильность неудержания налога?
Detalii
09
08 2017
1193

О декларировании индивидуальным предприятием обязательств по подоходному налогу

В течение 2016 года индивидуальное предприятие зарегистрировалось в качестве плательщика НДС. Как следовало задекларировать налоговые обязательства, сопряженные с подоходным налогом за 2016 год? Было ли предприятие обязано составить единый налоговый отчет (форма UNIF14) за налоговый период, предшествующий получению статуса плательщика НДС, и Декларацию о подоходном налоге по форме VEN12?
Detalii
13
07 2017
1134

Reținerea impozitului pe venit din plățile efectuate în favoarea persoanelor fizice prin executare silită de către executorii judecătoreşti

Întreprinderea a luat în locațiune un bun imobil şi un mijloc de transport de la o persoană fizică, fără să achite conform termenului specificat în contract plata pentru locațiune.

Persoana fizică s-a adresat în instanța de judecată şi, ca urmare, a fost emisă o hotărâre definitivă şi irevocabilă prin care s-a dispus încasarea de la întreprindere în favoarea persoanei fizice a datoriilor privind plata de locațiune atât pentru bunul imobil, cât şi pentru mijlocul de transport.
Detalii
12
06 2017
1178

Удержание судебным исполнителем подоходного налога из выплат, осуществляемых в пользу физического лица в порядке принудительного исполнения

Дело, рассматриваемое в суде:

Предприятие взяло в имущественный наем один объект недвижимого имущества и одно транспортное средство у физического лица и не внесло в срок, указанный в контракте, плату за имущественный наем.
Detalii